ЕКОНОМІКА І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ЕКОНОМІКА І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВЕКОНОМІКА І АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

 

Методичні вказівки

з виконання курсової роботи

для курсантів і слухачів

галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування"

напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент”

 

Кіровоград


ББК 65.050

 

Методичні вказівки з виконання курсової роботи Економіка і аналіз діяльності підприємств: / Укладачі: Н.В. Ткаченко, Н.В. Столярчук, Ю.В. Сікірда, А.В. Залевський. - Кіровоград: КЛА НАУ, 2012. - 43 с.

 

Літературних джерел: 170

 

 

Методичні вказівки містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення курсової роботи, визначають послідовність етапів її виконання, дають рекомендації щодо добору та опрацювання літературних джерел і нормативних документів, збору та обробки фактичного матеріалу, визначають порядок захисту та оцінювання.

Призначено для курсантів і слухачів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підготовки 6.030601 „Менеджмент” професійного спрямування „Менеджмент організацій і адміністрування” варіативна компонента „Менеджмент авіаційних підприємств і організацій” та варіативна компонента "Менеджмент туристичної індустрії", професійного спрямування „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності” варіативна компонента „Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень”.

 

 

Методичні вказівки розглянуто, обговорено і рекомендовано до друку та використання в навчальному процесі на засіданні кафедри менеджменту та економіки, протокол від 25 квітня 2012 р., №9.

Рецензент: Н.І. Легінькова, к.е.н., доцент.

©Ткаченко Н.В., Столярчук Н.В., Сікірда Ю.В., Залевський А.В., 2012

Методичні вказівки

©Комп’ютерна верстка

КЛА НАУ, 2012

 


ЗМІСТ

Загальні положення 4

1.1. Мета і задачі курсової роботи 4

1.2. Етапи виконання курсової роботи 4

Вибір теми курсової роботи 5

2.1. Порядок вибору теми та об’єкту курсової роботи 5

2.2. Оформлення завдання та плану курсової роботи 5

2.3. Вимоги до захисту курсової роботи 6

Обсяг, зміст та структура курсової роботи 6

3.1. Титульний аркуш 7

3.2. Зміст 7

3.3. Вступ 7

3.4. Науково-методичні основи аналізу господарської та зовнішньоекономічної діяльності за обраною темою (теоретичний розділ) 7

3.5. Аналіз виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства (аналітичний розділ) 8

3.6. Розроблені рекомендації та пропозиції 9

3.7. Висновки 9

3.8. Список використаних джерел 10

3.9. Склад та оформлення додатків 10

Вимоги до оформлення курсової роботи 10

Критерії оцінювання курсової роботи 13

Подання роботи на рецензію та захист курсової роботи 16

Додатки 17

Додаток А 18

Додаток Б 21

Додаток В 22

Додаток Г 23

Додаток Д 24

Додаток Ж 33

Додаток З 34

Додаток І 41

Додаток К 42

 


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Відповідно до навчальних планів на 4 році підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” у 8 семестрі курсанти денної та заочної форми навчання напряму 6.030601 «Менеджмент» виконують і захищають курсову роботу:

- з блоку дисциплін «Економіка і аналіз зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємств» - курсанти (слухачі) професійного спрямування «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» варіативна компонента «Менеджмент міжнародних авіаційних перевезень»;

- з блоку дисциплін «Економіка і аналіз діяльності авіаційних підприємств» - курсанти (слухачі) професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативна компонента «Менеджмент авіаційних підприємств і організацій»;

- з блоку дисциплін «Економіка і аналіз діяльності туристичних підприємств» - курсанти (слухачі) професійного спрямування «Менеджмент організацій і адміністрування» варіативна компонента «Менеджмент туристичної індустрії».

Виконання курсової роботи є одним з етапів підготовки курсантів до написання і захисту дипломної роботи.

 

1.1. Мета і задачі курсової роботи:

систематизація і закріплення теоретичних знань з економіки та аналізу господарсько-фінансової, зовнішньоекономічної діяльності підприємства;

вміння використовувати отримані теоретичні знання на практиці;

розвиток навичок ведення самостійної роботи і оволодіння методикою економічного аналізу;

вміле використання результатів аналізу для прийняття обґрунтованого управлінського рішення;

вміння знаходження шляхів підвищення ефективності господарювання у межах опрацьованої теми.

Курсова робота виконується за матеріалами авіаційних (туристичних) підприємств і організацій, які здійснюють свою діяльність як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.

В процесі виконання курсової роботи курсант (слухач) повинен показати вміння працювати з літературними джерелами, чітко і логічно формулювати свої думки, висновки і пропозиції, вміння вільно використовувати всі можливі економічні методи (прийоми), для дослідження виробничо-господарської та зовнішньоекономічної діяльності авіапідприємства (підприємства туріндустрії).

 

1.2. Етапи виконання курсової роботи:

вибір теми та об’єкта дослідження;

розробка плану курсової роботи;

вивчення інформаційних джерел, необхідних для виконання роботи;

збір та обробка інформаційних та аналітичних матеріалів;

обґрунтування висновків і пропозицій;

написання тексту та оформлення курсової роботи;

захист курсової роботи.

 

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

Порядок вибору теми та об’єкту курсової роботи

Теми курсових робіт визначаються кафедрою менеджменту та економіки. Вибір теми курсової роботи курсант (слухач) здійснює разом із науковим керівником, відповідно до рекомендованої тематики, що наведена у додатку А. Курсант (слухач) може запропонувати свою тему з обґрунтуванням доцільності її розробки. Після погодження теми з науковим керівником вона затверджується рішенням кафедри.

Тема курсової роботи повинна бути актуальною, відповідати реальним завданням функціонування підприємств та організацій. Одночасно треба визначитися з вибором об’єкту – підприємства авіаційної (туристичної) сфери будь-якої форми власності та організаційно-правової форми, яке є юридичною особою і має самостійну звітність.

Курсові роботи курсантів (слухачів), які не відповідають затвердженій тематиці, до реєстрації не приймаються.

 

2.2. Оформлення завдання та плану курсової роботи

Після затвердження теми курсової роботи складається завдання на курсову роботу (додаток Б) в якому вказується:

прізвище, ім’я та по батькові курсанта (слухача);

вказується тема курсової роботи;

терміни виконання та здачі курсової роботи у закінченому вигляді;

вихідні дані та перелік питань, які слід розглянути;

перелік графічного матеріалу.

При складанні календарного плану (додаток В) необхідно врахувати такі етапи виконання курсової роботи:

самостійне вивчення рекомендованої літератури та нормативно-правових документів;

формування інформаційної бази необхідних даних;

вибір системи показників, що характеризують об’єкт дослідження;

обробка теоретичного та практичного матеріалу з теми курсової роботи;

проведення аналізу та наведення динаміки показників розвитку предмету дослідження;

розробка пропозицій по підвищенню ефективності діяльності авіапідприємства (турпідприємства) у межах обраної теми;

написання загальних висновків по здійсненній роботі;

оформлення та захист курсової роботи.

Календарний план підписується курсантом та керівником даної курсової роботи.

 

Вимоги до захисту курсової роботи

Курсова робота, яка написана без дотримання затвердженого плану, а також не містить матеріалів конкретного дослідження проблеми у реальному підприємстві та обґрунтованих пропозицій щодо її розв’язання, до захисту не допускається і повертається курсанту (слухачу) на доопрацювання.

Підготовлена до захисту курсова робота, повинна бути захищена на кафедрі до початку екзаменаційної сесії.

 

Вступ

Розкриває сутність проблеми курсового дослідження, підстави та вихідні дані для розробки теми, обґрунтування необхідності дослідження.

У вступі відображають:

1) актуальність теми (коротка характеристика стану проблеми, що досліджується, обґрунтовується доцільність розробки, наводять перелік провідних вітчизняних та закордонних учених, що вивчають проблему);

2) об’єкт дослідження (коротка характеристика суб’єкта господарювання (підприємства, організації), діяльність якого буде проаналізовано);

3) предмет (визначається аспект аналізу діяльності підприємства, який підлягає дослідженню в межах визначеного об’єкту дослідження);

4) методи дослідження(подають перелік методів наукових досліджень, які були використані в роботі);

5) теоретична та методологічна база дослідження (рівень вивчення даної проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці; узагальнений перелік джерел інформації);

6) практичне значення одержаних результатів(де і яким чином можуть бути використані результати дослідження);

7) структура та обсяг курсової роботи (кількість сторінок вступу, основної частини, висновків, кількість літературних джерел, таблиць, рисунків, при наявності, і додатків).

Рекомендований обсяг вступу 1-2 сторінки.

Висновки

У висновках викладають найбільш важливі результати, отримані в процесі аналізу, узагальнюють їх. Висновки повинні не тільки констатувати результати розрахунків, а й пояснювати причини зміни економічних показників, а також тенденції подальшого розвитку економічних процесів.

Рекомендований обсяг 2-4 сторінки.

Список використаних джерел

Список має містити всі інформаційні джерела, які були використані курсантом в процесі дослідження, їх повинно бути не менше двадцяти п’яти. Джерела необхідно розміщувати в алфавітному порядку у такій послідовності: Закони України, Постанови Верховної Ради та Кабінету Міністрів України, нормативні документи органів державної влади, далі – книги, брошури, статті, які надруковані українською мовою, потім – російською та іншими іноземними мовами.

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВАВІАКОМПАНІЇ

«МІЖНАРОДНІ АВІАЛІНІЇ УКРАЇНИ»

2.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами, оцінка їх складу та структури

 

Рисунки і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Будь-які ілюстрації (рисунки, схеми, графіки, діаграми, карти тощо) позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням тих, що розміщують у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу і порядкового номера рисунку, між якими ставлять крапку. Всі рисунки повинні мати назву, яку розміщують після номера, симетрично до ілюстрації, наприклад: Рис. 1.3 (третій рисунок першого розділу).

 

 

Рис. 1.3. Класифікація економіко-математичних методів в аналізі

 

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її порядкового номера (без позначки №). Номер таблиці має складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 3.2 (друга таблиця третього розділу).

Транспортні засоби 78,1 0,78% 70,7 0,70% 90,5% -7,4 -9,5% -0,08%
Інструменти, прилади, інвентар 1351,9 13,44% 1082,9 10,7% 72,5% -269 27,5% -2,74%
Інші основні засоби 577,1 5,78% 585,4 5,80% 101,4% 8,3 1,4% +0,02%
Бібліотечні фонди 282,2 2,80% 385,7 3,8% 136,7% 103,5 36,7% +1,00%
Всього 10060,6 100% 10122,1 100% 100,6% 61,5 0,6%  

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею, друкують симетрично до тексту і починають з великої літери.

При переносі частини таблиці на інший аркуш слово «Таблиця» і її номер вказують один раз над першою частиною таблиці, над іншою пишуть – Продовження табл.

 

Таблиця 3.2

Аналіз структури основних засобів за 2008 рік

Основні засоби
Групи основних засобів На початок періоду На кінець періоду Темпи росту, % Відхилення
тис.грн у% тис.грн у% Абсо-лютне Від-носне Пунктів струк-тури
Будинки, споруди та передавальні пристрої 7770,7 77,20% 7994,4 79,00% 102,9% 223,7 2,9% +1,80%

 

Продовження табл. 3.2

 

Усі наведені дані в таблицях мають бути достовірними, однорідними і такими, що можуть зіставлятися.

Формули в курсовій роботі нумерують в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номер формули ставлять біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках.

Нижче під формулою дають пояснення значень символів і числових коефіцієнтів. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Вище і нижче формули залишають по одному вільному рядку, наприклад:

 

, (6.1)

де Фв – фондовіддача;

Vн.п. – обсяг наданих послуг;

ОЗ – середньорічна вартість основних засобів.

В тексті обов’язково повинні бути посилання на джерела, з яких була запозичена інформація. Після наведеної цитати проставляються квадратні дужки, в яких вказується порядковий номер джерела у списку літератури, з якого запозичена інформація та вказується сторінка, наприклад: [25, с. 98].

Список використаної літератури оформлюється у відповідності до стандартів, наприклад:

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 p. – К.: Україна, 1996. – 35 с.

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. Наказами Мінфіну України, 1999-2001.

3. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. І доп.- К.: «Знання-Прес», 2002.- 190 с.

4. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании: Учебник. – М.: Концерн «Банковский деловой центр », 1997 – 127 с.

5. Фінансова звітність акціонерних товариств // <www.smau.com.ua>, <www.smida.gov.ua>, <www.e-plus.com.ua>, <www.istok.com.ua>. – 2009.

Д О Д А Т К И

 


Додаток А

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 

1. Аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку світової цивільної авіації.

2. Аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку цивільної авіації України.

3. Диверсифікація виробництва як засіб підвищення фінансової стійкості авіакомпанії.

4. Аналіз діяльності авіакомпанії як фінансового холдингу.

5. Аналіз інвестиційної привабливості авіакомпанії.

6. Аналіз факторів впливу на обсяг авіаперевезень.

7. Методи прогнозування авіаперевезень та їх аналіз.

8. Комерційна експлуатація як інструмент діяльності авіакомпаній в умовах ринку.

9. Аналіз тарифів та тарифної політики авіакомпаній.

10. Нецінові методи стимулювання продажу авіаперевезень.

11. Співпраця авіакомпаній на авіалініях, аналіз досягнень.

12. Основні засоби авіакомпанії. Аналіз стану та ефективності їх використання.

13. Оборотні засоби авіакомпанії. Склад, структура та аналіз ефективності їх використання.

14. Трудові ресурси авіакомпаній та ефективність їх використання.

15. Форми і системи заробітної плати в авіакомпаніях. Аналіз фонду заробітної плати.

16. Розрахунок структури експлуатаційних витрат та аналіз собівартості авіаперевезень пасажирів.

17. Розрахунок структури експлуатаційних витрат та аналіз собівартості авіаперевезень вантажів.

18. Розрахунок собівартості рейсу, та аналіз факторів впливу на її структуру та розмір.

19. Визначення та аналіз доходів авіакомпанії.

20. Визначення та аналіз прибутку та інших показників ефективності роботи авіакомпаній.

21. Безпека польотів та аналіз її економічних аспектів.

22. Система взаєморозрахунків на повітряному транспорті, аналіз ії переваг та недоліків.

23. Аналіз фінансового стану авіакомпанії.

24. Аналіз та оцінка конкурентних позицій та переваг авіакомпаній.

25. Ризики діяльності авіакомпанії та напрями їх запобігання.

26. Аеропорти світу, тенденції та перспективи розвитку аеропорту (на прикладі).

27. Аналіз стану, тенденцій та перспектив розвитку аеропортів України.

28. Диверсифікація виробництва як засіб підвищення фінансової стійкості аеропорту.

29. Аналіз діяльності аеропорту як фінансового холдингу.

30. Аналіз тарифів зборів та цінової політики аеропорту.

31. Основні засоби аеропорту. Аналіз стану та ефективності їх використання

32. Оборотні засоби аеропорту. Склад, структура та аналіз ефективності їх використання.

33. Трудові ресурси аеропорту та ефективність їх використання.

34. Форми і системи заробітної плати в аеропортах. Аналіз фонду заробітної плати.

35. Розрахунок експлуатаційних витрат та аналіз структури собівартості послуг аеропортів.

36. Розрахунок експлуатаційних витрат та аналіз собівартості послуг по відправленню вантажів.

37. Визначення та аналіз доходів аеропорту.

38. Визначення та аналіз прибутку та інших показників ефективності роботи аеропорту.

39. Аналіз фінансового стану аеропорту.

40. Аналіз інвестиційної привабливості аеропорту.

41. Умови забезпечення конкурентоспроможності послуг аеропортів.

42. Аналіз використання паливно-мастильних матеріалів та оптимізація їх запасів.

43. Джерела підвищення доходів аеропортів.

44. Аналіз забезпеченості туристського підприємства трудовими ресурсами та оцінка їх використання.

45. Аналіз фонду заробітної плати підприємства туристичної галузі.

46. Аналіз використання основних засобів на підприємстві туристичної галузі.

47. Аналіз забезпеченості та використання товарно-сировинних ресурсів підприємства харчування.

48. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства туристичної галузі.

49. Аналіз обсягу, асортименту та структури випуску продукції на підприємстві харчування.

50. Аналіз забезпеченості підприємств готельного господарства та сфери харчування матеріальними ресурсами.

51. Аналіз реалізації продукції та послуг підприємств туристичної галузі.

52. Аналіз формування загальної суми витрат виробництва та обігу, їх структури.

53. Аналіз собівартості одиниці продукції (послуг) підприємства туристичної галузі.

54. Аналіз фінансових результатів діяльності та рентабельності на підприємстві туристичної галузі.

55. Оцінка рівня беззбитковості турфірми.

56. Аналіз фінансового стану турфірми.

57. Оцінка фінансової стійкості підприємства туристичної галузі.

58. Визначення резервів зниження собівартості послуг на основі аналізу витрат турфірми.

59. Комплексний аналіз діяльності підприємства туристичної галузі.

60. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства туристичної галузі.

61. Характеристика послуг готелю та аналіз їх якості.

62. Маркетинговий аналіз на підприємстві туристичної галузі.

63. Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу турфірми як основа для розрахунку резервів підвищення результативності поточної діяльності.

64. Аналіз активів та пасивів підприємства туристичної галузі.

65. Аналіз руху грошових коштів підприємства туристичної галузі.

66. Аналіз ділової активності підприємства туристичної галузі.

67. Аналіз взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» на підприємстві туристичної галузі

68. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан підприємства.

69. Аналіз прямих та непрямих витрат турфірми.

70. Аналітична оцінка імовірності банкрутства підприємства туристичної галузі.

 

 

Додаток Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ЛЬОТНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

(назва вищого навчального закладу)

Блок дисциплін «Економіка і аналіз діяльності підприємств»

Кафедра менеджменту та економіки

Напрям 6.030601 «Менеджмент»

Курс 4 Група _____ Семестр 8

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу курсантові (слухачеві)

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема курсової роботи______________________________________________

__________________________________________________________________

2. Термін подання курсантом закінченої роботи «____»____________20__р.

3. Цільова установка та вихідні дані до роботи___________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці)________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу______________________________________

Таблиць___________________________________________________________

Графіків___________________________________________________________

Рисунків___________________________________________________________

Додатків___________________________________________________________6. Дата видачі завдання «___»_____________20__р.

Науковий керівник роботи ___________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання курсант (слухач) __________

(підпис)

Додаток В

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ РОБОТИ

 

№ з/п Назва етапів курсової роботи Термін виконання етапів роботи Примітки
1. Вибір та затвердження теми курсової роботи    
2. Визначення об'єкту, предмету, мети та завдань дослідження, складання плану    
3. Опрацювання літератури    
4. Виконання першого теоретичного розділу курсової роботи    
5. Збір матеріалів досліджуваного підприємства та виконання другого аналітичного розділу    
6. Розробка рекомендацій та пропозицій з підвищення ефективності діяльності підприємства та виконання третього розділу    
7. Підготовка вступу, висновків, додатків, списку літератури, оформлення роботи    
8. Отримання відгуку на роботу керівника    
9. Підготовка курсової роботи до захисту    
10. Захист курсової роботи    
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Науковий керівник ______________ __________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Курсант (слухач) _______________ _________________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

«___»____________20__р.

Додаток Г

КУРСОВОЇ РОБОТИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

«___»__________20__ р. Науковий керівник ________________________

(П.І.Б., підпис)

 

Додаток Д

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Державна комплексна програма розвитку авіаційного транспорту України на період до 2010 року: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.2001 р. № 919 // Голос України. – 2001. – № 45. – С. 2-3.

2. Конвенция о международной гражданской авиации. – Doc. 7300/6. – Монреаль, Канада, 1994. – 235 с.

3. Конституція України: Прийнята на 5ій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

4. Правове регулювання туристської діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / Під заг. ред. проф. В.К.Федорченка. – К.: Хрінком Інтер, 2002. – 640 с.

5. Повітряний кодекс України: Введ. в дію Постановою ВР від 04.05.93 р. № 3168-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 25.

6. Прогноз развития воздушного транспорта до 2015 года. – Циркуляр ИКАО CIR – 304 AT/127. – Монреаль, Канада, 2004. – 96 с.

7. Про банкрутство: Закон України від 30.06.99 р. № 784-14 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 31.

8. Про вищу освіту: Закон України від 17.01.2002 р. № 2984-3. – К.: Преса України, 2002. – 120 с.

9. Про власність: Закон України. Прийнятий Верховною Радою України 7 лютого 1991 p. зі змінами і доповненнями// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20.

10. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. № 1577-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49.

11. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 29.

12. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 1560-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47.

13. Про освіту: Закон України від 23.05.1991 р. № 1060-12. – К.: Преса України, 1991. – 90 с.

14. Про підприємництво: Закон України від 07.02.1991 р. № 698-12 // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №14.

15. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. № 887 // Правда України. – 1991. – 7 травня.

16. Про туризм: Закон України від 15.09.95 р. № 325/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 31

17. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості перевезень (робіт, послуг) на транспорті України: Затверджено наказом Міністерства транспорту України від 13.09.94 р. № 476. – К.: МТУ, 1994. – 87 с.

18. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: Затв. наказами Мінфіну України, 1999-2001.

19. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затверджений наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291. – К.: МТУ, 1994. – 45 с.

20. Державний класифікатор професій ДК 003-95: Затверджений наказом Держстандарту України від 27.07.95 р. № 257. – К.: Держстандарт України, 1995. – 85 с.

21. Абрютина М. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия. - М.: Дис., 2000. – 548 с.

22. Андрейчиков А.В., Андрейчикова О.Н. Анализ, синтез, планирование решений в экономике: Учебник для ВУЗов – М.: Финансы и статистика, 2002. – 368 с.

23. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа. - М.: Финансы и статистика, 1997.- 286с.

24. Балабанов И. Финансовый анализ и планирование хозяйственного субъекта. - М.: ФиС, 2000.

25. Балченко З.А. Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навчальний посібник Київського університету туризму, економіки і права (КУТЕП). – К.:КУТЕП, 2006. – 232 с.

26. Бородин В.М. Оптимизация управления авиаперевозками: Учебное пособие. – С.Пб.:Академия ГА, 1995. – 86 с.

27. Бочаров В. Финансовое моделирование. С.-П.: Питер, 2000.

28. Бугір М.К. Математика для економістів: Лінійна алгебра, лінійні моделі. Посібник для студентів вузів. – К.: Видавничий центр «Академія», 1998.-272 с.

29. Бутинець Ф.Ф., Мних Е.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. -Житомир: ПГ «Рута», 2000.

30. Бутко А.Д. Економіко-математичні методи та моделі в бухгалтерському обліку та аналізі господарської діяльності. – К.:КТЕІ, 1990.

31. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / під ред. С. Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ “Баланс” - Клуб, 2001. – 832 с.

32. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник. Нормативно-практичні матеріали / За ред. Хом'яка Р. Л. - Львів: Національний університет "Львівська політехніка", 2001. – 728 с.

33. Голов С. Ф. Управлiнський облiк: Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 703 с.

34. Горбылева З.М. Экономика туризма. Практикум. – Мн.: БГЭУ, 2002. – 144 с.

35. Дурович А.П. Маркетинг в туризме. – 2-е изд., перераб. И доп. – Мн.: Новое знание, 2001. – 224 с.

36. Елейко Я. Основи фінансового аналізу. - Львів: ЛБИ НБУ. 2000. – 141 с.

37. Економічний аналіз: Навч. Посіб./ За ред. акад. НАНУ проф. М.Г. Чумаченка. - К.: КНЕУ, 2001. – 540 с.

38. Зеркалов Д.В. Транспорт України: Довідник. У двох книгах. Книга перша. – К.: Основа, 2002. – 416 с.

39. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник. – 3-тє вид., перероб. І доп.- К.: «Знання-Прес», 2002. - 190с.

40. Кігель В.Р. Математичні методи ринкової економіки: Навч.посібник для ВУЗів – К.: Кондор, 2003. – 158с.

41. Кармазін В.А., Савицька О.М. Економічний аналіз. Практикум. – К.:Знання, 2007. – 255 с.

42. Коба В.Г. Економіка транспорту: Навчальний посібник. – К.: КДАВТ, КМУЦА, 1999. – 254 с.

43. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственный деятельности предприятия. - М.: Проспект, 2000. – 422 с.

44. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. -- М.: Финансы и статистика, 1995. – 429 с.

45. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – 3-тє вид., перероб. І доп. – К.:Знання, КОО, 2002. – 294 с.

46. Костромина Е.В. Экономика авиакомпании. Учебник. – М., Концерн «Банковский деловой центр », 1997 – 127 с.

47. Костромина Е.В. «Экономика ГА», М., МГТУ ГА, 1994 г. – 196 с.

48. Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины. Монография. – К: Издательство «Феникс», 2004. – 667 с.

49. Маленков Ю.А. Рыночная экономика системы воздушного транспорта: Учебное пособие. – СПб.: Академия ГА, 1995. – 95 с.

50. Прыкин Б.В. Экономический анализ предприятия. - М: ЮНИТИ, 2001. – 125 с.

51. Пузынин Р.Г. Менеджмент на авиационном транспорте: Учебное пособие. К.: КМУГА, 1997. – 180 с.

52. Рогальский Ф.Б. Математические методы анализа экономических систем: Книга 1: Теоретические основы. – К.: «Наукова думка», 2001.- 453 с.

53. Рогальский Ф.Б. Математические методы анализа экономических систем: Книга 2: Методы и алгоритмы решения трудноформализуемых задач. К.: «Наукова думка», 2001.-423с.

54. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – М.:ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.

55. Словник-довідник з менеджменту / Д.М. Стеченко, А.П. Дука. – К.: Тов. “СЛО”, 1999. – 368 с.

56. Соболева Е.А., Соболев И.И. Финансово-экономический анализ деятельности туристической фирмы. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 128с.

57. Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу. - К.: КНЕУ, 2000. – 589 с.

58. Фоменко Е.А. Особенности осуществления внешнеэкономической деятельности, ведения бухгалтерского учёта налогообложения валютных операций в Украине. – Одесса:Альянс, 1994.-224с.

59. Чигринська О.С., Власюк Т.М. Теорія економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с.

 

Інформація про підприємства

87. Інформація про компанії, статистика // <www.bized.ac.uk>. – 2012.

88. Каталог підприємств України // <www.rada.com.ua>. – 2012.

89. Каталог підприємств СНД // <www.cismarket.com>. – 2012.

90. Каталог підприємств та послуг м. Києва // <www.prokiev.com.ua>, <www.vbbg.com.ua>. – 2012.

91. Загальноукраїнські та регіональні довідники і бази даних по підприємствам, товарам і виробникам // <www.meta-ukraine.com>. – 2012.

92. Золоті сторінки України // <www.goldenpages.kiev.ua>. – 2012.

93. Транспорт, перевезення: авіакомпанії, авіаперевезення; дозвілля, хобі: туризм, подорожі, відпочинок // <directory.yellowpages.ua>. – 2012.

94. Фінансова звітність акціонерних товариств // <www.smau.com.ua>, <www.smida.gov.ua>, <www.e-plus.com.ua>, <www.istok.com.ua>. – 2012.

Віртуальні бібліотеки

95. Архіви в Україні: Архівні установи НАН України // <www.archives.gov.ua>. – 2012.

96. Бібліотеки рефератів // <www.5ballov.ru>, <www.bankreferatov.ru>, <eduword.ru>, <diplom.in.ua>, <www.ref.a.ua>, <referaty.com.ua>, <refsmarket.com.ua>, <www.ukrreferat.com>. – 2012.

97. Бібліотека ділової літератури // <www.blib.al.ru>. – 2012.

98. Віртуальна бібліографічна довідка // <www.chl.kiev.ua>. – 2012.

99. Віртуальні бібліотеки // <lib.meta.ua>, <www.bookz.com.ua>, <www.e-lib.info>. – 2012.

100. Електронний каталог бібліотеки ім. Чижевського (м. Кіровоград) // <www.opac.library.kr.ua>. – 2012.

101. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського // <www.nbuv.gov.ua>. – 2012.

102. Національна парламентська бібліотека // <www.nplu.kiev.ua>. – 2012.

103. Російська електронна бібліотека // <www.erudition.ru>. – 2012.

104. Студентська електронна бібліотека // <www.lib.ua-ru.net>. – 2012.

105. Українська вільна енциклопедія „Вікіпедія” // <uk.wikipedia.org>. – 2012.

Менеджмент та економіка

106. Адміністративно-управлінський портал // <www.aup.ru>. – 2012.

107. Вища школа економіки // <www.hse.ru>. – 2012.

108. Все найкраще про розвиток бізнесу // <www.devbusiness.ru>. – 2012.

109. Інвестиції в Україні // <www.investing.kiev.ua>. – 2012.

110. Інтернет-портал для управлінців // <www.management.com.ua>. – 2012.

111. Корпоративний менеджмент // <www.cfin.ru>. – 2012.

112. Корпоративні фінанси // <www.cfm.ru>. – 2012.

113. Науково-освітній портал «Економіка та управління на підприємствах» // <eup.ru>. – 2012.

114. База маркетингової інформації // <www.marketing.vc>. – 2012.

115. Російська школа управління (маркетингу) // <www.rshm.ru>. – 2012.

116. Статті з менеджменту // <mbs-journal.ru>. – 2012.

117. Теорія та практика фінансового й управлінського обліку // <www.gaap.ru>. – 2012.

Авіація

118. Авіакаталог // <www.aviaport.ru>. – 2012.

119. Авіаційна бібліотека // <www.airwar.ru>. – 2012.

120. Авіаційне комунальне підприємство „Міжнародний аеропорт „Харків” // <www.aeroport.kharkov.ua>. – 2012.

121. Авіаційний журнал України „Авіація і час” // <www.aviation-time.kiev.ua>. – 2012.

122. Авіаційний сайт // <aviation.kryshi.net>. – 2012.

123. Аеродром „Кіровоград”: Державна льотна академія України // <www.glau.kr.ua>. – 2012.

124. Аеродром „Кременчук” (Велика Кохнівка): Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету // <www.fligtcollege.com>. – 2012.

125. Аерокосмічний портал України // <space.com.ua>. – 2012.

126. Аеропорт „Дніпропетровськ”: ВАТ "Авіакомпанія Дніпроавіа" // <www.dniproavia.dp.ua>. – 2012.

127. Аналітична інформація про авіакомпанії // <www.quote.ru>. – 2012.

128. Асоціація сприяння авіації України // <www.asavia.org>. – 2012.

129. ВАТ «Мотор-Січ» // <www.msi-airlines.com.ua>. – 2012.

130. Всеукраїнська асоціація „Аероклуб України” // <aeroclub.kie

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 104; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.87.33.97 (0.01 с.)