ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯУкоопспілка

Львівська комерційна академія

 

МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ЗАОЧНОЇ ОСВІТИ

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»

НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030507 «МАРКЕТИНГ»

Львів

Видавництво Львівської комерційної академії

Уклали: ст. викл. Федорчук А. І.

к.е.н., доц. Корягіна С. В.

ст. викл. Музика О. М.

Рецензенти:к.е.н., доц. Прохоренко К. М.,

к.е.н., доц. Басій Н. Ф.

Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету МЕВ

Протокол №3 від 19.10.2010 р.

 

 

© Федорчук А. І.,

Корягіна С. В.,

Музика О. М.,

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Завдання контрольної роботи з необхідними поясненнями послідовності і логіки їх виконання оформляються в учнівському зошиті або на стандартних аркушах. На титульній сторінці (на обкладинці зошита) потрібно вказати назву дисципліни, прізвище та ініціали студента, номер варіанта, який визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента, та порядковий номер студента за списком журналу групи. Сторінки контрольної роботи треба пронумерувати, в кінці роботи написати список використаної літератури і практичних матеріалів, проставити дату виконання роботи і свій підпис.

Завдання контрольних робіт мають по 100 варіантів. Номери варіантів завдань у більшості завдань вказуються у графі 1 для поточного року, остання цифра якого непарна (наприклад, 2009), і у графі 2 – для року, остання цифра якого парна (наприклад, 2008). У першому завданні номер варіанту вказаний безпосередньо перед текстом тестового завдання.

Виконана контрольна робота здається на кафедру маркетингу у визначені графіком терміни. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, буде повернена студенту без перевірки. Зарахування контрольної роботи проводиться викладачем у присутності студента не пізніше як за день перед екзаменом (заліком).

 

 

 

Завдання 1

У кожному з тестових запитань оберіть правильний варіант відповіді та обґрунтуйте свій вибір

Варіанти 01, 26, 51, 76 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 00, 75, 50, 25 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Маркетингові дослідження як функцію, що з’єднує організацію із споживачами, визначає:

1. Американська асоціація маркетингу. 2. ЄСОМАР. 3.Черчілль. 4.Голубков.

2. Перші спроби забезпечити надходження неперервного потоку маркетингової інформації були пов’язані з розробкою:

1. Маркетингової інформаційної системи. 2.Дослідницьких проектів. 3. Системи підтримки рішень. 4. Системи маркетингових даних.

3. Які з відомих нині методів збору маркетингової інформації були розроблені у 1930 р.:

1. Методи вибіркового обстеження. 2.Методи проведення опитування з допомогою анкетування та інтерв’ювання. 3.Методи панельних обстежень. 4.Проекційні методи збору даних.

Який із зазначених недоліків організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві не характерний для децентралізованої моделі.

1. Існує імовірність впливу на результати маркетингових досліджень з боку керівників підрозділів підприємства. 2. Ізольованість дослідників від повсякденної роботи і проблем. 3. Вищі витрати та дублювання деяких функцій. 4. Відірваність від контролю з боку вищого керівництва.

5. Експеримент як метод збирання маркетингових даних використовується при здійсненні дослідницьких проектів:

1. Пошукового характеру. 2. Дескриптивного характеру. 3. Причинно-наслідкового характеру. 4. Усіх вказаних типів дослідницьких проектів.

6. Якщо тестування ринку проводиться спеціалізованими дослідницькими фірмами із реалізацією товарів через певних дистриб’юторів, яких заохочують до участі у проведенні експерименту певною винагородою, то таке тестування називається:

1. Стандартним. 2. Контрольованим. 3. Електронним. 4. Імітаційним.

7. Який із зазначених недоліків методів тестування ринку найбільш властивий імітаційному тестуванню?

1. Великі витрати часу. 2. Низька конфіденційність результатів. 3. Одержані результати великою мірою залежать від припущень, закладених у моделі. 4. Можливе сильне «зарегулювання» експерименту.

8. Вплив двох змінних дає можливість контролювати такий тип експерименту, як:

1. Метод повністю статистично випадкової постановки експерименту.

2. Метод випадкових блоків. 3. Латинський квадрат. 4. Факторний експеримент.

9. Найбільш поширеним методом збирання первинної інформації у маркетингових дослідженнях є:

1.Експерименти. 2. Спостереження.3. Опитування. 4. Імітація.

10. Застосування методу фокус-групи полягає у:

1. Проведенні бесіди з великою аудиторією з метою одержання необхідної інформації щодо товарів та послуг певних фірм. 2. Вільному обговоренні невеликою групою людей тем, які цікавлять замовника дослідження, під керівництвом досвідченого ведучого. 3. Періодичному обстеженні одних і тих же груп споживачів з метою оцінки забезпечення їх певними товарами. 4. Комп’ютеризованому опитуванні груп споживачів, об’єднаних за певною ознакою (студентські групи, мешканці одного кварталу тощо).

Варіанти 02, 27, 52, 77 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 99,74, 49, 24 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Особливістю визначення маркетингових досліджень Міжнародним кодексом ЄСОМАР є те, що у ньому міститься:

1. Перелік дій, що здійснюються фахівцями з маркетингових досліджень щодо маркетингової інформації. 2. Зазначення спрямування даних, які збираються фахівцями з маркетингових досліджень щодо основних суб’єктів маркетингу. 3. Зазначення напрямів діяльності суб’єктів маркетингу, про які збирається інформація фахівцями з маркетингових досліджень. 4. Правильні відповіді 2 і 3.

Які з етапів розробки маркетингової інформаційної системи (МІС) не можуть виконуватися маркетолога?

1. Виявлення потенційних користувачів інформації. 2. Вивчення інформаційних потреб користувачів. 3. Визначення найбільш зручних форм вихідних документів. 4. Побудова системи (розробка програм, які забезпечують пошук даних).

3. Особливістю синдикативної маркетингової інформації є те, що вона:

1. Формується синдикатом дослідницьких компаній. 2.Формується для синдикату компаній, які одержують її за передплатою. 3.Формується на підставі панельного методу обстеження синдикатів великих компаній. 4. Правильна відповідь не зазначена.

Яке з тверджень про застосування методу фокус-групи не відповідає дійсності?

1. Фокус-група являє собою невелику групу людей, якою керує модератор з метою одержання певної інформації. 2.У процесі відкритої дискусії модератор фокусує увагу учасників на проблемі, що обговорюється. 3. Учасниками фокус-групи можуть бути як споживачі, так і експерти з певних проблем. 4. За складом фокус-група повинна бути гетерогенною.

 

Варіанти 03, 28, 53, 78 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 98, 73, 48, 23 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Предметом маркетингових досліджень є:

1. Стан навколишнього середовища підприємства. 2. Рівень можливого ризику діяльності підприємства. 3. Конкретна маркетингова проблема, що стосується ситуації в мікросередовищі чи зовнішньому бізнес-середовищі підприємства. 4.Існуючі загрози для бізнесу підприємства.

2. Складовими елементами системи підтримки рішень (СПР) є:

1. Програми пошуку даних, програми зберігання і захисту даних, програми видачі вихідних документів. 2. Системи даних, системи моделей, діалогові системи. 3.Бази вхідних даних, програми пошуку даних, бази вихідних даних. 4. Сукупність елементів, зазначених у всіх попередніх пунктах.

Що таке ESOMAR?

1. Європейська асоціація промислового маркетингу. 2. Європейське товариство маркетингових досліджень. 3. Європейське товариство з вивчення громадської думки і маркетингових досліджень. 4.Європейська асоціація маркетингу і реклами.

4. Використання децентралізованої моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві доцільне за таких умов:

1. Необхідна незалежність спеціалістів, що здійснюють маркетингові дослідження, від керівників, які будуть використовувати ці результати. 2. Підприємство випускає один-два види товарів для обмеженого кола споживачів. 3. Підрозділи підприємства стабільно потребують маркетингової інформації. 4. Попит на маркетингові дослідження нерівномірний.

5. Яке з тверджень щодо переваг лабораторних експериментів неправильне?

1. Чіткий контроль над побічними чинниками. 2. Більша достовірність результатів. 3. Дешевизна. 4. Менші витрати часу.

6. Який з недоліків стандартного тестування ринку може обернутися найбільшою загрозою для фірми у випадку тестування нового товару?

1. Метод занадто дорогий. 2.Метод потребує великих витрат часу. 3. Метод не забезпечує конфіденційності. 4. Метод не однаковою мірою придатний для тестування різних елементів комплексу маркетингу.

7. Уникати впливу неконтрольованих чинників дозволяє такий із зазначених способів організації експерименту:

1. До і після. 2. Тільки після. 3. До і після з контрольною групою. 4. Усі зазначені способи.

8. В залежності від об’єкта спостереження вони поділяються на:

1. Прямі і непрямі. 2. Відкриті і закриті. 3. Структуровані і неструктуровані. 4. Польові та лабораторні

Який з зазначених критеріїв вибору між самостійним проведенням маркетингового дослідження фірмою та замовленням його у спеціалізованій консалтинговій фірмі може схилити керівництво до останнього варіанту?

1. Необхідність ґрунтовних знань технічних особливостей продукту. 2. Необхідність об’єктивності оцінок за результатами маркетингових досліджень. 3. Необхідність конфіденційності результатів. 4. Необхідність зекономити кошти на проведення маркетингового дослідження.

4. Інтерпретація одержаних результатів і їх доведення до керівництва є процедурою такого етапу маркетингового дослідження:

1. Визначення проблеми і цілей дослідження. 2. Розробка плану дослідження. 3. Реалізація плану дослідження. 4. Такий етап не зазначений.

5. Експериментування у вигляді пробного маркетингу є різновидом:

1. Лабораторних експериментів. 2. Польових експериментів. 3. Дескриптивних експериментів. 4. Контрольованих експериментів.

6. Особливості електронного тестування ринку полягають у тому, що:

1. Учасники споживчої панелі одержують спеціальні ідентифікаційні картки, які вони пред’являють при купівлі товару. 2. При купівлі товарів, які тестуються, або її відсутності автоматично фіксуються демографічні характеристики покупця. 3. В комп’ютер вводяться дані про імовірності купівлі споживачами певних товарів, їх різновидів, марок, на основі яких моделюється процес купівлі цих товарів. 4. Правильні відповіді п.п.1,2.

7. До так званих справжніх експериментів належать експерименти, організовані за принципом:

1. Тільки після; до-після; тільки після з контрольною групою. 2. До-після з контрольною групою; Соломонів підхід; тільки після з контрольною групою. 3. Тільки після; до-після; до-після з контрольною групою. 4. Метод випадкових блоків; латинський квадрат; факторний експеримент.

8. Всі види поведінки фіксуються реєстратором при проведенні спостереження:

1. Відкритого. 2. Прямого. 3. Структурованого. 4. Неструктурованого.

9. Можливість встановити довіру респондента до дослідника на початку опитування та підтримувати зворотний зв’язок з ним забезпечується при одержанні інформації від респондентів таким способом:

1. Шляхом задання запитань респондентові інтерв’юером, відповіді на які інтерв’юер фіксує. 2. Шляхом задання питань з допомогою комп’ютера. 3. Шляхом самостійного заповнення анкет респондентами. 4. Усі відповіді правильні.

10. Основна мета застосування проекційних методів збирання даних полягає у тому, щоб:

1. Одержати таку інформацію про респондентів, яку неможливо одержати прямим опитуванням. 2. Одержати інформацію про розвиток попиту на певний товар у динаміці. 3.Одержати інформацію про досягнення раціональних норм споживання продовольчих товарів населенням. 4. Одержати інформацію про досягнення раціональних норм забезпеченості населення товарами тривалого вжитку.

 

Варіанти 07, 32, 57, 82 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 94, 69, 44, 19 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Встановіть зв’язок між поняттями «маркетингові дослідження» та «дослідження ринку»:

1. Ці поняття тотожні. 2. Перше поняття ширше від другого. 3. Друге поняття ширше від першого. 4. Між цими поняттями зв’язок відсутній.

2. Перший підручник з ринкових досліджень був опублікований у США у:

1. 1921 р. 2. 1919 р. 3. 1937 р. 4. 1940 р.

3. Якщо необхідно відпрацювати проекти, пов’язані з високим ступенем ризику, то підприємством використовується така власна організаційна форма проведення маркетингових досліджень:

1. Проблемні групи на рівні вищого керівництва підприємства. 2. Тимчасові консультаційні групи на рівні середньої ланки менеджменту. 3. Венчурні групи. 4. Підрозділи маркетингових досліджень у складі відділу маркетингу.

4. Для деонтологічного підходу до оцінки етичної сторони дій не характерні:

1.Зосередження на благополуччі особи.2.Схвалення дій, якщо вони сприяють найбільшим благам для більшості членів суспільства.3.Заборона порушення автономності кожної особи та приниження її гідності.4.Вимога поваги до кожної особи.

5. Експерименти у вигляді «пробного маркетингу» інакше називають:

1.Тестуванням ринку. 2. Тестуванням споживачів. 3. Тестуванням товару. 4.Тестуванням реклами.

6. Яке з тверджень щодо переваг електронного тестування ринку неправильне?

1. Електронне тестування здійснюється швидше, ніж стандартне та контрольоване. 2. Вартість проведення електронного тестування відносно невисока. 3. Тестований ринок завжди відповідає реальному. 4. Завжди забезпечується конфіденційність результатів.

7. До квазіекспериментів не належить експеримент типу:

1. Метод рядів динаміки з контрольною групою. 2. Квазіекспериментальний метод з нееквівалентною контрольною групою. 3. Квазіекспериментальний метод типу «до-після» з двома групами. 4. Соломонів підхід.

8. До суб’єктивних труднощів проведення спостереження не належать труднощі, пов’язані з:

1. Можливістю тлумачення дослідником поведінки і дій інших людей через систему власних ціннісних уявлень. 2. Неминучістю впливу на результати спостереження минулого досвіду дослідника. 3. Обмеженістю часу спостереження часом здійснення події. 4. Залежністю вибору фактів для спостереження і реєстрації від спостерігача.

Завдання 2

Розкрийте суть теоретичного питання з проблематики маркетингових досліджень, вказаного у Вашому варіанті контрольної роботи.

 

Номер варіанта   Зміст теоретичного питання
Сутність маркетингових досліджень та основні принципи їх проведення.
Цілі, завдання та основні поняття маркетингових досліджень
Основні підходи до здійснення маркетингових досліджень.
Основні напрями маркетингових досліджень.
Види маркетингових досліджень.
Світова практика маркетингових досліджень.
Становлення маркетингових досліджень в Україні.
Алгоритм процесу маркетингових досліджень та його основні елементи.
Організація маркетингових досліджень.
Основні схеми організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Критерії вибору між самостійним проведенням маркетингових досліджень та замовленням його у спеціалізованій консультаційній організації.
Варіанти спеціалізації консультаційних фірм у сфері маркетингових досліджень.
Критерії вибору організації, яка спеціалізується на проведенні маркетингових досліджень.
Сутність та складові елементи маркетингової інформаційної системи.
Сутність та складові елементи системи підтримки маркетингових рішень.
Переваги та недоліки централізованої моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Переваги та недоліки децентралізованої моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Переваги та недоліки змішаної моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Етика в маркетингових дослідженнях.
Етичний Кодекс Української Асоціації Маркетингу у регулюванні етичних питань маркетингових досліджень.
Деонтологічний підхід до вирішення етичних питань при проведенні маркетингових досліджень.
Телеологічний підхід до вирішення етичних питань при проведенні маркетингових досліджень.
Етичні питання у сфері взаємовідносин дослідника і учасника досліджень.
Етичні питання у сфері взаємовідносин дослідника і клієнта.
Визначення потреби у проведенні маркетингового дослідження.
Формулювання проблеми маркетингового дослідження.
Формулювання цілей маркетингового дослідження.

 

Визначення дослідницьких завдань при проведенні маркетингового дослідження.
Вибір типу необхідного дослідницького проекту.
Характеристика проекту описового дослідження.
Характеристика проекту пошукового дослідження.
Характеристика проекту казуального дослідження.
Необхідність і значущість маркетингової інформації.
Визначення типу необхідної маркетингової інформації і джерел її одержання.
Синдикативна інформація у маркетингових дослідженнях.
Сутність, переваги та недоліки кабінетних досліджень.
Сутність, переваги та недоліки польових досліджень.
Пошук внутрішньої вторинної інформації.
Пошук зовнішньої вторинної інформації.
Джерела вторинної маркетингової інформації в Україні.
Класифікація методів аналізу документів.
Сутність, переваги і недоліки традиційного методу аналізу документів.
Сутність, переваги і недоліки формалізованого методу аналізу документів (контент-аналізу).
Загальна характеристика методів збору первинних даних.
Спостереження і його роль у проведенні маркетингових досліджень. Види спостережень.
Вимоги до проведення спостережень та основні проблеми їх здійснення.
Спостереження за допомогою технічних засобів.
Етапи проведення маркетингового спостереження.
Експеримент і його роль у проведенні маркетингових досліджень. Типи експериментів.
Основні види тестування ринку.
Основні способи організації експериментів.
Проектування експериментів.
Методи опитування у маркетингових дослідженнях.
Особисті опитування, їх переваги і недоліки.
Телефонні опитування, їх переваги і недоліки.
Поштові опитування, їх переваги і недоліки.
Збір інформації від респондентів за допомогою комп’ютера.
Проекційні методи збору даних.
Метод «фокус – групи».
Роль модератора у забезпеченні ефективної роботи фокус – групи. Вимоги до модераторів.
Панельні обстеження у маркетингових дослідженнях.
Сутність та основні поняття вибіркових обстежень.
Етапи розробки вибіркового плану.
Типи вибірок.
Сутність місткості ринку. Реальна та потенційна місткість ринку.
Основні методи розрахунку місткості ринку.
Сутність ринкового агрегування та сегментування як альтернативних підходів до визначення місткості ринку.
Загальна характеристика методів прогнозування, які застосовуються у маркетингових дослідженнях.
Нормативний метод прогнозування продажу.
Факторні моделі у прогнозуванні продажу.
Прогнозування продажу за допомогою коефіцієнтів еластичності.
Трендові моделі у прогнозуванні продажу.
Адаптивні моделі у прогнозуванні продажу.
Метод провідних індикаторів у прогнозуванні продажу.
Застосування методу експертних оцінок у маркетингових дослідженнях.
Застосування методу Дельфі у маркетингових дослідженнях.
Застосування методу колективної генерації ідей у маркетингових дослідженнях.
Етапи проведення експертних опитувань.
Використання кривих життєвого циклу товару у прогнозуванні продажу.
Види ринкового попиту та його дослідження.
Основні підходи до вивчення ринку.
Чинники впливу на поведінку споживачів.
Дослідження відношення покупців до фірми.
Дослідження відношення покупців до марки товару.
Дослідження системи цінностей споживачів.
Дослідження рівня задоволення запитів споживачів.
Дослідження впливу рівня задоволеності товаром на лояльність до марки товару.
Дослідження намірів споживачів.
Дослідження поведінки покупців при купівлі і після неї.
Дослідження нових товарів.
Дослідження еластичності попиту від ціни.
Основні напрямки маркетингових досліджень реклами.
Дослідження рекламної ефективності засобів масової інформації.
Дослідження ефективності рекламної кампанії.
Дослідження привабливості галузі та конкурентної боротьби в ній.
Виявлення пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції.
Дослідження конкурентноздатності товарів і ефективності маркетингової діяльності.
Дослідження зовнішнього середовища фірми.
Дослідження конкурентноздатності фірми.
Дослідження типу конкурентного середовища.

 


Завдання 3

За даними, поданими в табл. 1, спрогнозуйте середньодушове споживання цукру у регіоні на два роки вперед з допомогою методу екстраполяції тренду, скориставшись методичними вказівками [21, с.9-12, 24-27].

 

Номер варіанта Середньодушове споживання цукру у регіоні в базисному періоді, кг
Роки базисного періоду
27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 32,3 32,8 33,3 33,8 34,3 34,8 35,3 35,8 36,3 36,8 37,3 37,8 38,3 38,8 39,3 39,8 40,3 40,8 41,3 41,8 42,3 42,8 43,3 43,8 44,3 44,8 45,3 45,8 46,3 46,8 47,3 47,8 48,3 48,8 49,3 49,8 50,3 50,8 51,3 51,8 52,3 52,8 53,3 53,8 54,3 54,8 55,3 55,8 56,3 56,8 57,3 57,8 58,3 58,8 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 61,8 62,3 62,8 63,3 63,8 64,3 64,8 65,3 65,8 66,3 66,8 67,3 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,3 71,8 72,3 72,8 73,3 73,8 74,3 74,8 75,3 75,8 76,3 76,8 28,2 28,7 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,7 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,2 55,7 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 28,4 28,9 29,4 29,9 30,4 30,9 31,4 31,9 32,4 32,9 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 44,9 45,4 45,9 46,4 46,9 47,4 47,9 48,4 48,9 49,4 49,9 50,4 50,9 51,4 51,9 52,4 52,9 53,4 53,9 54,4 54,9 55,4 55,9 56,4 56,9 57,4 57,9 58,4 58,9 59,4 59,9 60,4 60,9 61,4 61,9 62,4 62,9 63,4 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9 69,4 69,9 70,4 70,9 71,4 71,9 72,4 72,9 73,4 73,9 74,4 74,9 75,4 75,9 76,4 76,9 77,4 77,9 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,7 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,2 55,7 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 78,2 78,7 79,2 30,3 30,8 31,3 31,8 32,3 32,8 33,3 33,8 34,3 34,8 35,3 35,8 36,3 36,8 37,3 37,8 38,3 38,8 39,3 39,8 40,3 40,8 41,3 41,8 42,3 42,8 43,3 43,8 44,3 44,8 45,3 45,8 46,3 46,8 47,3 47,8 48,3 48,8 49,3 49,8 50,3 50,8 51,3 51,8 52,3 52,8 53,3 53,8 54,3 54,8 55,3 55,8 56,3 56,8 57,3 57,8 58,3 58,8 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 61,8 62,3 62,8 63,3 63,8 64,3 64,8 65,3 65,8 66,3 66,8 67,3 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,3 71,8 72,3 72,8 73,3 73,8 74,3 74,8 75,3 75,8 76,3 76,8 77,3 77,8 78,3 78,8 79,3 79,8 30,4 30,9 31,4 31,9 32,4 32,9 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 44,9 45,4 45,9 46,4 46,9 47,4 47,9 48,4 48,9 49,4 49,9 50,4 50,9 51,4 51,9 52,4 52,9 53,4 53,9 54,4 54,9 55,4 55,9 56,4 56,9 57,4 57,9 58,4 58,9 59,4 59,9 60,4 60,9 61,4 61,9 62,4 62,9 63,4 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9 69,4 69,9 70,4 70,9 71,4 71,9 72,4 72,9 73,4 73,9 74,4 74,9 75,4 75,9 76,4 76,9 77,4 77,9 78,4 78,9 79,4 79,9 31,2 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,7 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,2 55,7 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 78,2 78,7 79,2 79,7 80,2 80,7 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0

Завдання 4

Розв’яжіть задачу на визначення місткості або потенціалу ринку, скориставшись одним з відомих Вам методів. При розв’язуванні задачі студент повинен до кожного виділеного жирним шрифтом числав умові задачі додати число (N+i) / k, де

N – остання цифра року, в якому виконується робота;

i – номер групи на потоці;

k – порядковий номер студента за списком журналу групи.

Наприклад, студент другої групи, порядковий номер якого у списку групи 10, у 2009 р. додає число (9+2)/10 = 1,1.

Методичні вказівки

При розв’язуванні задачі скористайтеся формулами, наведеними у [3, с. 118], [6, с. 75], [7, с. 29], [11, с. 392] (ці ж формули наведені у додатку 1).

Умова задачі
01,06,11, 16,21,26, 31,36,41, 46,51,56, 61,66,71, 76,81,86, 91,96 00,95, 90,85,8075,70,6560,55,5045,40,3530,25,2015,10,05 Розрахуйте прогноз роздрібного товарообігу одного з регіонів України по цукру за допомогою методу індексу купівельної спроможності регіону, якщо відомо, що прогноз роздрібного товарообігу по всій Україні для цієї товарної групи складає 260,0 тис. грн., доходи населення регіону становлять 3% від доходів населення України, обсяг роздрібного товарообігу – 1,96% від обсягу роздрібного товарообігу по Україні, а чисельність населення – 2,88% від чисельності населення України. Коефіцієнти важливості трьох вказаних факторів прийняти рівними: 0,2 – для доходів, 0,3 – для роздрібного товарообігу, 0,5 – для чисельності населення.
02,07,12, 17,22,27, 32,37,42, 47,52,57, 62,67,72, 77,82,87, 92,97 98,93,8883,78,73 68,63,5853,48,43 38,33,28 23,18,1308,03 Підприємство машинобудівної галузі виробляє верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Визначте місткість ринку даного товару за допомогою методу ланцюгових підстановок, якщо задані такі дані по галузі: – кількість підприємств–користувачів верстатів з ЧПУ – 110; – середньостатистичний річний прибуток такого підприємства – 57тис. грн.; – к1 = 18% - частка прибутку, що її у середньому витрачає підприємство галузі на технічне переоснащення виробництва; – к2 = 32% - питома вага витрат на машини й обладнання у частці прибутку, що її визначає коефіцієнт к1; – к3 = 8% - питома вага витрат на металообробне обладнання у сумі витрат, що їх визначає коефіцієнт к2; – к4 =25% - прогнозна питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, що їх визначає коефіцієнт к3.
03,08,13, 18,23,28, 33,38,43, 48,53,58, 63,68,73, 78,83,88, 93,98 99,94,89 84,79,74 69,64,59 54,49,44 39,34,29 24,19,15 09,04 Визначте фірмовий попит на продукцію трьох конкуруючих фірм, якщо потенціал ринку даного товару складає 9785,0 грн., а маркетингові зусилля підприємства та питома продуктивність зусиль для кожної фірми відповідно складають: – для фірми А – 70,0 грн. та 0,80 грн./грн.; – для фірми Б - 50,0 грн. та 0,93 грн./грн.; – для фірми В - 90,0 грн. та 1,26 грн./грн.
04,09,14, 19,24,29, 34,39,44, 49,54,59, 64,69,74, 79,84,89, 94,99 97,92,87 82,77,72 67,62,57 52,47,42 37,32,2722,17,12 07,02 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначте місткість ринку молока з підвищеною жирністю, якщо чисельність населення у регіоні складає 980000 чол., дохід на душу населення – 120грн., частка витрат на продукти харчування – 60%, з них частка витрат на молочні продукти – 10%, на молоко – 30%, очікувана частка витрат на молоко з підвищеною жирністю – 45%.
05,10,15, 20,25,30, 35,40,45, 50,55,60, 65,70,75, 80,85,90, 95,00 96,91,86 81,76,71 66,61,56 51,46,41 36,31,26 21,16,11 06,01 Розрахуйте виробничий потенціал ринку України по шоколаду, якщо відомі такі дані по кондитерській галузі України: – кількість кондитерських підприємств – 28; – середня потужність кондитерського підприємства з випуску шоколаду – 0,687тис. т; – середній ступінь завантаження виробничих потужностей по виробництву шоколаду – 87,3%; – ступінь забезпечення виробництва ресурсами, необхідними для реалізації виробничих потужностей – 78,0%; – очікуваний темп приросту ціни – 5,3%; – коефіцієнт еластичності пропонування від ціни – (+1,6 %); – внутрішнє виробниче споживання – 3,8тис. т; – конкуруючий імпорт – 4,1тис. т.

Завдання 5

 

Розробіть план структурованого прихованого спостереження, форму для реєстрації результатів спостереження, проведіть спостереження, зафіксуйте і проаналізуйте його результати. Мета спостереження – виявлення рівня обслуговування та поведінки покупців (клієнтів) у вказаному для Вашого варіанту закладі.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.247.17 (0.017 с.)