ТЕМА № 19: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕШКОДИ ПРИ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 19: ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕШКОДИ ПРИ СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ 

План заняття

1 Відкладення розгляду справи.

2 Призупинення провадження в справі.

3. Припинення провадження по цивільній справі

4. Залишення позову без розгляду.

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Відкладення розгляду справи . Відкладення розгляду справи полягає в перенесенні розгляду справи по сутності в інше судове засідання.

Обов'язкове відкладення (ст.ст. 169, 191 ЦПК):

1.При неявці на судове засідання однієї зі сторін або кого-небудь з інших осіб, що беруть участь у справі, у відношенні яких відсутні дані про вручення їм повістки;

2. При неявці на судове засідання однієї з сторін або кого-небудь з інших осіб, що беруть участь у справі, сповіщених у встановленому порядку про час і місце судового засідання по причинах, визнаних судом поважними;

3. При першій неявці в судове засідання позивача і відповідача без поважних причин, якщо від жодного з них не надійшла заява про розгляд справи в їх відсутності.

Призупинення провадження в справі (ст. 201 ЦПК). Призупиненням провадження в справі називається тимчасова перерва руху процесу у випадках, встановлених законом, що означає припинення процесуальних дій на невизначений строк в силу обставин, що перешкоджають його негайному розгляду. Закон передбачає дві групи підстав до призупинення провадження в справі - обов'язкову (ст. 202 ЦПК) і факультативну (ст. 203 ЦПК).

Суд зобов'язаний призупинити провадження справи у випадках:

1. Смерті громадянина, якщо спірні правовідносини припускають правонаступництво або припинення існування юридичної особи, що є стороною в справі.

2. Втрати стороною дієздатності.

3. Перебування відповідача в діючій частині Збройних Сил України або прохання позивача, що знаходиться в діючій частині Збройних Сил України.

4. Неможливість розгляду даної справи до вирішення іншої справи, яка розглядається в цивільному, кримінальному або адміністративному порядку.

Право суду призупинити провадження в справі:

1 Перебування позивача або відповідача в складі Збройних Сил України на дійснійтерміновій службі або притягнення цих осіб для виконання будь-якого державного обов'язку.

2. Важкого захворювання сторони.

3. Розшуку відповідача.

4. Перебування сторони в тривалому службовому відрядженні.

Призначення судом експертизи.

Закінчення справи без винесення судового рішення.

Почата справа не може закінчитися винесенням судового рішення, якщо в ході його розгляду:

а) з'ясується, що в позивача право на пред'явлення позову або здійснення цього права відпало внаслідок припинення спору;

б) або виявиться недотримання порядку пред'явлення позову, не переборне в даному процесі.

У першому випадку провадження в справі закривається (ст. 205 ЦПК), а в другому випадку позов залишається без розгляду (ст. 207 ЦПК). Наслідки закриття провадження в справі (ст. 206 ЦПК) і залишення заяви без розгляду (ст. 207 ЦПК).

 

Задачі до теми № 19

Задача 1

В судовому засіданні по справі Деркача до Пилишенка про визнання права власності на частину будинку відповідач по­зов визнав і виявив бажання укласти тут же мирову угоду. Суд відмовився її затвердити, посилаючись на те, що позов є надума­ний для прикриття спекуляції будинком, і залишив позов без роз­гляду.

Чи законна така ухвала суду? .

 

Задача 2

ЖЕК заводу пред’явив в суд позов до Русака про ви­селення з кімнати площею 17 кв .м., мотивуючи тим, що він має власний будинок. Справа була призначена до слухання 8 серпня ц .р. Позивач на засідання суду не прибув, але суду було відомо про вручення йому повістки. За висновком прокурора провадження по справі було закрите.

Чи законні такі дії суду? Які підстави і процесуальні наслідки закриття провадження по справі? Чи правильно була розглянута ця справа судом?

 

Задача 3

При розгляді справи Стародубської до Стародубського про його виселення відповідач заявив клопотання про відкладення справи на 3 дні для підготовки заперечень на докази, подані по­зивачкою. Суд відмовив йому в цьому клопотанні і справу розглянув, задовольнивши позов Стародубської.

Чи законне таке рішення суду?

 

 

Задача 4

Снєгін Є. Д. працював кріпильником на шахті “Залізо­рудній”. Під час установки козел під транспортер з кріплення на молоток упав кусок породи. Молоток відскочив і вдарив Снєгіна в око. Пізніше в лікарні око було видалено. Вважаючи, що нещас­ний випадок трапився з вини підприємства, Снєгін заявив у суд позов про стягнення з шахти на його користь різницю між середнім заробітком до каліцтва і пенсією та заробітком після каліцтва. При розгляді справи суд не обговорив клопотання позивача про його відвід і не врахував його міркування на заперечення проти позову представника шахти, але в позові відмовив, мотивуючи тим, що “позивач не довів свої позовні вимоги в суді”.

Які порушення були допущені при розгляді судом справи?

 

Задача 5

При розгляді справи за позовом в суд винзаводу до Сергієнка про стягнення відшкодування за нестачу вина, яке він в бочках заводу транспортував до вино-горілчаного магазину, від­повідач заявив клопотання про те, щоб суд зобов’язав магазин по­дати до суду акт, складений магазином, в якому зазначено, що нестача вина сталася в результаті того, що воно було відван­тажене в недоброякісній тарі (бочки текли). Посилаючись на пояснення представника винзаводу, що бочки були нові, суд відмовив Сергієнку в його клопотанні.

Позов винзаводу був задоволений. Чи правильне таке рішення суду?

 

Задача 6

За позовом радгоспу до Карпичової про стягнення 486 грн. на відшкодування збитків за нестачу картоплі суд провадження по справі закрив, посилаючиись на те, що представ­ник радгоспу просив справу закрити до уточнення деяких обставин. З протоколів судового засідання вбачається, що суд не роз’яснив сторонам наслідки цієї процесуальної дії та не вияснив мотиви відмови радгоспу від позову.

Чи мав право суд при таких обставинах закрити провадження по справі?

 

Задача 7

Технік-інспектор абонементної служби “Енергозбуту” Балакіна була переведена на посаду інженера фабрично-завод­ської інспекції, а через рік звільнена з роботи за непридатністю. Вважаючи своє звільнення неправильним, вона звернулася в суд з позовом про поновлення на роботі і про переведення на роботу в абонементну службу. Управління “Енергозбуту” наказ про звільнення скасувало і вона була поновлена на роботі інженера з ви­платою зарплати за вимушений прогул. Одержавши копію цього наказу, суд закрив провадження по справі.

Дайте пояснення поняття вимушеного прогулу.

Визначіть законність таких дій суду.

 

Нормативно-правові акти та література:

 

1 Игнатьев В Н Оставление заявления без рассмотрения // Советская юстиция -1974.-№24.

2 Соловьев В Н. Отложение разбирательства дела в суде // Советская юстиция - 1979. - №13.

3. Юрков Н.Г. Прекращение производства по гражданскому делу // Советская юстиция. - 1976.-№18.

4. ТюрковЮ.В. Приостановление производства по гражданским делам // Советская юстиция - 1987.-№13.

 

 

ТЕМА № 20: ПОСТАНОВА СУДУ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

 

План заняття

1. Поняття і види судових постанов.

2. Вимоги, запропоновані до рішення суду.

1. Зміст рішення.

2. Усунення судом хиб винесеного їм судового рішення.

3. Негайне виконання судового рішення.

3. Законна сила й обов'язковість рішення.

4. Ухвала суду першої інстанції.

 

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Сутність і значення рішення. Під постановами суду першої інстанції розуміються усі виражені в писемній формі волевиявлення суду як органа державної влади. Ці постанови діляться на 2 групи: рішення і ухвали.

Судовим рішенням остаточно вирішується питання про охорону і захист прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб.

Вимоги, що ставляться до рішення суду. Основними вимогами, що ставляться до судового рішення, є його законність і обґрунтованість (ст. 213 ЦПК).

Пленум Верховного Суду України в постанові №11 від 29.12.1976 р. із наступними змінами, роз'яснив “що рішення є законним тоді, коли суд, виконавши усі вимоги цивільного процесуального законодавства і перевіривши обставини в повному обсязі, вирішив справу з вимогами норм матеріального права, що підлягають застосуванню до даних правовідносин, а при їх відсутності - на підставі закону, що регулює подібні відносини, або виходячи з загальних начал і змісту законодавства України”.

При цьому Пленум відзначив, що “обгрунтованим признається рішення, у якому повно відображені обставини, що мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуються достовірними доказами, що досліджувані в судовому засіданні”.

Зміст рішення. Рішення складається з вступної, описової, мотивувальної і резолютивної частин.

Усунення судом недоліків винесеного їм судового рішення.

Роз'яснення рішення суду (ст. 221 ЦПК).

Випадки винесення додаткового рішення (ст. 220 ЦПК).

Виправлення явних арифметичних помилок в рішенні (ст. 219 ЦПК).

Законна сила й обов'язковість рішення.

Законна сила судового рішення. Особлива властивість рішення, що одержується їм за певних умов і полягає в тому, що після настання цих умов рішення стає обов'язковим для усіх і незмінним для суду, що його виніс (ст. 223 ЦПК).

Вступивши в законну силу рішення одержує властивості:

незаперечності.

винятковості.

обов'язковості.

преюдиційності.

Негайне виконання судових рішень.

Обов'язок суду допустити негайне виконання рішення (ст. 367 ЦПК).

Право суду допустити негайне виконання рішення (ст. 367 ч.2 ЦПК).

Недопустимість негайного виконання рішення .

Ухвали суду першої інстанції.

Питання, по яких постановлюються ухвали (ст. 208 ч.2 ЦПК).

Види ухвал.

Зміст ухвал (ст. 210 ЦПК).

 

Задачі до теми № 20

 

Задача 1

Винокур працював на підприємстві інженером по тех­ніці безпеки. Знав справу свою і виконував її сумлінно. За його пропозицією органами державного енергетичного нагляду оштра­фували головного інженера підприємства за систематичні порушення техніки безпеки. Директор підприємства, довідавшись про те, що Винокур не має диплома інженера, без по­годження з профкомом, звільнив ного з роботи за непридатністю, мотивуючи тим, що Винокур не має відповідної освіти і не забез­печує ділянку цієї роботи. Винокур звернувся з позовом в суд про поновлення на роботі. Суд розглянув справу і прийняв відповідну постанову.

Яка її наз­ва і зміст? Напишіть її.

 

Задача 2

Шилов Н. М. на праві особистої власності володів бу­динком в м. Василькові. Після його смерті залишився син Василь — офіцер Збройних Сил України, який проживав разом з бать­ком, і дочка Марія, яка жила з сім’єю в м. Олесі. Через 6 місяців Шилов В. Н. одержав свідоцтво на право спадкоємства, а ще через 6 місяців Шилова М. Н. порушила справу в суді про визнання за нею права на частину спадкоємства, залишеного від батька. В судове засідання відповідач Шилов В. Н. не прибув, але прийшла його дружина і повідомила, шо вже 3 місяці, як він переведений командуванням Збройних Сил України в Луганську область, додавши до цього довідку військової частини.

Яку постанову прийме суд? Напишіть її.

 

 

Задача 3

В рішенні суду за позовом Ситниченка до Дрофи було сказано: “Зобов’язати Дрофу повернути Ситниченку костюм, або якусь іншу одіж вартістю 120 грн”. Протягом року Дрофа костюм Ситниченку не повернув, посилаючись в поясненні судо­вому виконавцеві, що йому незрозуміле, які речі він може пере­дати Ситниченку замість костюма.

Які заходи повинен вжити судовий виконавець, щоб захистити права Ситниченка? Яким вимогам повинно відповідати судове рішення?

 

Задача 4

Суд виніс рішення, яким відмовив Чуприні Л. М. в ро­зірванні шлюбу з Чуприною К. Д., та задовільнив зустрічний позов Чуприни К. Д. про вселення її з дитиною в будинок, який займає сім’я Чуприни Л. М., з наданням відповідачці з дитиною однієї кім­нати в будинку. Пізніше районний суд іншого району, де виконувалося рішен­ня, роз’яснив судовому виконавцю, що відповідачка мусить бути вселена в будинок Чуприни Л.М. в кімнату на першому поверсі в 17 кв. м.

Чи законне таке роз’яснення суду? Визначіть поняття зустріч­ного позову.

 

Задача 5

Районний суд постановив рішення про стягнення з Калантай 470 грн., а з Моріца 630 грн. на відшкодування збитку, нанесеного відповідачами. В порядку виправлення описки цей же суд ухвалою зробив уточнення, що сума в 603 грн. підлягає стягненню з відповідачів Калантай та Моріца солідарне.

Чи правильні такі дії суду?

 

Задача 6

Агропідприємство заявило в суд позов до Молчанова про виселення з будинку, наданого позивачем відповідачу на час роботи в підприємстві інженером-механіком. Молчанов порушив угоду і працює тепер на заводі. Розглянувши справу, суд оголосив резолютивну частину про виселення Молчанова з наданням від­строчки на 3 місяці, хоч він цього не просив і відклав складання мотивованого рішення на 3 дні. Підстави для прийняття цього рі­шення і закон, яким керувався суд, в рішенні не були зазначені. Судова колегія в цивільних справах обласного суду цю частину судового рішення скасувала і допустила по справі негайне вико­нання.

Чи правильно була вирішена справа?

 

Задача 7

Районний суд розглядав справу за позовом Онопенко до колгоспу “Зірка” про відшкодування збитку і незапланованих витрат, що виникли в результаті вилучення у нього землі для будів­ництва стадіону та майстерні.

З’ясувавши, що розрахунок незапланованих витрат був визна­чений неправильно, суд призначив експертизу і розгляд справи відклав.

Через тиждень розгляд справи було поновлено, суд постановив і оголосив рішення. На другий день головуючий виправив суму присудженого на меншу і посвідчив в кінці рішення виправлення своїм підписом.

Чи законні такі дії судді? Який процесуальний порядок виправлення описок і явних арифметичних помилок в рішенні?

 

 

Задача 8

Возня, Пилько та Мокруп збирали сухе гілля в лісі, де їх застав лісник і склав про це акт. Через місяць Мокруп одержав повістку від суду, куди його викликали відповідачем за позовом лісництва про стягнення суми шкоди, заподіяної лісопорушенням, штрафу та судових витрат.

В акті лісопорушення, який зачитав суддя, зазначалось, що Мокруп також зрубав 10 дерев грабу діаметром 15 см, за що був затриманий. Свідки Возня і Пилько розповіли суду, що вони збирали тільки сухе гілля.

Яке рішення належить постановити суду? Вкажіть повноважен­ня суду у справах з адміністративно-правових відносин.

 

Задача 9

Подорожняк за антисанітарний стан садиби був при­тягнутий до адміністративної відповідальності відділом міліції і оштрафований. Через деякий час Подорожняк був призваний до лав Збройних Сил України. Оскільки накладений штраф Подорожняк не сплатив, райвідділ міліції подав до органу судового виконання вимогу про примусове стягнення з нього суми штрафу. Судовий виконавець надіслав постанову про накладення штрафу за місцем проходження служби Подорожняком, де вона і була виконана.

Які порушення були допущені по цій справі? Вкажіть підстави для таких процесуальних дій.

 

Задача 10

На ремонт містків, криниць та доріг мешканці с. Дере­в’яна на своїх зборах прийняли постанову про самооподаткування кожного двору. Зазначені кошти були внесені колгоспом “Хлібо­роб” з тим, що з кожного члена колгоспу — голови двору, при розрахунку в кінці року буде утримана ця сума. Господарство Солошенка відмовилось платити податок, а утримання із заробленого в колгоспі бухгалтером помилково не було зроблено

По заяві колгоспу суд стягнув з Солошенка належну суму, залишивши на забезпечення позову до погашення боргу в корис­туванні колгоспу відеомагнітофон, який був вилучений завгоспом колгоспу.

Чи законні дії завгоспа колгоспу та рішення суду?

 

Задача 11

За порушення громадського порядку Тарантай Б.К. був оштрафований райвідділом міліції. Оскільки він відмовився внести накладений штраф та не мав постійного заробітку, міліція надіслала до судового виконавця постанову для примусового виконання шляхом проведення стягнення з його майна. Чи правильні такі дії міліції? Як виконуються постанови адміністративних органів про накладення штрафу, коли оштрафована особа не має постійного заробітку, не одержує пенсію чи стипендію?

 

Задача 12

Районна податкова інспекція звернулася з заявою до суду про стягнення прибуткового податку з кустаря-шевця Євдокимова, описавши знаряддя його виробництва.

Суддя, перевіривши обчислення податку, встановив, що він визначений неправильно, в зв’язку з чим справа судом була відкла­дена на 10 днів для перевірки.

Через 10 днів, не одержавши ніяких додаткових матеріалів, справа була судом розглянута і податковій інспекції у вимозі від­мовлено з стягненням з неї судових витрат. Визначіть законність рішення суду.

 

Задача 13

На офіцера запасу Перебендю за порушення (повтор­но) правил військового обліку райвійськкомат наклав штраф. Перебендя звернувся до суду з скаргою на неправильність дій райвійськкомату. Суддя відмовив прийняти цю скаргу до свого про­вадження, посилаючись на непідвідомчість справи суду.

Чи законна ухвала судді? Які підстави є в законі для прийнят­тя такої ухвали?

 

Задача 14

За порушення загальної та протипожежної охорони службових споруд та приміщень завідуючий господарством заводу Коротков Д. С. був оштрафований.

Який порядок повернення штрафу, коли Коротков буде вважати незаконним його накладення?

 

Задача 15

За порушення правил лову риби Солошенко був оштрафований районною рибною інспекцією. Вважаючи накладення штрафу неправильним, Солошенко звернувся зі скаргою до облас­ної рибінспекції про зняття штрафу, яка зменшила суму штрафу. Солошенко подав до суду скаргу про зняття з нього всього штра­фу, оскільки він ловив вудочкою рибу-мілкоту і ніякої шкоди риб­ному господарству не наніс. Суд, примусивши сплатити Солошенка по скарзі державне мито, відмовив в прийнятті скарги, оскільки вона вже була пред­метом адміністративного розгляду.

Чи правильні такі дії судді? Який порядок повернення держ­мита?

 

Задача 16

а) По скарзі голови агропідприємства Бравецького, який був оштрафований за злив цистерни аміачної води в річку, судом було встановлено відсутність з його боку вини. На цій під­ставі суд постановив ухвалу, якою визнав обгрунтованою його скаргу, задовільнив її і скасував постанову рибінспектора про накладення штрафу. Чи правильна така ухвала суду?

б) Чи мав право суддя залишити скаргу Кончик без розгляду в зв’язку з тим, що державтоінспекція, якою він був оштрафова­ний, на запит суду не подала необхідні документи?

 

Задача 17

1) По заяві податкової інспекції судом було стягнуто з Ярошенка недоїмку прибуткового податку. Після вступу рішен­ня в законну силу від інспекції поступила заява з проханням не виконувати рішення суду, так як було встановлено, шо Ярошенко за цей рік заборгованості по податках не має. Як належить поступити суду?

2) По заяві податкової інспекції про стягнення недоїмки подат­ку з Адаменка суд, встановивши неправильність притягнення його до сплати податку, звільнив його від оподаткування.

Чи правильні такі дії суду?

3) Як належить поступити суду, який при розгляді заяви податкової інспекції про стягнення недоїмки податку з Позняка встано­вив, що в опис майна було включене те, яке за законом звільнено від опису, а решти описаного майна було недостатньо для покрит­тя недоїмки?

 

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Решения по гражданскому делу (обзор судебной практики) //Бюллетень ВССССР. - 1985. - №6.

2. Гуревич М.А. Судебное решение: Теоретические проблеми. - М., 1976

3. Заворотько П.П., Штефан М Й. Судебные решения. - К, 1970.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.018 с.)