Підходи, принципи і методи дослідженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Підходи, принципи і методи дослідженняДля правильного і успішного дослідження нам потрібно використати певні піходи,принципи, методи дослідження та методологію.

Методологія – це концептуальний виклад мети, змісту, методів дослідження, які забезпечують отримання максимально об’єктивної, точної, систематизованої інформації про процеси та явища. До методології відносяться підходи,принципи і методи дослідження [4, 9].

В нашій роботі ми використали концептуальний, науковий та системний підходи.

Концептуальний підхід передбачає попередню розробку концепції дослідження, тобто комплексу ключових положень, завдань, які визначають спрямованість дослідження. На початку дослідження нами було виділено вісім основних завдань. Вони і стали концепцією дослідження, якою ми керувалися в процесі менеджменту і маркетингу продукту.

Науковий підхід – це наукова постановка завдань дослідження і використання наукового апарату в його проведенні. Використовуючи теоретичні засади менеджменту і маркетингу продукту, ми використали науковий апарат в практичному аналізі системи продажу на конкретному підприємстві.

Системний підхід відображає більш високий рівень методології дослідження. Він вимагає максимально можливого врахування всіх аспектів проблеми в їх взаємозв’язку і цілісності, виділення головного і суттєвого, визначення характеру зв’язків між аспектами, властивостями і характеристиками. Системний підхід ми використали при обґрунтуванні менеджменту і маркетингу продукту [8, 6 –10].

Крім підходів ми використовували такі принципи як: термінологічний принцип, принцип сходження від абстрактного до конкретного.

Термінологічний принцип передбачає вивчення історії термінів і позначуваних ними понять, розробку або уточнення змісту та обсягу понять, їх місце в понятійному апараті теорії, на базі якої базується дослідження. Завдяки цьому принципу ми визначили поняття «менеджмент», «маркетинг», «продукт», та сформували основні поняття дослідження «менеджмент продукту» та «маркетинг продукту»,які є основними поняттями нашої роботи.

Принцип сходження від абстрактного до конкретного використовувався безпосередньо при виділенні висновків у дослідженні [8, 36].

Далі ми розглянемо методи, якими керувалися при написанні даної роботи.

Метод (від грецьк. – шлях дослідження, теорія, вчення) – це систематизований спосіб досягнення теоретичного чи практичного результату, розв'язання проблем чи одержання нової інформації на основі певних регулятивних принципів пізнання та дії, усвідомлення специфіки досліджуваної предметної галузі законів функціонування її об'єктів.

Метод індукції – від часткового до загального, від окремих фактів до узагальнень, коли на основі знань про частини предметів класу робиться висновок про клас в цілому. Цей метод дозволить нам визначити поняття «менеджмент», «маркетинг», «продукт», «менеджмент продукту», «маркетинг продукту»,тобто виконати перше завдання нашого дослідження .

Для виконання третього завдання дослідження ми використаємо метод систематизації, який полягає у впорядкуванні деякої множини розрізнених об’єктів і знання про них, що дає нам змогу виокремити підходи, принципи та методи нашого дослідження.

Виконання четвертого та п’ятого завдань передбачає використання методу систематизації (впорядкування знань про об’єкт) та узагальнення (за допомогою якого фіксуються загальні ознаки та властивості певного класу об'єктів). Тобто ми зможемо надати загальну характеристику продукту в менеджменті та розкрити її сутність.

За допомогою методу узагальнення ми виділяємо принципи ефективного застосування менеджменту і маркетингу продукту.

Для виконання сьомого завдання курсової роботи потрібно використати метод діагностичного підходу, який полягає у вивченні явищ і процесів управління у взаємному зв’язку та взаємній обумовленості з сучасністю. Цей метод дозволить нам оцінити сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту.

Для надання рекомендацій щодо вирішення проблем, що виникають в процесі менеджменту і маркетингу продукту,потрібно використати методи індукції та дедукції.

Окрім цього протягом всього дослідження використовується метод узагальнення і аналізу та метод гіпотези та припущення. Адже гіпотеза є основою будь-якого дослідження. Розвиток гіпотези просліджується у всій роботі (накопичення фактів на основі цих припущень, безпосереднє формування гіпотези та перевірка отриманих результатів на практиці, уточнення гіпотези) [8, 70].

Таким чином, після короткої характеристики підходів, методів та принципів дослідження, ми маємо певне уявлення про ті підходи, принципи і методи, які застосовуються в дослідженні цієї курсової роботи за темою «менеджмент і маркетинг продукту». А саме це підходи концептуальний, науковий та системний; принципи термінологічний та принцип сходження від абстрактного до конкретного; методи – індукції, систематизації, узагальнення, гіпотези та припущення та метод діагностичного підходу. За допомогою цих методів та принципів дослідження, які наведені вище можемо не тільки збирати інформацію з різних джерел, коригувати її, виділяючи необхідну нам, та робити порівняльний аналіз отриманої інформації, а також дослідити сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту та розробити рекомендації для вирішення виявлених проблем.

 

Висновки до 1 розділу

В процесі дослідження менеджменту і маркетингу продукту, ми визначили поняття «менеджмент» , «маркетинг», «продукт» «менеджмент продукту» та «маркетинг продукту». Також визначили,що менеджмент продукту –це управління якістю продукції,а маркетинг продукту – вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.

Ми висвітлили стан дослідження менеджменту і маркетингу продукту та дізналися,що проблеми цієї науки досліджували такі вчені, як О.В. Аристов, А.М. Богатирьов, А.І. Ковальов, В.В. Окропилов, В.Б. Протасьєв,С.К. Фомічов, Марка Д.Ханна, Стівена Б.Вардемана, Ф.І. Шахмалова, Харингтона Дж.Х. та інших.Ще ми дізналися,що контроль якості,має 6 основних історичних етапів : 1) індивідуальний; 2) цеховий; 3) приймальний; 4) статистичний; 5) комплексне управління якістю; 6) забезпечення якості на базі стандартів ISO 9000.

Та визначили методологію дослідження, серед яких є концептуальний, науковий та системний підходи; принципи сходження від абстрактного до конкретного та термінологічний принцип; метод індукції, узагальнення, діагностичного підходу, систематизації, метод гіпотези та припущення.

 

РОЗДІЛ 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.008 с.)