Норми витрачення кормів і річна структура годівлі тварин 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норми витрачення кормів і річна структура годівлі тварин 

Вид продукції Потрібно ц к.од. на 1 ц продукції концен­тровані корми, відсоток Річна структура годівлі тварин
грубі корми соковиті корми Зелені корми, відсоток Молоко, відсоток Перегін, відсоток
всього, відсоток в тому числі сіно, сінаж, відсоток всього, відсоток в тому числі
силос, відсоток жом, відсоток
Молоко Приріст великої рогатої худоби 1,33 9,0               - 3,5 - 2,5

Методика розрахунку

Розрахунок потреби в кормах на запланований обсяг виробництва продукції тваринництва виконують у такому порядку:

1. На основі даних планового обсягу виробництва продукції тваринництва по видах і нормах витрат ц к.од. на 1 ц продукції визначають загальну потребу кормів;

2. Загальну потребу кормів розподіляють за річною структурою годівлі тварин.

3. За вмістом кормових одиниць в 1 ц фізичних кормів обчислюють потребу у натуральному виразі.

Таблиця 3

Вид продукції Кормо­вих одиниць Кон­центр, корми, к.од. Грубі корми Соковиті корми Зелені корми Молоко, ц к.о. Перегін, ц к.од.
всього, ц к.од. в тому числі сіно, сінаж всього, ц к.од. в тому числі
силос, ц к.од. жом, ц к.од.
Молоко Приріст Велика рогата худоба                    

Розрахунок потреби в кормах в к.од. для запланованого виробництва продукції тваринництва

 

Розрахувати площу культурного пасовища і кількість загінок, якщо поголів'я корів 680 гол. Тривалість пасовищного періоду 210 днів. Середня денна норма зеленого корму на 1 голову 0,9 ц. Урожайність зеленої маси 130 ц/га. Буде одержано зелених кормів з інших джерел 4800 ц. Період відно

 

 

Таблиця 4

Розрахунок потреби в кормах у фізичній вазі для запланованого обсягу виробництва продукції тваринництва

Вид продукції Концентр, корми, ц Грубі корми Соковиті корми Зелені корми, ц Молоко, ц Перегін, ц
всього, ц в тому числі сіно, сінаж всього,ц в тому числі
силос, ц жом, ц
Молоко Приріст Велика рогата худоби                  

 

4. Визначити потребу в кормах. Середньорічна кількість корови – 580 гол., нетелі – 360 гол., свині – 830 гол. Коефіцієнт переводу в умовне поголів’я: корови – 1, нетелі – 0,61, свині – 0,47. Річна норма витрат кормів на 1 умовну голову – 35 ц к.од.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Розрахувати площу культурного пасовища і кількість загінок, якщо поголів’я корів 680 гол. Тривалість пасовищного періоду 210 днів. Середня денна норма зеленого корму на 1 голову 0,9 ц. Урожайність зеленої маси 130 ц/га. Буде одержано зелених кормів з інших джерел 4800 ц. Період відновлення травостою 22 дні. Тривалість випасання в одній загінці 5 днів.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

 

Заняття 1. Планування затрат і визначення собівартості продукції молочного скотарства.

Завдання:

• Планування фонду оплати праці по МТФ; потреби і вартість кормів; інших прямих затрат за ресурсно-нормативним методом.

• Визначення планової собівартості 1 ц молока, 1 голови приплоду.

• Планування фонду оплати праці по МТФ.

Таблиця 1

Визначити фонд оплати праці по МТФ

Категорії працівників Потреба, осіб Оплата по тарифу, грн. Доплата за продукцію (20%), грн. Надбавка за майстер­ність, грн. Надбавка за стаж (12%), грн. Всього оплата праці з надбавками, грн. Нарахува­ння на оплату праці (___%), грн. Фонд оплати праці всього, грн.
                 
1. Доярки                
2. Скотарі       X        
3. Нічні доглядачі     X X        
Всього X              

 

Методика розрахунку

 

1. Праця доярок відноситься до V розряду, а скотарів – IV розряду (взяти з теми 6, табл. 1).

Місячна ставка нічних скотарів – 118 грн. Оплата праці по тарифу визначається:

■ доярок, скотарів – Тф = Чосіб х Тс х 365днів;

■ нічних доглядачів – Тф = Місячна ставка х Чосіб х 12 місяців.

2. Доплата за продукцію нараховується дояркам і скотарям від їх оплати по тарифу:

Сд = Тф х 20%: 100%

 

2. Надбавка за майстерність нараховується лише дояркам, виходячи із чисельності доярок, яким присвоєно звання майстра тваринника:

І класу – 5 осіб – 20%.

II класу – 7 осіб – 10%

визначається середній відсоток доплати:

Кд = 5 х 20% + 7 x 10%: 20 осіб х 100% = 8,5%

Нараховують надбавку за майстерність:

Мд = Тф х 8,5%: 100%

На дану суму нараховують нарахування в розмірі ____%.

 

Таблиця 2

Запланувати потребу і вартість кормів та підстилки

Середньоріч­не поголів'я корів, гол. Потреба кормів Вартість кормів, грн. Потреба в підстилці Вартість підстилки, грн.
на 1 гол, ц к. од. на поголів'я всього, ц к.од. на 1 гол, ц на поголів'я всього,ц
             

Примітка. Ціна 1 ц вівса – 36 грн.,

1 ц підстилки – 0,60 грн.

 

Методика розрахунку

 

Потребу в кормах розраховують множенням потреби кормів на 1 голову на поголів'я, а вартість кормів – множенням визначеної потреби на ціну 1 ц вівса. Аналогічно проводимо розрахунки по підстилці.

 


Таблиця 3

Запланувати інші прямі затрати за ресурсно-нормативним методом

Затрати Одиниця виміру Норматив на одну голову На все поголів'я
1. Поголів'я корів гол. X  
2. Засоби захисту грн. 0,5  
3. Послуги автотранспорту т-км    
4. Вартість автопослуг грн. 0,65  
5. Послуги МТП т-км    
6. Вартість послуг МТП грн. 0,25  
7. Послуги електропостачання кВт-год    
8. Вартість електропостачання грн. 0,16  
9. Амортизація грн. 5,20  
10. Поточний ремонт грн. 9,60  
11. Послуги водопостачання м3    
12. Вартість послуг водопостачання грн. 0,30  
13. Загальновиробничі витрати грн. 1,8  
14. Страхові платежі грн. 1,25  
15. Вихід гною т    
16. Вартість гною грн. 4,50  
Всього інших прямих затрат грн. X  

Одержані результати звести в таблицю.

 

Таблиця 4

Витрати Одиниця виміру Показники
1. Фонд оплати праці грн.  
2. Вартість кормів грн.  
3. Вартість підстилки грн.  
Інші прямі затрати, 4. В тому числі вартість гною грн. грн.  
Всього планованих затрат грн.  

2. Визначити собівартість 1 ц молока, 1 гол. приплоду.

 

Таблиця 5

Вид продукції   Кількість продукції, ц, гол. Собівартість, грн.
1 ц, гол. всього
1. Молоко а) поголів'я корів – 505 б) нормативна продуктивність –35 ц      
2. Приплід на 100 корів – 95 телят      

 

Заняття 2.

Завдання: Визначення собівартості продукції різних видів тваринництва.

1. Поголів'я молодняку великої рогатої худоби – 1230 гол. Плановий середньодобовий привіс – 600 грн. Планові затрати становлять 837000 грн., а також планується одержати гною на 1 гол. – 4т (нормативна вартість 1 т гною – 4,5 грн.). Розрахувати планову собівартість 1 ц приросту.

 

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. На пасіці підприємства буде викачено з вуликів 35 ц меду (і 12 залишено у вуликах на зиму). А також планується одержати 6 ц воску. Витрати по бджільництву передбачені в сумі 13600 грн., 20% яких відносять на запилювальні культури. Обчислити собівартість воску, меду, якщо поточна реалізаційна ціна за 1 ц меду – 350 грн., 1 ц воску – 800 грн.

 

Методика розрахунку

 

На собівартість меду і воску відносять 80% запланованих витрат, які розподіляють по реалізаційних цінах.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Витрати по рибництву заплановані в сумі 7500 грн, буде одержано 48 ц товарної риби, а маса цьогорічок – 6 ц.

Розрахувати собівартість 1 ц риби.

 

Методика розрахунку

 

Валовий вихід продукції рибництва включає масу товарної риби і цьогорічок.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. По інкубатору заплановані витрати в сумі 38600 грн., буде одержано 60900 шт. добових курчат, а вартість відходів виробництва – 200 грн. Визначити планову собівартість 1 голови добових курчат.

 

Методика розрахунку

 

У витрати не включають вартість відходів.

Розрахунок:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ

РОСЛИННИЦТВА

Завдання:

Розрахувати показники переробки продукції:

ü зернових культур;

ü технічних культур.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

1. Спланувати собівартість 1 тонни борошна 1,11 сорту та 1 т висівок від переробки озимої пшениці. Якщо буде здано на переробку озимої пшениці 1600 т, по собівартості 1 тонни зерна – 500 грн., крім того, понесено витрати з переробки 1 тонни зерна:

Нафтопродукти – 12 грн.,

Паливо – 15 грн.,

Електроенергія – 20 грн.,

Оплата – 25 грн.,

Нарахування на оплату праці – % (від гр. 4).

Інші затрати – 1,5 грн.

Вихід борошна І сорту – 45%

II сорту – 33%

Висівка решта – %

Ціна 1 т, муки І сорту – 1100 грн.

II сорту – 700 грн.

Висновок – 150 грн.

Висівок – 150 грн.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. Спланувати вихід гречаної крупи та пшона від переробки гречки і проса, якщо буде здано на переробку, тонн

Гречки – 22500

Проса – 12800

Вихід гречаної крупи – 65%

Вихід пшона – 68%

3. Спланувати вихід комбікормів на комбікормовому заводі, якщо на переробку буде здано зерно – 52200 т.

Примітка. Вихід комбікормів від зданого зерна – 118%.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ І ЗБЕРІГАННЯ ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР

Спланувати собівартість 1 ц продукції від переробки коренів цукрового буряку, якщо:

• буде здано на переробку – 6000 ц коренів;

• жому – 79%;

• меляси – 6,5%.

Вартість сировини 1 ц – 7,20 грн.

Витрати по переробці 1 ц – 6,35 грн. крім того,

• цехові витрати на 1 ц – 1,30 грн.

• загальнозаводські на 1 ц – 1,40 грн.

ціна 1 т жому – 15 грн.

ціна 1 ц меляси – 4,50 грн.

 

 

Методика розрахунку

 

Собівартість цукру визначають:

шляхом ділення витрат без вартості жому і меляси, по реалізаційних цінах, на вихід цукру в центнерах.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Спланувати вихід олії від переробки соняшнику та собівартість олії:

а) виробничу;

б) повну.

Якщо вартість сировини, т – 3960 грн.;

Вартість допоміжних матеріалів – 3200 грн.

Оплата праці – 4100 грн.

Вартість тари – 325 грн.;

Інші виробничі затрати – 1200 грн.;

Позавиробничі витрати – 585 грн.;

Здано на переробку соняшнику – 22 т.;

Вихід олії – 40%;

Вихід макухи – 50%;

Реалізаційна ціна 1 ц макухи – 25 грн.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 477; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.222.189.51 (0.068 с.)