Охарактеризуйте фактори впливу та підходи до підвищення ефективності трудових колективівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризуйте фактори впливу та підходи до підвищення ефективності трудових колективівНа сумарну, загальну соціально-економічну ефективність тру­дових колективів впливають три основних групи змінних:

1) характерні особливості окремих членів трудового колективу - особисті риси, цінності, погляди, позиції, способи мислення, наявність знань і здібностей та їх професійна і психологічна сумісність;

2) характерні особливості трудового колективу як єдиного ці­лого - його структура (система формальних і неформальних міжособових зв'язків та відносин) і процеси (трудова діяльність, організаційні дії);

Таблиця 10.6 - Основні підходи до підвищення соціально-економічної ефективності трудових колективів
Основні підходи Характер змін Спосіб здійснення змін
1. Функціональні зміни діяльності окремих членів трудового колек­тиву або зміна їх кількості - функціональні зміни цінностей, поглядів, позицій, знань і здіб­ностей окремих членів трудового колективу; - зміна кількості членів трудового колективу - індивідуальне навчання; - зміна кількості членів трудового колективу
2. Функціональні зміни діяльності трудового колективу як єдиного цілого Функціональні зміни структури і процесів трудового колективу - зміна колективних та органі­заційних правил і приписів; - раціоналізаторські підходи; - підходи соціального розвитку; - навчання - курси для усіх членів трудового колективу. Опосередковано: функціональні зміни діяльності окремих членів трудового колективу або зміна їх кількості
3. Функціональні зміни діяльності організації (підрозділу), частиною якої є трудовий колектив Функціональні зміни відносин, зв'язків, цілей, завдань і функ­цій, що виконуються трудовим колективом з точки зору всієї організації - зміна загальнодержавних та організаційних правил і приписів; - раціоналізаторські підходи; - підходи соціального розвитку; - навчання - курси для всієї організації або курси для керів­ного складу. Опосередковано: функціональні зміни діяльності окремих членів трудового колек­тиву або зміна їх кількості; функ­ціональні зміни діяльності трудо­вого колективу як єдиного цілого

) характерні особливості організації, частиною якої є даний трудовий колектив, тобто вимоги, що висуваються до трудового колек­тиву (цілі, завдання і функції, які виконує трудовий колектив з точки зору всієї організації), а також можливості та обмеження, в рамках яких трудовий колектив повинен виконувати ці вимоги.

Тема 7. Лідерство та влада в організації

Поняття лідерства та основні підходи до його дослідження

Визначте суть поняття «лідерство» та опишіть відмінність між лідерством та управлінням

лідерство - це управлінські взаємовідносини між керів­ником і послідовниками, що базуються на ефективному для певної ситуації поєднанні різних джерел влади і спрямовані на спонукання людей до досягнення спільних цілей. Формальне лідерство - це вплив на підлеглих, який виявляється з позицій посади. Вплив через особисті здібності, уміння та інші ресурси дістав назву неформального лідерства. Однак ідеальним для лідерства є поєднання двох основ влади: особис- тісної та організаційної.

Опишіть причини, які зумовлюють потребу організації в лідерстві та ситуації, які нейтралізують лідерську поведінку

3. Опишіть теорії особистісних рис лідера

Найбільш відомі ранні теорії лідерства були сконцентровані на тому, які особистісні риси і характе­ристики відрізняють лідера від того, хто не може бути лідером.

Найбільш загальними рисами вважаються: честолюбство; енер­гійність; бажання вести за собою інших; чесність і прямота; впевне­ність в собі; ініціативність; емоційна стабільність, стійкість до стресів; здібності і знання.

У межах даного підходу була сформульована "модель ідеаль­ного лідера", де розглядаються три ключові характеристики, за допо­могою яких можна описати ідеального лідера і його стиль лідерства:

-лідер, який активно керує (прийоми: уважність за рахунок чіткості уявлень; значимість за рахунок поширення своїх уявлень; довіра за рахунок ведення своєї лінії; самоствердження за рахунок позитивного мислення);

-трансформаційний лідер (досягнення високих результатів шляхом трансформації основоположних переконань, цінностей і по­треб підлеглих);

-харизматичний лідер (досягає високих результатів за рахунок сильного та екстраординарного впливу своєї особистості на підлеглих).

Опишіть поведінкові теорії лідерства

Якщо теорії особистісних рисун­ків лідера робили акцент на необхідності розпізнавання і підбору май­бутніх лідерів на основі виявлення відповідних особистісних рис і ха­рактеристик, то поведінкові теорії лідерства сприяли посиленню уваги до питань навчання ефективним формам поведінки. Ці теорії можуть бути зведені до того, що вони визначають поведінку лідера на основі двох основних характеристик:

1) поведінка, орієнтована на створення задоволеності пра­цею у підлеглих (інтерес до потреб працівників, повага до їхніх ідей, делегування повноважень на нижчі рівні, турбота про просування пра­цівників);

2) поведінка, орієнтована виключно на виконання виробничих завдань будь-якою ціною (при цьому часто недооцінюється необхід­ність розвитку підлеглих, ігноруються їхні інтереси і потреби).Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.004 с.)