МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ ……………………………………………………..5

1.1.Основні поняття дослідження……………………………………………5

1.2.Стан дослідження менеджменту і маркетингу продукту………………9

1.3.Підходи, принципи і методи дослідження……………………………..13

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ…………………………………………………….17

2.1.Менеджмент продукту: загальна характеристика…………………..17

2.2.Маркетинг продукту: зміст та класифікація………………………….19

2.3.Менеджмент та маркетинг продукту: критерії ефективного впровадження…………………………………………………………………….....24

РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ………………………………………………………28

3.1. Сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії «Рошен».................................................................................................28

3.2. Рекомендації щодо поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продукту …………………………………………………………….31

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..…………………………………….36

ВСТУП

З точки зору практичної перспективи, продукт-менеджмент є професійною областю, яка включає в себе дві фахові дисципліни: планування продукту і маркетинг продукту. І все тому, що функціональні можливості продукту створені для користувача через продуктове планування зусиль і що цінність продукту представлена ​​покупцеві через маркетинг дії.

Актуальність дослідження полягає в тому, що для зростання економіки є необхідним формування ефективності менеджменту і маркетингу продукту, які зможуть налагодити діяльність будь-яких підприємств. Найважливішим завданням при цьому є визначення факторів, які впливають на менеджмент організацій, адже саме від його функціонування буде залежати майбутнє підприємства.

Проблемна ситуація полягає в тому, що виробники не враховують потреб споживачів та недотримуються максимального рівня якості продукції – ці проблеми призвели до зниження пропозиції і попиту продукції. А також виробники не шукають інноваційні стратегії та ідеї, які б розвинули подальший розвиток менеджменту і маркетингу продукту.

Об’єктом дослідження є менеджмент організації.

Предметом дослідженняменеджмент та маркетинг продукту.

Метоюкурсової роботи є вивчення сучасного стану менеджменту та маркетингу продукту та перспективи його подальшого розвитку.

Для досягнення поставленої мети ми маємо виконати наступні завдання:

- дати визначення основним поняттям дослідження;

- дослідити стан розробки вивчення менеджменту і маркетингу продукту;

- виокремити підходи,методи та принципи дослідження;

- надати загальну характеристику менеджменту продукту;

- розкрити зміст та класифікацію маркетингу продукту;

- визначити критерії ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту;

- оцінити сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії «Рошен»;

- надати рекомендації щодо поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продукту.

Основна гіпотеза полягає в тому, що маркетинг продукту є самостійною професійною областю і не залежить від менеджменту продукту.

Допоміжна гіпотезаіснує лише один критерій ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту орієнтація на результат.

Курсова робота виконана на 38 сторінок, складається з вступу, 3-х розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел на 2 сторінках (28 джерел).

РОЗДІЛ 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ

Основні поняття дослідження

Поняття «менеджмент» міцно увійшло в наше повсякденне життя і стало звичним для ділового українського життя. У зв'язку з цим потрібно детальніше розглянути значення терміну «менеджмент».

Поняття «менеджмент» можна розглядати в трьох аспектах – як науку і мистецтво управління організацією, як вид діяльності і процес прийняття управлінських рішень в організаціях та як апарат управління організаціями.

Менеджмент як наука і мистецтво управління базується на теоретичних положеннях загальної науки управління. Лексичне значення і вживання понять «менеджмент» та «управління» у вітчизняній практиці близькі за змістом, але не однозначні.

Поняття «управління» використовується в розширювальному трактуванні і поширюється на всі види систем (технічні, біологічні, соціально-економічні та інші) і всі їх ієрархічні рівні (макро, мікро).

Сучасне поняття «менеджмент» часто пов'язується з концепціями функціонування організацій в ринкових умовах і поширюється лише на соціально-економічні системи, тобто організації, обов’язковим елементом яких є людина та її цілеспрямована діяльність [11, 161-163].

Менеджмент – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань [5].

Менеджмент – це особливий вид діяльності менеджера щодо керівництва людьми, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників апарату управління за допомогою сукупності принципів, методів, засобів і форм наукового керівництва, використовуючи об’єктивні закони і закономірності, координацію операцій організації в умовах ринку для досягнення цілей, тобто задоволення ринкових потреб споживачів, у тому числі з питань оподаткування [9,15].

Менеджмент – це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

Менеджмент – це влада та мистецтво керувати людьми (працівниками). Якщо ви керуєте підлеглими, то ви ставите їм завдання, проводите інструктаж, передаєте досвід, надаєте кошти, інформацію, делегуєте повноваження і контролюєте (підводите підсумки процесу). Таким чином ви не тільки керуєте людьми, але і мотивуєте їх дії. [25].

Менеджмент – це наука і мистецтво одночасно, і насамперед тому, що ви керуєте людьми з їх суб'єктивними особливостями [26].

Таким чином, менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності, що спрямований на досягнення поставлених цілей, шляхом раціонального використання ресурсів.

Саме слово "маркетинг" народилося у Сполучених Штатах Америки, де в 30-х роках місцеві фермери шукали ринок збуту своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – "MARKET GETTING", а пізніше з цих двох слів виникло одне – "маркетинг". Інколи маркетинг асоціюється з такими поняттями, як реклама та продаж.

Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів продукції, яка відображає вимоги ринку. Під нею розуміють, насамперед, вивчення поточного і перспективного попиту на продукцію на певному ринку і вимог споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна, техніко-економічні й естетичні показники, ціна [6].

Маркетинг – поняття складне, динамічне, багатопланове, тому неможливо в одному універсальному визначенні дати повну характеристику, адекватну його сутності, принципам і функціям. Існують тисячі визначень, кожне з яких розглядає певний аспект маркетингу або робить спробу його комплексної характеристики [12, 82-83].

Зокрема, маркетинг найчастіше трактують, виходячи з трьох основних постулатів:

1) маркетинг як принцип: орієнтація на споживача, що передбачає спрямування всіх зусиль і рішень підприємства чи організації на задоволення потреб, що виникають на ринку;

2) маркетинг як засіб: прийоми маркетингу, що мають на меті координування використання інструментів впливу на ринок для створення бажаних позицій організації та переваг перед конкурентами;

3) маркетинг як метод: маркетингові дослідження, що передбачають систематичний пошук рішень з використанням сучасних соціологічних і технічних засобів [27].

Маркетинг – це система різних видів діяльності підприємства, що пов'язані між собою і охоплюють планування, ціноутворення, продаж, доставку товарів та надання послуг, в яких є потреба у існуючих або потенційних споживачів.
Маркетинг –це підприємницька діяльність, яка управляє процесом просування товарів і послуг від виробника до споживача;
Маркетинг – соціальний процес, за допомогою якого прогнозується, розширюється та задовольняється попит на товари і послуги шляхом їх розробляння, просування і реалізації [3, 24 – 25].

Маркетинг – це система заходів, що передбачає пошук, втілення та контроль рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна, розповсюдження, просування) з метою задоволення потреб і очікувань споживачів, зусилля та дії якої спрямовані на досягнення цілей та виконання місії підприємства на ринку [27].

Поняття «продукт» і «розробка продукту» характеризують частину маркетингової діяльності підприємства.

Продукт (product) – це головний елемент комплексу маркетингу. На думку одного з маркетологів Ф. Котлера, продукт – все те, що може бути запропоновано для задоволення людських потреб, він може бути представлений як матеріальний продукт, послуга або ідея [21].

Менеджмент продукту (управління продуктом) – це сукупність процесів, які виконуються від моменту виявлення потреб суспільства в певному продукті до утилізації виробу після його використання, тобто управління на всіх стадіях життєвого циклу продукту.

Управління продуктом складається, головним чином, з двох частин: розробці продукту та маркетингу продуктом, які хоч і відрізняються зусиллями на розробку напряму, на меті мають максимізацію доходів від продажу, ринкової ціни компанії та прибутку [17].

Маркетинг продукту – це діяльність, спрямована на створення попиту та досягнення цілей підприємства через максимальне задоволення потреб споживачів [19].

Отже, вивчаючи основні поняття «менеджмент» , «маркетинг», «продукт» «менеджмент продукту» та «маркетинг продукту»за різними джерелами,можна зробити висновок,що всі ці поняття пов’язані між собою і відіграють важливу роль в науці та суспільстві.

Менеджмент – це вид професійної діяльності,що спрямована на досягнення поставлених цілей,шляхом раціонального використання ресурсів. Маркетинг –це діяльність, що спрямована на планування, ціноутворення, продаж, а також – це процес який просуває товари і послуги від виробника до споживача.

Продукт – це результат людської праці,який може бути як предметом,так і послугою. Менеджмент продукту- це управління якістю продукту.Маркетинг продукту – це вид людської діяльності спрямований на задоволення потреб споживачів.

 

1.2. Стан дослідження питання менеджменту і маркетингу продукту

Багато вчених, спеціалістів, науковців, керівників організацій та підприємств вважають,що ХХІ століття буде століттям прояву якості у всіх сферах діяльності як для кожної країни окремо, так і для світу в цілому. На сьогодні постає питання якості продукції і послуг, якості праці, якості навколишнього середовища, якості освіти, якості життя. В умовах глобалізації ринку проблема якості є актуальною для будь якої галузі промисловості, установи та організації. Мудрість управління на всіх рівнях полягає у забезпеченні належної якості продукції, оскільки лише продукція високої якості може бути конкурентоспроможною. Проблема якості є багатогранним поняття і має соціальний, економічний, технічний, науковий, організаційний та інноваційний характер [18].

У теперішній час висока якість продукції є одним з головних факторів успіху підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності. Натомість сучасний стан управління якістю на більшості підприємств України не можна визначити як задовільний. Це при тому, що за умов членства країни в СОТ існує об’єктивна необхідність суттєвого підвищення якості продукції українських виробників. У цьому зв’язку набуває особливого значення узагальнення основних положень теорії і практики в галузі менеджменту якості.

Проблема управління якістю є об’єктом багатьох наукових досліджень. Різні аспекти з цієї проблеми досліджували такі вчені, як О.В. Аристов, Л.Е. Басовський, А.М. Богатирьов, С.А. Варакута, В.І. Гіссін, О.П. Глудкін, А.І. Ковальов, В.В. Окропилов, В.Б. Протасьєв,С.К. Фомічов та інші. [15,458-500].

Зарубіжний досвід відображений у роботах вчених Дж.Маркуса Джоуба, Джоржа С. Ваймерських, Джурана Дж. М., Демінга Е., Ісікави К., Каору І., Марка Д.Ханна, Стівена Б.Вардемана, Ф.І. Шахмалова, Харингтона Дж.Х. та інших [10, 42].

Питання управління якістю продукції досліджували в своїх наукових працях такі вчені і науковці як Є. Я. Агєєв, Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр, В. Ф. Проскура, І. В. Сімонова, Р. І. Буряк, Т. Блащук та ін.

Кожний етап еволюції менеджменту якості має свої закономірності розвитку, що дає змогу виокремити 6 основних історичних етапів контролю якості: 1) індивідуальний; 2) цеховий; 3) приймальний; 4) статистичний; 5) комплексне управління якістю; 6) забезпечення якості на базі стандартів ISO 9000 [16].

Індивідуальний контроль діяв на виробництві до кінця XIX ст. При цьому один працівник або невелика група були відповідальними за виготовлення всього виробу. Працівник міг повністю контролювати якість результату своєї індивідуальної праці, забезпечуючи тим самим якість виробу.Робота виконувалась відповідно до заданої моделі (кресленням,рисунком, шаблоном тощо).

Цеховий контроль якості виник на початку XX ст. Його зародження було зумовлене розвитком промислового виробництва і поглибленням внутрішньовиробничого поділу праці.

Для цього етапу характерний розподіл функцій і відповідальності за якість як між окремими працівниками, так і цеховим керівником. Цеховий контроль спирався на принципи наукового менеджменту Ф. Тейлора. Головним у його методології було задати допуск на показники якості продукції, виміряти його значення і поділити продукцію на придатну і дефектну.

Принципи Тейлора передбачали жорсткий адміністративний примус виконавців і беззаперечне дотримання норм якості. При цьому поняття “норма якості” не поширювалось на партії продукції та технологічні процеси.

Згодом на промислових підприємствах стали створюватися самостійні служби технічного контролю. Це стало початком етапу контролю якості під час приймання продукції (приймального). Нова організація робіт з контролю зумовила постановку проблеми забезпечення якості виробничих процесів. Вирішення цієї проблеми пов’язане з четвертим етапом – статистичним контролем якості, який базується на теорії ймовірності і математичній статистиці, що на практиці проявилось у використанні контрольних карт (т.з.карт Шухарта) з межами регулювання і переходу від суцільного до вибіркового контролю.

На початку 1960-х років технологія контролю якості стала сферою спеціалізованої діяльності, спрямованої на регулювання якості, аналіз причин дефектів, розроблення заходів на їх усунення і проведення заходів профілактичного характеру. З цією метою на підприємствах стали створювати спеціальні служби управління якістю, що дало змогу ліквідувати подвійну відповідальність. Таке ставлення до вирішення проблеми якості було охарактеризовано А. Фейгенбаумом як комплексне управління якістю. У методичному плані перехід до нього став принципово новим, п’ятим етапом: замість виявлення дефектів продукції ставилося завдання їх попередження. Акумулюючи елементи організаційного і технічного керівництва, комплексне управління якістю дало змогу багатьом організаціям досягти значних результатів у покращенні якості продукції і зниженні витрат на неї.

На базі загальної методології комплексного управління якістю в 1960–70-х роках в різних країнах з урахуванням національних і економічних умов були сформовані специфічні організаційні підходи до управління якістю на рівні фірми. Найвідомішими з них стали концепції TQC (Total Quality Control) – загальне управління якістю в США і CWQC (Company Wide Quality Control) – управління якістю в рамках фірми в Японії. Концепція TQC має за свою основу систему управління якістю, яка охоплює всі сторони діяльності фірми. Відповідно до цієї концепції проблеми якості входять у сферу відповідальності менеджменту. Концепція CWQC передбачає участь у роботах з якості всього персоналу фірми – від президента до рядового робітника. Відповідно всі працівники мають бути навчені методам управління якістю і використовувати їх на практиці [14].

Наприкінці 1980-х років з’явилася нова методологія забезпечення якості продукції на основі міжнародних стандартів ISO 9000. Згідно з нею створення на підприємстві високоефективних систем якості, які відповідають положенням стандартів ISO 9000, є гарантією того, що вимоги споживачів будуть дійсно задоволені. Отже, розробка і реалізація концепції стандартів ISO стали черговим етапом роботи із забезпечення якості продукції і обумовили напрями подальшого розвитку робіт з вирішення проблеми якості [13].

Вирішальний вплив на сучасну теорію і практику забезпечення якості, починаючи з четвертого етапу, мали роботи таких всесвітньо відомих спеціалістів, як У. Шухарт, Е. Демінг, Дж. Джуран, Ф. Кросбі, А. Фейгенбаум, К. Ісікава, Г. Тагуті та ін. Ці роботи лягли в основу професіональної концепції якості, вони стали класичними. Серед найбільш значущих концепцій, які наразі застосовуються на більшості успішних підприємств, можемо назвати такі, як управління якістю за концепцією “6 сігм”, “пока-йоке”, “премія якості”, системи TQM тощо. При цьому перелічені концепції відрізняються значною специфікою, методами та інструментами управління якістю, поєднанням здобутків різних етапів розвитку управління якістю, які дають змогу створювати на підприємстві свою унікальну систему менеджменту якості. Зауважимо, що перелічені вчення мають філософський характер, оскільки головні принципи і підходи до вирішення проблем якості виражені в основному у спостереженнях, узагальненнях і рекомендаціях. Американський спеціаліст Дж. Харрингтон так відзначив роль сучасних спеціалістів у галузі управління якістю: “В 1940-і роки Америка мала воєнних героїв, в 1960-х зразками для наслідування були космонавти, а зараз героями варто вважати спеціалістів у сфері якості, оскільки їх внесок в майбутнє процвітання Америки може бути навіть більшим, ніж видатних особистостей минулого” [16].

Узагальнюючи вищевикладене, можемо зазначити, що постановка проблеми забезпечення якості продукції у діяльності будь-якого підприємства призведе до необхідності запровадження сучасних концепцій управління якістю. Ефективність їх застосування у теперішній час зумовлює поєднання як чисто технічного підходу, так і філософії управління якістю для всіх працівників підприємства. Таким чином, управління якістю починає пронизувати всі бізнес-процеси на підприємстві. В той же час еволюція підходів до управління якістю та практичний досвід їх запровадження дає підстави стверджувати, що застосування сучасних концепцій, методів управління якістю беззаперечно сприятиме підвищенню конкурентоспроможності підприємства.

 

 

Висновки до 1 розділу

В процесі дослідження менеджменту і маркетингу продукту, ми визначили поняття «менеджмент» , «маркетинг», «продукт» «менеджмент продукту» та «маркетинг продукту». Також визначили,що менеджмент продукту –це управління якістю продукції,а маркетинг продукту – вид людської діяльності, направлений на задоволення потреб за допомогою обміну.

Ми висвітлили стан дослідження менеджменту і маркетингу продукту та дізналися,що проблеми цієї науки досліджували такі вчені, як О.В. Аристов, А.М. Богатирьов, А.І. Ковальов, В.В. Окропилов, В.Б. Протасьєв,С.К. Фомічов, Марка Д.Ханна, Стівена Б.Вардемана, Ф.І. Шахмалова, Харингтона Дж.Х. та інших.Ще ми дізналися,що контроль якості,має 6 основних історичних етапів : 1) індивідуальний; 2) цеховий; 3) приймальний; 4) статистичний; 5) комплексне управління якістю; 6) забезпечення якості на базі стандартів ISO 9000.

Та визначили методологію дослідження, серед яких є концептуальний, науковий та системний підходи; принципи сходження від абстрактного до конкретного та термінологічний принцип; метод індукції, узагальнення, діагностичного підходу, систематизації, метод гіпотези та припущення.

 

РОЗДІЛ 2

Висновки до 2 розділу

 

Ми визначили основні аспекти управління продуктом:

1. Продуктове планування;

2. Маркетинг продукту;

3. Програмне керування;

4. Проектне управління.

В основному менеджмент продукту фокусується на розробці нових продуктів.

В процесі сутності змісту маркетингу продукту ми визначили його види: за ознакою мети маркетингової діяльності, за ознакою стану попиту та маркетингової реакції організації, за ознакою пріоритетності в постановці маркетингових завдань, за ознакою територіальної сфери реалізації продукції, за ознакою суб'єктно-галузевої сфери реалізації продукції.

Ми визначили п’ять основних критеріїв ефективного впровадження в системі якості продукту: 1. Стимулювання і мотивація. 2. Орієнтація на результат. 3.Орієнтація на якість продукції. 4. Чесність. 5.Професіоналізм.

РОЗДІЛ 3

Висновки до 3 розділу

Ми розглянули сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії « Рошен»,і дізналися,що вдосконалення в сфері якості відбувається кожного дня,завдання організації полягає не тільки в тому , щоб просто продати потрібний товар, але і в тому, щоб зацікавити покупця. Для цього виготовляють нову продукцію, створюють різноманітні акції, будують нові фірмові магазини.

Рекомендації, які ми визначили для поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продукту, потрібно використовувати, і збільшиться прибуток, стимул працівників до роботи, через це компанія вийде на новий рівень.

ВИСНОВКИ

 

Отже, в процесі дослідження курсової роботи ми прагнули досягти поставленої мети, довести чи спростувати гіпотезу та виконати всі поставленні завдання.

Метою курсової роботи було визначення сучасного стану менеджменту та маркетингу продукту та перспективи його подальшого розвитку.Визначили сутність основних понять: менеджмент – процес планування, організації, мотивації і контролю необхідний для того, щоб сформулювати і досягти цілей організації; маркетинг – це процес управління, що включає в себе визначення, прогнозування та задоволення запитів споживачів з отриманням прибутку; продукт – речовий або інтелектуальний результат людської праці, який задовільняє бажання чи потреби ринку;менеджмент продукту – це управління якістю продукту; маркетинг продукту – це рішення, пропоноване фірмою своєму споживачеві як засіб задоволення його потреб.

Основна гіпотеза, яка була поставлена в процесі дослідження не підтвердилася, оскільки ми побачили, що менеджмент продукту є професійною областю,яка включає в себе дві фахові дисципліни: маркетинг продукту і планування продукту. Допоміжна гіпотеза також не підтвердилась,адже існує п’ять критеріїв ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту.

Беручи до уваги завдання, то в процесі дослідження курсової роботи були виконані всі завдання,які ми поставили на початку роботи. Тобто, ми розкрили зміст основних понять дослідження та позначили, що «менеджмент та маркетинг продукту» – це дві складові,від яких залежить успішність продажу продукції.

Визначили стан дослідження менеджменту якості продукту,і дізналися що багато науковців займалося цим питанням та проблемати в сфері якості,тому вирішення проблеми залежить не від людей,а від системи управління якістю.

Виділили основні підходи, принципи та методи дослідження. Ними є: концептуальний, науковий та системний підходи; термінологічний принцип, принцип сходження від абстрактного до конкретного; методи індукції, систематизації, узагальнення, гіпотези та припущення та метод діагностичного підходу.

Дали загальну характеристику менеджменту продукту,і дізналися, що продукт – менеджмент є професійною областю,яка включає в себе дві фахові дисципліни: планування продукту і маркетинг продукту і все тому, що продукт створений для користувача через продуктове планування і що цінність продукту покупцеві представлена маркетинг дії. Ще ми визначили основні аспекти управління продуктом.

Розкрили зміст та класифікацію маркетингу продукту. Маркетинг продукту сприяє розширенню виробництва і торгівлі,спрямований на обґрунтування напрямів і масштабів всієї діяльності,необхідної для максимального прибутку.Визначили класифікацію видів маркетингу продукту.

Зазначили, що ефективність менеджменту та маркетингу продукту залежить від критеріїв, які ми визначили: орієнтація на результат, стимулювання та мотивація, орієнтація на якість продукції, професіоналізм та чесність.

Проаналізували менеджмент та маркетинг продукту на прикладі компанії «Рошен» та розробили основні рекомендації,що зможуть підвищити ефективність застосування менеджменту та маркетингу продукту. Ними є: зниження собівартісті продукції, виробництво і розробка нових видів продукції, створення тимчасових структур в організації та інші.

Що ж до того, як здобуті знання використати на практиці, то ми ознайомилися з особливостями використання менеджменту та маркетингу продукту і в подальшому будемо їх використовувати в процесі визначення розвитку компанії. Адже ефективність функціонування компанії залежить від раціонального управління менеджменту та маркетингу продукту і вимагає розуміння потреб споживачів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Агєєв Є. Я. Управління якістю : навч.-метод. посіб. / Є. Я. Агєєв. — Львів : Новий Світ–2000, 2010 р. — 240 с.

2. Ансофф И. Стратегическое управление. - М.: Экономика, 1989.

3. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия / Г. Ассель. - М.: ИНФРА-М, 2009. -804 с. 7. Davis, S.M Bringing innovation to life / K.Moe, S.M Davis // Journal of Consumer Marketing – 1997. – №.5. – С.338.

4. Баскаков А. Я.,Туленков Н. В. Методология научного исследования.: Учеб. Пособие.- 2-е узд., испр.- К.: МАУП, 2004.- 216 с.

5. Виханский О.С., Наумов А. И. В54 Менеджмент : Учебник . — 3-е изд . — М.: Экономист , 2003.— 528 с: ил.

6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. - К. : Лібра, 2004. - 279 с.

7. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф. Котлер. - СПб: Питер, 2009. - 749 с.

8. Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій. – Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

9. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Банки и биржи , ЮНИТИ, 1995. - 480 с.

10. Момот О.І. Менеджмент якості та елементи системи якості / О.І. Момот //Навч. посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007 – 368с.

11. Основы менеджмента : учеб.пособие / Н .И Кабушкин. – 11– е изд., испр. – М.: Новое знание, 2009. – 336 с.

12. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. –246 с.

13. Современный менеджмент (в схемах): Опорный конспект лекций. – 3-е изд., стереотип. – К.: МАУП, 2003. –152 с.: ил. – Библиогр.: с. 147–148.

14. Управління якістю : навч. посіб. / Д. П. Лойко, О. В. Вотченікова, О. П. Удовіченко, М. А. Котляр. — 2-ге вид. —Львів : Магнолія 2006, 2010 р. — 336 с.

15. Чейз, Ричард Б. Производственный и операционный менеджмент [підручник ] / Чейз, Ричард Б., Джейкобз, Ф. Роберт, Аквилано, Николас Дж. ; 10-е издание: пер. с англ. – М. :ООО “И.Д. Вильямс”, 2008. – 1184 с.: ил. – Парал. тит. англ.

16. Шаповал М. І. Менеджмент якості : підручник / Укладач М. І. Шаповал. – К.: Знання, КОО, 2007. – 475 с.

17. http://uk.wikipedia.org/wiki/Менеджмент продуктом.

18. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:kVuw3o5FWgQJ:www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vvpi/2012_3/12savoie.pdf+site:www.nbuv.gov.ua

19. http://marketopedia.ru/22-produkt.html

20. http://marketing.dovidnyk.info/index.php/osnovi_reklami/1390-marketing_produktu

21. http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vcpi/TPtEV/2011_25/statiya/Pschenic.pdf

22. https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:VKyVInZzuhkJ:dspace.uabs.edu.ua/bitstream/123456789/8642/1/Garbuz.pdf

23. http://roshen.com/ua/

24. http://uk.wikipedia.org/wiki/Roshen

25. http://vidminno.com/text-35436-1.html

26. http://optikomt.narod.ru/Kurs_lekcij/Economics/141.html

27.https://sites.google.com/site/marketingdistance/tema-1/1-sutnist-marketingu

28.https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:3gAPyYPTXmwJ:www.zu.edu.ua/spf/tmp/third_iteruniversity_conference_pdf/8.pdf

ЗМІСТ

 

ВСТУП………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ ……………………………………………………..5

1.1.Основні поняття дослідження……………………………………………5

1.2.Стан дослідження менеджменту і маркетингу продукту………………9

1.3.Підходи, принципи і методи дослідження……………………………..13

РОЗДІЛ 2 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ…………………………………………………….17

2.1.Менеджмент продукту: загальна характеристика…………………..17

2.2.Маркетинг продукту: зміст та класифікація………………………….19

2.3.Менеджмент та маркетинг продукту: критерії ефективного впровадження…………………………………………………………………….....24

РОЗДІЛ 3 ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ………………………………………………………28

3.1. Сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії «Рошен».................................................................................................28

3.2. Рекомендації щодо поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продукту …………………………………………………………….31

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…..…………………………………….36

ВСТУП

З точки зору практичної перспективи, продукт-менеджмент є професійною областю, яка включає в себе дві фахові дисципліни: планування продукту і маркетинг продукту. І все тому, що функціональні можливості продукту створені для користувача через продуктове планування зусиль і що цінність продукту представлена ​​покупцеві через маркетинг дії.

Актуальність дослідження полягає в тому, що для зростання економіки є необхідним формування ефективності менеджменту і маркетингу продукту, які зможуть налагодити діяльність будь-яких підприємств. Найважливішим завданням при цьому є визначення факторів, які впливають на менеджмент організацій, адже саме від його функціонування буде залежати майбутнє підприємства.

Проблемна ситуація полягає в тому, що виробники не враховують потреб споживачів та недотримуються максимального рівня якості продукції – ці проблеми призвели до зниження пропозиції і попиту продукції. А також виробники не шукають інноваційні стратегії та ідеї, які б розвинули подальший розвиток менеджменту і маркетингу продукту.

Об’єктом дослідження є менеджмент організації.

Предметом дослідженняменеджмент та маркетинг продукту.

Метоюкурсової роботи є вивчення сучасного стану менеджменту та маркетингу продукту та перспективи його подальшого розвитку.

Для досягнення поставленої мети ми маємо виконати наступні завдання:

- дати визначення основним поняттям дослідження;

- дослідити стан розробки вивчення менеджменту і маркетингу продукту;

- виокремити підходи,методи та принципи дослідження;

- надати загальну характеристику менеджменту продукту;

- розкрити зміст та класифікацію маркетингу продукту;

- визначити критерії ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту;

- оцінити сучасний стан менеджменту і маркетингу продукту на прикладі компанії «Рошен»;

- надати рекомендації щодо поліпшення ефективності менеджменту і маркетингу продукту.

Основна гіпотеза полягає в тому, що маркетинг продукту є самостійною професійною областю і не залежить від менеджменту продукту.

Допоміжна гіпотезаіснує лише один критерій ефективного впровадження менеджменту і маркетингу продукту орієнтація на результат.

Курсова робота виконана на 38 сторінок, складається з вступу, 3-х розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел на 2 сторінках (28 джерел).

РОЗДІЛ 1

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ ПРОДУКТУ

Основні поняття дослідження

Поняття «менеджмент» міцно увійшло в наше повсякденне життя і стало звичним для ділового українського життя. У зв'язку з цим потрібно детальніше розглянути значення терміну «менеджмент».

Поняття «менеджмент» можна розглядати в трьох аспектах – як науку і мистецтво управління організацією, як вид діяльності і процес прийняття управлінських рішень в організаціях та як апарат управління організаціями.

Менеджмент як наука і мистецтво управління базується на теоретичних положеннях загальної науки управління. Лексичне значення і вживання понять «менеджмент» та «управління» у вітчизняній практиці близькі за змістом, але не однозначні.

Поняття «управління» використовується в розширювальному трактуванні і поширюється на всі види систем (технічні, біологічні, соціально-економічні та інші) і всі їх ієрархічні рівні (макро, мікро).

Сучасне поняття «менеджмент» часто пов'язується з концепціями функціонування організацій в ринкових умовах і поширюється лише на соціально-економічні системи, тобто організації, обов’язковим елементом яких є людина та її цілеспрямована діяльність [11, 161-163].

Менеджмент – це процес планування, організації, приведення в дію та контроль організації з метою досягнення координації людських і матеріальних ресурсів, необхідних для ефективного виконання завдань [5].

Менеджмент – це особливий вид діяльності менеджера щодо керівництва людьми, змістом якої є цілеспрямований вплив на працівників апарату управління за допомогою сукупності принципів, методів, засобів і форм наукового керівництва, використовуючи об’єктивні закони і закономірності, координацію операцій організації в умовах ринку для досягнення цілей, тобто задоволення ринкових потреб споживачів, у тому числі з питань оподаткування [9,15].

Менеджмент – це вміння досягти поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей.

Менеджмент – це влада та мистецтво керувати людьми (працівниками). Якщо ви керуєте підлеглими, то ви ставите їм завдання, проводите інструктаж, передаєте досвід, надаєте кошти, інформацію, делегуєте повноваження і контролюєте (підводите підсумки процесу). Таким чином ви не тільки керуєте людьми, але і мотивуєте їх дії. [25].

Менеджмент – це наука і мистецтво одночасно, і насамперед тому, що ви керуєте людьми з їх суб'єктивними особливостями [26].

Таким чином, менеджмент – це самостійний вид професійної діяльності, що спрямований на досягнення поставлених цілей, шляхом раціонального використання ресурсів.

Саме слово "маркетинг" народилося у Сполучених Штатах Америки, де в 30-х роках місцеві фермери шукали ринок збуту своєї продукції. Йшлося про оволодіння ринком – "MARKET GETTING", а пізніше з цих двох слів виникло одне – "маркетинг". Інколи маркетинг асоціюється з такими поняттями, як реклама та продаж.

Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів продукції, яка відображає вимоги ринку. Під нею розуміють, насамперед, вивчення поточного і перспективного попиту на продукцію на певному ринку і вимог споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна, техніко-економічні й естетичні показники, ціна [6].

Маркетинг – поняття складне, динамічне, багатопланове, тому неможливо в одному універсальному визначенні дати повну характеристику, адекватну його сутності, принципам і функціям. Існують тисячі визначень, кожне з яких розглядає певний аспект маркетингу або робить спробу його комплексної характеристики [12, 82-83].

Зокрема, маркетинг найчастіше трактують, виходячи з трьох основних постулатів:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.043 с.)