Чим відрізняється розрахунок місткості потенційного та реального ринку?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чим відрізняється розрахунок місткості потенційного та реального ринку?1. Кількістю елементів, які використовуються для розрахунків. 2. Значенням ціни продукту, місткість ринку якого розраховується. 3. Значенням кількості споживачів та закупівель продукту середньостатистичним споживачем. 4. Арифметичними діями, які слід виконати для розрахунку місткості ринку.

6. Авторегресійна модель дозволяє описати:

1. Взаємозв’язок між попитом і факторами, що його формують. 2. Взаємозв’язок між значеннями попиту в поточному і минулих періодах. 3. Взаємозв’язок між значеннями попиту та факторами, що тісно корелюють з факторами, які впливають на попит. 4. Взаємозв’язок між значеннями попиту у поточному і базисному періодах.

7. Якщо відомі щоквартальні значення продажу певного товару за декілька років, то доцільно побудувати авторегресійну модель:

1. Першого порядку. 2. Другого порядку. 3. Третього порядку. 4. Четвертого порядку.

8. Метод модифікованих гармонійних ваг слід з пересторогою використовувати для прогнозування продажу у випадку:

1. Зростання обсягів продажу при зменшенні приростів. 2. Зростання обсягу продажу при збільшенні приростів. 3. Скорочення обсягів продажу. 4. Рівномірного зростання обсягів продажу.

9. Найменш ефективним методом збору даних з точки зору зменшення кількості відмов респондентів від опитування є:

1. Особисті інтерв’ю. 2. Телефонні опитування. 3. Поштові опитування. 4. Опитування у фокус-групі.

10. Критерій, який використовується для оцінки звіту про маркетингове дослідження щодо логічності і інформаційної точності його аргументації, має назву:

1. Повнота. 2. Точність. 3. Ясність. 4. Виразність.

 


Варіанти 24, 49, 74, 99 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 77, 52, 27, 02 (для року, остання цифра якого парна)

1. Початковий етап методу систематичного відбору співпадає з початковим етапом:

1. Простого випадкового відбору. 2. Стратифікованого відбору. 3. Групового відбору. 4. Квотного відбору.

2. Територіальна вибірка називається одноступеневою, якщо:

1. Обстежуються всі сім’ї, що проживають у населених пунктах генеральної сукупності.

2. Обстежуються сім’ї, відібрані випадковим чином з генеральної сукупності. 3. Обстежуються всі сім’ї, що проживають на вибраних з генеральної сукупності територіях. 4. Обстежуються сім’ї, відібрані з вибірки територій, утвореної випадковим чином з генеральної сукупності.

3. Якщо вибірка формується з позиції доступності респондентів, то це вибірка:

1. Сформована за принципом зручності. 2. Експертна або оцінна. 3. Сформована за принципом снігового шару. 4. Квотна.

4. При застосуванні квотної вибірки її репрезентативність досягається:

1. Включенням у неї респондентів, які можуть подати докладну інформацію про товар, що цікавить дослідника. 2. Включенням у неї такої ж, як і в генеральній сукупності, частки елементів, яким притаманні певні характеристики. 3. Включенням у неї кожного десятого члена генеральної сукупності. 4. Включенням у неї лідерів думок споживачів.

5. Формули, які використовуються для розрахунку місткості ринку, дають можливість оцінити його:

1. На основі попиту. 2. На основі пропонування. 3. На основі величини маркетингових зусиль. 4. Кожна відповідь може бути правильною в залежності від методу розрахунку.

6. Основною перевагою модифікованого методу геометричних ваг порівняно з модифікованим методом гармонійних ваг є те, що:

1. Процедура розрахунків значно простіша. 2. Одержуються більш вірогідні прогнози. 3. Потрібний менший обсяг інформації. 4. Відсутня загроза одержання від’ємних значень прогнозу.

7. Ваги, з допомогою яких зважується інформація про продаж, при застосуванні модифікованого методу геометричних ваг:

1. Залежать лише від кількості членів базисного часового періоду. 2. Є постійними для рядів з однаковою кількістю членів ряду. 3. Встановлюються, виходячи з наявної інформації про продаж. 4. Залежать від характеру тенденції (зростання чи зниження).

8. Прогнозне значення продажу при застосуванні модифікованого методу геометричних ваг одержується шляхом:

1. Додавання до останнього члена базисного часового ряду продажу приросту, обчисленого як середньозважене значення приростів кожного члена базисного ряду до першого члена ряду. 2. Множення останнього члена базисного часового ряду продажу на темп росту, обчислений як добуток певних ступенів ланцюгових відношень базисного часового ряду. 3. Множення останнього члена базисного часового ряду продажу на темп росту, обчислений як відношення останнього і передостаннього членів ряду. 4. Віднімання від останнього члена базисного часового ряду продажу різниці між останнім і передостаннім членами цього ряду.

9. До навмисних помилок особи, що збирає інформацію, не належать помилки такого типу:

1. Помилки, пов’язані з заповненням анкети інтерв’юером за респондента. 2. Помилки, пов’язані з намаганням інтерв’юера схилити респондента до певної відповіді шляхом використання особливих слів, інтонації, міміки, жестів. 3. Помилки, які виникають через спотворення відповідей респондентів внаслідок підказок інтерв’юера. 4. Помилки, пов’язані з втомою особи, що збирає дані.

10. Для оцінки того, чи представлена у звіті про маркетингове дослідження вся інформація, якої потребують читачі, зрозумілою їм мовою, використовується критерій:

1. Повноти. 2. Точності. 3. Ясності. 4. Виразності.

Варіанти 25, 50, 75, 00 (для поточного року, остання цифра якого непарна)

або 76, 51, 26, 01 (для року, остання цифра якого парна)

1. Систематична вибірка належить до категорії вибірок:

1. Одноступеневих групових. 2. Двоступеневих групових. 3. Пропорційно стратифікрваних. 4. Непропорційно стратифікованих.

2. Територіальна вибірка називається двоступеневою, якщо:

1. Обстежуються всі сім’ї, що проживають у населених пунктах генеральної сукупності.

2. Обстежуються сім’ї, відібрані випадковим чином з генеральної сукупності. 3. Обстежуються всі сім’ї, що проживають на вибраних з генеральної сукупності територіях. 4. Обстежуються сім’ї, відібрані з вибірки територій, утвореної випадковим чином з генеральної сукупності.

3. На основі суджень фахівців здійснюється вибірка:

1. Сформована за принципом зручності. 2. Експертна або оцінна. 3. Сформована за принципом снігового шару. 4. Квотна.

4. Особливістю квотної вибірки є те, що відбір конкретних елементів визначається:

1. Механічною процедурою відбору. 2. Дослідницьким планом. 3. Вибором інтерв’юєра. 4. Природною періодичністю елементів вибірки.

5. Місткість ринку конкретного товару визначається:

1. Лише у вартісному виразі. 2. Переважно у вартісному виразі. 3. Лише у натуральному виразі. 4. І у вартісному, і у натуральному виразі.

6. Модифікований метод геометричних ваг є більш придатним, ніж трендові моделі та модифікований метод гармонійних ваг, для прогнозування рядів продажу:

1. Що мають тенденцію до рівномірного зростання. 2. Що мають нестійку тенденцію. 3. Що мають тенденцію до незначного рівномірного зниження. 4. Для часових рядів усіх зазначених типів.

7. Для розрахунку геометричних ваг використовується:

1. Коефіцієнт автокореляції першого порядку. 2. Парний коефіцієнт кореляції. 3. Коефіцієнт авторегресії. 4. Коефіцієнт детермінації.

8. Модифікація Павловського моделі експоненціального згладжування ґрунтується на:

1. Екстраполяції тренду, значення якого розраховані за допомогою параметра згладжування. 2. Екстраполяції тренду, одержаного шляхом аналітичного вирівнювання базисного часового ряду продажу. 3. Екстраполяції ряду динамічних коефіцієнтів еластичності, розрахованих за кожний рік базисного періоду. 4. Екстраполяції зв’язку між продажем і факторами, що на нього впливають.

9. Помилки збору даних, які з’являються при редагуванні та кодуванні даних, називаються:

1. Помилками неохоплення. 2. Помилками спостереження. 3. Офісними помилками. 4. Помилками неспостереження.

10. Точність фразеології звіту перевіряється за допомогою такого критерію, як:

1. Повнота. 2. Точність. 3. Ясність. 4. Виразність.

 

 


Завдання 2

Розкрийте суть теоретичного питання з проблематики маркетингових досліджень, вказаного у Вашому варіанті контрольної роботи.

 

Номер варіанта   Зміст теоретичного питання
Сутність маркетингових досліджень та основні принципи їх проведення.
Цілі, завдання та основні поняття маркетингових досліджень
Основні підходи до здійснення маркетингових досліджень.
Основні напрями маркетингових досліджень.
Види маркетингових досліджень.
Світова практика маркетингових досліджень.
Становлення маркетингових досліджень в Україні.
Алгоритм процесу маркетингових досліджень та його основні елементи.
Організація маркетингових досліджень.
Основні схеми організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Критерії вибору між самостійним проведенням маркетингових досліджень та замовленням його у спеціалізованій консультаційній організації.
Варіанти спеціалізації консультаційних фірм у сфері маркетингових досліджень.
Критерії вибору організації, яка спеціалізується на проведенні маркетингових досліджень.
Сутність та складові елементи маркетингової інформаційної системи.
Сутність та складові елементи системи підтримки маркетингових рішень.
Переваги та недоліки централізованої моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Переваги та недоліки децентралізованої моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Переваги та недоліки змішаної моделі організації підрозділу маркетингових досліджень на підприємстві.
Етика в маркетингових дослідженнях.
Етичний Кодекс Української Асоціації Маркетингу у регулюванні етичних питань маркетингових досліджень.
Деонтологічний підхід до вирішення етичних питань при проведенні маркетингових досліджень.
Телеологічний підхід до вирішення етичних питань при проведенні маркетингових досліджень.
Етичні питання у сфері взаємовідносин дослідника і учасника досліджень.
Етичні питання у сфері взаємовідносин дослідника і клієнта.
Визначення потреби у проведенні маркетингового дослідження.
Формулювання проблеми маркетингового дослідження.
Формулювання цілей маркетингового дослідження.

 

Визначення дослідницьких завдань при проведенні маркетингового дослідження.
Вибір типу необхідного дослідницького проекту.
Характеристика проекту описового дослідження.
Характеристика проекту пошукового дослідження.
Характеристика проекту казуального дослідження.
Необхідність і значущість маркетингової інформації.
Визначення типу необхідної маркетингової інформації і джерел її одержання.
Синдикативна інформація у маркетингових дослідженнях.
Сутність, переваги та недоліки кабінетних досліджень.
Сутність, переваги та недоліки польових досліджень.
Пошук внутрішньої вторинної інформації.
Пошук зовнішньої вторинної інформації.
Джерела вторинної маркетингової інформації в Україні.
Класифікація методів аналізу документів.
Сутність, переваги і недоліки традиційного методу аналізу документів.
Сутність, переваги і недоліки формалізованого методу аналізу документів (контент-аналізу).
Загальна характеристика методів збору первинних даних.
Спостереження і його роль у проведенні маркетингових досліджень. Види спостережень.
Вимоги до проведення спостережень та основні проблеми їх здійснення.
Спостереження за допомогою технічних засобів.
Етапи проведення маркетингового спостереження.
Експеримент і його роль у проведенні маркетингових досліджень. Типи експериментів.
Основні види тестування ринку.
Основні способи організації експериментів.
Проектування експериментів.
Методи опитування у маркетингових дослідженнях.
Особисті опитування, їх переваги і недоліки.
Телефонні опитування, їх переваги і недоліки.
Поштові опитування, їх переваги і недоліки.
Збір інформації від респондентів за допомогою комп’ютера.
Проекційні методи збору даних.
Метод «фокус – групи».
Роль модератора у забезпеченні ефективної роботи фокус – групи. Вимоги до модераторів.
Панельні обстеження у маркетингових дослідженнях.
Сутність та основні поняття вибіркових обстежень.
Етапи розробки вибіркового плану.
Типи вибірок.
Сутність місткості ринку. Реальна та потенційна місткість ринку.
Основні методи розрахунку місткості ринку.
Сутність ринкового агрегування та сегментування як альтернативних підходів до визначення місткості ринку.
Загальна характеристика методів прогнозування, які застосовуються у маркетингових дослідженнях.
Нормативний метод прогнозування продажу.
Факторні моделі у прогнозуванні продажу.
Прогнозування продажу за допомогою коефіцієнтів еластичності.
Трендові моделі у прогнозуванні продажу.
Адаптивні моделі у прогнозуванні продажу.
Метод провідних індикаторів у прогнозуванні продажу.
Застосування методу експертних оцінок у маркетингових дослідженнях.
Застосування методу Дельфі у маркетингових дослідженнях.
Застосування методу колективної генерації ідей у маркетингових дослідженнях.
Етапи проведення експертних опитувань.
Використання кривих життєвого циклу товару у прогнозуванні продажу.
Види ринкового попиту та його дослідження.
Основні підходи до вивчення ринку.
Чинники впливу на поведінку споживачів.
Дослідження відношення покупців до фірми.
Дослідження відношення покупців до марки товару.
Дослідження системи цінностей споживачів.
Дослідження рівня задоволення запитів споживачів.
Дослідження впливу рівня задоволеності товаром на лояльність до марки товару.
Дослідження намірів споживачів.
Дослідження поведінки покупців при купівлі і після неї.
Дослідження нових товарів.
Дослідження еластичності попиту від ціни.
Основні напрямки маркетингових досліджень реклами.
Дослідження рекламної ефективності засобів масової інформації.
Дослідження ефективності рекламної кампанії.
Дослідження привабливості галузі та конкурентної боротьби в ній.
Виявлення пріоритетних конкурентів та визначення сили їх позиції.
Дослідження конкурентноздатності товарів і ефективності маркетингової діяльності.
Дослідження зовнішнього середовища фірми.
Дослідження конкурентноздатності фірми.
Дослідження типу конкурентного середовища.

 


Завдання 3

За даними, поданими в табл. 1, спрогнозуйте середньодушове споживання цукру у регіоні на два роки вперед з допомогою методу екстраполяції тренду, скориставшись методичними вказівками [21, с.9-12, 24-27].

 

Номер варіанта Середньодушове споживання цукру у регіоні в базисному періоді, кг
Роки базисного періоду
27,0 27,5 28,0 28,5 29,0 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 27,3 27,8 28,3 28,8 29,3 29,8 30,3 30,8 31,3 31,8 32,3 32,8 33,3 33,8 34,3 34,8 35,3 35,8 36,3 36,8 37,3 37,8 38,3 38,8 39,3 39,8 40,3 40,8 41,3 41,8 42,3 42,8 43,3 43,8 44,3 44,8 45,3 45,8 46,3 46,8 47,3 47,8 48,3 48,8 49,3 49,8 50,3 50,8 51,3 51,8 52,3 52,8 53,3 53,8 54,3 54,8 55,3 55,8 56,3 56,8 57,3 57,8 58,3 58,8 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 61,8 62,3 62,8 63,3 63,8 64,3 64,8 65,3 65,8 66,3 66,8 67,3 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,3 71,8 72,3 72,8 73,3 73,8 74,3 74,8 75,3 75,8 76,3 76,8 28,2 28,7 29,2 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,7 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,2 55,7 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 28,4 28,9 29,4 29,9 30,4 30,9 31,4 31,9 32,4 32,9 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 44,9 45,4 45,9 46,4 46,9 47,4 47,9 48,4 48,9 49,4 49,9 50,4 50,9 51,4 51,9 52,4 52,9 53,4 53,9 54,4 54,9 55,4 55,9 56,4 56,9 57,4 57,9 58,4 58,9 59,4 59,9 60,4 60,9 61,4 61,9 62,4 62,9 63,4 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9 69,4 69,9 70,4 70,9 71,4 71,9 72,4 72,9 73,4 73,9 74,4 74,9 75,4 75,9 76,4 76,9 77,4 77,9 29,5 30,0 30,5 31,0 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 29,7 30,2 30,7 31,2 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,7 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,2 55,7 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 78,2 78,7 79,2 30,3 30,8 31,3 31,8 32,3 32,8 33,3 33,8 34,3 34,8 35,3 35,8 36,3 36,8 37,3 37,8 38,3 38,8 39,3 39,8 40,3 40,8 41,3 41,8 42,3 42,8 43,3 43,8 44,3 44,8 45,3 45,8 46,3 46,8 47,3 47,8 48,3 48,8 49,3 49,8 50,3 50,8 51,3 51,8 52,3 52,8 53,3 53,8 54,3 54,8 55,3 55,8 56,3 56,8 57,3 57,8 58,3 58,8 59,3 59,8 60,3 60,8 61,3 61,8 62,3 62,8 63,3 63,8 64,3 64,8 65,3 65,8 66,3 66,8 67,3 67,8 68,3 68,8 69,3 69,8 70,3 70,8 71,3 71,8 72,3 72,8 73,3 73,8 74,3 74,8 75,3 75,8 76,3 76,8 77,3 77,8 78,3 78,8 79,3 79,8 30,4 30,9 31,4 31,9 32,4 32,9 33,4 33,9 34,4 34,9 35,4 35,9 36,4 36,9 37,4 37,9 38,4 38,9 39,4 39,9 40,4 40,9 41,4 41,9 42,4 42,9 43,4 43,9 44,4 44,9 45,4 45,9 46,4 46,9 47,4 47,9 48,4 48,9 49,4 49,9 50,4 50,9 51,4 51,9 52,4 52,9 53,4 53,9 54,4 54,9 55,4 55,9 56,4 56,9 57,4 57,9 58,4 58,9 59,4 59,9 60,4 60,9 61,4 61,9 62,4 62,9 63,4 63,9 64,4 64,9 65,4 65,9 66,4 66,9 67,4 67,9 68,4 68,9 69,4 69,9 70,4 70,9 71,4 71,9 72,4 72,9 73,4 73,9 74,4 74,9 75,4 75,9 76,4 76,9 77,4 77,9 78,4 78,9 79,4 79,9 31,2 31,7 32,2 32,7 33,2 33,7 34,2 34,7 35,2 35,7 36,2 36,7 37,2 37,7 38,2 38,7 39,2 39,7 40,2 40,7 41,2 41,7 42,2 42,7 43,2 43,7 44,2 44,7 45,2 45,7 46,2 46,7 47,2 47,7 48,2 48,7 49,2 49,7 50,2 50,7 51,2 51,7 52,2 52,7 53,2 53,7 54,2 54,7 55,2 55,7 56,2 56,7 57,2 57,7 58,2 58,7 59,2 59,7 60,2 60,7 61,2 61,7 62,2 62,7 63,2 63,7 64,2 64,7 65,2 65,7 66,2 66,7 67,2 67,7 68,2 68,7 69,2 69,7 70,2 70,7 71,2 71,7 72,2 72,7 73,2 73,7 74,2 74,7 75,2 75,7 76,2 76,7 77,2 77,7 78,2 78,7 79,2 79,7 80,2 80,7 31,5 32,0 32,5 33,0 33,5 34,0 34,5 35,0 35,5 36,0 36,5 37,0 37,5 38,0 38,5 39,0 39,5 40,0 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0 45,5 46,0 46,5 47,0 47,5 48,0 48,5 49,0 49,5 50,0 50,5 51,0 51,5 52,0 52,5 53,0 53,5 54,0 54,5 55,0 55,5 56,0 56,5 57,0 57,5 58,0 58,5 59,0 59,5 60,0 60,5 61,0 61,5 62,0 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0 65,5 66,0 66,5 67,0 67,5 68,0 68,5 69,0 69,5 70,0 70,5 71,0 71,5 72,0 72,5 73,0 73,5 74,0 74,5 75,0 75,5 76,0 76,5 77,0 77,5 78,0 78,5 79,0 79,5 80,0 80,5 81,0

Завдання 4

Розв’яжіть задачу на визначення місткості або потенціалу ринку, скориставшись одним з відомих Вам методів. При розв’язуванні задачі студент повинен до кожного виділеного жирним шрифтом числав умові задачі додати число (N+i) / k, де

N – остання цифра року, в якому виконується робота;

i – номер групи на потоці;

k – порядковий номер студента за списком журналу групи.

Наприклад, студент другої групи, порядковий номер якого у списку групи 10, у 2009 р. додає число (9+2)/10 = 1,1.

Методичні вказівки

При розв’язуванні задачі скористайтеся формулами, наведеними у [3, с. 118], [6, с. 75], [7, с. 29], [11, с. 392] (ці ж формули наведені у додатку 1).

Умова задачі
01,06,11, 16,21,26, 31,36,41, 46,51,56, 61,66,71, 76,81,86, 91,96 00,95, 90,85,8075,70,6560,55,5045,40,3530,25,2015,10,05 Розрахуйте прогноз роздрібного товарообігу одного з регіонів України по цукру за допомогою методу індексу купівельної спроможності регіону, якщо відомо, що прогноз роздрібного товарообігу по всій Україні для цієї товарної групи складає 260,0 тис. грн., доходи населення регіону становлять 3% від доходів населення України, обсяг роздрібного товарообігу – 1,96% від обсягу роздрібного товарообігу по Україні, а чисельність населення – 2,88% від чисельності населення України. Коефіцієнти важливості трьох вказаних факторів прийняти рівними: 0,2 – для доходів, 0,3 – для роздрібного товарообігу, 0,5 – для чисельності населення.
02,07,12, 17,22,27, 32,37,42, 47,52,57, 62,67,72, 77,82,87, 92,97 98,93,8883,78,73 68,63,5853,48,43 38,33,28 23,18,1308,03 Підприємство машинобудівної галузі виробляє верстати з числовим програмним управлінням (ЧПУ). Визначте місткість ринку даного товару за допомогою методу ланцюгових підстановок, якщо задані такі дані по галузі: – кількість підприємств–користувачів верстатів з ЧПУ – 110; – середньостатистичний річний прибуток такого підприємства – 57тис. грн.; – к1 = 18% - частка прибутку, що її у середньому витрачає підприємство галузі на технічне переоснащення виробництва; – к2 = 32% - питома вага витрат на машини й обладнання у частці прибутку, що її визначає коефіцієнт к1; – к3 = 8% - питома вага витрат на металообробне обладнання у сумі витрат, що їх визначає коефіцієнт к2; – к4 =25% - прогнозна питома вага витрат на верстати з ЧПУ в сумі витрат, що їх визначає коефіцієнт к3.
03,08,13, 18,23,28, 33,38,43, 48,53,58, 63,68,73, 78,83,88, 93,98 99,94,89 84,79,74 69,64,59 54,49,44 39,34,29 24,19,15 09,04 Визначте фірмовий попит на продукцію трьох конкуруючих фірм, якщо потенціал ринку даного товару складає 9785,0 грн., а маркетингові зусилля підприємства та питома продуктивність зусиль для кожної фірми відповідно складають: – для фірми А – 70,0 грн. та 0,80 грн./грн.; – для фірми Б - 50,0 грн. та 0,93 грн./грн.; – для фірми В - 90,0 грн. та 1,26 грн./грн.
04,09,14, 19,24,29, 34,39,44, 49,54,59, 64,69,74, 79,84,89, 94,99 97,92,87 82,77,72 67,62,57 52,47,42 37,32,2722,17,12 07,02 За допомогою методу ланцюгових підстановок визначте місткість ринку молока з підвищеною жирністю, якщо чисельність населення у регіоні складає 980000 чол., дохід на душу населення – 120грн., частка витрат на продукти харчування – 60%, з них частка витрат на молочні продукти – 10%, на молоко – 30%, очікувана частка витрат на молоко з підвищеною жирністю – 45%.
05,10,15, 20,25,30, 35,40,45, 50,55,60, 65,70,75, 80,85,90, 95,00 96,91,86 81,76,71 66,61,56 51,46,41 36,31,26 21,16,11 06,01 Розрахуйте виробничий потенціал ринку України по шоколаду, якщо відомі такі дані по кондитерській галузі України: – кількість кондитерських підприємств – 28; – середня потужність кондитерського підприємства з випуску шоколаду – 0,687тис. т; – середній ступінь завантаження виробничих потужностей по виробництву шоколаду – 87,3%; – ступінь забезпечення виробництва ресурсами, необхідними для реалізації виробничих потужностей – 78,0%; – очікуваний темп приросту ціни – 5,3%; – коефіцієнт еластичності пропонування від ціни – (+1,6 %); – внутрішнє виробниче споживання – 3,8тис. т; – конкуруючий імпорт – 4,1тис. т.

Завдання 5

 

Розробіть план структурованого прихованого спостереження, форму для реєстрації результатів спостереження, проведіть спостереження, зафіксуйте і проаналізуйте його результати. Мета спостереження – виявлення рівня обслуговування та поведінки покупців (клієнтів) у вказаному для Вашого варіанту закладі.

 

Номер варіанта Вид закладу
1, 26, 51, 76 00, 75, 50, 25 Магазин продовольчих товарів
2, 27, 52, 77 99, 74, 49, 24 Магазин одягу
3, 28, 53, 78 98, 73, 48, 23 Магазин взуття
4, 29, 54, 79 97, 72, 47, 22 Магазин тканин
5, 30, 55, 80 96, 71, 46, 21 Магазин побутової техніки
6, 31, 56, 81 95, 70, 45, 20 Магазин ювелірних виробів
7, 32, 57, 82 94, 69, 44, 19 Магазин головних уборів
8, 33, 58, 83 93, 68, 43, 18 Книжковий магазин
9, 34, 59, 84 92, 67, 42, 17 Фірмовий магазин “Світоч”
10, 35, 60,85 91, 66, 41, 16 Кав’ярня
11, 36, 61,86 90, 65, 40, 15 Перукарня
12, 37, 62,87 89, 64, 39, 14 Хімчистка
13, 38, 63,88 88, 63, 38, 13 Відділення зв’язку
14, 39, 64,89 87, 62, 37, 12 Відділення банку
15, 40, 65,90 86, 61, 36, 11 Косметичний кабінет
16, 41, 66,91 85, 60, 35, 10 Бензозаправна
17, 42, 67,92 84, 59, 34, 09 Ательє з пошиття одягу
18, 43, 68,93 83, 58, 33, 08 Комп’ютерні послуги
19, 46, 69,94 82, 57, 32, 07 Послуги копіювання
20, 45, 70,95 81, 56, 31, 06 Аптека
21, 46, 71,96 80, 55, 30, 05 Ощадна каса
22, 47, 72,97 79, 54, 29, 04 Пункт обміну валюти
23, 48, 73,98 78, 53, 28, 03 Бібліотека
24, 49, 74,99 77, 52, 27, 02 Станція технічного обслуговування автомобілів
25,50,75, 00 76, 51, 26, 01 Салон прокату весільних суконь і аксесуарів

Рекомендована література

1. Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга : учебное пособие / Д. Джоббер ; [пер. с англ.]. — М. : Изд. дом «Вильямс», 2000. Ч. 1. Гл.6. — С. 147 –171.

2. Баркан Д. И. Маркетинг для всех: Беседы для начинающих / Д. И. Баркан. — Л. : Редакционно-издательский центр «Культ-информ-пресс», 1991. — 256 с.

3. Белявский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз : учеб. пособие / И. К. Белявский. — М. : Финансы и статистика, 2001. — 320 с.

4. Гейк Пол Вчись аналізувати ринок / Гейк Пол, Джексон Пітер ; [пер. з англ.]. — Львів : «Сейбр-Світло», 1995. — 270 с.

5. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: теория, практика и методология / Е. П. Голубков. — М. : Издательство «Финпресс», 1998. — 416 с.

6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент : підручник / А. В. Войчак. — К. : КНЕУ, 1998. — С. 38 – 84.

7. Войчак А. В. Маркетингові дослідження : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А. В. Вовчак. — К. : КНЕУ, 2001. — 119 с.

8. Коршунов В. И. Механизм маркетинговых исследований рынка / В. И. Коршунов. — Х. : Основа, 2000. — 352 с.

9. Коршунов В. И. Маркетинговые исследования рынка / В. И. Коршунов, К. Е. Курбатов. — Х. : Бізнес-Информ, 1997. — 119 с.

10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; [пер с англ.]. — М. : Прогресс, 1990. — C. 111-138.

11. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер, Г. Армстронг, Дж. Сондерс, В. Вонг ; [пер. с англ.] — [2-е европ. изд.]. — М.; СПб.; К. : Изд. дом «Вильямс», 1999. — С. 359-426.

12. Крикавський Є. Промисловий маркетинг і логістика : навч. пос. / Є. Крикавський, Н. Чухрай. — Львів : ДУ «Львівська політехніка», 1998. — 307 с.

13. Липчук В. В. Маркетинг та його статистичне забезпечення : навч. пос. / В. В. Липчук, Р. П. Дудяк. — Львів : Видавництво «Сполом», 2000. — 228 с.

14. Макконнел К.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Т.1. / К. Р. Макконнел, С. Л. Брю ; [пер. с англ. 11-го изд.]. — М. : Республика, 1992. — 399 с.

15. Парсяк В.Н. Маркетинговые исследования / В. Н. Парсяк , Г. К. Рогов. — К. : Наукова думка, 2000. — 173 с.

16. Портер М. Стратегія конкуренції / М. Портер ; [пер. з англ. А. Олійника, Р. Сільського]. — К. : Основи, 1998. — 390 с.

17. Скибінський С. В. Маркетинг. Ч.1. : підручник / С. В. Скибінський. — Львів : Місіонер, 2000. — С. 211-511.

18. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження. Практичний аспект / А. О. Старостіна. — К.; М.; СПб. : Видавничий дім «Вільямс», 1998. — 262 с.

19. Столмов Л. Ф. Рынковедение / Л. Ф. Столмов. — М. : Экономика, 1983. — 232 с.

20. Сунь Цзинь Ли. Использование методов экономического анализа в маркетинговых исследованиях / Сунь Цзинь Ли. — Донецк, 1998. — 280 с.

21. Федорчук А. І. Завдання та методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Маркетингові дослідження» для студентів спеціальності 7.010508 «Маркетинг». Тема: Прогнозування продажу / А. І. Федорчук. — Львів : Видавництво ЛКА, 2001. — 51 с.

22. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг / В. Е. Хруцкий, И. В. Коренева, Е. Э. Автухова ; [под. ред. В. Е. Хруцкого]. — М. : Финансы и статистика, 1991. — 256 с.

23. Черчилль Г.А. Маркетинговые исследования / Г. А. Черчилль. — СПб. : Питер, 2000. — 752 с.

24. Эванс Дж. Маркетинг / Дж. Эванс, Б. Берман. — М. : Экономика, 1990. — С. 64-91.

25. Энджел Д. Ф. Поведение потребителей / Д. Ф. Энджел, Р. Д. Блэкуэлл, П. У. Миниард. — СПб. : Питер Ком, 1999. — 759 с.

 


Додаток 1

 

Формули для розрахунку місткості ринку

 

1) Місткість потенційного ринку:

,

де – місткість потенційного ринку;

– кількість потенційних споживачів;

– кількість закупівель продукту середнім потенційним споживачем;

– середня ціна продукту.

 

 

2) Місткість реального ринку:

,

де – кількість реальних покупців;

– кількість закупівель продукції середнім реальним покупцем.

 

 

3) Місткість ринку j-го товару виробничого призначення:

,

де Eв – місткість ринку jго товару виробничого призначення;

Nil – число виробничих та інших підприємств l –ї групи, що споживають j-й товар виробничого призначення при виробництві i-го товару;

Qil – кількість виготовлених i-х виробів (обсяг діяльності підприємств l –ї групи ), для яких необхідний -й товар;

Wil – норматив питомих витрат j-го товару на виробництво одиниці i-го виробу на підприємствах l – ї групи;

Kil – коефіцієнт поправки на технологічні зміни;

– середній розмір зміни товарних запасів j-го товару;

– втрати j-го товару в межах нормативу;

– частина ринку, що припадає на частку конкурента (в т.ч. імпортера).

 


4) Місткість споживчого ринку з врахуванням сегментів ринку:

де – місткість споживчого ринку;

– чисельність споживачів i-ї соціальної або вікової групи;

Пі – споживання на душу в i-й групі споживачів в базисному періоді;Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.120.150 (0.074 с.)