ТЕМА № 24: Провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 24: Провадження у зв'язку з винятковими та нововиявленими обставинами.План заняття

1. Сутність перегляду судових постанов по обставинах, що знову відкрилися.

2. Підстави перегляду по обставинах , що знову відкрилися.

3. Процесуальний порядок перегляду рішень, ухвал, постанов по обставинах , що знову відкрилися.

 

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Провадження у зв'язку із винятковими обставинами це один із видів касаційного провадження, що має на меті перевірку рішень суду після їх касаційного розгляду.

Відповідно до ст. 353 ЦПК право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами мають сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов'язки. Скарги подаються до Верховного Суду України. Предметом оскарження можуть бути судові рішення у цивільних справах після їх перегляду у касаційному порядку.

Судові рішення у цивільних справах можуть бути переглянуті у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку, якщо вони оскаржені з мотивів:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону;

2) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України.

Скарга може бути, подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні.

За формою і змістом скарга повинна відповідати вимогам, які ставляться до касаційної скарги. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються.

Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі 7 суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом 15 днів з дня надходження скарги. Одночасно може бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами. Скарга вважається допущеною до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і справа витребується, якщо хоча б 3 судді дійшли висновку про необхідність цього.

Справа в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами розглядається колегією суддів Судової палати у цивільних справах Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин її чисельності. Якщо після касаційного розгляду справи виявлено неоднакове застосування судами касаційної інстанції одного і того самого положення закону, то справа розглядається колегією суддів на спільному засіданні відповідних судових палат Верховного Суду України за наявності не менш як двох третин чисельності кожної палати. Головує на спільному засіданні Голова Верховного Суду України або один з його заступників.

 

Задача до теми № 24

Задача 1

Рішенням суду був визначений такий порядок користу­вання земельною ділянкою: 13 сотих закріплено за Ізраловичем А.К., 15 сотих — за Хачатрян В. С. і Ізраловичем Г. А. З набуттям рішення законної сили, Хачатрян В. С. звернулася до суду про перегляд судового рішення, посилаючись на те, що суд при виз­наченні порядку користування земельною ділянкою виходив з того, що вона складається з 28 сотих, тоді, коли сільська Рада на її клопотання, після розгляду справи в суді зменшила ділянку на З сотих — незручних для користування.

Яку відповідь належить дати суду на заяву Хачатрян?

 

Задача 2

Між спадкоємцями Григоришиною і Бліновою виник спір з приводу поділу спадкового майна. Блінова вважала, що при визначенні її розміру частки майна не повинні враховуватися предмети домашнього вжитку. Возглянувши справу, суд поділив порівну майно між спадкоємцями, включив до нього і предмети домашнього вжитку. Через місяць до цього ж суду звернувся Буркаль із заявою до Григоришиної і Блінової про визнання права власності на спадко­ве майно, яке було поділено між відповідачами, і яке йому нале­жить за заповітом померлого батька Буркаль Г. К.

Яке буде рішення суду на цю вимогу? Які види спадщини пе­редбачені ЦК України?

 

 

Задача 3

Колгосп звернувся з позовом до Кузьмука про стягнен­ня з нього нанесеної шкоди нестачею товаро-матеріальних цінно­стей на складі колгоспу, де віпдовідач працював. Інтереси колгоспу в суді захищав його бухгалтер Промітний. Перебуваючи в приятельських відносинах з Кузьмуком, Промітний вступив з ним у злочинну змову і за отриманий хабар відмовився в більшій частині від позову, за яку начебто відповідач відзвіту­вався в колгоспі.

На цій підставі суд задовільнив 20% пред’явленої позовної су­ми. Прокуратурою району проти Промітного була порушена кри­мінальна справа і він був засуджений до позбавлення волі.

На цій підставі колгосп заявив вимогу про стягнення з Кузьмука неотриманих сум збитку, яка і була задоволена судом. Чи правильно була вирішена справа?

 

Задача 4

Квартирний відділ видав ордери на одну і ту ж квартиру Сидоренку і Коломійченку, який перший зайняв квартиру. Сидоренко звернувся до суду з позовом про визнання за ним пра­ва на житлоплощу і виселення Коломійченка, оскільки ордер йому видано на 4 дні раніше. Суд взявши до уваги, що сторони перебували на черзі і, за поясненням представника заводу, обидва підлягають забезпеченню житлом, відмовив Сидоренку в позові. Пізніше було встановлено, що Коломійченку належить будинок на праві осо­бистої власності в приміському районі міста, сполученому елек­тричкою, в зв’язку з чим районна Рада скасувала своє рішення про видачу Коломійченку ордера на житлоплощу в будинку за­воду.

Чи має право Сидоренко з цих підстав заявити позов про ви­селення Коломійченка М. М., коли йому стало про це відомо через 4 місяці?

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Ломоносова Е.М. Пересмотр гражданских дел в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. -Львов, 1972.

2 Зайцев Й Н Пересмотр по вновь открывшимс обстоятельствам // Советская юстиция, -1967 - № 18.

3 Блинов В Й Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам, М , 1968.

ТЕМА № 25: ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ

План заняття

1. Загальна характеристика виконавчого провадження Учасники виконавчого провадження.

2. Підстави відкриття виконавчого провадження і виконавчого документа Порядок і умови здійснення виконавчого провадження.

 

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Рішення суду, що набрали законної сили, є обов'язковими для виконання. Однак в окремих випадках закон допускає виконання рішення, яке ще не вступило в силу. Це називається негайним виконанням. Відповідно до ст. 367 ЦПК суд допускає негайне виконання рішень у справах про:

1) стягнення аліментів — у межах суми платежу за один місяць;

2) присудження працівникові виплати заробітної плати, але не більше ніж за один місяць;

3) відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи,— у межах суми стягнення за один місяць;

4) поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника; .

5) відібрання дитини і повернення її тому, з ким вона проживала;

6) розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб.

Суд, ухвалюючи рішення, може допустити негайне його виконання у разі стягнення всієї суми боргу при присудженні платежів, визначених пунктами 1, 2 і 3 частини першої цієї статті.

За кожним судовим рішенням, яке набрало законної сили, за заявою осіб, на користь яких воно ухвалено, видається один виконавчий лист. Якщо на підставі ухваленого рішення належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, або якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів чи проти кількох відповідачів, суд має право за заявою стягувачів видати кілька виконавчих листів, точно зазначивши, яку частину рішення треба виконати за кожним виконавчим листом.

В межах виконавчого провадження суд вчиняє такі дії:

— вирішує питання про видачу дубліката втраченого оригіналу виконавчого листа або судового наказу (ст. 370);

— поновлює пропущений строк для пред'явлення виконавчого документа до виконання (ст. 371);

— затверджує мирову угоду сторін в процесі виконання або приймає відмову стягувача від примусового виконання (ст. 372);

— вирішує питання про відстрочку і розстрочку виконання, зміну чи встановлення способу і порядку виконання (ст. 373);

— вирішує питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого або лікувального закладу (ст. 374);

— про оголошення розшуку боржника або дитини (ст. 375);

— про примусове проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 376);

— про звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках (ст. 377);

— здійснює заміну сторони виконавчого провадження (ст. 378);

— визначає частку майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами (ст. 379);

— вирішує питання про поворот виконання (ст. 380);

— розглядає скарги учасників виконавчого провадження на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби (ст. 383).

 

Задача до теми № 25

Задача 1

Із зарплати робітника заводу Лисенка бухгалтерією що­місячно вираховувались аліменти на утримання дітей і відшкоду­вання збитків в розмірі 50% зарплати. При виїзді у відрядження Лисенко одержав авансову суму, але при поверненні пред’явив звіт тільки на частину, використану ним. В кінці місяця Лисенко дові­дався, що з його зарплати утримали невикористану частину підзвіт­них сум.

Вважаючи, що винний в цьому начальник цеху, Лисенко до­пустив грубий випад проти нього, в результаті чого був звільнений з роботи. Профком, куди Лисенко звернувся після того, коли в комісії по розгляду трудових спорів не була досягнута згода, по­новив його на роботі з виплатою зарплати за вимушений прогул. Адміністрація відмовилась виконувати це рішення.

Що мусить зробити Лисенко? Який порядок виконання рішен­ня комісії по розгляду трудових спорів? Чи мала адміністрація утримувати з зарплати Лисенка підзвітні суми? Назвіть підстави виконання і виконавчі документи. Розкажіть про порядок понов­лення виконавчих документів у випадку їх втрати.

 

Задача 2

Рішенням районного суду на користь Попової з Мазура присуджені аліменти на утримання сина. В зв’язку з втратою ви­конавчого листа Попова звернулася в суд із заявою про видачу його дублікату. Суд постановив видати дублікат виконавчого ли­ста і разом з тим, враховуючи, що син відповідача від першого шлюбу досяг повноліття, змінив розмір стягнення аліментів на ко­ристь Попової, постановив стягувати з відповідача четверту частину всіх видів заробітку до повноліття дитини. Чи правильне таке рішення суду?

№ 316. Суд, розглянувши справу за позовом колгоспу до Пет­рової про розірвання договору купівлі-продажу, в позові відмовив, стягнувши з Петрової на користь колгоспу договірну суму. В зв’яз­ку з тим, що відповідачка не сплатила добровільно присуджену з неї судом суму, судовий виконавець цього ж суду виїхав по міс­цю знаходження її майна до іншого району, де описав у відпові­дачки будинок і продав його публічно з торгів Сімошкіну. Чи правильно було виконане рішення суду в цій справі?

Задача 3

Прийнявши до провадження виконавчий лист про стяг­нення з Петрова на користь фабрики певної суми грошей, судовий виконавець встановив, що Петров виїхав на лижні змагання в інше місто. В квратирі Петрова залишились його дружина і мати. Повістку судового виконавця прийняла мати. В розгляді даної справи Петров приймав участь особисто. Рішення було винесено 15 вересня ц. р. Повістка була вислана судовиконавцем Петрову 28 вересня цього року.

Чи може бути виконано рішення суду по стягненню з Петрова присудженої суми грошей в його відсутність?

 

Задача 4

При розгляді кримінальної справи по звинуваченню Негоди в шахрайстві, були задоволені цивільні позови універмагу до нього та Сергієнка.

Судовий виконавець, який проходив по справі свідком, 12 жовтня ц. р. попросив секретаря суду, щоб вона випи­сала і передала виконавчий лист, згідно з яким він 13 жовтня ц. р. звернув стягнення на гроші, що були внесені засудженим до відді­лення ощадного банку та 14 жовтня ц. р. (в неділю) — на костюм та пальто його дружини Здоровенко, які пізніше були продані комісійним магазином. Від продажу цих речей для покриття боргу не вистачило частини грошей, які і були недодані універмагу.

Через 2 місяці, коли адміністрація виправно-трудової колонії утримала із заробітку Негоди цю суму, судовий виконавець зро­бив відповідну відмітку у виконавчому провадженні і направив ви­конавчий лист до колонії з гроханням передати його Негоді, як доказ того, що борг ним погашений. Здоровенко в діях судовиконавця вбачала порушення закону.

Які процесуальні гарантії передбачені для захисту її прав та який порядок їх реалізації?

 

Задача 5

На прийом ло судового виконавця районного суду 1 жовтня цього року прибули Кухлик і Перебийніс. Кухлик попросила судового виконавця допомогти їй одержувати регулярно аліменти на виховання дочки від її батька, що працював водієм автомашини на заводі “Металоіграшка”, подавши для цього виконавчий лист, який був виписаний судом в грудні місяці ц. о.

Перебийніс подав виконавчий лист, який бун виписаний в лю­тому ц. р. про стягнення з трамвайного заводу щомісячно плате­жів відшкодування за каліцтво.

Судовий виконавець відмовив прийняти від громадян Кухлик та Перебийноса виконавчі листи до виконання, посилаючись на те, що вони пропустили встановлений для нього строк.

Які встановлені строки для подачі виконавчих документів? Чи законна відмова судового виконавця прийняти виконавчі документи від Кухлик та Перебийноса до виконання? Куди її можна оскаржити?

Який порядок поновлення пропущеного процесуального строку на подачу виконавчого листа?

 

Задача 6

Судовий виконавець районного суду на підставі рішення суду, описав та вилучив майно Сірка (в тому числі і предмети до­машнього вжитку) для покриття недоїмки по державному податку та стягненню адміністративного штрафу.

Чи правильно було виконано рішення суду?

 

Задача 7

За рішенням районного суду Самохвалову необхідно було до 1 квітня цього року знести самовільно збудовану ним пе­регородку на кухні. Після вступу рішення в законну силу, оскільки Самохвалов добровільно не виконав до зазначеного строку цього рішення, судовий виконавець прибув з групою робітників і дав їм вказівку розібрати перегородку, що і було зроблено. Чи правильно було виконано рішення суду?

 

Задача 8

Порушуючи правила безпеки проведення робіт, кранів­ник Пилипчук наніс підприємству матеріальні збитки. За рішенням товариського суду Пилипчук був звільнений з роботи. Районний суд, куди підприємство звернулося з позовом, стягнув з нього за­подіяну шкоду.

Судовиконавець на виконання рішення суду звернув стягнення на належну Пилипчуку компенсацію за невикористану відпустку і на його носильні речі.

Чи правильно виконане рішення суду по цій справі?

 

Задача 9

По заявленому позову про розділ майна між подружжям Миколою та Марією Антонюк, Миколі за рішенням суду належало передати Марії певну суму грошей.

Як тільки рішення набуло законної сили, Антонюк Микола пе­редав судовиконавцю зазначену суму.

Чи правильно виконане це рішення суду?

Задача 10

За умовою мирової угоди, яка була укладена між брига­дою теслярів і агропідприємством, підприємству необхідно було до 15 березня ц. р. сплатити бригаді заробіток та видати 800 кг. білого борошна. Борошно бригаді було видане в зазначений строк, гроші — ні. Судовий виконавець за клопотанням бригади прийняв до провадження мирову угоду і на забезпечення виконання звер­нув стягнення на всі кошти, які були на рахунку підприємства в банку, а також на протязі 3-х днів на наступні кошти, що поступа­ли на його рахунок.

Чи підлягала виконанню ця мирова угода та чи правильно вона була виконана?

Задача 11

Дрібнохід рішенням суду був поновлений на роботі з виплатою зарплати за 30 робочих днів вимушеного прогулу. На­ступного дня Дрібнохід одержав виконавчий лист і пред’явив його директорові заводу з проханням видати наказ про його по­новлення на роботі. Директор заводу заявив, що рішення суду він не виконає до того часу, поки ця справа не буде переглянута судовою колегією в цивільних справах обласного суду в каса­ційному порядку.

Який процесуальний порядок виконання судових рішень про поновлення на роботі?

 

Задача 12

До бухгалтерії заводу надійшли постанова органів міліції про стягнення з Корха Д. Е. штрафу, накладеного в адміні­стративному порядку, і виконавчий лист стягнення заподіяної шко­ди здоров’ю Семашко. Заробіток Корха становить якраз ці суми на місяць. Як необхідно провести виконання по цих виконавчих докумен­тах?

 

Задача 13

З вини колгоспника Зінченка був зіпсований комбайн. Колгосп подав позов до суду про стягнення із Зінченка заподія­ної шкоди. Суд, розглянувши справу, позов колгоспу задовільнив. Після вступу рішення в законну силу секретар суду передала судовиконавцю виконавчий лист. В цей час Зінченко П. Г. був призваний на дійсну військову службу в Збройні Сили України. На протязі місяця судовий виконавець намагався довідатись, де про­ходить службу Зінченко, щоб надіслати туди виконавчий лист, але всі його спроби були марні. Тоді він звернув стягнення на заробле­ні Зінченком гроші в колгоспі.

Чи правильно виконано рішення суду по цій справі?

 

Задача 14

КТС заводу винесла рішення про поновлення на роботі слюсаря Абакумова і виплату йому за вимушений прогул. Адміні­страція заводу поновила позивача на роботі, але бухгалтерія від­мовилася добровільно сплатити йому суму вимушеного прогулу. На прохання Абакумова профком заводу подав до судового вико­навця заяву з своїм посвідченням про примусове виконання рішен­ня КТС про стягнення на користь Абакумова зарплати за вимуше­ний прогул. Як належить поступити судовому виконавцеві? Кому належить право порушення судового виконання та який порядок його реалізації?

Задача 15

Рішенням суду за Кучмою було визнано право на жит­лоплощу на одну кімнату в кв. № 78 в будинку № 17 по вул. Лісній в м. Києві. ЖЕК № 12, куди входить будинок, відмовив на заяву Кучми відкрити йому особистий рахунок, в зв’язку з чим він звер­нувся з вимогою до судового виконавця за місцем знаходження ЖЕК про примусову реалізацію судового рішення.

Як належить поступити судовому виконавцеві, який одержить таку заяву?

Задача 16

Якубенко на користь Багрянової виплачував аліменти на утримання сина. В зв’язку з тим, що судовий виконавець стягу­вав з Якубенка заборгованість по аліментах, останній звернувся до суду із заявою, в якій зазначив, що заборгованість по аліментах повністю ним погашена, син досяг повноліття і тому стягнення з його зарплати провадиться безпідставно. Рішенням суду Якубенко був звільнений від сплати заборгованості по аліментах.

Яка правова природа заяви Якубенка та чи правильно вона була розглянута?

 

Задача 17

Районний суд стягнув солідарне з Смирнової, Миронової, Кареліної на користь заводу відшкодування збитків, нанесених крадіжкою державного майна. Смирнова, посилаючись на те, що з її пенсії вже вираховано значну суму, звернулася до суду з заявою про розстрочку виконання і зменшення розміру стягнень з пенсії по старості до 25%.

Який процесуальний порядок надання розстрочки виконання і зниження розміру утримань з зарплати та пенсії?

 

Задача 18

Взуттєва фабрика подала позов до Садчикової про ви­селення з двокімнатної квартири в будинку фабрики, яка була переуступлена відповідачці Петикіною. Враховуючи, шо Садчикова перебувала з фабрикою в трудових відносинах та проживала в цьому ж будинку, суд задовільнив позов фабрики з наданням кімнати в другій квартирі цього ж будинку. Зі вступом рішення в законну силу директор фабрики подав до суду заяву про закриття виконавчого провадження. Суддя задовільнив клопотання.

Чи законна ухвала судді про закриття виконавчого провадження по справі?

Задача 19

Прохоров пред’явив в суд позов до магазину фірми “Ласощі” про відшкодування шкоди, нанесеної здоров’ю. Районний суд задовільнив позов і це рішненя суду було виконано. За каса­ційною скаргою, строк подачі якої був поновлений, судова колегія в цивільних справах обласного суду скасувала рішення районного суду, позов залишила без розгляду, оскільки вимоги позивача не були предметом розгляду позасудовим порядком. Після цього позивач звернувся до суду з заявою про поворот виконання, який був дозволений. З Прохорова на користь магазину були повернені суми проведеного стягнення.

Визначіть правильність допуску повороту виконання по цій справі.

 

Задача 20

Будилін подав позов в суд до Корбукова про відшкоду­вання шкоди, завданої здоров’ю, за що останній був засуджений до позбавлення волі. Районний суд позов задовільнив. Пізніше Пленум Верховного Суду України вирок районного суду і всі наступні судові постанови відносно Карбукова скасував, встановивши, що його дії були вчинені в умовах необхідної оборони без перевищення її меж. У зв’язку з чим за заявою Карбукова районний суд скасував своє рішення у зв’язку з нововиявленними обставинами. Повторно розглянув справу по суті і постановив рішення про відмову Будиліну в позові. При цьому суд стягнув з нього на ко­ристь Карбукова порядком повороту всю суму, внесену на користь скасованого судового рішення.

Визначіть правильність допуску повороту рішення суду по цій справі

Нормативно-правові акти та література:

1. Закон України "Про виконавче провадження".

2. Інструкція про проведення виконавчих дій (затверджена наказом Міністра юстиціїУкраїни від 15 12.1999 р № 74/5)

3. Заворотько П. П., Штефан Й. Й. Судебное производство - К., 1970

4. Заворотько П.П. Процессуальные гарантии исполнения судебных решений - М, 1974.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1Конституція України / Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 року. – Київ: Велес-2003.-63 с.

2 Закон України "Про біженців" від 3 квітня 2003 р. // ВВР України. - 2003. - № 24.

3 Закон України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 р. // ВВР України. - 1999. - № 24.

4 Закон України "Про державну виконавчу службу" від 21 квітня 1999 р. // ВВР України. - 1999. - № 24.

5 Закон України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" від 4 лютого 1994 р. // ВВР України. — 1994. - № 23.

6 Закон України "Про прокуратуру" від 5 листопада 1991 р. // ВВР України. - 1991. № 53.

7 Конвенція про правову допомогу і правові відносини у ци­вільних, сімейних і кримінальних справах, укладена між дер­жавами - членами СНД 22 січня 1993 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Кн. І — К, 1996.

8 Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в ци­вільних справах та з загальних питань (1963-2001). — X.: Одісей, 2001. – 700, с21

9 Постанови Пленуму Верховного Суду України (1995-1998): Правові року позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ. — К., 1998

10 Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21 січня 1993 // ВВР України. – 1993.- № 13.-с. 113.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.80.5.103 (0.032 с.)