Яке із тверджень щодо переваг комп’ютерного методу одержання інформації від респондентів неправильне?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яке із тверджень щодо переваг комп’ютерного методу одержання інформації від респондентів неправильне?1. Висока швидкість одержання інформації. 2. Відсутність помилок інтерв’юера. 3.Можливість враховувати при проведенні опитування особливостей і рівня освіченості опитуваних. 4. Обробка даних у реальному часовому режимі.

10. Якщо респонденту пропонують якусь гіпотетичну ситуацію і спонукають його уявити свої реакції, почуття, поведінку у даній ситуації, то при цьому застосовують такий різновид проекційних методів, як:

1. Розігрування ролей. 2. Бесіди з спрямуванням на творчу уяву. 3. Асоціативні бесіди. 4. Ретроспективні бесіди.


Варіанти 08, 33, 58, 83 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 93, 68, 43, 18 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Поглиблене, але непостійне вивчення конкретних умов зовнішнього середовища підприємства забезпечує:

1. Проектний підхід до здійснення маркетингових досліджень. 2.Використання маркетингової інформаційної системи (МІС). 3. Використання системи підтримки рішень (СПР). 4. Усі відповіді правильні.

Які з відомих нині методів збору маркетингової інформації були розроблені у 1910-1920 рр.?

1. Методи вибіркового обстеження. 2. Методи проведення опитування з допомогою анкетування та інтерв’ювання. 3. Методи панельних обстежень. 4.Проекційні методи збору даних.

3. Вкажіть, яке з наведених тверджень щодо переваг централізованої моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві неправильне:

1. Ефективна координація і контроль маркетингової діяльності. 2. Підвищена увага до діяльності окремих підрозділів підприємства. 3. Економія на утриманні і використанні матеріальної бази і персоналу. 4. Більша імовірність залучення кваліфікованих фахівців.

4. Дотримання принципу прав і справедливості характерно для:

1.Деонтологічного підходу до оцінки етичної сторони дій.2.Телеологічного підходу до оцінки етичної сторони дій. 3.Для обох зазначених підходів.4.Цей принцип не пов’язаний з жодним з зазначених підходів.

5. «Пробний маркетинг» здійснюється переважно з метою:

1. Визначити потенційний обсяг продажу нового товару. 2. Визначити ефективність впливу елементів комплексу маркетингу на споживачів. 3. Визначити ефективність впливу елементів комплексу маркетингу на посередників. 4. Усі відповіді правильні.

6. Величини імовірностей придбання покупцями різних товарів, одержані з допомогою соціологічних і експертних методів, використовуються при проведенні тестування ринку такого типу:

1. Стандартного. 2. Контрольованого. 3. Електронного. 4. Імітаційного.

7. Яке з тверджень щодо квазіекспериментів неправильне?

1. Квазіексперименти не вимагають дотримання принципів статистичної випадковості при формуванні груп. 2. Квазіексперименти дають можливість одержати лише загальне уявлення про обстежуване явище. 3. Квазіексперименти забезпечують більшу точність порівняно з попередніми експериментами. 4. Метод рядів динаміки є різновидом квазіекспериментів.

8. Вкажіть правильну послідовність етапів проведення спостереження (1 –визначення мети, завдань, об’єкта і предмета спостереження; 2 – вибір способу спостереження; 3 – підготовка технічної документації і обладнання; 4 – забезпечення доступу до середовища; 5 – проведення спостережень; 6 – звіт про спостереження; 7 – фіксація результатів; 8 – контроль спостереження):

1. 1,2,3,4,5,6,7,8. 2. 2,1,3,4,5,7,6,8. 3. 1,4,2,3,5,7,8,6. 4. 3,1,2,4,5,7,8,6.

Яка із сформульованих переваг методів збору інформації не характерна для способу одержання інформації шляхом самостійного заповнення анкет респондентами?

1. Відносно низька вартість. 2. Самостійний вибір респондентом часу та швидкості відповіді на запитання. 3. Відсутність впливу з боку інтерв’юера та комп’ютера. 4. Чітке дотримання необхідних термінів опитування.

Який із зазначених недоліків методів збирання даних не властивий проекційним методам?

1. Складність узагальнення результатів. 2. Складність здійснення розрахунків, необхідних для обґрунтування результатів. 3. Висока вартість реалізації методу. 4. Необхідність високого професійного рівня дослідників.

Варіанти 09, 34, 59, 84, (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 92, 67, 42, 17 (для року, остання цифра якого парна)

1. Система маркетингової інформації розробляється з метою:

1. Збільшення прибутків підприємства, що впроваджує цю систему. 2. Забезпечення керівництва підприємства інформацією, необхідною для прийняття управлінських рішень. 3. Комп’ютеризації бухгалтерського обліку підприємства. 4. Усі відповіді правильні.

2. Принцип релевантності даних, якого слід дотримуватися при формуванні маркетингової інформації, означає:

1. Реальне відображення в кожний момент часу стану маркетингового середовища. 2. Об’єктивне відображення всіх факторів, що впливають на стан маркетингового середовища. 3. Орієнтованість даних на конкретні цілі. 4.Можливість одержання інформації відповідно до вимог і уникнення роботи з непотрібними даними.

3. Цензом у маркетингових дослідженнях називається:

1. Вся сукупність, яка цікавить дослідника. 2. Вибірка елементів великої групи. 3. Повний перепис сукупності, яка цікавить дослідника. 4.Правильна відповідь не зазначена.

4. Вкажіть правильну послідовність етапів розробки вибіркового плану (1– проектування вибіркового плану; 2 – одержання списку генеральної сукупності; 3 – визначення контуру вибірки; 4 – визначення розміру вибірки; 5 – визначення методів доступу до сукупності; 6 – перевірка вибірки на відповідність вимогам; 7 – формування нової вибірки):

1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. 2, 3, 1, 5, 4, 6, 7. 3. 3, 2, 1, 5, 4, 6, 7. 4.3, 1, 2, 4, 5, 6, 7.

5. Коли заздалегідь відомий відсоток респондентів, які не беруть участі в опитуванні, використовується такий метод заміни респондентів:

1. Вибір наступного за списком респондента. 2. Використання вибірки великих розмірів. 3. Формування повторної вибірки. 4. Усі зазначені методи.

6. Для одержання короткотермінових прогнозів споживання товарів доцільно використовувати:

1. Норми раціонального споживання окремих продовольчих товарів. 2. Нормативи раціональної забезпеченості населення окремими товарами. 3. Середні фактичні норми споживання, розраховані як середні величини споживання у базисному періоді. 4. Правильні відповіді 1 і 2.

7. Для застосування нормативних методів прогнозування продажу, крім норм споживання товарів, потрібно знати прогнозне значення показника:

1. Доходів населення. 2. Вікової структури населення. 3.Чисельності населення. 4. Ціни на товар, продаж якого прогнозується.

8. До евристичних методів прогнозування продажу не належить:

1. Метод аналогії. 2. Метод експертних оцінок. 3. Використання суджень менеджерів. 4. Використання адаптивних моделей.

9. Потенційний ринок – це:

1. Сукупність споживачів, які виявляють зацікавленість пропозиціями фірми і мають достатній рівень доходів та доступ до пропозиції фірми. 2. Сукупність покупців, які виявляють інтерес до конкретної пропозиції фірми. 3. Частина споживачів доступного ринку, яка має правову можливість купувати даний товар. 4. Сукупність споживачів, які вже купують товари даної фірми.

10. Маркетингові дані для потреб підприємства збирають такими шляхами:

1. Збір даних працівниками маркетингової служби підприємства. 2. Збір даних створеною для цього спеціальною групою. 3. Збір даних комерційними консалтинговими компаніями, що спеціалізуються на наданні цих послуг. 4. Усі альтернативні підходи застосовуються на практиці.

 

Варіанти 10, 35, 60, 85 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 91, 66, 41, 16 (для року, остання цифра якого парна)

1. Основна мета використання маркетингової інформації:

1. Просування нового товару на ринок. 2. Зменшення невизначеності у процесі прийняття маркетингових рішень. 3. Моніторинг за розрахунками підприємства з державою. 4. Правильна відповідь не зазначена.

2. Принцип повноти відображення даних означає:

1. Точне відображення об’єктивного стану виробництва, ринку, макросередовища. 2. Можливість одержання інформації відповідно до вимог і уникнення роботи з непотрібними даними. 3. Об’єктивне відображення всіх факторів, що впливають на стан маркетингового середовища. 4. Виключення можливості протиріч у висновках і неузгодженості між первинними і похідними даними.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.031 с.)