Організація і розвиток міжнародного туристичного менеджменту.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація і розвиток міжнародного туристичного менеджменту.Менеджмент має велике значення для ефективності ек. і соц. процесів на під-вах туризму й у тур. галузі загалом й суттєво впливає на розвиток тур. індустрії. Специфіка менеджменту в туризмі визнач. тим, що одну із провідних ролей у ньому відіграють людські ресурси: гіди, співробітники турфірм, службовці готелів і працівники тр. засобів. Ще однією характерною ознакою є різноманітність ф-цій, які доводиться виконувати менеджеру у туризмі.

Планування є ключовим елементом успіху нового бізнесу. Без бізнес-плану під-во вимушене робити заходи у відповідь кризовим ситуаціям, а не ефективно управляти. Хоча бізнес-план в основному розрахований на залучення інвесторів та кредитів, він повинен також переконати засновників, що їх наміри здійснимі і приноситимуть прибуток. Бізнес-план також може служити планом дій на поч. періоді. З ним можна буде порівнювати майбутні результати д-сті.

У сфері обслуг. інформ. технології допомагають процвітаючим фірмам розробити конкурентоздатну стратегію. С-ми бронювання забезп. продуктом торг. посередників, таких як тур агенти. У генерації прибутків конкурентну роль можуть відігравати ІТ, зосереджені на внутр. операціях і вживані у вигляді управління прибутками, предметах продажів і експертних с-м. Управління прибутками уперше застосувала компанія «Американ Аерлайнз» за доп. с-ми бронювання «Сабре». Компанія «Американ Експрес» за доп. інф-ції про продажі впродовж багатьох років вивчала купівельні звички утримувачів кредитних карт, внаслідок чого відмінила прийняті стандарти проведення витрат для своїх роздрібних клієнтів. У барах і ресторанах за доп. комп. техніки збирається гіф-ція про попит відвідувачів, яку з великою точністю можна викор. для націлювання на споживача на макрорівні, тим самим проводячи мікромаркетинг.

Туризм — одна з небагатьох сфер д-сті, в якій активно викор. найсучасніші методи й технології управління, особливо це стос. готельного бізнесу. Н-д, значного поширення набули готел. ланцюги. Готел. ланцюг — об'єднання декількох готел. під-в, яке колективно провадить бізнес і перебуває під контролем одного керівництва. У світі най пошир. є 2 види готел. ланцюгів: 1) групи, які інтегрують однорідні готелі; 2) готел. консорціуми, які поєднують незалежні готелі.

Франшиза, або франчайзинг, розглядається як метод підпр. д-сті, який дає змогу підприємцеві (групі підприємців), який володіє готелем, об'єднатися з власниками вже чинного ланцюга.

Готель може управлятися за контрактом однією з проф. компаній або бути учасником об'єднання взаємного інформування. Контракт на управління укладається між власником під-ва й компанією, головний напрям д-сті якої — проф. управління під-вами в певному сегменті ринку. Ще однією поширеною формою управління в готел. бізнесі є управління незалежними під-вами. До них належать ті, що перебувають у незалежному володінні, розпорядженні й користуванні власника, який одержує прибуток від цієї власності.

Крім того, готелі й турфірми можуть укладати договори зі спеціалізованими фірмами про надання послуг аутсорсингу, який передбачає залучення зовн. ресурсів компаній-підрядників до реалізації ф-цій, які традиційно виконує власний персонал із викор. власних ресурсів під-ва. "Аутсорсинг" тур. під-ва застос. у таких сферах: — інфор. технології; — маркетинг (проведення маркетингових досліджень й анкетування клієнтів, аналіз і моніторинг важливих для турфірми ринків, моніторинг преси); — реклама; — зв'язки з громадськістю; — обслуг. офісних приміщень тур. під-ва; — облік, оптимізація оподатковування та юридичного забезпечення (ведення зарплатного обліку, податкове та юридичне консультування).

 


Види та функції міжнародного менеджменту.

У туризмі застосування того чи ін. виду менеджменту залежить від х-ру під-ва (тур. фірма, малий готель або великий готельний ланцюг, ресторан та ін.).

Ф-ції міжнар. менеджменту: 1. Функціональний менеджмент туризму — комплексні повсякденні процеси управління, які забезп. постійне функціонування під-в за 3ма осн. напрямами: — структура й орг.-ція д-сті тур. під-ва; — мотивація й розподіл обов'язків працівників; — контроль і оцінка виконання. 2. Типологічний менеджмент туризму, який поділ. так: — менеджмент гостинності — системна частина менеджменту туризму, яка забезп. цілісність процесу обслуг. туристів; — менеджмент туроперейтингу — управління д-стю туроператорів у тур. бізнесі й відносинами туроператорів; — тур-менеджмент; — менеджмент страв і напоїв; — менеджмент круїзів; — менеджмент подорожей; — екскурсійний менеджмент.

На сучас. тур. під-вах сформувалися певні види менеджменту, спільні для будь-яких організаційних форм тур. під-в. На невеликих під-вах менеджери часто поєднують ті або інші ф-ції. Може спостерігатися об'єднання напрямів. У менеджменті можна виокремити такі напрями: 1. Кадровий менеджмент (менеджмент людських ресурсів). 2. Адміністративний (організаційний) менеджмент —відстеження грош. потоків й ухвалення стосовно них раціональних рішень, тобто рішень про вкладання вільних коштів. 4. Маркетинг-менеджмент - аналіз ринку, розробка пропозицій щодо створення або вдосконалення турпродукту чи готельної послуги, формування цінової політики, а також просування продукту. 5. РR-менеджмент—налагодження й підтримка комунікації між тур. під-вом і громадськістю. 6. Транспортний менеджмент. 7. Інноваційний менеджмент - упровадження сучас. комп. і інформ. технологій, а також ін. інновацій у виробничий процесс. 8. Інвестиційний менеджмент передбачає ухвалення рішень щодо інвестицій. 9. Стратегічний менеджмент -аналіз стану справ, розробка й вибір альтернативи, заходів щодо реалізації цієї альтернативи. 10. Qualita-менеджмент (управління якістю). 11. Виробничий менеджмент — мається на увазі весь виробничий процес на під-ві, упровадження й налагодження технологій. 12. Інформ. менеджмент. Без сучас. ІТ нині не можна уявити д-сть ні готелю, ні ресторану, ні тур. фірми. Бронювання місць у готелях, замовлення столиків у ресторані, вибір маршруту — все це об'єкти управління інформ. менеджменту. Орг-ція бухг. обліку, аналітичні програми фін.-госп. д-сті, викор. фін. інструментів — теж інформ. менеджмент. 13. Кnowledge- менеджмент (управління знаннями). Цей напрям з'явився кілька років тому, коли безліч під-в за кордоном почали усвідомлювати важливість збереження досвіду тих, хто з певних причин полишив під-во. 15. Анімаційний менеджмент.

У туризмі, як і в ін. сферах д-сті, реалізуються ф-ції планування, орг-ції, мотивації й контролю. Крім них, існують ще взаємопов'язувальні ф-ції — ухвалення рішень і комунікації. Планування — відносно відокремлений вид управ. д-сті, який визначає перспективу й майбутній стан орг-ції. Менеджмент виокремлює 2 види планування: стратегічне та тактичне. Ф-ція орг-ції полягає в забезпеченні д-сті під-ва шляхом координації дій працівників труд. колективу, враховуючи формальні та неформальні її складники, формування корпоративного духу під-ва. У центр уваги менеджмент ставить людину, працівника. Мотивація передбачає: а) стимулювання за доп. зовн. чинників (матер. й моральне стимулювання); б) мотивування внутр. (психологічних) спонукань до праці. Контроль за всіма стадіями д-сті під-ва повинен давати його керівництву інф-цію, на підставі якої ухвалюють відповідні рішення. Однією з взаемопов'язувальних ф-цій є ухвалення рішень. У туризмі ця ф-ція набуває особливого значення. Менеджер у турфірмі, та й у готелі, щогодини, іноді щохвилини, повинен приймати відповідальні рішення. Два однакових ваучери на поселення в готель, який у цей момент не має вільних місць, страйк авіадиспетчерів, через який відкладаються або скасовуються рейси, раптова хвороба клієнта — прикладів можна наводити багато. Ще однією взаємопов'язувальною ф-цією є комунікативна. У тур. галузі вона також дуже важлива. Менеджери і в турфірмах, і в готелях постійно підтримують зв'язок між собою, з клієнтами, з партнерами тощо.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.008 с.)