Змістовий модуль 1 «Історія розвитку соціології» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль 1 «Історія розвитку соціології»Модуль І

«Методологічні засади соціологічного знання»

Змістовий модуль 1 «Історія розвитку соціології»

Тема 2. Основні етапи історії соціологічної думки

Семінарське заняття № 1 (2 год).

Мета: Навчитись орієнтуватись у ідейно-теоретичних і соціально-класових передумовах соціологічного знання, у сучасному розмаїтті соціологічних теорій і доктрин.

План

1.Ідейно-теоретичні і соціально-класові передумови соціологічного знання.

2.Огюст Конт і виникнення позитивістської соціології.

3.Натуралізм в соціології XIX - початку XX ст.

4.Психологічна соціологія кінця XIX - початку XX ст.

5. Емпіричні дослідження в XIX ст.

 

Література:

1.Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. пос. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 32-47

2.Дворецька Г.В. Соціологія Навч. пос. – 2е вид. – К.: КНЕУ, 2002. – Розд. ІІ, §§ 4,5,6.

3.Зарубежная социология ХХ ст. Хрестоматия. Тексты / Под ред. В.Г. Городяненко. – Днепропетровск: ДНУ, 2001. – 336 с.

4.Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античностей до початку 20 ст.), - К.: Либідь, 1993. – С. 5-6.

5.Некрасов А.И. Основы социологии: конспект лекций. – Харьков, ООО «Одисей», 2002. – С. 20-67

6.Соціологія. Навч. пос. – К.: НАУ, 2003.

7.Піча В.М. Соціологія. Навч. пос. – К.: Каравела, 1999. – С. 17-66.

8.Радушин А.А., Радушин К.А. Социология: курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 2003. – С. 19-49.

9.Система социологического знания: Учеб. пособие / Сост. Г.В. Щекин. – 4-е изд. – К.: МАУП, 2001. – С. 96-113.

10. Соціологія: Курс лекцій / За ред. М. Пічі. – 2-е вид. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2002. – С.29-72.

11. Соціологія: Підр. / За ред. В.Г. Городяненка. – 2-е вид. – К.: Академія, 2002. – С. 36-112.

12. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макєєва. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С. 43-67.

13. Социология: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – С. 30-131.

14. Шаленко В.Н. Социология. Учеб. для вузов. – М.: Проект, 2003. – С. 30-53.

15. Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1995. – 114 с.

16. Соціологічна думка України. Навч. посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996.- 424 с.

17. Юренко Ю. Микита Шаповал про сутність нації як соціального феномена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №1. – С. 64-73.

18. Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №4. – С. 145-155.

«Суспільство як соціальна система»

Тема 4. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу.

Семінарське заняття № 2 (2 год).

Мета: Розглянути теорії походження суспільства та їх евристичні можливості, а також основні методологічні підходи до вивчення суспільства. Закріпити отримані знання про особливості модернізації та трансформації українського суспільства. Розглянути сутність, причини, фактори, форми вияву глобалізації суспільного життя.

План

1.Визначення суспільства: ознаки, структура. Історичні типи суспільства: критерії його типологізації.

2.Характерні ознаки постіндустріального, інформаційного суспільства.

3.Інноваційні суспільні зміни та соціальний розвиток.

4.Cутність, причини, фактори, форми вияву глобалізації суспільного життя.

5.Технологічний детермінізм як метатеорія моделей і стратегій сучасних глобальних суспільних змін.

Література:

1.Маркс К. До критики політичної економії. Передмова // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 13. с.6-7.

2.Маркс К. Лист П.В.Анненкову, 28.12.1848 р. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.27.- с.387-389; 392-393.

3.Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории // Избр.филос. произведения в пяти томах. Т.2.- М., Политиздат,1956.- с. 236-266.

4.Гончаренко С.В., Гончаренко Н.І. Соціологія. – Полтава: Полт. М

5.Лукашевич Н.П., Туленков В.Н. Введение в социологию. – К.: 1996. – 124с.

6.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций М.: Центр 2000.- 244 с.

7.Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000.- 472 с.

8.Общая социология. Уч. пособ. (под общей ред. проф. А.Г. Эфендиева). – М. ИНФРА. – 2002.- 648с.

9.Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. пос. К.: Каравелла 1999.- 248 с.

10. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів (за ред. В.Г. Городяненка), К.: „Академія” 2003.- 560 с

11. Соціологія. Навчальний посібник (за ред. С.О. Макєєва.- К.: „Українська енциклопедія”), 1999. – 344 с.

12. Шаленко В.Н. Социология. Учебникдля вузов.- М., Проект, 2003.- 53-64с.

Тема 5. Соціальна структура та підструктури суспільства.

Семінарське заняття № 3. (2 год.)

Мета: Розглянути існуючі соціологічні концепції соціальної сфери суспільства. Дослідити соціальну структуру та соціальні спільноти суспільства. Прослідкувати за проблемами соціальної нерівності та соціальної стратифікації. Закріпити знання про існуючі соціологічні концепції соціальної сфери суспільства. Дослідити соціальну структуру та соціальні спільноти суспільства. Прослідкувати за проблемами соціальної нерівності та соціальної стратифікації.

План

1. Поняття "соціальна структура суспільства".

2. Поняття і види соціальних спільнот.

3. "Гуманістичний напрям" в соціології. Теоретичний і емпіричний напрями.

4. Нормативно-ціннісна і категоріальна моделі соціальної структури теоретичного напряму. Дистрибутивна і мережна моделі соціальної структури емпіричного напряму.

5. Соціальна нерівність і соціальна стратифікація.

 

Література:

  1. Гончаренко С.В., Гончаренко Н.І. Соціологія. – Полтава: Полт. М
  2. Лукашевич Н.П., Туленков В.Н. Введение в социологию. – К.: 1996. – 124с.
  3. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций М.: Центр 2000.- 244 с.
  4. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000.- 472 с.
  5. Общая социология. Уч. пособ. (под общей ред. проф. А.Г. Эфендиева). – М. ИНФРА. – 2002.- 648с.
  6. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. пос. К.: Каравелла 1999.- 248 с.
  7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів (за ред. В.Г. Городяненка), К.: „Академія” 2003.- 560 с
  8. Соціологія. Навчальний посібник (за ред. С.О. Макєєва.- К.: „Українська енциклопедія”), 1999. – 344 с.
  9. Шаленко В.Н. Социология. Учебник для вузов.- М., Проект, 2003.- 53-64с.

 

«Соціологічні теорії середнього рівня»

Змістовий модуль 3 «Соціологія культури»

Тема 7. Особистість у системі соціальних зв’язків

Семінарське заняття № 4 (2 год.)

Мета: Закріпити знання про особистість як предмет соціологічного аналізу, основні напрями дослідження особистості в соціології. Прослідкувати соціальний процес становлення та розвитку особистості. Висвітлити соціологічні теорії особистості. Закріпити отримані знання про систему потреб, інтересів, мотивів, стимулів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, соціальних позицій в процесі самореалізації особистості.

План

1.Особистість у соціології. Суб’єкт-об’єктні та ролестатусні теорії особистості.

2.Соціалізація особистості: сутність, типологія, стадії, інститути.

3.Соціальний контроль та проблеми девіантної поведінки особистості.

4.Система потреб, інтересів, мотивів, стимулів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, соціальних позицій в процесі самореалізації особистості.

5. Шляхи взаємодії особистості і сучасного українського суспільства. Проблеми ефективності соціальної активності особистості в українському суспільстві.

 

Література:

1.Дворецька Г.В. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- розділ 8.

2.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – гл. 4.

3.Общая социология. Учебник (Под общей ред. А.Г. Эфендиева.) М.: ИНФРА, 2002 – 654 с.

4.Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. - К.: Каравела, 1999.- с. 112 – 124.

5.Соціологія. /За ред. В.П.Андрущенка, М.І Горлача. – 3-є вид.- К.-Х.: Ін-т сходознавства та міжнародних відносин. 1998.- с. 348 – 390.

6.Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. В.Г.Городяненка.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2003.- с. – 184 – 204.

7.Соціологія: навчальний посібник.-К.: НАУ,2003.- с. 125 - 139

8.Грабовський С.І. ХХ ст. та українська людина. Виклики і відповіді.- К., Стилос, 2000, 226с.

9.Лукашевич М.П. Соціалізація: Виховні механізми і техлогогії. Навч.метод.посібник. /Інститут змісту і методів навчання.- К., 1998, 112с.

10. Сморж Л.О. Особа і суспільство. (Філос. псих. аспект). К., МІЛП, 2001, 384с.

11. Сохань Л.В., Сохань И.П. Время нового мира и человека. Глобальные риски цивилизации и поиск пути: Социол. очерки / НАН Украины, ин-т Социологии.- К.,2001, 130с.

12. Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов. Европейский ун-т. К., Из-во Европ.ун-т, 2002, 576 с.

13. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціолого-психол.аналіз): Навч.посіб. К., МАУП, 2000, 14с.

14. Гуцаленко Л.А. Нужна ли социология жизни живая личность/ Социс. 2003, № 10.

15. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. – К.: „Академія”. – 264 с.

Література

1.Ионин Л.Г. Социология культуры: Учеб.пособ.: Изд. 3-е доп.-М.: Логос, 2000.

2.Михайлова Л.И.Социология культуры: Учеб. Пособие, 1999.

3.Монсон П. Современная западная социология: Теории, тенденции, перспективы, 1992.

4.Харчев А.Г. Социология воспитания, 1990.

5.Соціологія і короткий енциклопедичний словник / Уклад. В.І. Волович та ін.,К.: Укр.центр духовной культуры, 1998.

6.Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия / А.А.Ручка, В.Л.Оссовский, В.А.Матусевич и др.-К.: Наукова думка, 1993.

Змістовий модуль 2

Тема 9. Соціологія сім’ї.

Семінарське заняття №6 (2 год.)

Мета: Зробити аналіз основних аспектів функціонування інституту сім’ї в конкретно – історичному типі суспільства: умови та спосіб життя сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї. Основні функції сучасної сім’ї. Охарактеризувати стан і тенденції розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин в Україні. Зробити аналіз сучасних гендерних досліджень та їхньої проблематики. Охарактеризувати стан і тенденції розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин в Україні.

План

1.Сутність сім’ї як соціального інституту. Основні соціальні функції сім’ї.

2.Фактори стабілізації шлюбно-сімейних відносин.

3.Проблеми, тенденції розвитку сучасної сім’ї.

4.Сучасні гендерні дослідження та їх проблематика. Гендерна соціалізація, гендерні стереотипи.

 

Література

1.Дворецька Г.В. Соціологія: навч. пос. – КНЕУ 1999 – с. 192 – 204.

2.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – гл. 4.

3.Піча В.М.Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. - К.: Каравела, 1999.- с. 157-163.

4.Смелзер Н. Социология.- М.: Феникс, 1994.- с.390 – 427.

5.Соціологія: навчальний посібник. -К.: НАУ, 2003.- с.93 - 111.

6.Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр.ін-тут соціальних досліджень, Ін-т дитинства. К.- Логос, 2000, 92с.

7.Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002, 144с.

8.Глазунов С.В. Соціологія сім’ї: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти. – Д. РВВ ДДУ, 2000, 140 с.

9.Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998, 271с.

10. Село: сучасна політика і стратегія розвитку /За ред. Л.Шепотько, І.Прокопа, О.Максимюк та ін. - К.: ІЕ НАН України,1997.- 330 с.

11. Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации. /Социс, 2003, №7.

12. Ильяшенко А.Н. Основые черты насильтственной преступности в семье. /Социс. 2003, №4.

13. Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3.

14. Суковата В.Гендерний аналіз реклами. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2.

15. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №4.

«Соціологія девіантної поведінки»

План

1.Теоретико-методологічні основи аналізу девіантної поведінки в зарубіжній та вітчизняній соціології.

2.Особливості девіантної поведінки в умовах соціальної аномії.

3.Причини та фактори зростання негативної девіантної поведінки.

4.Специфіка прояву основних видів девіантної поведінки молоді.

Література

1. Актуальные проблемы социологии девиантного поведения и социального контроля/ под.ред. Я.И.Гилинского. - М.: ИС ран, 1992.

2. Афанасьев В.С., Гилинский Я.И. Девиантное поведение и социальный контроль в условиях кризиса российского общества - СПб.: СПбФ ИС РАН, 1995.

3. Башкатов И.П. Психология групп несовершеннолетних правонарушителей (социально-психологические особенности). — М.: “Прометей”, 1993. — 251 с.

4. Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — Спб.: Питер, 1998.

5. Гилинский Я.И., Афанасьев В.С. Социология девиантного (отклоняющегося) поведения: Учебное пособие. - СПб: СПбФ РАН, 1993.

6. Гилинский Я.И. Социология девиантного поведения и социального контроля // Социология в России. ~ М.: ИС РАН, 1996, с. 485-514.

7. Гилинский Я.И. Девиантное поведение молодежи //Социология молодежи. - СПб: СПбГУ, 1996, с. 279- 331.

8. Головаха Е.И., Панина Н.В. Социальное безумие, К.,1994

9. Гришко А.Я. О наркомании среди подростков // Социологические исследования, 1990, N 2, с. 100-102.

10. Гульдан В.В., Романова О.П. Подросток-наркоман и его окружение // Вопросы психологии. 1993, №2.

11. Давыдов Ю., Роднянская И. Социология контркультуры (инфантилизм как тип миросозерцания и социальная болезнь). - М., 1980.

12. Двойменный Н.А. Социально-психологические особеннности несовершеннолетних преступников // Социологические исследования, 1994, №8-9.

13. Дюркгайм Е. Самогубство: Соціологічне дослідження / Пер. з фр. Л.Кононович. — К.: Основи, 1998. — 519с.

14. Коэн А.К. Отклоняющееся поведение и контроль за ним // Американская социология: Перспективы, проблемы, методы. Пер. с англ. В.В.Воронина и Е.В.Зиньковского. - М.: Прогресс, 1972, с. 282-296.

15. Лелеков В.А., Прохоров Ю.Н. Молодежь: криминальная активность и проблемы ресоциализации // Социологические исследования, 1994, NN 8-9.

План

1.Соціальні конфлікти та їх види. Деструктивні, конструктивні, нейтральні конфлікти.

2.Поняття про діловий конфлікт як соціальне, психологічне та правове явище.

3.Профілактика та розв'язання групових конфліктів.

4.Переговори в конфліктних умовах та правова практика їх проведення.

Література

1. Ішмуратов А.Т. Конфлікт і згода. Основи когнітивної теорії конфліктів К.,1996.

2. Андреев В.Й. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешения конфликтов. Казань, 1992. с.

3. Анцупов А.Я. Социально — психологические проблемы предупреждения и разрешения межличностных конфликтов во взаимоотношениях офицеров. М., 1992.

4. Анцупов А.Я. Шипилов А.И. Конфликтология: теория, история, библиография. М., 1996.

5. Бандурка А.М., Друзь В.А. Конфликтология: Учебное пособие для вузов. Харьков, 1997.

6. Белкин А.С., Жаворонков В.Д., Зимняя И.С. Конфликтология: наука о гармонии. Екатеринбург, 1995.

7. Горелик В.А., Горелов А.Ф.,Кононенко А.Ф. Анализ конфликтных ситуаций в системе управления, М., 1991.

8. Громова О.Н. Конфликтология, М., 1993. о

9. Дубовик О.Л.5 Кудрявцев В.Н. и др. юридический конфликт: сферы.механизмы. М., 1994.

10. Здравомыслов А.Г. Сициология конфликта. М., 1996.

11 Иванова Е.Н. Эффективное общение и конфликты. СПб. — Рига, 1997.

12. Кондыба В.И., Басков В.П. Введение в конфликтологию. Ярославль, 1993.

13. Конфликты: сущность и преодоление. Методические материалы. М., 1990.

14 Олейник А.Н. Основы конфликтологии. Психологические средств деятельности сотрудников органов внутренних дел в ситуации конфликтов. М.., 1992.

15. Основи конфликтологии (Под ред. Кудрявцева В.Н. М.., 1997.

16. Преториус Р. Теория конфликта (Политические исследования. №5. 1991.

17. Скотт Д.Г. Способы разрешения конфликтов. К., 1991.

18. Фишер Р., Зртель Д. Подготовка к переговорам. М., 1996.

 

План

1.Соціальні технології як частина соціальних стосунків (класи і типи соціальних технологій).

2.Людина як об'єкт впливу комунікацій.

3.Громадська думка — носій комунікації (інформації). Комунікативні технології. (Ідеологія, Пропаганда, «Паблік рилейшнз», Перформанс).

4.Фокус групи – методика застосування. Використання фокусних груп у здійснюваних дослідженнях.

Література

1. Актуальные проблемы разработки и внедрения социальных технологий в трудовых коллективах. — М., 1991.

2. Атаманчук Г. А. Теория государственного управления. — М., 2004.

3. Бестужев-Лада И. В. Социальный прогноз и социальное нововведение // Социол. исследования. — 1990. — № 8.

4. Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. — М., 1995.

5. Гордилов В. А., Гордилова О. А. Социальные технологии в контексте новой парадигмы социального познания // Социальные технологии: вопросы теории и практики. — Ростов н/Д, 1992.

6. Данакин Н. С. Теоретические и методические основы разработки технологий социального управления: Автореф. докт. дис. — М., 1994.

7. Девятко И. Ф. Диагностическая процедура в социологии. Очерк истории и теории. — М., 1993.

8. Дудченко В. С. Инновационные технологи: Учеб.-метод. пособие. — М., 1996.

9. Дятченко Л. Я. Социальные технологии в управлении общественными процессами. — М.; Белгород, 2003.

10. Иванов В. Н. Социальные технологии в современном мире. — М., 1996.

11. Иванов В. Н., Патрушев В. И. Социальные технологии: Учеб. пособие. — М., 2004.

12. Иконникова Г. И. О понятии “социальная технология” // Филос. науки. — 1984. — № 5.

13. Клинтух Т. Ю. Социальные технологии: диалектика репродуктивной и продуктивной деятельности // Социальные технологии: вопросы теории и практики. — Ростов н/Д, 1992.

14. Котляров И. В. Теоретические основы социального проектирования. — Минск,1989.

15. Курбатов В. И., Курбатова О. В. Социальное проектирование. — М., 2002.

16. Матвиенко В. Я. Социальные технологии: Учеб. пособие. — К., 1999.

17. Подшивалкина В. И. Социальные технологии: проблемы теории и практики. — Кишинеу, 1997.

18. Почепцов Г. Г. ПР для профессионалов. — К., 2000.

19. Рева Г. В., Врублевський В. К., Ксьонзенко В. П., Мариніч І. В. Український соціум: загрози екстремальних ситуацій. — К., 2003.

20. Резник Ю. М. Формирование гражданского общества: социоинженерный подход // Социол. исследования. — 1994. — № 10.

21. Современные социальные технологии: сущность, многообразие форм и внедрение: В 4 ч. — Белгород, 1991.

22. Социальные технологии в системе производства зарубежных стран: Хрестоматия: В 2 т. — Минск; Волгоград, 1993.

 

Модуль І

«Методологічні засади соціологічного знання»

Змістовий модуль 1 «Історія розвитку соціології»

Тема 2. Основні етапи історії соціологічної думки

Семінарське заняття № 1 (2 год).

Мета: Навчитись орієнтуватись у ідейно-теоретичних і соціально-класових передумовах соціологічного знання, у сучасному розмаїтті соціологічних теорій і доктрин.

План

1.Ідейно-теоретичні і соціально-класові передумови соціологічного знання.

2.Огюст Конт і виникнення позитивістської соціології.

3.Натуралізм в соціології XIX - початку XX ст.

4.Психологічна соціологія кінця XIX - початку XX ст.

5. Емпіричні дослідження в XIX ст.

 

Література:

1.Дворецька Г.В. Соціологія: Навч. пос. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 32-47

2.Дворецька Г.В. Соціологія Навч. пос. – 2е вид. – К.: КНЕУ, 2002. – Розд. ІІ, §§ 4,5,6.

3.Зарубежная социология ХХ ст. Хрестоматия. Тексты / Под ред. В.Г. Городяненко. – Днепропетровск: ДНУ, 2001. – 336 с.

4.Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античностей до початку 20 ст.), - К.: Либідь, 1993. – С. 5-6.

5.Некрасов А.И. Основы социологии: конспект лекций. – Харьков, ООО «Одисей», 2002. – С. 20-67

6.Соціологія. Навч. пос. – К.: НАУ, 2003.

7.Піча В.М. Соціологія. Навч. пос. – К.: Каравела, 1999. – С. 17-66.

8.Радушин А.А., Радушин К.А. Социология: курс лекций. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Центр, 2003. – С. 19-49.

9.Система социологического знания: Учеб. пособие / Сост. Г.В. Щекин. – 4-е изд. – К.: МАУП, 2001. – С. 96-113.

10. Соціологія: Курс лекцій / За ред. М. Пічі. – 2-е вид. – Львів: „Новий світ - 2000”, 2002. – С.29-72.

11. Соціологія: Підр. / За ред. В.Г. Городяненка. – 2-е вид. – К.: Академія, 2002. – С. 36-112.

12. Соціологія: Навч. посіб. / За ред. С.О.Макєєва. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 2003. – С. 43-67.

13. Социология: Учеб. для вузов / Под. ред. проф. В.Н. Лавриненко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2003. – С. 30-131.

14. Шаленко В.Н. Социология. Учеб. для вузов. – М.: Проект, 2003. – С. 30-53.

15. Бурлачук В.Ф., Молчанов М.О., Степаненко В.П. Біля витоків соціологічної думки в Україні. – К.: Ін-т соціології НАН України, 1995. – 114 с.

16. Соціологічна думка України. Навч. посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов та ін. – К.: Заповіт, 1996.- 424 с.

17. Юренко Ю. Микита Шаповал про сутність нації як соціального феномена // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №1. – С. 64-73.

18. Юренко О. Микита Шаповал: світоглядні засади соціологічної теорії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001. - №4. – С. 145-155.

«Суспільство як соціальна система»Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 314; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.35.32 (0.122 с.)