Туризм як пріоритетний напрям світового ринку послугМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Туризм як пріоритетний напрям світового ринку послугРозвиток туризму став можливий завдяки науково-технічному та соціально-економічному прогресу суспільства, тобто створенню інфраструктури туризму. Розширення авто­мобільних, повітряних перевезень сприяло розвитку масового туризму. Розширюється мережа готелів, ресторанів, з'являють­ся автопрокатні фірми. Мандрівників приваблюють історико-архітектурні пам'ятки, театри, музеї, курорти, що пропонують лікування, катання на лижах і т. д. Все більше і більше країн пропонують поїздки на виставки, ярмарки, конгреси, відводячи під це великі території. Розвитку туризму сприяє реклама, політика уряду, загальні економічні умови, курси валют, кон-курентоздатність продукту, безпека і репутація місця подо­рожі, мода на поїздки та інші фактори. За даними англійського агенства "Business Travel International", найбільш привабливи­ми з точки зору мандрівників містами є Сідней, Флоренція, Рим, Венеція та Париж. А "найдорожчими" для ділових людей місцями визнані Нью-Йорк та Бразилія. Сьогодні туризм займає значне місце в міжнародних відносинах. Близько 650 млн. чоловік щорічно відвідують за­кордонні країни в туристичних цілях. Міжнародний туризм є не тільки популярним видом відпочинку, а й сферою світової економіки, що активно розвивається. Туристична галузь є доволі прибутковою як для держа­ви, так і для економічних суб'єктів на мікрорівні. Турбізнес є досить вигідним видом вкладання капіталу, що дає прямий і швидкий економічний ефект (окупність витрат у середньому — два-чотири роки, а витрати на створення одного робочого місця — у 20 разів менше, ніж у промисловості). При цьому важливо враховувати, що туристичні послуги не вичерпують­ся, відтворюються безперервно, існує можливість їх постійно­го удосконалення, вони реалізуються за готівку у твердій ва­люті, а не надаються в кредит.


36. Соціально-економічні умови розвитку міжнародного туризму.

Класифікація соціально-економічних чинників, що впливають на розвиток туризму

ФАКТОРИ
Генеруючі Реалізують
1. Розвиток суспільного виробництва 1. Зростання матеріального і культурно-освітнього рівня
2. Трудова діяльність 2. Зростання фонду вільного часу
3. Потреба у відновленні працездатності та здоров'я 3. Розвиток транспорту і комунікацій
4. Урбанізація 4. Розширення сфери обслуговування


У групі генеруючих факторів визначальну роль грають: розвиток суспільного виробництва; трудова діяльність; потреба у відновленні працездатності та здоров'я. Рекреаційні потреби формуються в залежності від соціально-економічних умов життя в країні і є ключовим чинником розвитку туризму.

Розвиток суспільного виробництва і трудова діяльність: ці два фактори тісно пов'язані один з одним. Зростання рекреаційних потреб і розвиток туризму визначаються також і розвитком матеріального виробництва. Розвиток нових технологій і автоматизація виробництва ведуть до корінного перетворення життєдіяльності, зниження фізичних навантажень. Розширення виробництва передбачає зайнятість все більшої кількості працездатного населення у виробничій сфері. Сучасна діяльність при обмеженій рухової активності людини супроводжується надмірним емоційним напруженням. Все це вимагає інтенсивного відновлення сил, яке може бути реалізовано в процесі активного відпочинку туризму. Потреба у відновленні працездатності та здоров'я: зниження фізичної активності в процесі трудової діяльності посилюється незбалансованим харчуванням, коли надмірне споживання їжі поєднується з недостатньою фізичною активністю людини і надходження калорій перевищує витрати. У цілому гіподинамія і переїдання поглиблюються шкідливими звичками суспільства споживання (алкоголізм, тютюнопаління та ін) Ці причини призводять до скорочення тривалості життя, висуваючи рекреаційну діяльність в якості необхідної умови життєдіяльності.Урбанізація: формує специфічний міський спосіб життя, веде до утворення великих міст і агломерацій. Урбанізація внесла значний внесок у поліпшення матеріальних і культурних умов життя населення, перетворила структуру життєдіяльності. Разом з тим процес урбанізації призводить до зміни природних умов життя, ізолює людину від природного оточення, змінює кліматичні, атмосферні та інші природні процеси, що в ряді випадків негативно впливає на здоров'я людини. Висока щільність населення, велика кількість інформації, висока частота міжособистісних контактів, значні транспортні переміщення є причинами так званого стресу


 

37. Класифікація соціально-економічних чинників, що визначають, попит та пропозицію на світовому ринку індустрії туризму.Соціально-економічні чинники: рівень грошових доходів населення, професійна структура потенційного контингенту рекреантів і туристів; рівень цін на рекреаційно-туристичні послуги; ступінь розвитку індустрії гостинності. Як ми бачимо, туризм з економічної точки зору є важли-вим сегментом світового ринку. Проте він відіграє також знач-ну соціальну роль в світогосподарському житті. Міжнародний туризм як соціальне явище має свої особливості. До них доцільно віднести наступні:

■ важливу роль у розвитку туризму відіграє стан навко-лишнього середовища;

■ туристичні компанії для забезпечення ефективної діяльності повинні брати до уваги суспільні приоріте-ти;

■ туризм повинен розвиватися як соціально-відповідаль-на індустрія, тобто вчасно реагувати на зміни;

■ при плануванні туристичної діяльності необхідно вра-ховувати культурні особливості країн мешкання по-тенційних туристів;

■ для людей з різними звичками слід складати різні мо-делі туризма.

Основними чинниками, що впливають на розвиток туриз-му у високорозвинених країнах, є економічні і соціальні, насам-перед зростання особистих прибутків громадян (потенційних туристів) вище меж, достатніх для задоволення необхідних по-треб. До суб’єктивних причин відноситься діяльність держав-них органів, що регулюють порядок в’їзду-виїзду з країни і пе-ребування на її території іноземних громадян та ін.


 

38. Ринок міжнародного туризму як невід’ємна складова сучас­ ного світового ринку

Міжнародні туристичні операції є важливою складовою світової та націо­нальної економіки. Дедалі більша взаємозалежність країн, взаємо­проникнення їх економічних інтересів, відкриття національних гос­подарств зовнішньому світові сприяють інтенсивному розвитку міждержавних туристичних потоків, поглибленню міжнародного поділу праці на ринку послуг.

Значення ринку турис­тичних послуг у економічній діяльності постійно зростає, а сам ри­нок набуває нових тенденцій та особливостей.

Туристичний ринок - це „сфера реалізації туристичного продукту та економічних відносин, які виникають між його покупцями та продавцями.

Попит- це „кількість туристичного продукту на ринку, яку платоспроможні туристи готові купити за певною ціною протягом певного періоду часу.

Пропозиція - це кількість туристичних продуктів на ринку, які „можуть або мають намір продати за певною ціною протягом певного періоду часу виробники

Світовий ринок туристичних послуг постійно прямує до стану рівнова­ги - повного задоволення платоспроможного попиту на туристичні продукти пропозицією відповідної якості. Але з появою нових ви­мог споживачів, нових регіональних сегментів, нових турів, нових форм менеджменту і маркетингу та ін. він переходить до стану дис­балансу. Таким чином, ринок туристичних послуг постійно відхи­ляється від урівноваженого стану. Це передусім пов’язано з тим, що попит є мобільнішим за порівняно нерухому, негнучку пропозицію. Сприяти наближенню ринку туристичних послуг до стану рівнова­ги покликані держава та різноманітні регулятивні організації.

Отже, можна виділити три визначальні положення щодо сут­ності ринку туристичних послуг:

По-перше, товаром на ринку туристичних послуг виступає ту­ристичний продукт - об’єкт ринку, що обмінюється на гроші. Тури­стичний продукт - це „будь-яка послуга, що задовольняє ті чи інші потреби туристів і підлягає оплаті з їх боку. Зазвичай ту­ристичний продукт має комплексний характер (так званий пакет послуг), кожну складову якого виробляють інколи незалежні,

По-друге, ринок туристичних послуг являє собою систему відносин між суб’єктами - виробниками туристичних продуктів, платоспроможними споживачами та посередниками. Споживачами туристичних послуг є туристи. Чистими посередниками між турис­тами та виробниками послуг виступають туристичні агентства, клу­би, асоціації. Одночасно виробниками (розробляють та реалізують тури) та посередниками (укладають угоди з безпосередніми вироб­никами одиничних туристичних послуг) є туроператори. Виробни­ками первинних туристичних послуг є готелі, транспортні компанії, заклади харчування, екскурсійні бюро, музеї, театри, заклади до­звілля тощо. Суб’єктами туристичного ринку також є і виробники супутніх послуг і товарів - рекламні компанії, засоби мас медіа, ви­робники товарів “внутрішнього експорту” (сувенірів, традиційних товарів у певних країнах), будівельні компанії тощо.

По-третє, механізм функціонування ринку туристичних по­слуг полягає у постійному узгодженні попиту і пропозиції туристи­чних продуктів в умовах зростаючої конкуренції та зовнішнього (міжнародного) регулювання.


39. Поняття, структура та складові туристичного продукту. Жит­туєвий цикл туристичного продукту.

туристичний продукт - це попередньо організована туроператором комплексна туристська послуга, що включає, принаймні, дві послуги: перевезення туриста в країну (місце) тимчасового перебування та розміщення; продається або пропонована до продажу за єдиною паушальною ціною. При цьому період надання послуг перевищує 24 ч. або включає ночівлю. .

Туристський продукт має двоїстістю, так як має характеристики як матеріального товару, так і послуг.

Туристський продукт складається з трьох елементів: тур, додаткові туристично-екскурсійні послуги, товари.

Тур -. Це комплекс різних видів послуг, об'єднаних головною метою подорожі і надаються у визначений термін за певним маршрутом із заздалегідь встановленою програмою. Без туру немає турпродукту.

Додатковий туристський продукт являє собою ті додаткові послуги, які може отримати клієнт, і є характерною особливістю, що відрізняє даний туристський продукт від аналогічних продуктів конкуруючих фірм. Додаткові туристські послуги не передбачені ваучером або путівкою, доводяться до споживача в режимі його вільного вибору і не входять в основну вартість путівки.

Туристські товари - матеріальні предмети споживання, сувенірна та інша товарна продукція, прямо або опосередковано необхідна туристу в процесі споживання туристських послуг.

життэвий цикл турпродукту.

1) упровадження - початкова стадія життєвого циклу турпродукта, період високих витрат на виробництво і маркетинг (дуже великі витрати на рекламу), завоювання потенційних клієнтів. Торгівля турпродуктами на цьому етапі звичайно збиткова. Характерний повільний темп росту обсягу продажів;

2) ріст - свідчення визнання покупцями туристського продукту і швидке збільшення попиту на нього. Продаж і прибутковість ростуть, витрати на рекламу стабілізуються. Високі прибутки залучають конкурентів до створення аналогічного продукту, тому туристська організація повинна на цьому етапі серйозно працювати над удосконалюванням свого продукту;

3) зрілість - характеризується тим, що більшість потенційних покупців уже придбало турпродукт, відбувається насичення ринку. Тому темпи росту продажу падають, прибуток росте повільніше через збільшення витрат на маркетингові заходи. На стадії зрілості основні зусилля організації зосереджують на збереженні своєї ринкової частки і збільшенні обсягу продажів. Вони знижують ціни, проводять активні рекламні компанії, диференціюють продукт, поліпшують його якість. У противному випадку продукт швидко утрачає свої позиції на ринку і виявляється на стадії спаду;

4) спад - період різкого зниження продажів і прибутку. Він часто обумовлений зміною потреб чи покупців появою на ринку нових більш зроблених турпродуктів.


 

40. Розрахунок ціни туристичного продукту

Вартість путівки включає в себе наступні пункти:

вартість проїзду; вартість харчування; вартість мешкання; вартість трансферта; вартість екскурсійної програми; вартість оформлення візи; вартість страхового поліса. Ціна ж туристичної путівки більше собівартості на величину витрат і прибутки туристичної фірми. Витрати, представлені в цих статтях, діляться на постійні і змінні. До категорії постійних витрат відносяться: вартість проїзду; вартість трансферта; вартість страхового поліса; оформлення всіх необхідних документів.

Як правило, постійні витрати не залежать від тривалості тура і якості обслуговування.

Частка гостиний обслуговування і харчування в загальній вартості путівки становить 60 - 65%. Обидва ці елементи є змінними величинами і залежать від зміни цін на дані види послуг, а також від сезонної градації, географічної зони розташування готелю, вигляду і класу обслуговування, договірних комерційних умов між турагенством і адміністрацією готельного підприємства.

На вартість готельного обслуговування і харчування впливає і тривалість мешкання. Чим вона більше, тим нижче вартість одного туродня.

При розрахунку готельного обслуговування ціна мешкання і харчування розбивається на тарифну сітку, яка має діапазон 7 днів.

У цей час основна частина потоку туристів складається з укомплектованих груп. Це означає, що туристична фірма визначає оптову ціну поїздки для всієї групи. При цьому звичайно надається знижка для масової оптової операції в залежності від об'єму опера - до 10%, по термінах і тривалості - до 5%, знижка в залежності від тривалості мешкання туристів в готельному підприємстві - до 10%.

З оптової ціни можуть робитися додаткові знижки за участь фірми в рекламі і виданні рекламних проспектів по країні, окремому місту, окремому готелю, куди фірма відправляє туристів. Так, нерідко турфірма реалізовує рекламні проспекти країни, рекламуючи таким чином не тільки свої тури, але і країну загалом.

Знижки можуть також проводиться при попередній оплаті туристичного обслуговування.

Загалом ціна на туристичне обслуговування груп може бути нижче ринкової ціни для разових операцій в середньому на 10-20%.

Таким чином, на вартість путівки впливає чинник кількості послуг, що пропонуються. Туристу можуть бути надані або певні види послуг по його вибору, або повний комплекс послуг. Повний комплекс послуг може бути наданий шляхом продажу так званих інклюзив-турів (inclusive tour) або пекідж-турів (packadge tour).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.170.171 (0.011 с.)