Програма первинної профілактики
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Програма первинної профілактикиВживання психоактивних речовин

Одним з найбільш тривожних відхилень у розвитку підлітків є залежна поведінка. Тому вкрай важливою та акту­альною є програма первинної профілактики наркоманії у підлітків та молоді.

Австралійська програма первинної профілактики вживання психоактивних речовин для дітей віком 6-8 років призначена для початкової школи та послідовно реалізує системний підхід до ан­тинаркотичного навчання молодших школярів, спираючись на концептуальну модель формування життєвих навичок (ФЖН).

Умови забезпечення ефективності антинаркотичного на­вчання за програмою формування життєвих навичок: 1) на­вчання повинно починатися з дошкільного чи молодшого шкільного віку, тобто до того, як будуть засвоєні загальноприй­няті традиції вживання тютюну та алкоголю; 2) навчання не може бути засноване лише на інформуванні дітей про небезпе­ку, яка пов'язана із зловживанням психоактивними речовина­ми, та їх залякуванні; 3) навчання має відповідати віковим психологічним особливостям дітей; 4) навчання ґрунтується на життєвих цінностях, таких як самодисципліна, відповідальність, чесність, повага до людей; 5) методика навчання передбачає зосередження на дитині та включення в учбовий процес як партнерів батьків; 6) передбачається можливість оцінки ефек­тивності запроваджених програм.

Завдання програми первинної профілактики (ППП): 1) сприяти усвідомленню та засвоєнню дітьми загальнолюдсь­ких цінностей; 2) навчити дітей способам вирішення життє­вих проблем, подолання стресу та зняття напруги без вживан­ня психоактивних речовин; 3) інформувати дітей про психоемоційні, фізіологічні, соматичні та соціальні наслідки вживання психоактивних речовин; 4) формувати у дітей психосоціальні та психогігієнічні навички прийняття рішень, ефек­тивного спілкування, критичного мислення, опору негативно­му впливу однолітків, управління емоціями, в тому числі - у станах стресу; 5) підвести дітей до усвідомлення переваги відмови від вживання психоактивних речовин; 6) сформува­ти установку на ведення здорового способу життя; 7) підня­ти рівень самооцінки дітей.

Реалізація програми передбачає навчання дітей через їх активну взаємодію. Конкретні методи навчання: робота в малих групах, "мозковий штурм", групова дискусія. Інфор­мація, що повідомляється улюбленим педагогом, закріп­люється вдома у ході її обговорення з батьками. Дітям та­кож можна запропонувати видавати класний журнал чи газету, що присвячені здоровому способу життя, провести конкурс на кращий плакат, малюнок, рекламу. Корисно за­лучати до роботи старших дітей: вони можуть поділитися враженнями від роботи, що була виконана на рік раніше, показати свої малюнки та плакати, провести окремі занят­тя з молодшими дітьми.

Оцінка ефективності ППП здійснюється за допомогою опитувальника, що дозволяє проаналізувати ставлення дітей до психоактивних речовин.

Програма складається із шести тем, які розділені на 10 занять.

Короткий опис тем ППП

Тема 1. Поняття про здоровий спосіб життя.

У ході заняття педагог послідовно проводить думку про те, що будь-які рішення, які приймає людина, так чи інакше впли­вають на її життя. Для ілюстрації використовується графічний образ - "дерево рішень". Діти малюють індивідуальні, а потім групові "дерева рішень". Постійно підкреслюється зв'язок між рішеннями та їх наслідками. Формується та закріплюється по­няття відповідальності за прийняті рішення. Змістом конкрет­них рішень, які приймаються дітьми, є відповіді на питання, що стосуються здорового способу життя. Наприклад:"Чи буду я палити, коли стану дорослим?", "Чи буду я пити алкогольні напої?", "Чи буду я займатися спортом?" та ін.

Тема 2. Причини вживання тютюну та наркотиків.

Діти знайомляться з "легальними", загальнодоступними психоактивними речовинами (далі ПР) - алкоголем та тютю­ном. Педагог підкреслює, що їх небезпека полягає не лише в шкідливому впливі на здоров'я людини, але й у тому, що вжи­вання їх у ранньому віці надалі спонукає до вживання нелегаль­них наркотиків, яке заборонене для немедичного вживання.

На другому занятті за цією темою дітей спонукають відпові­сти на питання: "Чому люди вживають алкоголь та наркоти­ки?". Педагог показує складність, різноманітність та соціальну зумовленість причин вживання ПР. Проводиться думка про те, що існує зв'язок між фактами вживання ПР та відповідальні­стю за прийняті рішення. Вводиться поняття "відповідального вживання", тобто вживання з урахуванням якості та кількості речовини, характеру ситуації вживання та його наслідків. Об­говорюються приклади безвідповідального вживання алкоголю. Акцент робиться на відповідальності самої людини за можливі руйнівні наслідки вживання спиртного.

Тема 3. Альтернативи вживанню психоактивних речовин.

Розробка теми здійснюється на трьох заняттях. На першо­му з них діти знайомляться з нормальними, безпечними спо­собами зняття напруги, втомленості, безсоння, дратівливості, головного болю. Вони дізнаються про функції болю в організмі людини, що виявляються в приверненні уваги до хворобливо­го стану того чи іншого органа - шлунку, серця та ін. І підкреслюють необхідність своєчасного звернення до лікаря. Дітям говориться про те, що безконтрольне та особливо часте вживання знеболювальних препаратів сприяє виникненню за­лежності від ліків. З допомогою "мозкового штурму" діти ви­являють альтернативні вживанню алкоголю та анальгетиків способи зняття напруги, головного болю, безсоння, пригніче­ності. Це в основному профілактичні засоби - такі як дотри­мання режиму дня, прогулянки перед сном на свіжому повітрі, тепла ванна, масаж, зміни в дієті та ін.

На другому занятті обговорюються альтернативи вживання ПР "від смутку" чи у зв'язку з наявністю великої кількості вільного часу. Діти складають перелік своїх занять та захоплень. У результаті, відповідаючи на запитання:" Що ти робитимеш, якщо в тебе буде поганий настрій?" - діти перераховують види цікавих для них занять, називають способи подолання негатив­них емоційних станів.

Третє тематичне заняття присвячене перевагам відмови від вживання ПР. Закріплюються навички прийняття правильних, адекватних, здорових рішень. При цьому педагог не нав'язує своєї думки та не декларує абсолютну відмову від вживання будь-яких ПР. Він концентрує увагу дітей на перевагах непаління та невживання алкоголю та тютюну.

Тема 4. Тиск реклами алкоголю та тютюну.Заняття присвячені розвитку навичок критичного мислен­ня при оцінці рекламних образів сигарет та алкоголю, а також навичок опору психологічному тиску реклами. Проводиться аналіз рекламних сюжетів. Увага дітей звертається на те, що призначена для забезпечення якомога більшого продажу това­ру реклама не містить правдивої інформації про його негативні властивості. Діти аналізують зразки реклами та відповідають на запитання:"Що привертає увагу в даному рекламному образі?", "Чи існує зв'язок між привабливістю образу та реальною сутні­стю продукту, що рекламується?". Акцентується думка, що правильне рішення, яке відповідає здоровому способу життя, змінює поведінку людини. Вона може протистояти тиску рек­лами та реалізувати прийняте рішення, не вживаючи цигарок та алкоголю.

Тема 5. Груповий тиск.

Заняття спрямоване на закріплення навичок прийняття рішення та формування навичок протидії груповому психоло­гічному тиску. Його завдання - допомогти дітям навчитися приймати здорові рішення в ситуаціях такого тиску. Прово­диться аналіз його видів. У ході спеціальної рольової гри відпра­цьовується техніка відмови в ситуаціях, коли дитині пропону­ють спробувати сигарети чи алкоголь. Дітям пропонуються формули, що допомагають швидко та впевнено відмовитись від спроби, наприклад:"Скажи: ні, спасибі!", "Наведи причину відмови", "Втікай", "Уникай ситуацій, коли можуть щось зап­ропонувати", "Зміни тему розмови" та ін.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.156.34 (0.008 с.)