ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 0305 «ЕКОНОМІКА ТА ПІДПРИЄМНИЦТВО»НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030507 «МАРКЕТИНГ»

Львів

Видавництво Львівської комерційної академії

Уклали: ст. викл. Федорчук А. І.

к.е.н., доц. Корягіна С. В.

ст. викл. Музика О. М.

Рецензенти:к.е.н., доц. Прохоренко К. М.,

к.е.н., доц. Басій Н. Ф.

Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. Дайновський Ю. А.

 

 

Рекомендовано до друку Вченою радою факультету МЕВ

Протокол №3 від 19.10.2010 р.

 

 

© Федорчук А. І.,

Корягіна С. В.,

Музика О. М.,

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Завдання контрольної роботи з необхідними поясненнями послідовності і логіки їх виконання оформляються в учнівському зошиті або на стандартних аркушах. На титульній сторінці (на обкладинці зошита) потрібно вказати назву дисципліни, прізвище та ініціали студента, номер варіанта, який визначається за двома останніми цифрами номера залікової книжки студента, та порядковий номер студента за списком журналу групи. Сторінки контрольної роботи треба пронумерувати, в кінці роботи написати список використаної літератури і практичних матеріалів, проставити дату виконання роботи і свій підпис.

Завдання контрольних робіт мають по 100 варіантів. Номери варіантів завдань у більшості завдань вказуються у графі 1 для поточного року, остання цифра якого непарна (наприклад, 2009), і у графі 2 – для року, остання цифра якого парна (наприклад, 2008). У першому завданні номер варіанту вказаний безпосередньо перед текстом тестового завдання.

Виконана контрольна робота здається на кафедру маркетингу у визначені графіком терміни. Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, буде повернена студенту без перевірки. Зарахування контрольної роботи проводиться викладачем у присутності студента не пізніше як за день перед екзаменом (заліком).

 

 

 

Завдання 1

У кожному з тестових запитань оберіть правильний варіант відповіді та обґрунтуйте свій вибір

Варіанти 01, 26, 51, 76 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 00, 75, 50, 25 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Маркетингові дослідження як функцію, що з’єднує організацію із споживачами, визначає:

1. Американська асоціація маркетингу. 2. ЄСОМАР. 3.Черчілль. 4.Голубков.

2. Перші спроби забезпечити надходження неперервного потоку маркетингової інформації були пов’язані з розробкою:

1. Маркетингової інформаційної системи. 2.Дослідницьких проектів. 3. Системи підтримки рішень. 4. Системи маркетингових даних.

3. Які з відомих нині методів збору маркетингової інформації були розроблені у 1930 р.:

1. Методи вибіркового обстеження. 2.Методи проведення опитування з допомогою анкетування та інтерв’ювання. 3.Методи панельних обстежень. 4.Проекційні методи збору даних.

Який із зазначених недоліків організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві не характерний для децентралізованої моделі.

1. Існує імовірність впливу на результати маркетингових досліджень з боку керівників підрозділів підприємства. 2. Ізольованість дослідників від повсякденної роботи і проблем. 3. Вищі витрати та дублювання деяких функцій. 4. Відірваність від контролю з боку вищого керівництва.

5. Експеримент як метод збирання маркетингових даних використовується при здійсненні дослідницьких проектів:

1. Пошукового характеру. 2. Дескриптивного характеру. 3. Причинно-наслідкового характеру. 4. Усіх вказаних типів дослідницьких проектів.

6. Якщо тестування ринку проводиться спеціалізованими дослідницькими фірмами із реалізацією товарів через певних дистриб’юторів, яких заохочують до участі у проведенні експерименту певною винагородою, то таке тестування називається:

1. Стандартним. 2. Контрольованим. 3. Електронним. 4. Імітаційним.

7. Який із зазначених недоліків методів тестування ринку найбільш властивий імітаційному тестуванню?

1. Великі витрати часу. 2. Низька конфіденційність результатів. 3. Одержані результати великою мірою залежать від припущень, закладених у моделі. 4. Можливе сильне «зарегулювання» експерименту.

8. Вплив двох змінних дає можливість контролювати такий тип експерименту, як:

1. Метод повністю статистично випадкової постановки експерименту.

2. Метод випадкових блоків. 3. Латинський квадрат. 4. Факторний експеримент.

9. Найбільш поширеним методом збирання первинної інформації у маркетингових дослідженнях є:

1.Експерименти. 2. Спостереження.3. Опитування. 4. Імітація.

10. Застосування методу фокус-групи полягає у:

1. Проведенні бесіди з великою аудиторією з метою одержання необхідної інформації щодо товарів та послуг певних фірм. 2. Вільному обговоренні невеликою групою людей тем, які цікавлять замовника дослідження, під керівництвом досвідченого ведучого. 3. Періодичному обстеженні одних і тих же груп споживачів з метою оцінки забезпечення їх певними товарами. 4. Комп’ютеризованому опитуванні груп споживачів, об’єднаних за певною ознакою (студентські групи, мешканці одного кварталу тощо).

Варіанти 02, 27, 52, 77 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 99,74, 49, 24 (для року, остання цифра якого парна)

 

1. Особливістю визначення маркетингових досліджень Міжнародним кодексом ЄСОМАР є те, що у ньому міститься:

1. Перелік дій, що здійснюються фахівцями з маркетингових досліджень щодо маркетингової інформації. 2. Зазначення спрямування даних, які збираються фахівцями з маркетингових досліджень щодо основних суб’єктів маркетингу. 3. Зазначення напрямів діяльності суб’єктів маркетингу, про які збирається інформація фахівцями з маркетингових досліджень. 4. Правильні відповіді 2 і 3.

Які з етапів розробки маркетингової інформаційної системи (МІС) не можуть виконуватися маркетолога?

1. Виявлення потенційних користувачів інформації. 2. Вивчення інформаційних потреб користувачів. 3. Визначення найбільш зручних форм вихідних документів. 4. Побудова системи (розробка програм, які забезпечують пошук даних).

3. Особливістю синдикативної маркетингової інформації є те, що вона:

1. Формується синдикатом дослідницьких компаній. 2.Формується для синдикату компаній, які одержують її за передплатою. 3.Формується на підставі панельного методу обстеження синдикатів великих компаній. 4. Правильна відповідь не зазначена.

Яке з тверджень щодо інтегрованої (змішаної) моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві неправильне?

1. Інтегрована модель дає змогу використати переваги як централізованої, так і децентралізованої моделі. 2. Інтегрована модель передбачає існування як загального відділу, який підпорядкований вищому керівництву, так і відділів, підпорядкованих керівникам виробничих підрозділів. 3. При використанні інтегрованої моделі методика і процедури маркетингових досліджень розробляються у підрозділах, підпорядкованих керівникам виробничих підрозділів, з врахуванням специфіки виробів. 4. При використанні інтегрованої моделі централізований відділ узагальнює результати роботи інших підрозділів.

5. Яке з тверджень щодо проведення експерименту неправильне?

1. В ході експерименту дослідник маніпулює незалежними змінними. 2. В ході експерименту дослідник визначає ступінь зміни залежних змінних. 3. В ході експерименту дослідник намагається змінювати значення інших, не досліджуваних параметрів. 4. Усі твердження правильні.

6. Якщо фірма досліджує товари і інші елементи комплексу маркетингу через звичайні канали збуту товарів, що використовуються конкретною фірмою, то вона застосовує:

1. Стандартне тестування ринку. 2. Контрольоване тестування ринку. 3. Електронне тестування ринку. 4. Імітаційне тестування ринку.

7. Найпростішою формою організації експерименту є експеримент, організований за принципом:

1. До і після. 2.Тільки після. 3. До і після з контрольною групою. 4. До і після при формуванні двох експертних і двох контрольних груп.

8. До так званих вдосконалених експериментів не належить експеримент типу:

1. Метод рядів динаміки. 2. Метод випадкових блоків. 3. Латинський квадрат. 4. Факторний експеримент.

9. За рівнем формалізації опитування розрізняють такі його види:

1. Вільне та структуроване. 2. Індивідуальне та групове. 3. Поштове та телефонне. 4. Одноразове та багаторазове.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.02 с.)