Тема 3. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 3. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЇ В УКРАЇНІПрограмна анотація

1. Основні напрями та тенденції розвитку соціально-політичної дум­ки в Україні у XIX ст.

2. Проблеми теоретичної соціології М.М. Ковалевського.

3. Особливості розвитку соціологічної думки в Україні в сучасних умовах.

Основні поняття: еволюція, прогрес, слав'янська федерація, авто­номно-федеративна система.

 

 

 

Основні напрями соціологічних досліджень в Україні

В сучасних умовах

♦ соціальні проблеми, соціальна стратифікація та професійна орієнтація молоді;

♦ вплив засобів масової інформації на самовизначення молоді;

♦ застосування математичних методів у соціологічних дослідженнях;

♦ вивчення закономірностей ціннісної свідомості;

♦ соціологія освіти, вивчення проблем вищої школи;

♦ проблема адаптації особистості в сучасних умовах;

♦ проблема становлення державності.

 

Питання для самоконтролю

1. Які два напрями соціально-політичної думки існували на Україні уХІХст.?

2. У чому полягає сутність теоретичної соціології М.М.Кова™ левського?

3. Назвіть основні напрями сучасних соціологічних досліджень.

 

Література [2.4; 2.9; 2.18].

 

Тема 4. СУСПІЛЬСТВО: СУТНІСТЬ, ТИПИ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Програмна анотація


1. Поняття суспільства. Основні ознаки суспільства та його струк­турні елементи.

2. Поняття соціальних та соціетальних систем. Класифікація соціальних систем.

3. Історичні типи суспільства: традиційне, індустріальне.

 

Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціетальна система, соціалізація, класифікація.

 

 
 
Еволюція уявлень про суспільство як соціальну систему  

 


 

- О. Конт: суспільство - це функціональна система, структуру якої складають сім'я, класи і держава, та яка базується на розподілі праці і солідарності.

- Е. Дюркгейм; суспільство - це індивідуальна духовна реальність, основою якої є система колективних уявлень.

- М. Вебер: суспільство - це взаємодія людей, є продуктом соціаль­них, тобто орієнтованих на людей, дій.

- T. Парсоне визначав суспільство як систему соціальних дій та відносин між людьми, сполучним началом яких є норми та цінності.

- K. Маркс: суспільство - це сукупність відносин між людьми, яка розвивається історично, і складається в процесі спільної діяльності.

 

 

 

 

   
 
Соціальна система- це цілісне соціальне утворення (суспільство, соціальна спільнота, соціальна група і тлі.), де основними елементами є люди, їх зв'язки та стосунки
 
 
Соціетальна система - це самовідтворення людьми певних суспільних відносин  


 

 


 

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке суспільство?

2. Розкрийте сутність понять "соціальна система" та "соціетальна система".

3. Назвіть та розкрийте сутність ознак суспільства.

4. Які структурні елементи включає в себе суспільство?

5. Розкрийте сутність традиційного та індустріального суспільства.

6. У чому полягає сутність кваліфікації соціальних систем?

 

Література [1.4; 2.13; 2.18].

 

Тема 5. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СОЦІАЛЬНА

СТРАТИФІКАЦІЯ

Програмна анотація

1. Соціальна структура та її основні компоненти.

2. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність.

 

Основні поняття: соціальна структура, соціальна стратифікація, со­ціальна мобільність, соціальний статут, соціаль­на роль, соціальне відтворення.

 
 
Соціальна структура - це сукупність відносно стійких зв'язків між окремими елементами соці­альної системи, яка відображає її істотні харак­теристики, фіксуючи притаманний даному суспіль­ству спосіб розрахунку та кооперації, стан суспіль­них відносин.

 


Соціальне відтворення - це процес еволюційного розвитку системи соціальних відносин і спільностей у рамках суспільно-економічного устрою та форм їх циклічного відтворення.

 

Соціальна стратифікація - це емпірично фіксо­вана спільнота, яка об'єднує людей на яких-небудь загальних позиціях, або які мають спільне діло, що призводить до конструювання даної спільноти в соціаль­ній структурі суспільства і протиставлення іншим со­ціальним спільнотам  
2

 

 

Страт - верства соціальної структури суспільства.

 

 

Соціальна мобільність - це перехід людей з одних суспільних верств в інші, а також їх просування до позицій з більш високим престижем, прибутком, освітою і владою, чи рух до більш низьких ієрархічних позицій.  

 


Соціальний статус - ранг чи позиція особистості в групі, чи групи у взаємовідносинах з іншими групами.

 

 

Питання для самоконтролю

1. Розкрийте сутність поняття "соціальна структура".

2. Що розуміється під соціальним відтворенням?

3. Що таке соціальна стратифікація?

4. Розкрийте сутність критеріїв соціальної стратифікації.

5. У чому полягає сутність соціальної мобільності?

 

Література [1.2; 2.18].

 

 

Тема 6. СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ, СОЦІАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ.

Програмна анотація

1. Соціальна взаємодія та її роль у соціальному житті.

2. Соціальні відносини та їх структура.

3. Соціальні конфлікти та механізм їх вирішення.

 

Основні поняття: соціальна взаємодія, соціальні відносини, соціаль­ний конфлікт, конфліктна ситуація, соціальний контроль.

 

       
 
Соціальна взаємодія - це форма, змістом якої є стосунки однієї людини з іншою, які обумовлені річчю, а відношення людини до речі має на увазі іншу людину  
 
   
  Людина - річ - людина (феодал) - (вітряк) - (кріпак)  

 


 

       
 
Об'єктивний бік взаємодії –це зв'язки, незалежні від окремих особистостей, але які опосередковують і контролюють зміст і характер їх взаємодії
 
Суб'єктивний бік взаємодії –це свідоме ставленняіндивидів один до одного,що грунтується на взаємних очікуваннях відповідної поведінки опосередковують і контролюють зміст і характер їх взаємодії

 

 


Соціальний зв'язок- це сукупність факторів, що обумовлюють спільну діяльність людей у конкретних умовах місця і часу для

досягнення конкретних цілей.

 

 

Соціальні відносини - це відносно стійкі зв'язки між індивідуумами та соціальними групами як постійними носіями якісно відмінних видів діяльності, що відріз­няються соціальними статусами і ролями в соціальній структурі суспільства.  

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 211; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.034 с.)