Основні характеристики економічного інтересу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні характеристики економічного інтересу- економічні інтереси суб'єктивні - це означає, що вони завжди мають своїх носіїв (клас, соціальна група, окремий індивід, трудовий колектив);

- економічні інтереси об'єктивні- це означає, що вони відобра­жають роль відповідних суб'єктів у системі суспільного розпо­ділу праці, а також їх зв'язок з відповідним типом суспільного присвоєння; ' ;

- економічні інтереси можуть бути загальними, особливими та приватними.

Мотивація - побудження до активності та діяльності суб'єкта (особистості, соціальної групи, спільності людей).

 

 

 


Соціальні цінності- це значущість явищ і предметів реальної дійсності щодо їх відповідності або невідповідності потребам суспіль­ства, соціальних груп і особистості.

 

Соціальні норми- це сукупність найрізноманітніших вимог, що застосовуються даною системою культури до людини, групи, інститутів.

 

 

 

 
 
Трудовий конфлікт — це вид соціального конфлікту, об'єктом якого є трудові відносини та умо­ви їх забезпечення

 


Предмет трудового конфлікту

 

· Умови праці (технологія; режим; безпека і т.ін,);

· Система розподілу ресурсів (виплата заробітної плати; роз­поділ отриманого прибутку; участь робітників в управлінні капі­талом і т.ін.);

· Виконання прийнятих раніше домовленостей(погашення боргів, розрахунки і т.ін.)

 

Причини трудових конфліктів

 

• проблема розподілених відносин

з приводу присвоєння будь-яких благ і цінностей;

• складність функціональної взаємодії

причиною часто є бездіяльність одних працівників порівняно з іншими з приводу організації спільної діяльності;

• рольові протиріччя

ролі протилежні щодо цілей та засобів поведінки суб'єктів (виробники - контролери);

• суто ділові розбіжності розбіжності в поглядах;

• лідерство

амбіції;

• ненормальні умови праці;

• несумісність

суб'єктивні, психологічні особливості індивідів;

• статевовіковий склад організації.

 

Основні шляхи вирішення трудових конфліктів

- колективні договори, погодження і контракти;

- комісії по трудових спорах чи арбітражні суди;

- робота рад і конференцій трудових колективів; регіонів і окремих галузей;

- прийняття відомчих і міжвідомчих конвенцій.

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке господарча організація та які її основні ознаки?

2. Розкрийте сутність основних рис господарської організації.

3. Що розуміється під економічною поведінкою та які її типи?

4. Розкрийте сутність форм прояву економічної поведінки.

5. Дайте визначення трудового конфлікту та розкрийте сутність його предмету і функцій.

 

Література[2.3; 2.7; 2.15; 2.16; 2.19; 2.20].

 

Тема 11. ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Програмна анотація

1. Поняття предмету та об'єкта соціологічного дослідження.

2. Поняття наукової гіпотези. Види гіпотез.

3. Сутність вибірки в соціологічному дослідженні.

 

Основні поняття: предмет соціологічного дослідження, об'єкт соціологічного дослідження, гіпотеза, пілотажне дослідження, польове обстеження, вибірка.

 

 

 

 
 

 


Для опису об'єкта повинні враховуватися такі характеристики:

- професійна приналежність;

- просторове обмеження (регіон, місто і т.ін.)

- тимчасові межі;

- функціональна спрямованість (виробнича, політична, релігійна і т.ін.)

Одиницями спостереження є люди (якщо об'єкт - діяльність людей).

 

Мета дослідження орієнтує на його кінцевий результат, теоретико-пізнавальний і практично-прикладний, завдання формулю­ють питання, на які необхідно дати відповідь для реалізації мети дослідження.

 

Програма соціологічного дослідження - науковий документ, який утримує методологічні та процедурні основи дослідження соціального об'єкта.

 

 
 
Гіпотеза - це обгрунтоване передбачення структури соціальних об'єктів щодо характеру елементів і зв'язків, які утворюють ці об'єкти щодо механізму їх функціонування і розвитку  

 

 


 

 

Стан знання про об'єкт, що вивчається, визначає характер плану: пошуковий, описовий та експериментальний.

 

Пошуковий - коли немає чіткого уявлення про проблему або об'єкт дослідження. Мета плану- формулювання проблеми. Пошуковий план пропонує три основні етапи роботи:

- вивчення документів, літератури;

- опитування експертів (рекомендується заздалегідь скласти

список);

- здійснення спостережень.

Описовий - коли знання проблем, що існують, дозволяють виді­лити об'єкт і сформулювати описову гіпотезу. Мета плану -перевірити гіпотезу і у разі підтвердження одержати точні якісно-кількісні характеристики об'єкта, що вивчається.

Експериментальний - коли дані щодо об'єкта дозволяють сформулювати пояснюючу гіпотезу. Мета плану - встановити причинно-наслідкові зв'язки в об'єкті.

Основними ланками робочого плану соціологічного дослідження є: ■ пілотажне дослідження (або проба) методик збору первинних даних; , ■ польове обстеження (масовий збір даних на об'єкті); ■ підготовка первинних даних для обробки, обробка даних, їх аналіз і викладення результатів  

 

 


Пілотажне дослідження дає можливість оцінити якість запитань, моделі вибірки, а також внести потрібні зміни.

Польове обстеження забезпечує збір основного матеріалу на об'єкті.

 

 

 

 

Вибірка - сукупність способів, прийомів, про­цедур відбору елементів об'єкта, одиниць спостере­ження та вивчення при масових соціологічних дослідженнях

 

 


Основою вибірки називають перелік елементів генеральної сукупності, якщо він задовольняє вимоги повноти, точності, зручності роботи з ним, відсутність дублювання спостереження (списки виборців, співробітників закладу і т.ін.).

Репрезентативність вибірки забезпечує рівні шанси всім елементам генеральної сукупності потрапити до вибіркової сукупності.

 

 
 
Генеральна сукупність - це безліч елементів, які мають якусь загальновизнану характеристику і вказують належність до даної системи

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 196; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.013 с.)