Основні етапи розвитку соціологічного знання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні етапи розвитку соціологічного знанняВСТУП

 

На основі програми курсу "Соціологія" викладачами кафедри філософських та соціальних наук Київського національного торго­вельно-економічного університету було створено опорні конспекти лекцій з даного курсу.

Опорні конспекти курсу спрямовані на те, щоб дати студентам цілісне уявлення про специфіку соціологічного знання. Тому кожна тема курсу має програмну анотацію, з кожного питання даються логічні схеми та визначення понять, контрольні питання. Література до кожної теми допомагає студентам при вивченні курсу, а також іншого матеріалу.

Опорні конспекти курсу "Соціологія" мають допомогти студен­там розвинути творче мислення, формувати у майбутніх спеціалістів соціологічні знання про місце і роль соціальних факторів і соціальних інститутів у житті суспільства, допомогти органічно пов'язувати здобуті соціологічні знання із складними проблемами сучасного життя, вміти орієнтуватися у ньому.

 

 

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Програмна анотація

1. Об'єкт і предмет соціології.

2. Система соціологічних знань та її елементи.

3. Основні функції соціології.

 

Основні поняття: об'єкт соціології, предмет соціології, соціальне, макросоціологія, мікросоціологія, метод у соціології.

 

Соціологія - наука про становлення, розвиток і функціонування соціальних спільнот, про соціальні процеси і соціальні відносини між спільнотами і особистістю, наука про суспільство і суспільні відносини.

 

 

 

 

Соціальне - це відображення змісту і характеру взаємодії між суб'єктами (індивідами, групами, спільнотами) як результат виконан­ня людиною певних соціальних ролей, які вона бере на себе, стаючи членом суспільства.

 

Соціальні закони - це необхідні, суттєві, утримуючі, повторю­вальні відносини між соціальними явищами та процесами.

 

 

       
 
Загальні
 
Специфічні
 


  Методологічна основа соціології
  Предмет вивчення філософії

 

 

 

Макросоціологія - досліджує крупномасштабні соціальні системи та історичні тривалі процеси.

Мікросоціологія- вивчає повсякденну поведінку людей в їх безпосередній міжособистісній взаємодії.

Метод у соціології - це засіб будування і обгрунтування соціологічного знання, сукупність прийомів, процедур і операцій емпіричного і теоретичного пізнання соціальної реальності.

 

 

 

Функції соціології:

Теоретико-пізнавальна, пояснювальна, описова, прикладна, прогностична, управлінська, соціотворча, інформаційна, світоглядна, культурно-просвітницька.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення поняття "соціологія".

2. Розкрийте сутність визначення предмета та об'єкта соціології.

3. Що таке соціальне?

4. Дайте визначення метода у соціології.

5. Яка структура соціологічної системи знань?

6. Що вивчає макро- і мікросоціологія?

7. Які основні функції соціології Ви знаєте?

 

Література [2.12; 2.14; 2.18; 2.21].

 

 

Тема 2. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЗАРУБІЖНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

Програмна анотація

1. Основні етапи розвитку соціологічного знання.

2. О. Конт-родоначальник соціології.

3. Типи наукової соціології та їх сутність.

4. Основні напрями і школи соціології.

 

Основні поняття: натуралізм, теологія, метафізика, позитивізм, соціальна статика, соціальна динаміка.

 

 

Тема 3. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ

Програмна анотація

1. Основні напрями та тенденції розвитку соціально-політичної дум­ки в Україні у XIX ст.

2. Проблеми теоретичної соціології М.М. Ковалевського.

3. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні в сучасних умовах.

Основні поняття: еволюція, прогрес, слав'янська федерація, авто­номно-федеративна система.

 

 

 

Основні напрями соціологічних досліджень в Україні

В сучасних умовах

♦ соціальні проблеми, соціальна стратифікація та професійна орієнтація молоді;

♦ вплив засобів масової інформації на самовизначення молоді;

♦ застосування математичних методів у соціологічних дослідженнях;

♦ вивчення закономірностей ціннісної свідомості;

♦ соціологія освіти, вивчення проблем вищої школи;

♦ проблема адаптації особистості в сучасних умовах;

♦ проблема становлення державності.

 

Питання для самоконтролю

1. Які два напрями соціально-політичної думки існували на Україні уХІХст.?

2. У чому полягає сутність теоретичної соціології М.М.Кова™ левського?

3. Назвіть основні напрями сучасних соціологічних досліджень.

 

Література [2.4; 2.9; 2.18].

 

Тема 4. СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Програмна анотація

1. Поняття суспільства. Основні ознаки суспільства та його струк­турні елементи.

2. Поняття соціальних та соціетальних систем. Класифікація соціальних систем.

3. Історичні типи суспільства: традиційне, індустріальне.

 

Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціетальна система, соціалізація, класифікація.

 

 
 
Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему  

 


 

- О. Конт: суспільство - це функціональна система, структуру якої складають сім'я, класи і держава, та яка базується на розподілі праці і солідарності.

- Е. Дюркгейм; суспільство - це індивідуальна духовна реальність, основою якої є система колективних уявлень.

- М. Вебер: суспільство - це взаємодія людей, є продуктом соціаль­них, тобто орієнтованих на людей, дій.

- T. Парсоне визначав суспільство як систему соціальних дій та відносин між людьми, сполучним началом яких є норми та цінності.

- K. Маркс: суспільство - це сукупність відносин між людьми, яка розвивається історично, і складається в процесі спільної діяльності.

 

 

 

 

   
 
Соціальна система- це цілісне соціальне утворення (суспільство, соціальна спільнота, соціальна група і тлі.), де основними елементами є люди, їх зв'язки та стосунки
 
 
Соціетальна система - це самовідтворення людьми певних суспільних відносин  

 

 


 

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке суспільство?

2. Розкрийте сутність понять "соціальна система" та "соціетальна система".

3. Назвіть та розкрийте сутність ознак суспільства.

4. Які структурні елементи включає в себе суспільство?

5. Розкрийте сутність традиційного та індустріального суспільства.

6. У чому полягає сутність кваліфікації соціальних систем?

 

Література [1.4; 2.13; 2.18].

 

Тема 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СОЦІАЛЬНА

СТРАТИФІКАЦІЯ

Програмна анотація

1. Соціальна структура та її основні компоненти.

2. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

 

Основні поняття: соціальна структура, соціальна стратифікація, со­ціальна мобільність, соціальний статут, соціаль­на роль, соціальне відтворення.

 
 
Соціальна структура - це сукупність відносно стійких зв'язків між окремими елементами соці­альної системи, яка відображає її істотні харак­теристики, фіксуючи притаманний даному суспіль­ству спосіб розрахунку та кооперації, стан суспіль­них відносин.

 


Соціальне відтворення - це процес еволюційного розвитку системи соціальних відносин і спільностей у рамках суспільно-економічного устрою та форм їх циклічного відтворення.

 

Соціальна стратифікація - це емпірично фіксо­вана спільнота, яка об'єднує людей на яких-небудь загальних позиціях, або які мають спільне діло, що призводить до конструювання даної спільноти в соціаль­ній структурі суспільства і протиставлення іншим со­ціальним спільнотам  
2

 

 

Страт - верства соціальної структури суспільства.

 

 

Соціальна мобільність - це перехід людей з одних суспільних верств в інші, а також їх просування до позицій з більш високим престижем, прибутком, освітою і владою, чи рух до більш низьких ієрархічних позицій.  

 


Соціальний статус - ранг чи позиція особистості в групі, чи групи у взаємовідносинах з іншими групами.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність поняття "соціальна структура".

2. Що розуміється під соціальним відтворенням?

3. Що таке соціальна стратифікація?

4. Розкрийте сутність критеріїв соціальної стратифікації.

5. У чому полягає сутність соціальної мобільності?

 

Література [1.2; 2.18].

 

 

Тема 6. СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ, СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.

Програмна анотація

1. Соціальна взаємодія та її роль у соціальному житті.

2. Соціальні відносини та їх структура.

3. Соціальні конфлікти та механізм їх вирішення.

 

Основні поняття: соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціаль­ний конфлікт, конфліктна ситуація, соціальний контроль.

 

       
 
Соціальна взаємодія - це форма, змістом якої є стосунки однієї людини з іншою, які обумовлені річчю, а відношення людини до речі має на увазі іншу людину  
 
   
  Людина - річ - людина (феодал) - (вітряк) - (кріпак)  

 


 

       
 
Об'єктивний бік взаємодії –це зв'язки, незалежні від окремих особистостей, але які опосередковують і контролюють зміст і характер їх взаємодії
 
Суб'єктивний бік взаємодії –це свідоме ставленняіндивидів один до одного,що грунтується на взаємних очікуваннях відповідної поведінки опосередковують і контролюють зміст і характер їх взаємодії

 

 


Соціальний зв'язок- це сукупність факторів, що обумовлюють спільну діяльність людей у конкретних умовах місця і часу для

досягнення конкретних цілей.

 

 

Соціальні відносини - це відносно стійкі зв'язки між індивідуумами та соціальними групами як постійними носіями якісно відмінних видів діяльності, що відріз­няються соціальними статусами і ролями в соціальній структурі суспільства.  

 


Види конфліктів

 

1. Внутрішньоособистісний - зіткнення приблизно рівних за силою, але протилежно спрямованих мотивів, потреб, інтересів, поглядів тощо.

2. Міжособистісний - ситуація взаємодії людей, через яку якої вони: а) прагнуть несумісних цілей; б) дотримуються несумісних цінностей і норм та намагаються реалізувати їх у взаємовідносини одне з одним; в) у гострій конкурентній боротьбі прагнуть досягти однієї і тієї самої мети.

3. Міжгруповий - конфліктними сторонами є соціальні групи, що прагнуть несумісних цілей і своїми практичними діями пере­шкоджають одне одному.

 

 

 

Конфліктна ситуація - це система взаємопов'язаних та взаємообумовлених елементів об'єктивного і суб'єктивного рівня, яка відображає актуальне протиріччя  

 


Соціальний контроль - механізм саморегуляції у соціаль­них системах (групах, колективах, організаціях, суспільстві в цілому), який здійснює безпосередню нормативну (моральну, правову, адміністративну та ін.) регуляцію людей  

 

 

Питання для самоконтролю

 

1. Що таке соціальна взаємодія?

2. Який зміст має поняття "соціальні відносини"?

3. Яка структура категорії "соціальні відносини"?

4. Поняття "соціальна група" та її структура?

5. Які місце і роль соціального конфлікту в соціальній взаємодії?

6. Які види соціальних конфліктів Ви знаєте?

7. Що таке класифікація соціальних конфліктів?

8. Що таке конфліктна ситуація?

9. Дайте визначення поняття "соціальний контроль".

 

Література [1.1; 1.2; 1.3; 2.10; 2.12; 2.22].

 

Тема 7. СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ СУСПІЛЬСТВА

Програмна анотація

1. Поняття "соціальний інститут". Сутність соціальних інститутів.

2. Типи і функції соціальних інститутів.

3. Функції соціальних інститутів.

 

Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, сім'я, шлюб, статус.

 

 
 
Соціальний інститут - це стійка форма спільної діяльності людей, яка склалась історично  

 

 


 

Соціальний контроль - механізм саморегуляції у соціальних системах (групах, колективах, організаціях, у суспільстві в цілому), який здійснює безпосередньо нормативну (моральну, правову, адміністративну і т.ін.) регуляцію людей.

 

Соціальні санкції - оперативні засоби соціального контролю, що виконують функції інтеграції суспільства, соціальних груп, соціалізації їх членів.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте поняття "соціальний інститут".

2. Назвіть основні функції соціального інституту і дайте їм коротку характеристику.

3. Розкрийте сутність інституалізованих соціальних зв'язків.

4. Що таке сім'я?

5. Який зміст поняття "шлюб"?

 

Література [2.1; 2.2; 2.5].

 

Тема 8. ОСОБИСТІСТЬ У СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНИХ

ЗВ'ЯЗКІВ

Програмна анотація

1. Поняття особистості в соціології.

2. Соціальний статус та соціальні ролі особистості.

3. Соціалізація індивідів та її основні етапи.

Основні поняття: особистість, соціальний статус, соціальні ролі, соціалізація, адаптація, ресоціалізація, девіація.

 

 

Структура особистості складається з трьох основних компонентів:

 

Когнітивних (kognitiv): думок, переконань, сприйняття, пам  
Емоційних любові, ненависті, заздрощів, гніву, симпатій, гордості та ін.  
Поведінкових (behavioral): вмінь, навичок  

 

Рольові вимоги

- описування типу поведінки, відповідно до даної ролі;

- вимоги, пов'язані з даною поведінкою;

- оцінка виконання запропонованої ролі;

- санкції - соціальної накладки тієї чи іншої дії в рамках вимог соціальної системи.

 

 

     
 
 
 
Ресоціалізація - навчання новим формам поведінки, що стануть всупереч формам, які були опановані раніше (Р. Гоулд)  
 
 
Девіація - поведінка, що порушує суттєві соціальні норми та засуджується значною кількістю людей  

 


 

Девіація визначається залежно від соціальних обставин та влад­них відносин; визначення певних форм поведінки як девіантних може змінюватися.

Значна кількість населення стигматизує (затавровус) пове­дінку, що не є загальноприйнятою в даному суспільстві.

 

       
 
 
   

 

 


люди, що мають такі властивості, через які інші люди відмовляють їм у повному соціальному прийнятті (ув'язнені, алкоголіки, наркомани, гомосексуалісти).

 

 
 
Типи соціалізацій 1. Первинна соціалізація 2. Рольова соціалізація: а) набуття нової ролі; б) пристосування старих ролей до обставин, що змінюються; в) позбавлення індивіда певних ролей або вихід з них.  

 

 


Фактори соціалізації

- Гра;

-Навчання;

- Вплив засобів масової інформації.

 

Питання для самоконтролю

 

1. Як Ви розумієте поняття "соціалізація"?

2. З яких основних компонентів складається особистість?

3. Які Ви знаєте типи соціалізації?

4. Як Ви розумієте поняття "соціальний статус" та "соціальна роль"?

5. Яка роль понять "адаптація" і "ресоціалізація" в процесі соціалізації особистості?

 

Література [2.17; 2.18].

 

 

Тема 9. СОЦІОЛОГІЯ ЕКОНОМІКИ

Програмна анотація

1. Соціологія економічного життя - новий напрям соціологічної науки.

2. Соціально-економічна організація суспільства.

 

Основні поняття: економічна соціологія, предмет економічної соціології, економічна сфера, соціальна сфера, соціальний механізм, соціальні протиріччя, праця, суспільний розподіл праці.

 

 

Економічного життя

Перший етап (20-30-ті pp.) - теоретичне вишукування засобів наукового обгрунтування суспільних явищ у нових економічних умовах (В.І. Ленін (1870-1924), М.І. Бухарін (1888-1938), О.В. Чаянов (1888-1938) та ін.).

 

Другий етап (60-80-ті pp.) - дослідження на "стики" економіки і соціології. На цьому етапі набули розвитку такі нацрями: соціологія праці як спеціальна соціологічна теорія; проблеми соціального розвитку робітничого класу та технічної інтелігенції;

% методологічні та прикладні питання комплексного соціально-економічного планування; загальнометодологічні проблеми соціологічного знання.

 

Третій етап (з середини 80-х pp. до сьогодні) - період оформлення економічної соціології як науки про механізм зв'язків між економікою та суспільством, а також науки про відповідні форми економічної поведінки людини в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ і послуг.

   
 
Економічна соціологія — це галузь, яка вивчає взаємодію економічного і соціального розвитку, а також мотивацію поведінки індивіда у сфері економіки    
 
 
Предмет економічної соціології - взаємодія еконо­мічної і соціальної сфер життя людей, на основі яких фор­мується стійка система соціальної поведінки суспільних груп, а також їх взаємодія одна з одною і з державою    

 

 


Питання для самоконтролю

1. Що вивчає економічна соціологія?

2. Дайте визначення суспільному розподілу праці та розкрийте сутність його видів.

3. У чому полягає сутність поняття "економічна сфера"?

4. Розкрийте сутність понять "соціальна сфера", "соціальні протиріччя" та "соціальний механізм".

Література [1.1; 1.3; 2.3; 2.16; 2.20].

 

.

Тема 10. ЛЮДИНА У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

Програмна анотація

1. Поняття та ознаки господарчої організації.

2. Економічна діяльність та поведінка, її типи та форма прояву.

3. Трудові конфлікти та шляхи їх вирішення.

 

Основні поняття: господарча організація, економічна поведінка,трудовий конфлікт.

 

Господарча організація - система соціальних відносин, орієнтованих на досягнення загальної мети, ' які володіють власними ресурсами, внутрішніми ' нормативною та статусною структурами, в рамках якої члени організації за відповідні нагороди виконують відведені їм функціональні ролі

 


,, :v а!

 

 

Основні ознаки

Господарської організації

- виражена загальна мета, не зводиться до індивідуальної мети її членів;

- набір ресурсів та відповідний спосіб їх захисту;

- система офіційно затверджених норм поведінки та форм контролю за їх дотриманням;

- структура стійких відтворюваних статусів;

- наявність винагород та покарань за участь (неучасть) у справах організації.

... .

 

 

 

Економічна діяльність - спосіб здійснення і розвитку соціальної дійсності, спрямований на пере­творення матеріальних умов життя, прояв якої відоб­ражається в трудовій активності  

 


 

Економічний інтерес - це основна категорія для позначення реальних причин і корінних, найбільш глибин­них мотивів економічної діяльності та економічної поведін­ки людей, які стоять за їх неопосередкованим побудженням-мотивами, ідеями та ін.  

 

 


Предмет трудового конфлікту

 

· Умови праці (технологія; режим; безпека і т.ін,);

· Система розподілу ресурсів (виплата заробітної плати; роз­поділ отриманого прибутку; участь робітників в управлінні капі­талом і т.ін.);

· Виконання прийнятих раніше домовленостей(погашення боргів, розрахунки і т.ін.)

 

Причини трудових конфліктів

 

• проблема розподілених відносин

з приводу присвоєння будь-яких благ і цінностей;

• складність функціональної взаємодії

причиною часто є бездіяльність одних працівників порівняно з іншими з приводу організації спільної діяльності;

• рольові протиріччя

ролі протилежні щодо цілей та засобів поведінки суб'єктів (виробники - контролери);

• суто ділові розбіжності розбіжності в поглядах;

• лідерство

амбіції;

• ненормальні умови праці;

• несумісність

суб'єктивні, психологічні особливості індивідів;

• статевовіковий склад організації.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке господарча організація та які її основні ознаки?

2. Розкрийте сутність основних рис господарської організації.

3. Що розуміється під економічною поведінкою та які її типи?

4. Розкрийте сутність форм прояву економічної поведінки.

5. Дайте визначення трудового конфлікту та розкрийте сутність його предмету і функцій.

 

Література[2.3; 2.7; 2.15; 2.16; 2.19; 2.20].

 

Тема 11. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Програмна анотація

1. Поняття предмету та об'єкта соціологічного дослідження.

2. Поняття наукової гіпотези. Види гіпотез.

3. Сутність вибірки в соціологічному дослідженні.

 

Основні поняття: предмет соціологічного дослідження, об'єкт соціологічного дослідження, гіпотеза, пілотажне дослідження, польове обстеження, вибірка.

 

 

 

 
 

 


Для опису об'єкта повинні враховуватися такі характеристики:

- професійна приналежність;

- просторове обмеження (регіон, місто і т.ін.)

- тимчасові межі;

- функціональна спрямованість (виробнича, політична, релігійна і т.ін.)

Одиницями спостереження є люди (якщо об'єкт - діяльність людей).

 

Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, теоретико-пізнавальний і практично-прикладний, завдання формулю­ють питання, на які необхідно дати відповідь для реалізації мети дослідження.

 

Програма соціологічного дослідження - науковий документ, який утримує методологічні та процедурні основи дослідження соціального об'єкта.

 

 
 
Гіпотеза - це обгрунтоване передбачення структури соціальних об'єктів щодо характеру елементів і зв'язків, які утворюють ці об'єкти щодо механізму їх функціонування і розвитку  

 

 


 

 

Стан знання про об'єкт, що вивчається, визначає характер плану: пошуковий, описовий та експериментальний.

 

Пошуковий - коли немає чіткого уявлення про проблему або об'єкт дослідження. Мета плану- формулювання проблеми. Пошуковий план пропонує три основні етапи роботи:

- вивчення документів, літератури;

- опитування експертів (рекомендується заздалегідь скласти

список);

- здійснення спостережень.

Описовий - коли знання проблем, що існують, дозволяють виді­лити об'єкт і сформулювати описову гіпотезу. Мета плану -перевірити гіпотезу і у разі підтвердження одержати точні якісно-кількісні характеристики об'єкта, що вивчається.

Експериментальний - коли дані щодо об'єкта дозволяють сформулювати пояснюючу гіпотезу. Мета плану - встановити причинно-наслідкові зв'язки в об'єкті.

Основними ланками робочого плану соціологічного дослідження є: ■ пілотажне дослідження (або проба) методик збору первинних даних; , ■ польове обстеження (масовий збір даних на об'єкті); ■ підготовка первинних даних для обробки, обробка даних, їх аналіз і викладення результатів  

 

 


Пілотажне дослідження дає можливість оцінити якість запитань, моделі вибірки, а також внести потрібні зміни.

Польове обстеження забезпечує збір основного матеріалу на об'єкті.

 

 

 

 

Вибірка - сукупність способів, прийомів, про­цедур відбору елементів об'єкта, одиниць спостере­ження та вивчення при масових соціологічних дослідженнях

 

 


Основою вибірки називають перелік елементів генеральної сукупності, якщо він задовольняє вимоги повноти, точності, зручності роботи з ним, відсутність дублювання спостереження (списки виборців, співробітників закладу і т.ін.).

Репрезентативність вибірки забезпечує рівні шанси всім елементам генеральної сукупності потрапити до вибіркової сукупності.

 

 
 
Генеральна сукупність - це безліч елементів, які мають якусь загальновизнану характеристику і вказують належність до даної системи

 


Щодо генеральної сукупності

Умови Рішення
а) є перелік об'єктів у генеральній сукупності; а) подолати шляхом 1-2 пілотажних (пробних дослі-жень)
б) немає переліку об'єктів у генеральній сукупності б) будується очевидно, тобто використовують стихійну вибірку (опитування першого зустрічного)

 

У соціології існують складні і прості схеми вибірки:

 

 
 
До простих належать: ■ простий випадковий зворотний або незворотний відбір; ■ системний відбір; ■ серійна вибірка; ■ метод маршрутного опитування; ■ стратифікований відбір. До складних схем вибірки належать багатоступеневі і ком­біновані. У багатоступеневому відборі на кожній ступені зміню­ється одиниця відбору Наприклад: І. Відбір підприємств II. Відбір бригад . III. Відбір робочих

 

 


Питання для самоконтролю

1. Що є предметом та об'єктом соціологічного дослідження?

2. Розкрийте сутність функцій соціологічного дослідження.

3. Що у соціологічному дослідженні розуміють під гіпотезою та які її види?

4 . Які основні ланки робочого плану?

5. Розкрийте сутність вибірки та генеральної сукупності.

 

Література [1.5].

 

Тема 12. ОПИТУВАННЯ, СПОСТЕРЕЖЕННЯ, АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ У СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ. ОБРОБКА СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Програмна анотація

 

1. Опитування як метод збору соціологічної інформації.

2. Аналіз документів у соціологічному дослідженні.

 

Основні поняття: опитування, спостереження, документальне дже­рело, анкета, контет-аналіз.

 

 
 
Опитування - незамінний приполі одер­жання інформації про су6*єктивний світ людей, їх схильності, мотиви діяльності, думки  


 

Виділяють заочне опитування і пряме опитування.

Опитування за формою:

• відкриті - респонденти висловлюються у вільній формі;

• закриті - усі варіанти відповідей заздалегідь передбачені.

Зондажне, або експрес-опитування застосовується в обсте­женнях суспільної думки і містить лише 3-4 пункти основної інформації та декілька пунктів, пов'язаних із демографічними і соціальними характеристиками опитування.

Соціометричне опитування - це метод опитування, спрямо­ваний на виявлення міжособистісних стосунків способом фіксації взаємних почуттів симпатії і неприязні серед членів групи. Можливі фіксації: вибір, відхилення, пропускання, тобто без винятку. Види критеріїв; виробничі, невиробничі, прогностичні, тобто ті, що дозво­ляють з'ясувати структуру очікувань відхилень членів кількості.

 

Вимоги до соціометричного критерію:

1. Передусім відобразити взаємовідносини між членами колективу.

2. Опитуваний повинен вибрати або відхилити іншого.

3. Критерій не повинен вибрати або відхилити іншого.

4. Використовувані критерії повинні цікавити колектив, що дослід­жується, бути значними для нього.

5. Критерій повинен описувати конкретні ситуації.

 
 
Вимоги до соціометричного опитування   ■ колектив повинен мати досвід спільної роботи (не менш як 6 місяців); ■ кількість групи - приблизно 8-9 чоловік (великий розмір колективу знизить якість одержаної інформації); ■ опитування повинно проводитися сторонньою для колек­тиву людиною; ■ кожен повинен робити вибір самостійно.

 


Результати опитування пропонують у формі соціограми або за допомогою соціологічного індексу:

 

Si = (C + C)/N-l,

де С+ - число позитивних виборів;

С- -число негативних виборів, одержаних членами групи від інших;

N - число опитуваних.

 
 
Анкета- перелік запитань, в яких емпірично окреслюється проблема, що вивчається  

 


Побудова анкети:

· перші запитання повинні бути більш простими;

· наступні - складними (бажано подійними);

· подальші - ще складнішими (мотиваційними);

· потім спад (знову подійні, фактологічні);

· і нарешті - найбільш складні (одне-два);

· завершує анкету "паспортичка" - дані про статус опитуваного.

 

 

 
 
Інтерв'ю- цілеспрямована бесіда, мета якої отримати відповіді на запитання, що передбачені програмою дослідження    

 

 


 

 
 
Спостереження - метод збору первинної соціальної інформації шляхом прямої чи опосередкованої реєстрації дослідження подій та умов, в яких вони мають місце  

 


 
 
Документальне джерело - будь-яка інформація, яка зафіксована в друкованому або рукописному тексті, на магнітній плівці, на фото- чи кіноплівці.    

 


 

 

Два основних типи аналізу

 

♦ традиційний - уся різноманітність розумових операцій, спрямова­них на інтерпретацію відомостей, які містяться у документі, з певної точки зору, прийнятої дослідником у кожному конкретному випадку;

♦ формалізований аналіз, або кількісний метод аналізу документів. Суть зводиться до того, щоб знайти такі прикмети, характеристики, властивості документа, які з необхідністю відбивали б певні існуючі сторони змісту.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке опитування? .

2. Які бувають види опитування та який їх зміст?

3. Що таке анкета та яка її побудова?

4. Розкрийте зміст інтерв'ю та її видів.

5. Яка роль спостереження в соціологічному дослідженні?

 

Література [1.5].

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основний

1.1. Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Избр. произведения. - М., 1990.

1.2. Сорокин П. Социальная стра
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 634; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.009 с.)