Осовні конституційні принципиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Осовні конституційні принципиГласність, рівність,законності- принцип законності (є фундаментальним принципом адміністративної юрисдикції, адже ніхто не може бути підданий заходам впливу у зв’язку з адміністративним правопорушенням інакше, як на підставі і у спосіб, передбачений законодавством);

Текстуальне закріплення конституційних

принципів адм. процесу можна

знайти, наприклад, у ст.ст.8, 129 Конституції

Укр., відповідно до якої основними засадами суд-ва є: 1) верховенство права;

2) законність; 3) рівність всіх учасників су-дового процесу перед законом і судом; 4)змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 5) гласність суд.процесу та його повне фіксуваннятехнічними засобами; 6) забезпечення апеляційного і каса-ційного оскарження рішення суду, крім випадків, встановлених законом; 7) обов’язковістьрішень суду.

Разом із тим, такі вчені, як В.А. Ржевський і Н.М. Чепурнова зазначену системуконституційних принципів вважають за потрібне доповнити принципами законності,

верховенства і прямої дії Конституції, рівності всіх перед законом і судом, самостійності

судової влади, участі громадян у здійсненні правосуддя та поєднання колегіального і одноособового порядку розгляду справ Дійсно, зазначені принципи не знайшли свого законодавчого вираження в Конституції Укр.

 

34 Критерії класифікації принципів АПППринципи адм. права визначають характер механізму адм-правового регулювання суспільних відносин, природу зв'язків, які формуються в процесі цього регулювання. У свою чергу, принципи державного управління — це основоположні ідеї, які визначають порядок організації та здійснення управління. Можна сказати, що вони є правовими вимогами, обов'язковими для виконання і дотримання в процесі вик. діяльності. Серед принципів сучасного адм. права можна виділити загальні і спеціальні. Загальні принципи мають фундаментальне значення для всієї галузі адм. права. Як правило, вони виявляються і деталізуються в принципах спеціальних, характерних для окремих інститутів адм. права: принципах державної служби, принципах адміністративної відповідальності, принципах адм. процесу тощо.

35. Завдання адмін..суд-ваСт2.:1. Завданням адм. суд-ва є захист прав, свобод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юр. осіб у сфері публічно-правових відносин від порушень з боку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, інших суб'єктів при здійсненні ними
владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому
числі на виконання делегованих повноважень шляхом справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду адміністративних справ.2. До адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність СВП, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією) чи законами Укр. встановлено інший порядок суд. провадження.3. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності СВП Адм. суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Укр.; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це
повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають
значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5) добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи
всім формам дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між
будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів
особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

36. Характеристика КАСУКодекс адміністрати́вного судочи́нства Укр. (КАС Укр., КАСУ) — кодифікований акт у сфері публічно-правових відносин, який визначає юрисдикцію, повноваження адміністративних судів щодо розгляду адміністративних справ, порядок звернення до адміністративних судів та порядок здійснення адм. суд-ва. Прийнятий ВРУ. 6 липня 2005 року.КАС Укр. складається з 8 розділів та 280 статей. Розділи:1. Загальні положення.2. Організація адм. суд-ва.3. Провадження в суді першої інстанції.4. Перегляд суд. рішень.5. Проц. питання, пов'язані з виконанням суд. рішень в адміністративних справах.6. Заходи проц. примусу.7. Відновлення втраченого суд. провадження в Адм.й справі.8. Прикінцеві та перехідні положення.

37. Компетенція адмін..судів щодо вирішення адмін..справСтаття 17. Юрисдикція адміністративних судів щодо вирішення адміністративних справ1. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідн., що виникають у зв'язку з здійсненням суб'єктом
владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв'язку з публічним формуванням суб'єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.2. Юрисдикція адміністративних судів поширюється на публічно-правові спори, зокрема:
1) спори фізичних чи юр. осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності; 2) спори з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби; 3) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу
реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

4) спори, що виникають з приводу укладання, виконання, припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів; 5) спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у
випадках, встановлених Конституцією та законами Укр.; 6) спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.3. Юрисдикція адміністративних судів не поширюється на
публічно-правові справи: 1) що віднесені до юрисдикції КСУ.; 2) що належить вирішувати в порядку кримінального суд-ва;3) про накладення адміністративних стягнень; 4) щодо відносин, які відповідно до закону, статуту (положення) об'єднання громадян віднесені до його внутрішньої діяльності або виключної компетенції.

38. Предметна підсудністьСтаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ 1. Місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні: 1) Адм. справи, у яких однією зі сторін є орган чи посадова особа місцевого самоврядування, посадова чи службова
особа органу місцевого самоврядування, крім тих, які підсудні
окружним адміністративним судам;

 

2) усі Адм. справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності;

4) усі Адм. справи щодо спорів фізичних осіб з
суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;5) Адм. справи з приводу рішень, дій чи
бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної вик. служби щодо виконання ними рішень судів у справах, передбачених пунктами 1-4 частини першої цієї статті;6) Адм. справи щодо примусового повернення в країну походження або третю країну та примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі території Укр..2. Окружним адміністративним судам підсудні Адм. справи, у яких однією зі сторін є орган державної влади, інший держ. орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська або Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ з приводу їхніх рішень, дій чи бездіяльності у справах про Адм. проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.3. Справи щодо оскарження дій або бездіяльності посадових чи
службових осіб місц. органів вик. влади розглядаються і вирішуються місцевим загальним судом як адміністративним судом або окружним адміністративним судом за вибором позивача. 4. Вищому адм. суду Укр. як суду першої інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата Укр., а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради Укр., Президента Укр., Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укр..5. У разі невизначеності цим Кодексом предметної підсудності адміністративної справи така справа розглядається місцевим адміністративним судом за вибором позивача.

 

39. Вищий адмін.. суд як суд першої і останньої інстанціїВищому адм. суду Укр. як суду першої
інстанції підсудні справи щодо встановлення Центральною виборчою комісією результатів виборів або всеукраїнського референдуму, справи про дострокове припинення повноважень народного депутата Укр., а також справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради Укр., Президента Укр., Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів Укр..Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.016 с.)