Коммуникативные типы польских предложенийМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Коммуникативные типы польских предложенийВ зависимости от своего речевого предназначения предло­жения в польском языке делятся на несколько типов:

– императивные побудительные – содержат при­нуждение к действиям, например: Rozbierz się!‘Раз­денься!’

– императивные вопросительные – содержат при­нуждение к речи, например: Czy podoba ci się moja su­kienka?‘Тебе нравится мое платье?’

– неимперативные повествовательные – содер­жат описание ситуаций, фактов, событий, например: On milczał, ona odwrotnie – mówiła bez przerwy‘Он мол­чал, а она, напротив, говорила без умолку’.

– неимперативные перформативные – являются речевыми формами реализации действий – просьб, оце­нок, угроз, приветствий и др.), например: Witam ser­decznie!‘Сердечно приветствую!’

Различаются общие и конкретные вопросы. Высказывания первого типа реализуются с помощью частиц czy, czyż, czyby, czyżby и соответствующей интнонации, например: Czy obiad już gotowy?– ‘Обед уже готов?’;Czy nie wiesz, kto został dyrekto­rem Instytutu?‘Ты не знаешь, кто стал директором института?’. Как и в русском языке, вопросительная частица в таких выска­зываниях может отсутствовать – это характерно, в первую оче­редь, для разговорной речи, например: Będziesz jej pomagał?– ‘Ты будешь ей помагать?’;Idziecie na spacer?– ‘Идете на про­гулку?’.При этом надо все-таки заметить, что в польском языке вопросительная частица czy более обязательна в предложении, чем русская частица ли.

Типичными ответами на общий вопрос являются слова-реп­лики tak, owszem, właśnie, a jakże(при положительном ответе) или nie, wcale nie, bynajmniej и др. (при отрицательном ответе).

Если ставится конкретный вопрос, то говорящий принуж­дает собеседника уточнить уже известную ему информацию. Например, когда мы спрашиваем ‘Кто это сделал?’,то мы уже знаем, что ‘Кто-то это сделал, это сделано’.Для организации сообщения, содержащего такой вопрос, наиболее важны вопро­сительные слова:

Говорим: Вопрос касается:
kto? исполнителя действия
kogo? объекта действия
komu? адресата действия
czym? инструмента действия
gdzie? места действия
kiedy? времени действия
dokąd? направления действия
skąd? происхождения действия
jak? способа действия
po co? цели действия
dlaczego? причины действия
czyj? принадлежности предмета

Побудительные предложения выражают требования, прика­зы, просьбы, пожелания и т.п. Среди языковых средств, которые оформляют этот коммуникативный тип польского предложения, следует отметить частицу niech, которая используется обычно вместе глаголом в 3-м лице, ср.: niech idzie‘пусть идет’.Но частица niechможет прибавляться и к глаголу в 1-м лице, что русскому языку не свойственно, например:

Fred? Zaraz, niech sobie przypomnę(J. Andrzejewski) Фред? Дайте припомнить…

Poczekaj, niech się przyjrzę(J. Andrzejewski) Подожди, дай присмотреться…

Niech ja przystąpię! Niech ja się zbliżę do niej!(Z. Maj­chrowski) Позвольте мне подойти! Дайте приблизиться к ней!

Niech pomyślęДайте подумать.

Как показывают приведенные примеры, конструкция niech +глагол 1-го лица означает ‘прошу дать мне дополнитель­ное время для осуществления действия’.

Перформативные предложения – это языковые формы осу­ществления действий, иногда – таких действий, которые преиму­щественно или исключительно реализуются в речевой форме. Познакомьтесь с наиболее типичными перформативными выска­зываниями современного польского языка:

Приветствие

– Dzień dobry (panu, pani, państwu)!

– Dobry wieczór!

– Cześć!

– Witam!

– Kłaniam się!

– Witam serdecznie!

Обратите внимание!

В польском языке отсутствует нейтральная по отношению ко времени протекания диалога форма приветствия типа русской ‘Здравствуйте!’,ко­торая произносится независимо от времени суток. Обращение Dzień dobry!преимущественно употребляется в светлое время суток, в вечернее время – Dobry wieczór!У поляков нет специализированной формы обращения в утреннее и ночное время, т.е. аналогов русских конструкций ‘Доброе ут­ро!’и ‘Доброй ночи!’

Прощание

– Do widzenia!

– Do zobaczenia!

– Dobranoc!

– Do jutra!

– Muszę już pana pożegnać!

– Na razie!

– Cześć!

– No to cześć!

– No to serwus!

– Trzymaj się!

– Bądź zdrów!

Пожелание

– Smacznego!

– Wszystkiego najlepszego!

– Wesołych Świąt!

– Szczęśliwego Nowego Roku!

– Sto lat!

– Na zdrowie!

– Z okazji imienin /urodzin /Świąt itd. życzę panu /pani wszystkiego najlepszego!

Приглашение в гости

– Proszę do nas kiedyś wstąpić.

– Proszę nas odwiedzić.

– Może się pan do nas kiedy wybierze.

– Zapraszam serdecznie w gości.

– Byłbym szczęśliwy, gdyby zechciał pan mnie odwiedzić.

– Będzie mi miło, jeśli mnie pan odwiedzi.

– Wpadnij do mnie kiedy!

– Zajrzyj do mnie kiedy!

– Wdepnij do mnie na chwilkę!

Благодарность

– Dziękuję bardzo /serdecznie /najserdeczniej /z całego serca!

– Pięknie /naprawdę /serdecznie panu /pani /państwu dzię­kuję!

– Jestem panu bardzo wdzięczny /zobowiązany!

– Jestem pańskim dłużnikiem.

– Nie wiem, jak zdołam się panu za wszystko odwdzięczyć.

– Jak mam panu dziękować za to, co pan dla mnie zrobil!

Извинение

– Przepraszam!

– Bardzo /gorąco /najmocniej przepraszam!

– Proszę mi wybaczyć /darować /nie pamiętać tego, że...

– Bardzo żałuję, że...

– Ubolewam nad tym, że...

– Nie wiem, jak mam przepraszać pana za to, że...

– Tak mi przykro, że...

– Nie ma o czym mówić.

– Nic się nie stało.

– Proszę się tym nie przejmować.

– Proszę nie robić sobie wyrzutów.

– Dajmy już temu spokój!

– Nie wracajmy już do tej sprawy!

– Przyjmuję do wiadomości pańskie przeproszenie.

Согласие

– Jestem tego samego zdania.

– Ma pan rację /masz rację.

– (Ja) też tak myślę.

– Zgadzam się z panem.

– Tak.

– Właśnie.

– Trafił pan w sedno.

Несогласие

– Nie.

– Wcale /ależ /niestety /na pewno nie!

– Nic podobnego!

– To nieprawda /przesada!

– To nie jest tak!

– To niemożliwe!

– Jestem innego zdania.

– Zgadzam się z panem tylko częściowo.

– Wydaje mi się, że pan się myli.

– I tak, i nie.

– Nie mam zamiaru dłużej tego tolerować /znosić!

– Przestańmy już o tym mówić!

– Nie życzę sobie tego!

– Stanowczo to sobie wypraszam!

– To się musi raz na zawsze skończyć!

– To są rzeczy niedopuszczalne!

– Proszę się liczyć ze słowami!

Положительная оценка, комплимент

– Tak bardzo miło z twojej /pana /pani strony!

– Jesteś bardzo miły /miła!

– Świetnie wyglądasz!

– Znakomita sukienka!

– Brawo!

– To mi się bardzo podobało!

Конфликт, разрыв

– Sądzę, że powiedzieliśmy sobie dostatecznie dużo.

– Nie widzę potrzeby przedłużania tej rozmowy.

– Uważam, że nie mamy sobie nic więcej do powiedzenia.

– Nie zamierzam w przyszłości podtrzymywać naszej znajo­mości!

– Nie pozostaje nic innego, jak pana pożegnać.

– Noga moja więcej tu nie postoi!

Телефонный разговор

– Nazywam się Jan Nowak. Chciałbym mówić z panem Mar­kiem Majewskim.

– Mówi Jan Nowak. Czy można prosić Marka Majewskiego?

– Dzień dobry! Mówi Jan Nowak.

– Halo, czy to pani Danuta Nowakowa?

– Ania? Cześć! Tu Jan!

– Przy telefonie, słucham!

– Majewski, słucham!

– Halo! Kto mówi?

– Tak, słucham!

– Nie ma jej. Wyszła.

– Będzie za godzinę.

– Proszę chwileczkę zaczekać!

Для польской речи исключительно важны также стилисти­ческие характеристики, а именно – информация о том, в каких условиях, при каких обстоятельствах произносится сообщение. Например, важно соблюдать нормы польского речевого этикета при обращении к старшим (по возрасту, званию, должности и т.п.) и незнакомым людям. При этом употребляются слова pan, pani, państwo,например:

Jak pan się nazywa?(к мужчине) Как Вас зовут?;

Skąd pani przyjechała?– (к женщине) Откуда Вы приеха­ли?

Czy panie napiłyby się herbaty?– (к группе женщин) Может быть, вы выпьете чаю?

Dlaczego panowie nic nie jedzą?– (к группе мужчин) По­чему вы ничего не едите?

Wiem, że państwo po raz pierwszy w Warszawie(к груп­пе, где есть хотя бы один мужчина) Я знаю, что вы первый раз в Варшаве.

Эти же слова выступают в побудительных предложениях: Niech pani zdejmie kapelusz! – ‘(к женщине) Снимите шляпу!’

При выражении принадлежности или отношения к предме­ту употребляется форма род.пад. pana, pani, pań, panów, państwa,или (при обращении к мужчине) прилагательное pański,напри­мер: Czy to pana rzeczy? Czy to pańskie rzeczy?– ‘Это Ваши вещи?’

Лексема pannaупотребляется в польском языке достаточ­но редко: а) при обозначении молодой незамужней женщины, о которой идет речь – обозательно в сочетании с именем или фамилией, например: Panna Kowalska wyszła za mąż;б) при обращении к молодой незамужней женщине в форме зват.пад., например: Panno Basiu, niech pani mnie szybko uczesze;в) в некоторых фразеологических конструкциях, например: panna bufetowa‘буфетчица’,panna młoda ‘невеста’,panna sklepowa ‘продавщица’,stara panna ‘старая дева’,panna wodna ‘русалка, стрекоза’,panna do dzieci ‘нянька’, panna do towarzystwa ‘ком­паньонка’,Najświętsza (Maria) Panna‘святая дева Мария’.

При вежливом обращении к старшим родственникам упо­требляется название степени родства (mama, tatuś, wujи др.), к которой добавляется глагол в форме 3-го лица:

Ależ mamo, mama się myli(T. Breza) Но Вы, мама, оши­баетесь.

Ja nie wiem, czego mama ode mnie chce(M. Kuncewiczo­wa) Не знаю, чего Вы, мама, хотите от меня.

E, też ma tatko co wspominać(J. Głowacki) И Вы, папоч­ка, будете мне это вспоминать?

Tatuś nie wyobraża sobie, że można mieć do tego jakiś zupełnie inny stosunek...(S. Dygat) Вы, папа, не представляете себе, что к этому можно относится совсем по-другому…

Proszę, niech wujaszek wejdzie(Z. Zeydler-Zborowski) Прошу, дядя, заходите.

Впрочем, подобный речевой этикет сегодня уже выглядит архаичным, строго регламентированные формы обращения к старшим родственникам, к знакомым заменяются более совре­менными – вместо ‘Вы – ты’, например: Ciociu, zjedz śniadanie!‘Тетя, позавтракай’;Tatusiu, czy znalazłeś moje łyżwy?‘Папоч­ка, ты нашел мои коньки?’Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.22.242 (0.049 с.)