Підтримка діяльності молодіжних громадських організаційМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підтримка діяльності молодіжних громадських організацій8.1. Проводити щорічний конкурс програм та проектів мо­лодіжних громадських організацій з подальшим їх фінансуван­ням за рахунок міського бюджету.

8.2. З метою розвитку і підтримки дитячо-юнацького, моло­діжного руху організувати участь лідерів дитячо-юнацьких, уч­нівських організацій у щорічних табірних зборах-навчаннях.

8.3. Надавати постійну організаційну, методичну та фінан­сову підтримку дитячо-юнацьким, учнівським організаціям у проведенні заходів з дітьми та учнівською молоддю. Створити фонд підтримки дитячої ініціативи.

8.4. Започаткувати діяльність міського "Дебат-центру" в ЦТДЮ "Соняшник". Проводити зустрічі старшокласників з представниками міської влади, громадських організацій з пи­тань молодіжної політики.

8.5. Проводити роботу по наданню малих грантів молодіж­ним громадським організаціям на реалізацію соціально-значу­щих проектів. Підготувати та внести на розгляд міської ради Положення про надання малих грантів.

8.6. При підготовці Програми підготовки та залучення молоді до державної служби та служби в органах місцевого самовряду­вання передбачити положення про стажування молодих людей з числа лідерів молодіжних організацій, студентського активу в комісіях міської ради. Розглянути можливість запровадження конкурсу громадських помічників депутатів міської ради.

8.7. З метою налагодження партнерських стосунків між вла­дою та молодіжними організаціями, ефективного вирішення молодіжних проблем проводити щорічні зустрічі міського голо­ви з молодіжним активом міста.

9. Науково-методичне та інформаційне сприяння здійснен­ню державної молодіжної політики.

9.1. Проводити систематичні соціологічні дослідження стосов­но вивчення соціальних проблем молодіжного середовища з метою визначення пріоритетів соціальної роботи з дітьми та молоддю.

9.2. Забезпечити постійне висвітлення стану реалізації мо­лодіжної політики в засобах масової інформації.

9.3. Сприяти створенню дитячо-молодіжної програми на місцевому телебаченні.

 

2. Проаналізуйте технологію роботи з молоддю.

Програма "Школа волонтерів "Шанс"

 

Тернопільського міського центру соціальних служб для молоді

1. Напрямок, за яким діє програма: комплексна програма ЦССМ "Всеукраїнська школа волонтерів"; сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку молоді.

2. Назва програми: "Школа волонтерів "Шанс".

3. Термін реалізації: довготривала (підведення підсумків в кінці кожного календарного року).

4. Головний виконавець: ТМЦССМ.

5. Організації, які беруть участь у реалізації програми: Терно­пільський державний педагогічний університет, Терноп­ільський експериментальний інститут педагогічної освіти.

6. Обгрунтування актуальності програми:

Входження України в новий період розвитку всіх сфер соціаль­но-економічного життя, відновлення державності, реставрація багатого культурно-історичного досвіду висуває на передній план проблему формування особистості, провідною якістю якої є активне ставлення до дійсності, вміння користуватися голов­ними надбаннями демократичного суспільства - свободою та можливістю творчої реалізації.

Саме участь у волонтерському русі дає можливість молодим людям самореалізувати себе, відчути причетними до участі у державних справах.

Нині в молодіжному середовищі спостерігається зростання таких антисоціальних явищ, як бездоглядність, зловживання наркотичними речовинами, поширення ВІЛ-СНІДу. Помітним є збільшення кількості дітей з особливими потребами, дітей-сиріт, дітей, які опинилися на вулиці. На державному рівні для роботи з молоддю та підлітками була стоворена система соц­іальних служб для молоді. Одразу ж постало питання розши­рення спектру соціальної роботи за рахунок підвищення актив­ності молодих людей, їх батьків та вчителів-волонтерів.

Діяльність волонтерів у різних напрямках соціальної робо­ти потребує набуття знань з різних галузей науки. Цьому сприяє створення школи волонтерів "Шанс", яка забезпечувати­ме комплексну теоретичну та практичну підготовку волонтерів до реалізації соціально-педагогічних програм. Школа волонтерів "Шанс" є інтегративною структурою, включає різноманітні фор­ми та методи підготовки добровільних помічників.

7. Загальна мета:

¨ залучення молоді до суспільно вагомих справ та підви­щення її соціальної активності;

¨ залучення фахівців різних спеціальностей до епізодичної добровільної допомоги центру у реалізації соціальних програм;

¨ забезпечення теоретичної і практичної підготовки волон­терів до реалізації соціально-педагогічних програм.

8. Конкретні завдання:

¨ організувати роботу по залученню до волонтерської діяль­ності учасників різних груп, фахівців різного профілю;

¨ розробити програму і навчальні плани проведення за­нять;

¨ організувати і провести заняття по підготовці волонтерів;

¨ створити науково-методичну базу функціонування шко­ли волонтерів "Шанс".

9. Об'єкти соціально-педагогічного впливу програми:

¨ учнівська молодь (учні старших класів шкіл та середніх спеціальних закладів);

¨ студентська молодь (студенти вищих навчальних зак­ладів, переважно з відділень педагогіки, психології, соціальної роботи тощо);

¨ фахівці;

¨ батьки та члени родин дітей і молоді;

¨ клієнти соціальних служб;

¨ безробітна молодь;

¨ працівники соціальних служб для молоді;

¨ спонсори;

¨ державні службовці;

¨ громадські організації.

10. Види та зміст соціально-педагогічної роботи з волонтерами:

1. Соціальна підтримка різних категорій сімей:

¨ робота з різними типами сімей;

¨ соціальна робота з жіночою молоддю;

¨ організація дозвілля молоді з особливими потребами;

¨ інформаційно-консультативні послуги батькам з питань виховання дитини;

¨ соціальна робота з дітьми-сиротами та дітьми, позбавле­ними батьківського піклування.

¨ Профілактика правопорушень та негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя:

¨ пропаганда здорового способу життя;

¨ профілактика девіантної поведінки серед дезадаптованої молоді;

¨ попередження вживання алкогольних напоїв;

¨ профілактика та запобігання тютюнопаління;

¨ попередження вживання наркотичних речовин;

¨ профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, та ВІЛ-СНІДу.

3. Сприяння працевлаштуванню та зайнятості молоді:

¨ проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді;

¨ інформаційно-консультативна допомога клієнтам Моло­діжної біржі праці;

¨ проведення рекламної кампанії діяльності Молодіжної біржі праці у М.Тернополі.

4. Соціальна підтримка військовозобов'язаної молоді:

¨ допомога в комунікації, організації міжособистісних стосунків серед допризовної молоді;

¨ вивчення та аналіз проблем допризовної молоді.

11. Форми та методи роботи:

Методи:

1. Психологічні:

¨ діагностика психологічного стану волонтера на різних етапах процесу соціального навчання;

¨ психотерапевтичні тренінги;

¨ спостереження як метод подальшого коригування особи­стіших якостей та навичок;

¨ анкетування волонтерів з метою вивчення рівня їх підго­товки, особистісних якостей.

2. Педагогічні:

¨ методи організації соціально-педагогічної діяльності;

¨ методи стимулювання доцільної активності волонтерів;

¨ методи заохочення позитивної діяльності;

¨ методи самовиховання та самокорекції.

3. Соціологічні:

¨ соціометрія. Форми:

¨ бесіди, дискусії, диспути;

¨ рольові ігри;

¨ ділові ігри;

¨ "мозковий штурм";

¨ семінари-практикуми;

¨ тренінгові заняття;

¨ конференції, "круглі столи". 12. Очікувані результати:

¨ підвищення рівня соціальної активності молоді;

¨ поширення та систематизація волонтерського руху;

¨ підвищення ефективності діяльності волонтерів;

¨ залучення до волонтерського руху більшої кількості населення.

3. Розробіть технологію роботи з конкретною категорією молоді.

Література

1. Нове покоління незалежної України (1991-2001 роки). - К: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002.

2. Нормативно-правове забезпечення реалізації державної політики з питань сім'ї, жінок, дітей та молоді; Збірник норм.-прав, документів. - К: Держ-комсім'ямолодь, 2003.

3.Соціальна робота в Україні: теорія та практика. 4-а частина. - К.: ДЦССМ, 2003.

4.Соціальна робота в Україні: Навч. посібник / І.Д. Звєрєва, О.В. Безпалько, С.Я. Харченко та ін. За заг ред. І.Д. Звєрєвої, Г.М. Лактіонової. - К: Центр навчальної літератури, 2004.

5. Соціальний портрет молоді м. Білої Церкви /За заг. ред. П.І. Юхименка. - Біла Церква: Вид-во С.Семенка, 2005.

6. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді. - К., 2001.

7. Технологии социальной работы: Учебник / Под общ. ред. Е.И. Холостовой. -М.: ИНФРА-М, 2002.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.022 с.)