Рекомендації щодо поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продуктуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рекомендації щодо поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продуктуКерівництво повинне незмінно прагнути до підвищення ефективності та результативності виконуваних в організації дій, виявляти можливості поліпшення, не чекаючи виникнення труднощів. Поліпшення можуть мати різні масштаби – від незначних поступових постійних поліпшень до стратегічних проектів радикальних вдосконалень. Організація має запровадити процес визначення й управління заходами, спрямованими на поліпшення якості. Ці поліпшення можуть призводити до змін у продуктах та процесах чи навіть у системі менеджменту організації.

1. Знизити собівартість продукції, яка дозволить підприємству підвищити конкурентоспроможність на ринку збуту. Це можна досягти за рахунок впровадження нової техніки, технологій, більш раціонального використання як матеріальних так і трудових ресурсів, зменшення питомої ваги постійних затрат в собівартості продукції, адже зниження собівартості продукції прямопропорційно впливає на збільшення прибутку підприємства.

2. Виробництво і розробка нових видів продукції, яка зацікавить споживачів. Як відомо, підприємство активно працює на виробництво нових видів продукції, що передбачає залучення нових клієнтів та збільшення прибутків підприємства.

3. Використання інновації в компанії. Придумуйте щось нове, та відстіюйте свою точку, стосовно придуманого, не бійтесь брати на себе відповідальність. Вмійте делегувати, аби зосередитися на створенні радикально інноваційних речей. Співпрацюйте з людьми, які також бажають створювати кращі та нові продукти.

4. Прагнення до створення неперервних технологічних процесів – поточних ліній, конвеєрів, суміщення операцій тощо.

5. Прагнення до зниження відносного споживання енергії та матеріалів на одиницю продукції.

6. Мати запасний план,який би міг вивести компанію з кризової ситуації.

7. Створення тимчасових структур в організації,для створення нового проекту чи продукту.

8. Керівництво має визначити і запровадити процес безперервного вдосконалення,який застосовується до основних і допоміжних процесів та видів діяльності.

Отже, ми визначили вісім рекомендацій для поліпшення ефективності менеджменту та маркетингу продукту,завдяки яким компанія буде краще функціонувавти та збільшиться прибуток.

 

Висновки до 3 розділу

Ми розглянули сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії « Рошен»,і дізналися,що вдосконалення в сфері якості відбувається кожного дня,завдання організації полягає не тільки в тому , щоб просто продати потрібний товар, але і в тому, щоб зацікавити покупця. Для цього виготовляють нову продукцію, створюють різноманітні акції, будують нові фірмові магазини.

Рекомендації, які ми визначили для поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продукту, потрібно використовувати, і збільшиться прибуток, стимул працівників до роботи, через це компанія вийде на новий рівень.

ВИСНОВКИ

 

Отже, в процесі дослідження курсової роботи ми прагнули досягти поставленої мети, довести чи спростувати гіпотезу та виконати всі поставленні завдання.

Метою курсової роботи було визначення сучасного стану менеджменту та маркетингу продукту та перспективи його подальшого розвитку.Визначили сутність основних понять: менеджмент – процес планування, організації, мотивації і контролю необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації; маркетинг – це процес управління, що включає в себе визначення, прогнозування та задоволення запитів споживачів з отриманням прибутку; продукт – речовий або інтелектуальний результат людської праці, який задовільняє бажання чи потреби ринку;менеджмент продукту – це управління якістю продукту; маркетинг продукту – це рішення, пропоноване фірмою своєму споживачеві як засіб задоволення його потреб.

Основна гіпотеза, яка була поставлена в процесі дослідження не підтвердилася, оскільки ми побачили, що менеджмент продукту є професійною областю,яка включає в себе дві фахові дисципліни: маркетинг продукту і планування продукту. Допоміжна гіпотеза також не підтвердилась,адже існує п’ять критеріїв ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту.

Беручи до уваги завдання, то в процесі дослідження курсової роботи були виконані всі завдання,які ми поставили на початку роботи. Тобто, ми розкрили зміст основних понять дослідження та позначили, що «менеджмент та маркетинг продукту» – це дві складові,від яких залежить успішність продажу продукції.

Визначили стан дослідження менеджменту якості продукту,і дізналися що багато науковців займалося цим питанням та проблемати в сфері якості,тому вирішення проблеми залежить не від людей,а від системи управління якістю.

Виділили основні підходи, принципи та методи дослідження. Ними є: концептуальний, науковий та системний підходи; термінологічний принцип, принцип сходження від абстрактного до конкретного; методи індукції, систематизації, узагальнення, гіпотези та припущення та метод діагностичного підходу.

Дали загальну характеристику менеджменту продукту,і дізналися, що продукт – менеджмент є професійною областю,яка включає в себе дві фахові дисципліни: планування продукту і маркетинг продукту і все тому, що продукт створений для користувача через продуктове планування і що цінність продукту покупцеві представлена маркетинг дії. Ще ми визначили основні аспекти управління продуктом.

Розкрили зміст та класифікацію маркетингу продукту. Маркетинг продукту сприяє розширенню виробництва і торгівлі,спрямований на обґрунтування напрямів і масштабів всієї діяльності,необхідної для максимального прибутку.Визначили класифікацію видів маркетингу продукту.

Зазначили, що ефективність менеджменту та маркетингу продукту залежить від критеріїв, які ми визначили: орієнтація на результат, стимулювання та мотивація, орієнтація на якість продукції, професіоналізм та чесність.

Проаналізували менеджмент та маркетинг продукту на прикладі компанії «Рошен» та розробили основні рекомендації,що зможуть підвищити ефективність застосування менеджменту та маркетингу продукту. Ними є: зниження собівартісті продукції, виробництво і розробка нових видів продукції, створення тимчасових структур в організації та інші.

Що ж до того, як здобуті знання використати на практиці, то ми ознайомилися з особливостями використання менеджменту та маркетингу продукту і в подальшому будемо їх використовувати в процесі визначення розвитку компанії. Адже ефективність функціонування компанії залежить від раціонального управління менеджменту та маркетингу продукту і вимагає розуміння потреб споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агєєв Є. Я. Управління якістю : навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв. — Львів : Новий Світ–2000, 2010 р. — 240 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989.

3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель. - М.: ИНФРА-М, 2009. -804 с. 7. Davis, S.M Bringing innovation to life / K.Moe, S.M Davis // Journal of Consumer Marketing – 1997. – №.5. – С.338.

4. Баскаков А. Я.,Туленков Н. В. Методология научного исследования.: Учеб. Пособие.- 2-е узд., испр.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.

5. Виханский О.С., Наумов А. И. В54 Менеджмент : Учебник . — 3-е изд . — М.: Экономист , 2003.— 528 с: ил.

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Лібра, 2004. - 279 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. - СПб: Питер, 2009. - 749 с.

8. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

9. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 1995. - 480 с.

10. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості / О.І. Момот //Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007 – 368с.

11. Основы менеджмента : учеб.пособие / Н .И Кабушкин. – 11– е изд., испр. – М.: Новое знание, 2009. – 336 с.

12. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. –246 с.

13. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. –152 с.: ил. – Библиогр.: с. 147–148.

14. Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. — 2-ге вид. —Львів : Магнолія 2006, 2010 р. — 336 с.

15. Чейз, Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент [підручник ] / Чейз, Ричард Б., Джейкобз, Ф. Роберт, Аквилано, Николас Дж. ; 10-е издание: пер. с англ. – М. :ООО “И.Д. Вильямс”, 2008. – 1184 с.: ил. – Парал. тит. англ.

16. Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник / Укладач М. І. Шаповал. – К.: Знання, КОО, 2007. – 475 с.

17. http://uk.wikipedia.org/wiki/Менеджмент продуктом.

18. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kVuw3o5FWgQJ:www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vvpi/2012_3/12savoie.pdf+site:www.nbuv.gov.ua

19. http://marketopedia.ru/22-produkt.html

20. http://marketing.dovidnyk.info/index.php/osnovi_reklami/1390-marketing_produktu

21. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_25/statiya/Pschenic.pdf

22. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VKyVInZzuhkJ:dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/8642/1/Garbuz.pdf

23. http://roshen.com/ua/

24. http://uk.wikipedia.org/wiki/Roshen

25. http://vidminno.com/text-35436-1.html

26. http://optikomt.narod.ru/Kurs_lekcij/Economics/141.html

27.https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-1/1-sutnist-marketingu

28.https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3gAPyYPTXmwJ:www.zu.edu.ua/spf/tmp/third_iteruniversity_conference_pdf/8.pdfПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.006 с.)