Який із зазначених нижче показників найчастіше використовується для оцінки суттєвості факторів, які передбачається включити до факторної моделі?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який із зазначених нижче показників найчастіше використовується для оцінки суттєвості факторів, які передбачається включити до факторної моделі?1. Парний коефіцієнт кореляції. 2. Множинний коефіцієнт кореляції. 3. Коефіцієнт еластичності. 4. Коефіцієнт конкордації.

7. За формою зв’язку рівняння, що використовуються для побудови факторної моделі, бувають:

1. Лінійні. 2. Криволінійні. 3. Комбіновані. 4. Усіх зазначених типів.

8. Система рівнянь, з якої визначаються параметри факторної моделі при застосуванні методу найменших квадратів, називається:

1. Системою лінійних рівнянь. 2. Системою нелінійних рівнянь. 3. Системою нормальних рівнянь. 4. Системою параметричних рівнянь.

У якому із зазначених методів місткість ринку оцінюється на основі попиту?

1. Визначення місткості нового товару за методом ланцюгових підстановок. 2. Визначення місткості ринку для окремої фірми в залежності від її маркетингових зусиль. 3. Визначення місткості реального національного ринку при зовнішньоекономічних операціях. 4. Визначення місткості ринку з врахуванням виробничого потенціалу.

10. Помилки, що дають оцінки, які відмінні від справжнього значення параметра і які відхиляються від нього як в одну, так і в іншу сторону, називаються:

1. Випадковими систематичними помилками. 2. Невипадковими систематичними помилками. 3. Помилками вибірки. 4. Помилками контуру.

 


Варіанти 17, 42, 67, 92 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 84, 59, 34, 09 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Збір первинних даних називають:

1. Позакабінетним дослідженням. 2. Польовим дослідженням. 3. Кількісним дослідженням. 4. Якісним дослідженням.

Яке з тверджень про недоліки вторинної інформації неправильне?

1.Інформація може бути неповною. 2. Інформація може бути застарілою. 3. Інформація може мати надто неповний характер. 4. Збір інформації займає багато часу.

3. Визначення розміру довірчого інтервалу для середнього значення вибірки базується на:

1. Правилі Лопіталя. 2. Правилі трьох сигм. 3. Правилі Лагранжа. 4. Правильна відповідь не зазначена.

4. Значення нормованого відхилення оцінки від середнього значення t залежить від:

1. Середнього значення вибірки. 2. Дисперсії вибірки. 3. Дисперсії генеральної сукупності. 4. Довірчого рівня імовірності одержаного результату.

5. При формуванні простої випадкової вибірки з допомогою таблиці випадкових чисел кількість розрядів цієї таблиці повинна бути:

1. Рівною обсягу вибірки. 2. Рівною обсягу генеральної сукупності. 3. Вдвічі меншою від обсягу вибірки. 4. Вдвічі більшою від обсягу генеральної сукупності.

6. Система рівнянь, з якої визначаються параметри факторної моделі, містить кількість рівнянь, що дорівнює:

1. Кількості років (кварталів, місяців) у базисному періоді. 2. Кількості факторів, що включені до моделі. 3. Кількості факторів, що включені до моделі, плюс 1. 4. Кількості прогнозних періодів.

7. Дані про доходи різних груп споживачів за певний період та споживання цими групами певних товарів у цьому ж періоді дають можливість розрахувати коефіцієнти еластичності:

1. Динамічні. 2. Статичні. 3. Міжгрупові. 4. Правильні відповіді 2 і 3.

8. Розрахунок базисних та ланцюгових коефіцієнтів еластичності характерний:

1. Лише для динамічних коефіцієнтів еластичності. 2. Лише для статичних коефіцієнтів еластичності. 3. І для динамічних, і для статичних коефіцієнтів еластичності. 4. Усі відповіді неправильні.

У якому із зазначених методів місткість ринку оцінюється на основі пропонування?

1. Визначення місткості ринку на основі індексу дослідницької панелі продавців. 2. Визначення місткості регіонального ринку з врахуванням індексу купівельної спроможності. 3. Визначення місткості реального національного ринку при зовнішньоекономічних операціях. 4. Визначення місткості ринку нового товару за методом ланцюгових підстановок.

10. Односторонні відхилення від справжнього значення параметра, які призводять до зміщення вибіркового значення відносно параметра, мають назву:

1. Випадкові систематичні помилки. 2. Невипадкові систематичні помилки. 3. Помилки вибірки. 4. Помилки контуру.

 


Варіанти 18, 43, 68, 93 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 83, 58, 33, 08 (для року, остання цифра якого парна)

Яке з тверджень щодо переваг вторинної інформації неправильне?

1. Переважно менша вартість даних. 2. Дані збираються швидко. 3. Завжди відома методологія збору даних. 4. Часто є декілька джерел інформації, що дозволяє співставляти дані.

Які дані не одержують у ході кабінетних досліджень?

1. Матеріали урядових установ. 2. Доповіді комерційних дослідницьких організацій. 3. Результати опитування споживачів. 4. Публікації торговельних і промислових асоціацій.

Яка з величин використовується при оцінці довірчого інтервалу для середнього значення вибірки?

1. Середнє значення вибірки. 2. Середньоквадратичне відхилення вибіркового розподілу. 3. Нормоване відхилення оцінки від середнього значення. 4. Усі зазначені величини.

4. Простий випадковий відбір здійснюється такими способами:

1. Жеребкуванням, з допомогою комп’ютерної програми, з допомогою таблиці випадкових чисел. 2. З допомогою таблиці випадкових чисел, з допомогою таблиці Брадіса, з допомогою матриці Ансофа. 3. З допомогою комп’ютерної програми, з допомогою логарифмічної лінійки, з допомогою таблиці Митропольського. 4.За принципом «чорної скриньки», за принципом паритету, за принципом еквівалентності.

5. Початкова позиція при використанні таблиці випадкових чисел:

1. Обирається випадковим чином. 2. Це позиція, розташована у верхньому лівому куті таблиці. 3. Це позиція, розташована у верхньому правому куті таблиці. 4. Правильна відповідь не зазначена.

6. Якщо для розрахунку коефіцієнтів еластичності попиту від якогось фактора використовуються дані за який-небудь один період, то такі коефіцієнти еластичності називаються:

1. Динамічними. 2. Перехресними. 3. Міжгруповими. 4. Статичними.

7. Якщо динамічний коефіцієнт еластичності попиту від певного фактора від року до року зростає чи зменшується, то для прогнозних розрахунків слід використати його значення:

1. Розраховане на основі інформації за два останні роки. 2. Розраховане як середнє значення коефіцієнтів еластичності за останні п’ять років. 3. Розраховане шляхом екстраполяції динамічних коефіцієнтів еластичності. 4. Усі відповіді правильні.

8. Ланцюгові коефіцієнти еластичності не одержуються при співставленні:

1. Показників попиту і доходу певної групи споживачів за два суміжні роки. 2. Показників попиту і доходу певної групи споживачів за поточний рік та перший рік періоду. 3. Показників попиту і доходу двох суміжних груп споживачів. 4. Попиту та ціни на товар за два останні роки базисного періоду.

Який із зазначених методів не ґрунтується ні на оцінці попиту на товар, ні на оцінці пропонування цього товару?

1. Визначення місткості ринку на основі індексу дослідницької панелі продавців. 2. Визначення місткості ринку для окремої фірми в залежності від її маркетингових зусиль. 3. Визначення місткості реального національного ринку при зовнішньоекономічних операціях. 4. Визначення місткості ринку товару виробничого призначення методом сумування ринку.

Яке з тверджень щодо відмінностей систематичних помилок від помилок у вибірці неправильне?

1. Помилки у вибірці при використанні імовірнісних методів відбору можна оцінити, у випадку ж систематичних помилок як напрям, так і величина помилки можуть бути непередбачуваними. 2. При збільшенні обсягу вибірки кількість систематичних помилок зменшується, а кількість помилок у вибірці може як зменшуватися, так і збільшуватися. 3. Помилки у вибірці призводять до розподілу вибіркової статистики навколо справжнього середнього значення параметра, систематичні ж помилки призводять до зміщення вибіркового значення. 4. Усі твердження відповідають дійсності.

Варіанти 19, 44, 69, 94 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 82, 57, 32, 07 (для року, остання цифра якого парна)

Яке з тверджень щодо переваг первинної маркетингової інформації неправильне?

1. Дані збираються відповідно до цілей дослідження. 2. Дані збираються швидко. 3. Методологія збору даних відома. 4. Відсутні суперечливі дані з різних джерел.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.006 с.)