Права і обов’язки судді в порядку підготовчого провадженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Права і обов’язки судді в порядку підготовчого провадженняПрава:

 

З метою всебічного та об'єктивного розгляду і вирішення справи в одному судовому засіданні протягом розумного стро­ку адм. суд може здійснити такі проц. дії:

1) прийняти рішення про витребування документів та інших
матеріалів; навести необхідні довідки; провести огляд письмових та
речових доказів на місці, якщо їх не можна доставити до суду;
призначити експертизу, вирішити питання про необхідність залучення
свідків, спеціаліста, перекладача;
2) прийняти рішення про обов'язковість особистої участі осіб, які беруть участь у справі, у судовому засіданні, про залучення третіх осіб до справи;
3) викликати на суд. розгляд адміністративної справи свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів; 4) прийняти рішення про проведення попереднього суд. засідання.

 

Під час проведення підготовчих дій адм. суд, постановивши відповідну ухвалу, може вчинити такі проц. дії:

— об'єднати для спільного розгляду і вирішення кілька адмі­ністративних справ за однорідними позовними заявами од­ного й того ж позивача до того ж відповідача чи до різних відповідачів або за позовними заявами різних позивачів до одного й того самого відповідача, а також роз'єднати одну чи декілька поєднані в одне провадження позовні вимоги у самостійні провадження, якщо їхній спільний розгляд усклад­нює чи сповільнює вирішення справи (ст. 116 КАС Укр.);

— вжити заходів щодо забезпечення адм. позову (ст. 117 КАС Укр.);

— визнати обов'язковою особисту участь сторін чи третіх осіб у судовому засіданні. Викликати сторону чи третю особу для особистих пояснень можна і тоді, коли у судовому роз­гляді беруть участь їхні представники (ст. 120 КАС Укр.).

— Суд може запропонувати особам, які беруть участь у справі, доповнити чи пояснити певні обставини, а також надати суду додаткові докази у строк, встановлений судом. Питання про прийняття доказів, наданих з порушенням строку, встановленого судом, вирішується судом з урахуванням поважності причин несвоєчасного надання доказів. — Суд, який розглядає справу, у разі потреби збирання доказів за межами своєї територіальної підсудності доручає відповідному адм. суду провести певні проц. дії. — Адм. суди Укр. можуть звертатися з дорученням про проведення певних проц. дій до іноземних судів, а також виконувати доручення іноземних судів у порядку, встановленому законом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана ВРУ..

 

Стаття 117.Забезпечення адм. позову
1. Суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адм. позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адм справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності СВП.
2. Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адм. позову постановляє суд першої інстанції, а якщо розпочато апеляційне провадження, то таку ухвалу може постановити суд апеляційної інстанції.
3. Подання адм. позову, а також відкриття провадження в Адм.й справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адм. позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення СВП чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається до суб'єкта владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.
4. Адм. позов, крім способу, встановленого частиною третьою цієї статті, може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.
5. Не допускається забезпечення позову шляхом:
1) зупинення актів Верховної Ради Укр., Президента Укр., Вищої ради юстиції та встановлення для них заборони вчиняти певні дії; 2) зупинення рішень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та стосовно здійснення тимчасової адміністрації або ліквідації банку, заборони проводити певні дії уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб при здійсненні тимчасової адміністрації або ліквідації банку; 3) зупинення рішень уповноваженого центрального органу з питань цивільної авіації щодо призупинення дії або анулювання сертифікатів, схвалень, допусків. 6. Повноваження суду, встановлені цією статтею, не можуть бути застосовані судами щодо спорів, які стосуються призначення, підготовки і проведення виборів.

Обов’язки:

 

а) необхідно уточнити обставини, які мають значення для пра­вильного вирішення публічно-правового спору. Якщо сто­ронам достеменно не відомо про сукупність фактів, які слід довести у судовому засіданні, то суддя на основі норм ма­теріального права, котрі належить застосувати, роз'яснює їм, які саме факти мають значення для справи та хто їх має доводити.

б) слід визначити обсяг фактів, які мають бути доведені та кваліфікувати спірні відн., що виникли між сторона­ми.

в) має бути визначено повний склад учасників адм. процесу.

 

Попереднє судове засідання проводиться суддею, який здійснює підготовку справи до суд. розгляду, за участю сторін та інших осіб, які беруть участь у справі (ч. 2 ст. 111 КАС Укр.).

Для врегулювання спору суд:

— з'ясовує, чи не відмовляється позивач від адм. позову;

— з'ясовує, чи не визнає відповідач адм. позов;

— роз'яснює сторонам можливості щодо примирення.

 

Однак, якщо у зазначеному порядку спір не вдалося врегу­лювати, то суд переходить до вчинення таких проц. дій (ч. 4 ст. 111 КАС Укр.):

1) уточнює позовні вимоги та заперечення відповідача проти адм. позову;

2) з'ясовує питання про склад осіб, які братимуть участь у справі;

3) визначає факти, які необхідно встановити для вирішення спору і які з них визнаються сторонами, а які належить доказувати;

4) з'ясовує, якими доказами сторони можуть обґрунтовувати свої доводи чи заперечення, та встановлює строки для їх надання;

5) вчиняє інші дії, необхідні для підготовки справи до суд. розгляду.

 

За результатами проведення підготовчого провадження у підсумку адм. суд, який здійснював підготовку адміністративної справи до суд. розгляду, постановляє одну із таких ухвал (ст. 121 КАС Укр.):

- про залишення позовної заяви без розгляду: якщо:

1) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;

2) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

3) у провадженні цього або іншого адм. суду є адміністративна справа про спір: І) між тими самими сто­ронами, II) про той самий предмет і III)на тих самих під­ставах;

4) позивач повторно не прибув у судове засідання без поваж­них причин або без повідомлення ним про причини непри­буття, якщо від нього не надійшло заяви про розгляд спра­ви за його відсутності;

5) надійшло клопотання позивача про відкликання позовної заяви;

6) особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність і за захистом прав, свобод чи інтересів якої у випадках, вста­новлених законом, звернувся орган або інша особа, запере­
чує проти адм. позову і від неї надійшла від­повідна заява;

7) провадження в Адм.й справі було відкрито за по­зовною заявою, яка не відповідає вимогам ст. 106 КАС Укр., і позивач не усунув цих недоліків у строк, встанов­лений судом;

8) позивач до закінчення суд. розгляду залишив судове засідання без поважних причин і не звернувся до суду із заявою про суд. розгляд за його відсутності.

- про зупинення провадження у справі:

1)смерті або оголошення в установленому законом порядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідн. допускають правонаступництво, а також ліквідації органу, злиття, приєднання, поділу, перетворення
юридичної особи, які були стороною у справі, — до вста­новлення правонаступника;

2) необхідності призначення або заміни законного представни­ка сторони чи третьої особи — до вступу у справу законно­го представника;

3) неможливості розгляду цієї справи до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку Конст., адм., цивільного, господарського чи кримінально­
го суд-ва, — до набрання законної сили судовим рі­шенням в іншій справі;

4) звернення обох сторін з клопотанням про надання їм часу для примирення — до закінчення строку, про який сторони заявили у клопотанні.

про закриття провадження у справі:

1) якщо справу не належить розглядати в порядку адм. суд-ва. За наявності такої підстави для за­криття провадження суд зобов'язаний роз'яснити позивачеві, до юрисдикції якого суду віднесено розгляд таких справ.

2) якщо позивач відмовився від адм. позову і відмову прийнято судом;

3) якщо сторони досягли примирення;

4) якщо є такі, що набрали законної сили, постанова чи ухвала суду з того самого спору і між тими самими сторонами;

5) у разі смерті або оголошення в установленому законом по­рядку померлою особи, яка була стороною у справі, якщо спірні правовідн. не допускають правонаступництва, або ліквідації підприємства, установи, організації, які були стороною у справі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.011 с.)