Глава І. Конституційне право — галузь національногоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Глава І. Конституційне право — галузь національногоправа України........................................................................................... 8

§ 1. Предмет та метод конституційного права............................. 8

§ 2. Система конституційного права .......................................... 14

§ 3. Поняття, ознаки та види норм конституційного права ... 18

§ 4. Реалізація норм конституційного права. Тлумачення норм

конституційного права............................................................. 23

§ 5. Прогалини та аналогія в конституційному праві................ 26

§ б. Джерела конституційного права: поняття, ознаки, види............. 27

§ 7. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб'єкти,

об'єкти, зміст, підстави виникнення, зміни та припинення .... 33
§ 8. Конституційно-правова відповідальність: поняття, особливості,

види...................................................................................................... 39

§ 9. Колізії в конституційному праві ..................................................... 45

Контрольні питання та завдання ................................................. 47

Нормативно-правові акти ............................................................... 48

Література ........................................................................................ 48

Глава II. Основи вчення про Конституцію.................................................. 50

§ 1. Поняття конституції, її функції та властивості ........................... 50

§ 2. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму....................... 54

§ 3. Форма і структура конституцій. Класифікація конституцій 57

§ 4. Прийняття та зміна конституцій ............................................ 61

§ 5. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки

Крим............................................................................................. 67

§ 6. Правова охорона Конституції України ................................ 70

Контрольні питання та завдання ................................................. 76

Нормативно-правові акти ....................................................... 77

Література ................................................................................ 77

Глава III. Основи конституційного ладу України............................. 79

§ 1. Поняття, суть, ознаки конституційного ладу України. Гаранта

конституційного ладу України ............................................. 79

§ 2. Поняття та принципи державного ладу України. Механізм та

основні функції Української держави ................................. 85Зміст


Зміст 5


 


§ 3. Поняття, сутність, основні принципи та система суспільного

ладу України....................................................................................... 90

Контрольні питання та завдання ................................................. 91

Нормативно-правові акти ............................................................... 92

Література .............................................................................. 92

Глава IV. Конституційно-правовий статус людини

і громадянина в Україні......................................................................... 94

§ 1. Поняття, структура та види конституційно- правового статусу

людини і громадянина ............................................................. 94

§ 2. Поняття громадянства і належність до громадянства України 99

§ 3. Принципи громадянства України ........................................ 104

§ 4. Порядок набуття та припинення громадянства України. Повноваження державних органів, які беруть участь у

вирішенні питань громадянства............................................. 109

§ 5. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, закордонних українців та

іммігрантів в Україні. Право притулку в Україні.................. 126

Контрольні питання та завдання ......................................... 133

Нормативно-правові акти ...................................................... 134

Література ............................................................................... 134

Глава V. Конституційні права, свободи та обов'язки людини

і громадянина в Україні......................................................................... 136

§ 1. Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини

і громадянина в Україні .......................................................... 136

§ 2. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина

та їх співвідношення з національним законодавством..... 140

§ 3. Громадянські (особисті) права та свободи людини

і громадянина в Україні .......................................................... 141

§ 4. Політичні права і свободи громадян України .................... 158

§ 5. Соціальні, економічні та культурні права та свободи людини

і громадянина в Україні .......................................................... 175

§ 6. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні .... 180

§ 7. Механізм реалізації, гаранлї та захист прав і свобод людини
і громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та
свобод людини і громадянина в Україні............................... 182

Контрольні питання та завдання ........................................ 194

Нормативно-правові акти ...................................................... 195

Література ............................................................................... 196

Глава VI. Форми безпосередньої демократії

(прямого народовладдя)...................................................................... 199

§ 1. Поняття та суть безпосередньої демократії, її форми........ 199

§ 2. Поняття, соціальні функції та види виборів. Поняття відзиву 201

§ 3. Поняття виборчого права. Принципи виборчого права України 206

§ 4. Поняття та види виборчих систем................................................ 209


§ 5. Виборчий процес та його етапи .................................................. 214

§ 6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються

процесу виборів. Відповідальність за порушення

виборчого законодавства України ....................................... 284

§ 7. Поняття та види референдумів............................................... 293

§ 8. Принципи і порядок проведення референдумів. Відповідальність

за порушення порядку проведення референдумів............ 299

Контрольні питання та завдання ......................................... 301

Нормативно-правові акти ....................................................... 302

Література ....................................................................................... 303

Глава VII. Конституційно-правові основи організації

і здійснення державної влади в Україні............................................. 305

§ 1. Державна влада як інститут конституційного права............ 305

§ 2. Конституційні загальні засади організації і здійснення

державної влади в Україні ...................................................... 307

§ 3. Поняття, система і види органів державної влади ............ 311

Контрольні питання та завдання ......................................... 317

Нормативно-правові акти ....................................................... 318

Література ................................................................................ 318

Глава VIII. Законодавча влада в Україні................................................... 320

§ 1. Загальна теорія і стан парламентаризму. Місце парламентів

у системі вищих органів державної влади ................................. 320

§ 2. Конституційно-правовий статус парламенту України —

Верховної Ради України........................................................... 327

§ 3. Конституційний склад і структура Верховної Ради України ... 334

§ 4. Компетенція (функціїта повноваження) Верховної Ради України 366
§ 5. Основні організаційно-правові форми діяльності Верховної

Ради України ............................................................................ 371

§ 6. Законодавчий процес та інші парламентські процедури.. 386

§ 7. Конституційно-правовий статус народного депутата України .. 411

Контрольні питання та завдання ............................................... 427

Нормативно-правові акти ............................................................. 428

Література ................................................................................ 429

Глава IX. Конституційно-правовий статус Президента України......... 431

§ 1. Загальна характеристика інституту президента. Становлення

інституту президента в Україні...................................................... 431

§ 2. Порядок обрання Президента України ................................ 437

§ 3. Функції і повноваження Президента України ...................... 441

§ 4. Підстави для дострокового припинення повноважень

Президента України .................................................................. 450

Контрольні питання та завдання ............................................... 453

Нормативно-правові акти ....................................................... 453

Література ................................................................................ 454


6 Зміст


Глава X. Виконавча влада в Україні...................................................... 455

§ 1. Поняття виконавчої влади і система її органів........................... 455

§ 2. Конституційно-правовий статус Кабінету Міністрів України .. . 457
§ 3. Конституційно-правовий статус міністерств та інших

центральних органів виконавчої влади ................................... 475

§ 4. Конституційно-правовий статус місцевих державних

адміністрацій.................................................................................... 481

Контрольні питання та завдання ............................................... 495

Нормативно-правові акти ...................................................... 496

Література ............................................................................... 496

Глава XI. Судова влада та прокуратура в Україні.

Конституційний Суд України.............................................................. 498

§ 1. Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика 498
§ 2. Конституційний Суд України — єдиний орган конституційної

юрисдикції в Україні ............................................................... 505

§ 3. Порядок формування та склад Конституційного Суду України 508

§ 4. Компетенція Конституційного Суду України ...................... 515

Контрольні питання та завдання ......................................... 527

Нормативно-правові акти ...................................................... 528

Література ............................................................................... 528

Главо XII. Територіальний устрій України......................................... 530

§ 1. Поняття та особливості територіального устрою України 530

§ 2. Основи конституційно-правового статусу Автономної

Республіки Крим ..................................................................... 537

§ 3. Поняття та система адміністративно- територіального устрою

України........................................................................................ 553

Контрольні питання та завдання ............................................... 559

Нормативно-правові акти .............................................................. 559

Література ...................................................................................... 560

Глава XIII. Місцеве самоврядування в Україні........................................ 561

§ 1. Поняття місцевого самоврядування ........................................... 561

§ 2. Принципи та система місцевого самоврядування в Україні ... 568
§ 3. Організаційно-правова та матеріально- фінансова основи

місцевого самоврядування в Україні ................................... 605

§ 4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні............................. 619

Контрольні питання та завдання ......................................... 625

Нормативно-правові акти ....................................................... 626

Література ............................................................................... 626

Предметний покажчик...........................................................................628


ПЕРЕДМОВА

Після проголошення незалежності України розпочався і три­ває бурхливий процес становлення вітчизняної правової системи. Не оминув він і галузі конституційного права, яка внаслідок не­розривного зв'язку з політичною системою суспільства зазнала чи не найбільш відчутних змін.

Визнання важливості володіння теорією конституційного права при побудові демократичної правової держави, якою прагне стати Україна, постійний процес «зростання» вітчизтного кон­ституційного законодавства до рівня загальновизнаних світових стандартів зумовлюють необхідність підготовки якісної навчаль­ної літератури.

Серед чшіників, які несприятливо впливають па якість на­вчальних посібників, зокрема з конституційного права України, можна назвати постійні зміни вітчизняного законодавства, у ре­зультаті чого кожен виданий посібник уже містить положення законодавства, які є нечинними. Тому при написанні даного на­вчального посібника, з одного боку, аналізувалося чинне консти­туційне законодавство України, а з іншого — проблеми та тен­денції законодавчого регулювання того чи іншого питання.

З нашої точки зору, з огляду на наведену причину, змін по­требує система викладання конституційного права в Україні. Так, у межах вивчення конституційного права варто запровадити три основні навчальні дисципліни (без урахування викладання спецкурсів): «Теорія конституційного права», «Конституційне право України», «Конституційне (державне) право зарубіжних країн». При цьому в рамках вивчення двох останніх дисциплін слід зосередитися на викладанні конституційного права України і конкретних зарубіжних країн, уникаючи повторення суто тео­ретичного матеріалу, який має вивчатися у курсі теорії консти -туційного права.


 


■""


 

 
 

Глава І

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО -

ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО

ПРАВА УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.01 с.)