Особливості здійснення туристичної діяльності в Україні.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості здійснення туристичної діяльності в Україні.Після прийняття Верховною Радою Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного регулювання господарської діяльності» від 19.10.2010 р., яким скасовується ліцензування турагентської діяльності, на ринку туристичних послуг побільшало охочих займатися цим видом діяльності. І це не дивно, адже тепер кожен суб'єкт підприємницької діяльності може надавати турагентські послуги.

У зв'язку із цим збільшилася конкуренція між туристичними компаніями. Якщо раніше компанія могла з успіхом продавати свій туристичний продукт певний період, то тепер, щоб збільшити свій дохід, залучити якомога більше клієнтів і укріпити своє становище на туристичному ринку, доводиться шукати нові можливості та розробляти нові пропозиції.

Тому безліч туристичних компаній крім основних послуг, таких як організація подорожей та екскурсій, надають й інші, найпоширенішими з яких є освітні послуги (навчання за кордоном, мовні курси), студентські літні програми Work & Travel («Працюй та подорожуй»), програми міжнародного культурного молодіжного обміну «AU – PAIR» тощо.

Що ж стосується надання характерних і супутніх послуг, то відповідно до п/п 5 і 6 п. 1.1. ст. 1 Ліцензійних умов провадження туроператорської та турагентської діяльності характерні туристичні послуги та товари – це послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

Зокрема, до таких послуг належать:

· послуги розміщення: послуги готелів та аналогічних засобів розміщення; послуги розміщення, що надаються безплатно (у родичів, на дачі тощо);

· громадське харчування та продаж напоїв;

· послуги пасажирського транспорту: послуги залізничного транспорту; послуги автомобільного та іншого сухопутного транспорту; послуги водного транспорту; послуги повітряного транспорту; послуги допоміжної пасажирської транспортної служби; оренда пасажирських транспортних засобів; технічне обслуговування та ремонт пасажирських транспортних засобів;

· послуги турагентів, туроператорів, туристських гідів;

· послуги у сфері культури: сценічне мистецтво; послуги музеїв та інші культурні послуги;

· рекреація та інші види дозвілля: спорт та інші види спортивного дозвілля; санаторно-курортні послуги;

· інші туристські послуги: фінансові та страхові послуги; інші види оренди; інші види послуг для туристів.

Супутні туристичні послуги та товари – це послуги та товари, призначені для задоволення потреб споживачів, надання та виробництво яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

До супутніх послуг належать послуги, які замовлені туристом, є предметом договору про туристичне обслуговування та не підпадають під визначення характерних туристичних послуг.


55. Ліцензування, сертифікація і стандартизація у сфері турис­тичної діяльності.

З метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів громадян, захисту навколишнього природного середовища, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється ліцензування туроператорської та турагентської діяльності.

Суб'єкт підприємницької діяльності, який отримав ліцензію на туроператорську діяльність, має виключне право на надання послуг з оформлення документів для виїзду за межі України. Туроператор може здійснювати також і турагентську діяльність без отримання ліцензії на турагентську діяльність.

Державна система стандартизації у сфері туристичної діяльності спрямована на:

захист інтересів споживачів і держави з питань безпеки туризму, життя і здоров'я громадян, охорони майна та довкілля;

класифікацію туристичних ресурсів України, забезпечення їх охорони, встановлення гранично припустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля;

 

 

підвищення якості товарів, робіт, послуг відповідно до потреб споживачів;

забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань з урахуванням ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних ситуацій;

взаємозамінність та сумісність товарів, робіт, послуг, їх уніфікацію;

створення нормативної бази функціонування систем стандартизації і сертифікації товарів, робіт, послуг.

Сертифікація товарів, робіт, послуг у сфері туристичної діяльності здійснюється з метою:

запобігання реалізації товарів, робіт, послуг, небезпечних для життя, здоров'я людей, майна і довкілля;

сприяння споживачам у свідомому виборі товарів, робіт, послуг;

забезпечення дотримання обов'язкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;

гармонізації стандартів, норм і правил з міжнародними стандартами, рекомендаціями, нормами і правилами, що стосуються туроператорів, використання обмежених туристичних ресурсів, якості і видів туристичних послуг.

Перелік туристичних послуг, що підлягають обов'язковій сертифікації стосовно безпеки для життя та здоров'я людей, захисту їх майна та охорони довкілля, порядок проведення сертифікації послуг у сфері туристичної діяльності визначаються Кабінетом України відповідно до закону.

Підтвердження відповідності туристичних послуг здійснюється в установленому порядку.


56.Права та обов’язки суб’єктів туристичної діяльності, турис­тів і екскурсантів.

Туристи та екскурсанти мають право на:

 • реалiзацiю закрiплених Конституцiєю України прав громадян на вiдпочинок, свободу пересування, вiдновлення i змiцнення здоров’я, на безпечне для життя i здоров’я довкiлля, задоволення духовних потреб, захист i повагу людської гiдностi;
 • необхiдну i достовiрну iнформацiю про правила в’їзду до країни (мiсця) тимчасового перебування, а також виїзду з країни (мiсця) тимчасового перебування i перебування там, про звичаї мiсцевого населення, пам’ятки природи, iсторiї, культури та iншi об’єкти туристичного показу, що знаходяться пiд особливою охороною, стан навколишнього середовища;
 • iнформацiю про наявнiсть лiцензiї y суб’єкта, що здiйснює пiдприємницьку дiяльнiсть в галузi туризму, дозволiв, сертифiкатiв, iнших документiв, наявнiсть яких передбачена законодавством;
 • отримання обов’язкової iнформацiї, що передує укладенню договору;
 • отримання туристичних послуг, передбачених договором;
 • особисту безпеку, захист життя, здоров’я, прав споживача, а також майна;
 • одержання вiдповiдної медичної допомоги;
 • вiдшкодування матерiальних i моральних збиткiв у разi невиконання або неналежного виконання умов договору;
 • сприяння з боку органiв державної влади України в одержаннi правових та iнших видiв допомоги, а громадяни України також i за її межами;
 • реалiзацiю iнших прав.

Туристи та екскурсанти зобов’язанi:

 • не порушувати права та законнi iнтереси iнших осiб, вимоги законiв, якi дiють на територiї країни перебування;
 • виконувати митнi, прикордоннi, санiтарнi та iншi правила;
 • поважати полiтичний та соцiальний устрiй, традицiї, звичаї, релiгiйнi вiрування країни (мiсця) перебування;
 • зберiгати довкiлля, дбайливо ставитися до об’єктiв природи та культурної спадщини в країнi (мiсцi) тимчасового перебування;
 • дотримуватися умов i правил, передбачених договором про надання туристичних послуг;
 • надавати персональну iнформацiю в обсязi, необхiдному для реалiзацiї туристичного продукту;
 • дотримуватися пiд час подорожi правил особистої безпеки;
 • вiдшкодовувати збитки, завданi їх неправомiрними дiями.

57.Сутність міжнародної співпраці та координації у сфері ту­ризму.

Міжнародна співпраця в сфері туризму розвивається в двох формах:

1) співпраця на двосторонній основі;

2) співпраця на багатосторонній основі.

Двостороння співпраця.Погоджені двома країнами умови довготривалої співпраці у розвитку туризму скріплюються особливими договорами, які переважно називаються міждержавними угодами про співпрацю в галузі туризму. Така форма міжнародної співпраці є найдоступнішою та найефективнішою, оскільки для її реалізації не потрібно створювати жодних організаційних структур. У таких угодах договірні сторони, визнаючи, що взаємодія у галузі туризму має важливе значення для економіки та культури обох країн і є добрим засобом сприяння їхньому розвитку, а також взаєморозумінню і зміцненню відносин, підтверджують своє прагнення співпрацювати на засадах рівноправності та взаємної вигоди.

Багатостороння співпраця передбачає координацію дій із розвитку міжнародного туризму між декількома країнами. Формами багатосторонньої співпраці є міжнародні наради, форуми з питань туризму, а також різноманітні міжнародні туристичні організації.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.79.116 (0.013 с.)