Соціально-психологічний тренінгМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Соціально-психологічний тренінг"Стратегії ефективного пошуку роботи"

Для безробітних громадян

Автор С.Левін

Мета тренінгу:сприяння у створенні ефективної стратегії пошуку роботи для учасників і отримання ними практичних навичок пошуку роботи.

Завдання тренінгу:

1. Адаптація учасників до нової соціальної ролі.

2. Мотивація і активний пошук роботи.

3. Створення стратегії пошуку роботи.

4. Тренування навичок активного пошуку роботи.

Тривалість: 30-32 год.

Заняття перше

Мета заняття: усвідомлення себе в ролі безробітного, адап­тація до неї.

Завдання:

♦ знайомство членів групи з тренінговою формою занять;

♦ з'ясування проблематики, пов'язаної з пошуком роботи, в учасників групи;

♦ встановлення робочих взаємин всередині групи;

♦ актуалізація емоційних станів, пов'язаних із становищем безробітного;

♦ формування в учасників групи впевненості у можливості вирішення проблеми.

Форми:

♦ ігрові вправи на зняття напруження, знайомство, забез­печення атмосфери працездатності і т.ін.;

♦ групові дискусії, призначені для зняття страхів виражен­ня власної думки в групі;

♦ вправи в малих групах;

♦ завдання, спрямовані на вивчення проблематики, пов'я­заної з пошуком роботи в даному регіоні; професійними інтересами учасників групи;

♦ завдання на актуалізацію минулого професійного досвіду;

♦ теоретичний матеріал про тренінги і психологічний стан безробітного.

Заняття друге

Мета заняття: пошук резервів для досягнення бажаних цілей працевлаштування.

Завдання:

♦ відреагування на агресивні почуття: "навіщо нас сюди зібрали?"; "робити їм нічого"; "все це дурниці" і т.ін.;

♦ формування позитивного ставлення до самого себе;

♦ формування вмінь адекватної оцінки і презентації свого професійного досвіду;

♦ формування вміння ставити перед собою цілі пошуку роботи, оцінювати їх і визначати пріоритети в досягненні поставлених цілей.

Форми:

♦ вправи, що дозволяють відрегульовувати агресію, знижу­ють напругу в міжособистісному спілкуванні;

♦ вправи, спрямовані на виявлення статусу членів групи;

♦ завдання, спрямовані на вивчення самого себе, актуаліза­цію своїх емоційних переживань, пов'язаних із станом безробітного, тобто на особистісне зростання;

♦ робота в групі без поділу на малі групи;

♦ вправи, спрямовані на формування позитивного зворот­ного зв'язку між всіма учасниками групи;

♦ вправи комунікативного плану, спрямовані на вміння структурувати інформацію.

Заняття третє

Мета заняття: вивчення конкретних методів і методик пошуку роботи.

Завдання:

♦ переконати групу в тому, що під час пошуку роботи ре­зюме є необхідним так само, як і трудова книжка;

♦ навчання методам і прийомам складання і використання резюме;

♦ формування плану пошуку роботи з використанням ре­зюме;

♦ телефонні переговори з роботодавцем.

Форми:

♦ вправи на концентрацію уваги;

♦ теоретичний виклад матеріалу про пошуки роботи і скла­дання резюме;

♦ групові дискусії, покликані з'ясувати найбільш ефективні способи використання резюме;

♦ рольові ігри (наприклад "Телефонні переговори").

Заняття четверте

Мета заняття: засвоєння прийомів успішної поведінки під час співбесіди.

Завдання:

♦ формування комунікативних навичок, необхідних для успішного проходження співбесіди;

♦ зняття страхів перед співбесідою із роботодавцем;

♦ формування стратегії підготовки до співбесіди з робото­давцем;

♦ відпрацювання практичних навичок проходження співбе­сіди.

Форми:

♦ теоретичний виклад матеріалу про особливості проход­ження співбесіди з роботодавцем;

♦ рольові ігри;

♦ вправи на формування комунікативних навичок;

♦ вправи на формування зворотного зв'язку.

Заняття п'яте

Мета заняття: закріплення отриманих у ході попередніх занять навичок, узагальнення здійсненої роботи.

Завдання:

♦ формування зворотного зв'язку для учасників групи;

♦ закріплення найбільш ефективних способів поведінки;

♦ формування позитивної думки про перспективи працев­лаштування.

Форми:

♦ вправи на формування позитивного зворотного зв'язку;

♦ вправи на формування позитивного образу майбутнього;

♦ вправи на завершення роботи групи.

2. На основі "Пам'ятки роботодавцю" розробіть карту-схему роботи центрів зайнятості з роботодавцями.

Пам'ятка роботодавцю

"Шляхи співпраці"

Шановний роботодавцю!

Мета цієї пам'ятки - донести до Вас інформацію про напря­ми роботи державної служби зайнятості, розповісти про мож­ливості центрів зайнятості, поінформувати про послуги, які вони надають, включаючи питання підбору кадрів, профдіагностики кандидатів, їх професійної підготовки та перепідготовки, організації тимчасової зайнятості тощо.

Іншим важливим її завданням є ознайомлення робото­давців з основними положеннями законів України "Про зай­нятість населення", "Про загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування на випадок безробіття" та іншими нормативно-правовими документами, що регламентують зай­нятість населення.

Маємо надію, що інформація, з якою Ви ознайомитеся в пам'ятці, буде для Вас корисною і допоможе налагодити ефек­тивну взаємодію з державною службою зайнятості.

Роботодавці для центрів зайнятості є найважливішими парт­нерами у реалізації державної політики зайнятості населення.

Саме роботодавець створює нові робочі місця, наповнює держав­ну скарбницю, допомагає державі забезпечувати соціальні га­рантії для населення шляхом сплати страхових внесків, у тому числі до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Роботодавці є також клієнтами державної служби зайня­тості, які мають свої специфічні потреби у формуванні персо­налу підприємств, організацій та установ. Центри зайнятості ма­ють значні можливості щодо забезпечення роботодавців інформацією про осіб, які шукають роботу. Крім даних про тих, хто шукає роботу, центри зайнятості можуть здійснювати підбір пра­цівників на підставі професійної діагностики, методиками якої володіють спеціалісти державної служби зайнятості. Співпраця ро­ботодавців і служби зайнятості є одним із головних пріоритетів реалізації державної політики зайнятості населення.

І. Підбір персоналу.

Гасло "Кадри вирішують все" не втратило своєї актуальності й сьогодні. Якісний підбір персоналу є однією з найбільш важ­ливих складових успіху діяльності підприємства, установи, організації та й провадження малого бізнесу. Вдало підібрана команда великого чи малого підприємства допомагає реалізу­вати найсміливіші плани та проекти й, навпаки, випадкові люди, прийняті на роботу навмання, можуть дуже швидко довести до краху навіть успішну фірму.

Для підвищення ефективності й оптимізації процесу підбо­ру претендентів на вільне робоче місце чи вакантну посаду рекомендуємо звернутися до центру зайнятості. Служба зайня­тості запропонує широкий спектр послуг з підбору потрібних працівників.

Для кожного керівника завжди є актуальним питання дієздатності трудового колективу. Хорошим керівником може вважатися лише той, хто зможе правильно підібрати команду колег, однодумців. Адже від їхнього вміння злагоджено працю­вати залежить ефективність роботи підприємства.

Сучасна ситуація обов'язково призведе до того, що бажаючих влаштуватися на роботу буде дуже багато. Щоб уникнути помилок під час підбору персоналу, потрібно, перш за все, звер­нутися до спеціалістів центру зайнятості й, зокрема, до спеціалістів-профконсультантів.

За бажанням роботодавця надаються послуги з підбору пер­соналу, котрий відповідатиме визначеним професійним вимо­гам, буде здатний виконувати виробничі завдання на належно­му професійному рівні, якісно і вчасно. Якщо роботодавець відчуває нагальну чи перспективну потребу в працівниках на постійну чи тимчасову роботу - фахівці центру зайнятості до­поможуть розв'язати цю проблему.

Центри зайнятості володіють інформаційною автоматизова­ною базою даних висококваліфікованих працівників різного профілю. Сьогодні багато громадян звертаються до центрів зай­нятості за сприянням у працевлаштуванні. Завдяки цьому є змога провадити відбір з широкого кола претендентів. У випад­ку звернення до центру зайнятості роботодавцю в стислий термін будуть відібрані претенденти, котрі найбільше відпові­дають потрібним кваліфікаційним вимогам. За бажанням робо­тодавця центр зайнятості може провести конкурсний відбір серед претендентів на вільні робочі місця та вакантні посади або створить відповідні умови в приміщенні центру зайнятості для проведення такого відбору представником роботодавця.

Поряд з цим роботодавцю, у разі потреби й бажання, може бути надана можливість самостійно ознайомитися з інформац­ійною автоматизованою базою даних претендентів на заміщен­ня вільного робочого місця (вакансії). У разі відсутності по­трібних фахівців на території відповідного населеного пункту (міста, району) підбір персоналу може провадитись й серед претендентів, котрі проживають на іншій території.

Серед форм співробітництва, що застосовуються службою зайнятості, є організація й проведення за участю представника роботодавця ярмарків вакансій (робочих місць), які відвідують сотні громадян, котрі шукають роботу. На базі навчальних зак­ладів проводяться Дні кар'єри, що дають змогу підібрати прац­івників з числа молодих спеціалістів, випускників навчальних закладів. Таким чином, якщо роботодавець особисто чи через свого представника бажає безпосередньо поспілкуватись з ве­ликою кількістю претендентів - запрошуємо до участі в таких заходах. Інформацію про їх проведення можна отримати у спеціалістів відділу (сектору) взаємодії з роботодавцями відпо­відного центру зайнятості.

Використовуючи психодіагностичні методики, спеціалісти центру зайнятості допоможуть отримати інформацію про пре­тендентів, котрі мають бажання стати до певної роботи. Про­вівши діагностичне обстеження, є змога виявити їх професійні, ділові та особисті якості з урахуванням конкретних вимог та побажань роботодавця.

Висновок та рекомендації щодо відповідності претендентів висунутим вимогам нададуть висококваліфіковані спеціалісти-профконсультанти на основі результатів психофізіологічного обстеження клієнтів з використанням сучасних діагностичних методик та за допомогою комп'ютерної техніки.

Таким чином, стає можливим розв'язання одразу двох проблем - підбір кваліфікованих, надійних спеціалістів та еконо­мія робочого часу роботодавця.

Будь-які питання стосовно підбору персоналу можна з'я­сувати у відділі (секторі) взаємодії з роботодавцями центрів зайнятості за місцем реєстрації підприємства, установи та організації, у відділі сприяння працевлаштуванню та надан­ня соціальних послуг роботодавцям обласного центру зайня­тості або у відділі профорієнтації та профнавчання відповід­ного центру зайнятості.

II. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за направленням державної служби зайнятості для потреб ро­ботодавців.

Одним із основних напрямів діяльності центрів зайнятості є організація професійної підготовки, перепідготовки та підви­щення кваліфікації безробітних громадян.

Професійне навчання здійснюється відповідно до законів України "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" з урахуванням світових стандартів та потреб ринку праці.

Професійне навчання фахівців з числа безробітних прово­диться службою зайнятості відповідно до потреб місцевого ринку праці загалом та з урахуванням конкретної потреби в персоналі певного підприємства, установи, організації чи фізич­ної особи, котра приймає на роботу найманого працівника. Відповідно до замовлення роботодавця на підставі угоди, за рахунок коштів Фонду, служба зайнятості організовує підготов­ку, перепідготовку або підвищення кваліфікації громадян за спеціальностями, в яких є потреба у роботодавця.

Нині професійне навчання за сприяння служби зайнятості здійснюється майже за 300 професіями та спеціальностями. Пе­реважають робітничі професії, такі як перукар, секретар, слюсар з ремонту автомобілів, робітники будівельних професій тощо.

Перепідготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за такими напрямами: облік і аудит, фінанси та кредит, комп'ютерні системи обробки інформації та управління, маркетинг, менедж­мент організацій, менеджер малого бізнесу (підприємець) тощо.

Навчання здійснюється на базі навчальних закладів різно­го рівня акредитації.

До послуг роботодавцям пропонується і підвищення квалі­фікації безробітних за робітничими професіями та фахівців з вищою освітою - розширення та поглиблення раніше здобутих професійних знань, навичок, умінь за раніше набутою про­фесією (спеціальністю), оволодіння новою технікою чи техно­логією. Одним із різновидів підвищення кваліфікації є стажу­вання. Стажування має на меті засвоєння особою кращого вітчизняного чи закордонного досвіду, набуття практичних вмінь і навичок щодо виконання обов'язків та займаній посаді або на посаді, на яку претендує безробітний. Стажування може здійснюватися не лише в навчальному закладі, а й безпосередньо на підприємстві, в установі, організації. Професійне навчан­ня безробітних за робітничими професіями організовується в навчальних закладах та підприємствах, у тому числі шляхом курсового чи індивідуального навчання.

Професійна підготовка безробітних за індивідуальними на­вчальними планами та навчальними програмами провадиться відповідно до вимог державних стандартів безпосередньо на робочому місці у навчальному закладі чи підприємстві за робітничими професіями, у яких є потреба, та переважно за умо­ви працевлаштування.

Оплата за навчання та матеріальна допомога слухачам у період професійної підготовки здійснюється за рахунок коштів фонду.

Більш докладну інформацію з питань організації навчан­ня можна отримати у відділі (секторі) взаємодії з роботодав­цями або у відділі (секторі) профорієнтації та профнавчання відповідного центру зайнятості.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.223.30 (0.02 с.)