ТЕМА №11 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА №11 ПРОЦЕСУАЛЬНІ СТРОКИ 

План заняття

1. Поняття процесуальних строків і їх види Наслідки пропускання процесуальних строків.

2. Обчислення процесуальних строків.

3. Призупинення, продовження і відновлення процесуальних строків.

 

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Види процесуальних строків (встановлені законом, встановлюються судом (ст. 67 ЦПК)).

Наслідки пропущення процесуальних строків (ст. 72 ЦПК).

Обчислення процесуальних строків (ст. 68 ЦПК).

Закінчення процесуальних строків (ст. 70 ЦПК).

Призупинення, продовження і поновлення процесуальних строків (ст. 71, 73 ЦПК).

 

 

Задача до теми № 10

Задача 1

До суду надійшла позовна заява від Деркач про розірвання угоди з Погорілим про найм гаражу і стягнення плати за його користування.

В зв’язку з тим, що позовна заява не відповідала вимогам ст. 137 ЦПК України, суд повідомив про це позивача, на­давши йому строк для виправлення недоліків.

В зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням продовжити вста­новлений для цього строк. В яких випадках можливе продовження і поновлення процесуальних строків?

 

Задача 2

Суд відмовив Григоренку в прийнятті касаційної скарги за пропуском встановленого для цього законом десятиденного строку. Григоренко, який вважав, що останній день, який припав на неробочий — суботу, не повинен бути зарахований, а таким мусить бути понеділок, в який і була виконана ним зазначена про­цесуальна дія, звернувся з окремою скаргою до судової колегії по цивільних справах обласного суду.

Чи правильні міркування Григоренка і які існують правила про закінчення процесуальних строків.

 

Задача 3

В зв’язку з знаходженням позивача в тривалому служ­бовому відрядженні суд з власної ініціативи зупинив проваджен­ня по справі. З поверненням із відрядження (через 3 роки) провадження по справі було поновлене. В судовому засіданні відловідач просив суд відмовити в позові, посилаючись на пропуск строку давності.

Чи може бути прийнята судом ця обставина як підстава для відмови у позові?

Які правила зупинення і обчислення процесуальних строків?

 

Задача 4

Визначіть по ЦПК обчислені роками, місяцями і днями цивільно-процесуальні строки. Виділіть з них встановлені законом, призначені судом, абсолютно і відносно визначені, не визначені.

Задача 5

Районний суд задовільнив позов Старощук до Клецької про визнання незаконним обміну жилими приміщеннями. При розгляді касаційної скарги Клецької судова колегія об­ласного суду визнала рішення необгрунтованим і повернула скаргу на повторний розгляд.

В які процесуальні строки належить підготувати справу до розгляду і її розглянути?

Чи залишились би ці строки, якби ця справа була про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, нанесеної каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю годувальника і за вимога­ми, що випливають з трудових правовідношень?

 

Задача 6

Дайте відповідь:

· чи може бути продовжений встановлений ст. 146 ЦПК України семиденний строк підготовки справи до розгляду?

· у випадках, коли законом встановлений строк розгляду справи, який враховується з дня надходження заяви (ст. 246 ЦПК України), з яким розрахунком мусить бути закінчена підготовка справи і чи слід врахувати вимогу ст. 91 ЦПК України стосовно строку вручення повістки про виклик до суду?

· у які строки мусять бути розглянуті справи про трудові спо­ри?

· з якого дня підлягає вирахуванню десятиденний строк каса­ційного оскарження (опротестування): з наступного дня постановлення рішення, чи з наступного дня після названого судом дня ознайомлення з мотивами рішення?

 

Задача 7

Суд задовільнив позов Коваленко про переважне право на вступ до садівницького кооперативу “Силікатчик”. На рішення суду в касаційному порядку була надана скарга Кваско з про­пуском установленого строку. Які вона викликає наслідки?

 

№160. По розгляду трудового спору комітетом профспілки Царсюк з пропуском 10-денного строку, установленого ст. 229 КЗпроП України, звернувся з заявою до суду про поновлення пропущеного строку і прийняття справи до свого розгляду, в чому йому було відмовлено. В ухвалі суду зазначилось, що такий строк має право поновити комітет профспілки, який розглядав цей трудовий спір.

Чи правильна відмова суду в розгляді заяви про поновлення цього строку?

Які строки називаються цивільними процесуальними?

Задача 8

Районний суддя відмовив в заяві відповідачу про поновлення пропущеного строку на подачу касаційної скарги, посилаю­чись на те, що несвоєчасне складання судом мотивованого рішення і протоколу судового засідання, не може служити поважною при­чиною для поновлення пропущеного строку.

А як на вашу думку?

Який процесуальний порядок розгляду заяв про продовження і поновлення процесуальних строків?

 

Задача 9

Відшукайте в ЦПК норми права, якими за тривалістю встановлені процесуальні строки:

менше одного дня, не пізніше одного дня, три, п’ять, сім, де­сять, п’ятнадцять, двадцять днів;

один, два, три місяці;

один, два, три роки.

Які цивільно-процесуальні строки будуть точно визначені, а які відносно визначені?

Вкажіть строки, які визначаються вказівкою на подію, яка по­винна неминуче настати.

 

Задача 10

За неділю до закінчення трьохрічного строку Косяк по­дав виконавчий лист до примусового виконання. Судовий викона­вець провів, необхідні дії і в зв’язку з тим, що боржник не працює і не має майна, на яке може бути накладено стягнення, повернув стягувачу виконавчий лист.

На протязі якого строку Косяк знову зможе подати виконавчий лист до примусового стягнення? В чому полягають суть і підстави перерви і зупинення процесуальних строків?

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Братусь С Н. Юридическая ответственность и законность. - М ,1976.

2. Лейст О.Э. Санкции й ответственность по советскому праву -М,1981

3. Матвеев Г К. Основание гражданско-правовой ответственности -М,1970.

4. Мельников А.А Советский гражданский процессуальный закон -М,1973.

5. Надбайло П.Е Применение советских правовьых норм. - М., 1960.

6. Штефан М.И. Гражданская процессуальная ответственность. - К., 1988.

ТЕМА № 12 СУДОВІ ДОКАЗИ

 

План заняття

 

1. Поняття судових доказів і судового доказування.

2. Предмет доказування, факти, що не підлягають доказуванню

3. Відносність і допустимість доказів.

4. Класифікація доказів.

5. Оцінка доказів

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Поняття судових доказів і судового доказування. Діяльність по встановленню фактичних обставин справи називається судове доказування.

Способи, за допомогою яких здійснюється доказування, доводяться обставини справи, називаються судовими доказами (ст. 57 ЦПК).

Предмет доказування.

Сукупність юридичних фактів, які належать встановленню по конкретній справі називається предметом доказування.

Факти, які не належать доказуванню (загальновідомі преюдиціальні і презюмуючі установлені факти

Розподіл обов'язків по доказуванню Кожна зі сторін повинна доказувати ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. Доказова презумпція. Підстави звільнення від доказування.

Відносність і допустимість доказів .

Відносність доказів полягає в тому, що суд повинний допускати і досліджувати тільки стосовні до справи докази.

Правило допустимості доказів означає, що обставини справи, що за законом повинні бути підтверджені визначеними засобами доказування, не можуть підтверджуватися ніякими іншими засобами доказування.

Класифікація доказів.

- по процесу утворення на початкові і похідні;

- по джерелу на особисті і речові.

Оцінка доказів .

Під оцінкою доказів розуміється визначення судом достовірності і сили доказів.

 

 

Задача до теми № 12

Задача 1

Берекчан відмовився повернути автомобіль “Волга” Жиліну, який той йому надав за дорученням в користування на три роки, в зв’язку з чим він звернувся до нього з позовом. Берек­чан пояснив в суді, що “Волгу” він купив в присутності свідків за 8000 грн. у Жиліна і просив визнати дійсним договір купівлі-продажу. Суд, враховуючи свідчення Гордієнка і Чайчухова, визнав дійсним вкладення такого договору за 8000 грн. і одержання цієї суми Жиліним.

Визначіть дотримання судом правил допустимості доказів.

 

 

Нормативно-правові акти та література:

 

1 Антоновский Й В Процессуальные сроки в гражданском процессе // Советская юстиция - 976 -№20.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.007 с.)