ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з перерахованих нижче методів збирання даних не властиві кількісним дослідженням?1. Масштабні анкетні опитування. 2. Панельні обстеження. 3. Фокус-групи. 4. Аудит торгових точок.

3. Після відбору початкової позиції у таблиці випадкових чисел потрібно рухатися:

1. Вгору. 2. Вниз. 3. Впоперек. 4. У будь-якому довільно обраному напрямі.

4. Основним недоліком простої випадкової вибірки є:

1. Неможливість оцінити точність результатів. 2. Невисока репрезентативність одержаних результатів. 3. Необхідність складання послідовного пронумерованого списку генеральної сукупності. 4. Великі витрати коштів і часу.

5. Яке з тверджень щодо процедури стратифікованого відбору елементів вибірки неправильне?

1. Процедурою розподілу на страти повинні бути охоплені всі без винятку елементи генеральної сукупності. 2. Кожний елемент сукупності може належати до декількох страт. 3. Виділяється певна ознака, яка характеризує кожний елемент генеральної сукупності. 4. Генеральна сукупність поділяється на підмножини, які не перетинаються і її вичерпують.

6. Базисний коефіцієнт еластичності одержується при співставленні:

1. Попиту і доходу найбільш та найменш забезпечених груп населення. 2. Попиту і доходу двох суміжних груп споживачів. 3. Попиту та доходу за перший та третій рік базисного періоду. 4. Правильні відповіді 1 і 3.

7. Для розробки ендогенних прогнозів попиту використовуються математико-статистичні моделі:

1. Трендові. 2. Авторегресійні. 3. Адаптивні. 4. Усі зазначені класи моделей.

8. Основним фактором, що впливає на продаж товару, у трендовій моделі виступає:

1. Ціна. 2. Час. 3. Доходи населення. 4. Кількість населення.

При використанні якого із зазначених методів визначення місткості ринку необхідно знати прогнозне значення чисельності населення?

1. Визначення місткості ринку для окремої фірми в залежності від її маркетингових зусиль. 2. Визначення місткості ринку на основі норм споживання товарів. 3. Визначення місткості реального національного ринку при зовнішньоекономічних операціях. 4. Визначення місткості регіонального ринку з врахуванням індексу купівельної спроможності.

10. До систематичних помилок не належать:

1. Помилки спостереження. 2. Помилки неспостереження. 3. Помилки вибірки. 4. Помилки неохоплення.

 

 


Варіанти 20, 45, 70, 96 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 81, 56, 31, 06 (для року, остання цифра якого парна)

Який з перелічених нижче методів не застосовується при збиранні первинної інформації?

1. Метод спостереження. 2. Метод аналізу документів. 3. Метод експерименту. 4. Метод опитування.

Які з перерахованих нижче методів збирання даних використовуються у кількісних дослідженнях?

1. Глибинні інтерв’ю. 2. Фокус-групи. 3. Панельні обстеження. 4. Проекційні методи.

3. Стратифікована вибірка є різновидом:

1. Імовірнісної вибірки. 2. Неімовірнісної вибірки. 3. Послідовної вибірки. 4. Вибірки фіксованого обсягу.

В якому з варіантів відповідей правильно сформульована відмінність стратифікованої вибірки від простої випадкової?

1. При простій випадковій вибірці кожний елемент має однаковий шанс бути включеним у вибірку, а при стратифікованому відборі шанси елементів неоднакові. 2. Імовірність включення кожного елемента у вибірку при простому випадковому відборі відома, при стратифікованому – невідома. 3. При простому випадковому відборі будь-яка можлива комбінація елементів має однакову імовірність відбору, а при стратифікованому – ні. 4. При стратифікованій вибірці кожний елемент має однаковий шанс бути включеним у вибірку, а при простому випадковому відборі шанси елементів неоднакові.

5. Відмінність у побудові довірчих інтервалів при стратифікованому відборі від побудови довірчих інтервалів при простому випадковому відборі полягає у визначенні:

1. Ступеня достовірності одержаних результатів. 2. Вибіркового середнього значення. 3. Вибіркової помилки визначення вибіркового середнього значення. 4. Правильні відповіді .2 і 3.

6. Процедура побудови трендової моделі подібна до процедури побудови:

1. Факторної моделі. 2. Адаптивної моделі. 3. Моделі експоненціального згладжування. 4. Авторегресійної моделі.

7. Якщо попит на товар в основному задоволений і зростає приблизно рівномірно, то для побудови трендової моделі доцільно використати:

1. Рівняння прямої лінії. 2. Рівняння параболи другого ступеня. 3. Рівняння гіперболи. 4. Рівняння показникової функції.

8. Якщо попит на товар не задовольняється і зростає приблизно однаковими темпами, то для побудови трендової моделі доцільно скористатися:

1. Рівнянням прямої лінії. 2. Рівнянням параболи другого ступеня. 3. Рівнянням гіперболи. 4. Рівнянням показникової функції.

Розрахунок місткості ринку яким із зазначених методів передбачає використання коефіцієнтів еластичності попиту або пропонування від ціни?

1. Місткість споживчого ринку з врахуванням сегментів ринку. 2. Місткість ринку товару виробничого призначення. 3. Місткість ринку нового товару за методом ланцюгових підстановок. 4. Місткість регіонального ринку за індексним методом.

Який із зазначених типів помилок збору даних не є різновидом помилок неспостереження?

1. Помилки неохоплення. 2. Помилки перебору. 3. Помилки неодержання даних. 4. Всі помилки належать до помилок неспостереження.

 


Варіанти 21, 46, 71, 96 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 80, 55, 30, 05 (для року, остання цифра якого парна)

Які з перерахованих нижче методів збирання даних не властиві якісним дослідженням?

1. Спостереження. 2. Фокус-групи. 3. Панельні обстеження. 4. Глибинні інтерв’ю.

Які з перерахованих нижче методів збирання даних використовуються лише у якісних дослідженнях?

1. Фокус-групи. 2. Масштабні анкетні опитування. 3. Панельні обстеження. 4. Аудит торгових точок.

3. Для підвищення точності результатів стратифікованої вибірки страти, на які розбивається генеральна сукупність, повинні бути:

1. Гетерогенними. 2. Гомогенними. 3. Якомога більшими за обсягом. 4. Якомога меншими за обсягом.

4. Переваги непропорційної стратифікованої вибірки порівняно з пропорційною стратифікованою вибіркою полягають у:

1. Більшій точності. 2. Простоті процедури відбору. 3. Більшому представленні підмножин, які мають більшу варіацію кількісної ознаки. 4. Відсутності необхідності знати відносні розміри кожної страти у генеральній сукупності.

Яке із зазначених тверджень непридатне для характеристики процедури групового відбору?

1. Генеральна сукупність поділяється на ряд підмножин. 2. Підмножини, на які поділяється генеральна сукупність, повинні її вичерпувати. 3. Підмножини, на які поділяється генеральна сукупність, не повинні перетинатися. 4. Після поділу генеральної сукупності на підмножини з кожної підмножини здійснюється випадковий відбір елементів.

6. Якщо попит на товар не задовольняється і зростає при збільшенні темпів цього зростання, то для аналітичного вирівнювання часового ряду продажу слід використати рівняння:

1. Прямої лінії. 2. Параболи другого ступеня. 3. Гіперболи. 4. Показникової функції.

7. Якщо попит на товар задовольняється і зростає при зменшенні приростів, то для аналітичного вирівнювання часового ряду продажу доцільно використати рівняння:

1. Прямої лінії. 2. Логарифмічної функції. 3. Гіперболи. 4. Показникової функції.

8. Система нормальних рівнянь для визначення параметрів параболи другого ступеня методом найменших квадратів містить:

1. Два рівняння. 2. Три рівняння. 3. Чотири рівняння. 4. Стільки рівнянь, скільки років у базисному періоді.

При розрахунку місткості ринку яким із зазначених методів не використовуються норми витрат чи споживання товарів?

1. Місткість ринку товару виробничого призначення. 2. Місткість споживчого ринку з врахуванням сегментів ринку. 3. Місткість ринку на основі норм споживання. 4. Місткість ринку нового товару за методом ланцюгових підстановок.

При застосуванні якого з методів опитування найбільш імовірно одержати помилки неохоплення?

1. Поштові опитування. 2. Інтерв’ю з окремими особами у магазинах. 3. Телефонні опитування. 4. Суцільне опитування студентів академічної групи.

 


Варіанти 22, 47, 72, 97 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 79, 54, 29, 04 (для року, остання цифра якого парна)

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.011 с.)