Яка з вимог до модератора фокус-групи сформульована неправильно?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Яка з вимог до модератора фокус-групи сформульована неправильно?1. Модератор повинен бути висококомунікабельною людиною. 2. Модератор повинен бути обізнаним у сфері психології, соціології, маркетингу, мати навички управління дискусією. 3. Модератор повинен якомога частіше втручатися в дискусію. 4. Модератор повинен проявляти глибоку зацікавленість до позицій і коментарів учасників групи.

 


Варіанти 05, 30, 55, 80 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 96, 71, 46, 21 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Головна роль маркетингових досліджень полягає у:

1. Систематизації і узагальненні маркетингових даних. 2. Оцінці маркетингових ситуацій та забезпеченні інформацією, яка дозволяє створити ефективну маркетингову програму підприємства. 3. Полегшенні загального розуміння маркетингу. 4. Визначенні обсягу інформації, необхідної для вирішення виявлених маркетингових проблем.

2. Зазначте, яке з тверджень щодо відмінностей між маркетинговою інформаційною системою (МІС) та системою підтримки рішень (СПР) неправильне:

1. СПР використовується частіше для розв’язування недостатньо добре структурованих проблем. 2. СПР поєднує використання моделей, аналітичних методів і процедур з традиційними функціями вводу і виводу даних. 3. СПР дозволяє працювати з нею в інтерактивному режимі лише фахівцям в галузі комп’ютеризації. 4. СПР володіє здатністю до адаптації.

3. Міжнародний кодекс проведення маркетингових і соціальних досліджень містить:

1. 50 правил. 2. 29 правил. 3.101 правило. 4.35 правил.

4. До етапу «Розробка дослідницького проекту» не належить така дослідницька процедура:

1. Визначення типу потрібної інформації і джерел її одержання. 2. Розробка форм для збору даних. 3. Розробка вибіркового плану і визначення обсягу вибірки. 4. Збір даних.

5. Яке з тверджень щодо недоліків польових експериментів неправильне?

1. Складність врахування побічних чинників. 2. Менша об’єктивність одержаної інформації. 3. Великі витрати часу. 4. Великі витрати коштів.

6. Вкажіть основний недолік контрольованого тестування ринку:

1. Метод занадто дорогий. 2. Метод вимагає великих витрат часу. 3. Збутові канали вибраних спеціалізованими фірмами дистриб’юторів можуть не відповідати реальним каналам збуту фірми, на замовлення якої здійснюється тестування ринку. 4. Метод не забезпечує конфіденційності.

7. До так званих попередніх експериментів належать експерименти, організовані за принципом:

1. До-після з контрольною групою; тільки після; до-після. 2. До-після з контрольною групою; тільки після з контрольною групою; Соломонів підхід. 3. Тільки після; до-після; тільки після з контрольною групою. 4. Метод рядів динаміки; Соломонів підхід; метод рядів динаміки з контрольною групою.

8. Якщо дослідник заздалегідь до проведення спостереження визначає, що він буде спостерігати і реєструвати, а інші види поведінки ігноруються, то таке спостереження називається:

1. Відкритим. 2. Прямим. 3. Структурованим. 4. Неструктурованим.

9. Поперечним аналізом у маркетингових дослідженнях (cross-sectional-study) називається:

1. Дослідження певної групи споживачів по багатьох параметрах на фіксований момент часу. 2. Панельні обстеження споживачів, репрезентативні щодо складу населення регіону. 3. Спеціалізовані панельні обстеження «активістів» (людей, які мають певний товар і охоче діляться інформацією про нього). 4. Дослідження панелі продавців певного товару з метою визначення місткості ринку цього товару.

10. Якщо респондента просять згадати деякі сцени, дії, показові для сфери, яку хочуть вивчити, то при цьому застосовують такий різновид проекційних методів збирання даних, як:

1. Розігрування ролей. 2. Бесіди з спрямуванням на творчу уяву. 3.Асоціативні бесіди. 4.Ретроспективні бесіди.

 

Варіанти 06, 31, 56, 81 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 95, 70, 45, 20 (для року, остання цифра якого парна)

Що з зазначеного належить до принципів проведення маркетингових досліджень?

1. Озброєння керівників інформацією, необхідною для управління організацією. 2.Системність, комплексність, цілеспрямованість, об’єктивність. 3. Аналіз результатів маркетингової діяльності підприємства. 4. Оцінка можливостей дослідження маркетингової проблеми.

2. Першу комерційну фірму у сфері маркетингових досліджень створив:

1. П. Вайт. 2. С. Дункан. 3. О. Лендон. 4. Г. Фредерік.

Який з зазначених критеріїв вибору між самостійним проведенням маркетингового дослідження фірмою та замовленням його у спеціалізованій консалтинговій фірмі може схилити керівництво до останнього варіанту?

1. Необхідність ґрунтовних знань технічних особливостей продукту. 2. Необхідність об’єктивності оцінок за результатами маркетингових досліджень. 3. Необхідність конфіденційності результатів. 4. Необхідність зекономити кошти на проведення маркетингового дослідження.

4. Інтерпретація одержаних результатів і їх доведення до керівництва є процедурою такого етапу маркетингового дослідження:

1. Визначення проблеми і цілей дослідження. 2. Розробка плану дослідження. 3. Реалізація плану дослідження. 4. Такий етап не зазначений.

5. Експериментування у вигляді пробного маркетингу є різновидом:

1. Лабораторних експериментів. 2. Польових експериментів. 3. Дескриптивних експериментів. 4. Контрольованих експериментів.

6. Особливості електронного тестування ринку полягають у тому, що:

1. Учасники споживчої панелі одержують спеціальні ідентифікаційні картки, які вони пред’являють при купівлі товару. 2. При купівлі товарів, які тестуються, або її відсутності автоматично фіксуються демографічні характеристики покупця. 3. В комп’ютер вводяться дані про імовірності купівлі споживачами певних товарів, їх різновидів, марок, на основі яких моделюється процес купівлі цих товарів. 4. Правильні відповіді п.п.1,2.

7. До так званих справжніх експериментів належать експерименти, організовані за принципом:

1. Тільки після; до-після; тільки після з контрольною групою. 2. До-після з контрольною групою; Соломонів підхід; тільки після з контрольною групою. 3. Тільки після; до-після; до-після з контрольною групою. 4. Метод випадкових блоків; латинський квадрат; факторний експеримент.

8. Всі види поведінки фіксуються реєстратором при проведенні спостереження:

1. Відкритого. 2. Прямого. 3. Структурованого. 4. Неструктурованого.

9. Можливість встановити довіру респондента до дослідника на початку опитування та підтримувати зворотний зв’язок з ним забезпечується при одержанні інформації від респондентів таким способом:

1. Шляхом задання запитань респондентові інтерв’юером, відповіді на які інтерв’юер фіксує. 2. Шляхом задання питань з допомогою комп’ютера. 3. Шляхом самостійного заповнення анкет респондентами. 4. Усі відповіді правильні.

10. Основна мета застосування проекційних методів збирання даних полягає у тому, щоб:

1. Одержати таку інформацію про респондентів, яку неможливо одержати прямим опитуванням. 2. Одержати інформацію про розвиток попиту на певний товар у динаміці. 3.Одержати інформацію про досягнення раціональних норм споживання продовольчих товарів населенням. 4. Одержати інформацію про досягнення раціональних норм забезпеченості населення товарами тривалого вжитку.

 

Варіанти 07, 32, 57, 82 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 94, 69, 44, 19 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Встановіть зв’язок між поняттями «маркетингові дослідження» та «дослідження ринку»:

1. Ці поняття тотожні. 2. Перше поняття ширше від другого. 3. Друге поняття ширше від першого. 4. Між цими поняттями зв’язок відсутній.

2. Перший підручник з ринкових досліджень був опублікований у США у:

1. 1921 р. 2. 1919 р. 3. 1937 р. 4. 1940 р.

3. Якщо необхідно відпрацювати проекти, пов’язані з високим ступенем ризику, то підприємством використовується така власна організаційна форма проведення маркетингових досліджень:

1. Проблемні групи на рівні вищого керівництва підприємства. 2. Тимчасові консультаційні групи на рівні середньої ланки менеджменту. 3. Венчурні групи. 4. Підрозділи маркетингових досліджень у складі відділу маркетингу.

4. Для деонтологічного підходу до оцінки етичної сторони дій не характерні:

1.Зосередження на благополуччі особи.2.Схвалення дій, якщо вони сприяють найбільшим благам для більшості членів суспільства.3.Заборона порушення автономності кожної особи та приниження її гідності.4.Вимога поваги до кожної особи.

5. Експерименти у вигляді «пробного маркетингу» інакше називають:

1.Тестуванням ринку. 2. Тестуванням споживачів. 3. Тестуванням товару. 4.Тестуванням реклами.

6. Яке з тверджень щодо переваг електронного тестування ринку неправильне?

1. Електронне тестування здійснюється швидше, ніж стандартне та контрольоване. 2. Вартість проведення електронного тестування відносно невисока. 3. Тестований ринок завжди відповідає реальному. 4. Завжди забезпечується конфіденційність результатів.

7. До квазіекспериментів не належить експеримент типу:

1. Метод рядів динаміки з контрольною групою. 2. Квазіекспериментальний метод з нееквівалентною контрольною групою. 3. Квазіекспериментальний метод типу «до-після» з двома групами. 4. Соломонів підхід.

8. До суб’єктивних труднощів проведення спостереження не належать труднощі, пов’язані з:

1. Можливістю тлумачення дослідником поведінки і дій інших людей через систему власних ціннісних уявлень. 2. Неминучістю впливу на результати спостереження минулого досвіду дослідника. 3. Обмеженістю часу спостереження часом здійснення події. 4. Залежністю вибору фактів для спостереження і реєстрації від спостерігача.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.012 с.)