Тема 4. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 4. Суспільство як об'єкт соціологічного аналізу.Семінарське заняття № 2 (2 год).

Мета: Розглянути теорії походження суспільства та їх евристичні можливості, а також основні методологічні підходи до вивчення суспільства. Закріпити отримані знання про особливості модернізації та трансформації українського суспільства. Розглянути сутність, причини, фактори, форми вияву глобалізації суспільного життя.

План

1.Визначення суспільства: ознаки, структура. Історичні типи суспільства: критерії його типологізації.

2.Характерні ознаки постіндустріального, інформаційного суспільства.

3.Інноваційні суспільні зміни та соціальний розвиток.

4.Cутність, причини, фактори, форми вияву глобалізації суспільного життя.

5.Технологічний детермінізм як метатеорія моделей і стратегій сучасних глобальних суспільних змін.

Література:

1.Маркс К. До критики політичної економії. Передмова // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т. 13. с.6-7.

2.Маркс К. Лист П.В.Анненкову, 28.12.1848 р. // Маркс К., Енгельс Ф. Твори. – Т.27.- с.387-389; 392-393.

3.Плеханов Г.В. О материалистическом понимании истории // Избр.филос. произведения в пяти томах. Т.2.- М., Политиздат,1956.- с. 236-266.

4.Гончаренко С.В., Гончаренко Н.І. Соціологія. – Полтава: Полт. М

5.Лукашевич Н.П., Туленков В.Н. Введение в социологию. – К.: 1996. – 124с.

6.Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций М.: Центр 2000.- 244 с.

7.Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000.- 472 с.

8.Общая социология. Уч. пособ. (под общей ред. проф. А.Г. Эфендиева). – М. ИНФРА. – 2002.- 648с.

9.Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. пос. К.: Каравелла 1999.- 248 с.

10. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів (за ред. В.Г. Городяненка), К.: „Академія” 2003.- 560 с

11. Соціологія. Навчальний посібник (за ред. С.О. Макєєва.- К.: „Українська енциклопедія”), 1999. – 344 с.

12. Шаленко В.Н. Социология. Учебникдля вузов.- М., Проект, 2003.- 53-64с.

Тема 5. Соціальна структура та підструктури суспільства.

Семінарське заняття № 3. (2 год.)

Мета: Розглянути існуючі соціологічні концепції соціальної сфери суспільства. Дослідити соціальну структуру та соціальні спільноти суспільства. Прослідкувати за проблемами соціальної нерівності та соціальної стратифікації. Закріпити знання про існуючі соціологічні концепції соціальної сфери суспільства. Дослідити соціальну структуру та соціальні спільноти суспільства. Прослідкувати за проблемами соціальної нерівності та соціальної стратифікації.

План

1. Поняття "соціальна структура суспільства".

2. Поняття і види соціальних спільнот.

3. "Гуманістичний напрям" в соціології. Теоретичний і емпіричний напрями.

4. Нормативно-ціннісна і категоріальна моделі соціальної структури теоретичного напряму. Дистрибутивна і мережна моделі соціальної структури емпіричного напряму.

5. Соціальна нерівність і соціальна стратифікація.

 

Література:

  1. Гончаренко С.В., Гончаренко Н.І. Соціологія. – Полтава: Полт. М
  2. Лукашевич Н.П., Туленков В.Н. Введение в социологию. – К.: 1996. – 124с.
  3. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология. Курс лекций М.: Центр 2000.- 244 с.
  4. Дворецька Г.В. Соціологія: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2000.- 472 с.
  5. Общая социология. Уч. пособ. (под общей ред. проф. А.Г. Эфендиева). – М. ИНФРА. – 2002.- 648с.
  6. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. пос. К.: Каравелла 1999.- 248 с.
  7. Соціологія: Підручник для студентів вищих навчальних закладів (за ред. В.Г. Городяненка), К.: „Академія” 2003.- 560 с
  8. Соціологія. Навчальний посібник (за ред. С.О. Макєєва.- К.: „Українська енциклопедія”), 1999. – 344 с.
  9. Шаленко В.Н. Социология. Учебник для вузов.- М., Проект, 2003.- 53-64с.

 

«Соціологічні теорії середнього рівня»

Змістовий модуль 3 «Соціологія культури»

Тема 7. Особистість у системі соціальних зв’язків

Семінарське заняття № 4 (2 год.)

Мета: Закріпити знання про особистість як предмет соціологічного аналізу, основні напрями дослідження особистості в соціології. Прослідкувати соціальний процес становлення та розвитку особистості. Висвітлити соціологічні теорії особистості. Закріпити отримані знання про систему потреб, інтересів, мотивів, стимулів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, соціальних позицій в процесі самореалізації особистості.

План

1.Особистість у соціології. Суб’єкт-об’єктні та ролестатусні теорії особистості.

2.Соціалізація особистості: сутність, типологія, стадії, інститути.

3.Соціальний контроль та проблеми девіантної поведінки особистості.

4.Система потреб, інтересів, мотивів, стимулів, ціннісних орієнтацій, соціальних установок, соціальних позицій в процесі самореалізації особистості.

5. Шляхи взаємодії особистості і сучасного українського суспільства. Проблеми ефективності соціальної активності особистості в українському суспільстві.

 

Література:

1.Дворецька Г.В. Соціологія: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2000.- розділ 8.

2.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – гл. 4.

3.Общая социология. Учебник (Под общей ред. А.Г. Эфендиева.) М.: ИНФРА, 2002 – 654 с.

4.Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. - К.: Каравела, 1999.- с. 112 – 124.

5.Соціологія. /За ред. В.П.Андрущенка, М.І Горлача. – 3-є вид.- К.-Х.: Ін-т сходознавства та міжнародних відносин. 1998.- с. 348 – 390.

6.Соціологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів/За ред. В.Г.Городяненка.- К.: Видавничий центр „Академія”, 2003.- с. – 184 – 204.

7.Соціологія: навчальний посібник.-К.: НАУ,2003.- с. 125 - 139

8.Грабовський С.І. ХХ ст. та українська людина. Виклики і відповіді.- К., Стилос, 2000, 226с.

9.Лукашевич М.П. Соціалізація: Виховні механізми і техлогогії. Навч.метод.посібник. /Інститут змісту і методів навчання.- К., 1998, 112с.

10. Сморж Л.О. Особа і суспільство. (Філос. псих. аспект). К., МІЛП, 2001, 384с.

11. Сохань Л.В., Сохань И.П. Время нового мира и человека. Глобальные риски цивилизации и поиск пути: Социол. очерки / НАН Украины, ин-т Социологии.- К.,2001, 130с.

12. Тимошенко И.И. Мотивация личности и человеческих ресурсов. Европейский ун-т. К., Из-во Европ.ун-т, 2002, 576 с.

13. Циба В.Т. Соціологія особистості: системний підхід (соціолого-психол.аналіз): Навч.посіб. К., МАУП, 2000, 14с.

14. Гуцаленко Л.А. Нужна ли социология жизни живая личность/ Социс. 2003, № 10.

15. Злобіна О.Г., Тихонович В.О. Суспільна криза і життєві стратегії особистості. – К.: „Академія”. – 264 с.

Тема 8. Соціологія культури.

Семінарське заняття №5 (2 год.)

Мета: Закріпити отриманні знання про культуру як предмет наукового та філософського пізнання. Розглянути культуру в системі соціологічного знання, емпіричний рівень дослідження культури в соціології. Дати соціологічний зріз структури культури. Висвітлити елітарну й масову культури, роль масової культури в трансформації духовного обличчя сучасної молодої людини. Розглянути специфіку соціокультурної ситуації в Україні.

План

1.Предмет та об’єкт соціології культури. Методологічні підходи до соціологічного аналізу культури.

2.Структурні елементи та форми вияву культури в житті людини і суспільства. Культурна розмаїтність.

3.Соціальні функції культури. Цінності та норми культури.

4.Специфіка соціокультурної ситуації в Україні.

5.Криза і відродження культури в суспільствах перехідного типу.

 

Література

1.Ионин Л.Г. Социология культуры: Учеб.пособ.: Изд. 3-е доп.-М.: Логос, 2000.

2.Михайлова Л.И.Социология культуры: Учеб. Пособие, 1999.

3.Монсон П. Современная западная социология: Теории, тенденции, перспективы, 1992.

4.Харчев А.Г. Социология воспитания, 1990.

5.Соціологія і короткий енциклопедичний словник / Уклад. В.І. Волович та ін.,К.: Укр.центр духовной культуры, 1998.

6.Общественное мнение и власть: механизмы взаимодействия / А.А.Ручка, В.Л.Оссовский, В.А.Матусевич и др.-К.: Наукова думка, 1993.

Змістовий модуль 2

Тема 9. Соціологія сім’ї.

Семінарське заняття №6 (2 год.)

Мета: Зробити аналіз основних аспектів функціонування інституту сім’ї в конкретно – історичному типі суспільства: умови та спосіб життя сім’ї, етапи життєвого циклу сім’ї. Основні функції сучасної сім’ї. Охарактеризувати стан і тенденції розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин в Україні. Зробити аналіз сучасних гендерних досліджень та їхньої проблематики. Охарактеризувати стан і тенденції розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин в Україні.

План

1.Сутність сім’ї як соціального інституту. Основні соціальні функції сім’ї.

2.Фактори стабілізації шлюбно-сімейних відносин.

3.Проблеми, тенденції розвитку сучасної сім’ї.

4.Сучасні гендерні дослідження та їх проблематика. Гендерна соціалізація, гендерні стереотипи.

 

Література

1.Дворецька Г.В. Соціологія: навч. пос. – КНЕУ 1999 – с. 192 – 204.

2.Лукашевич М.П., Туленков М.В. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії: Навч. посібник. - К., МАУП, 1999. – гл. 4.

3.Піча В.М.Соціологія: загальний курс. Навч. посібник для студентів вищих закладів України. - К.: Каравела, 1999.- с. 157-163.

4.Смелзер Н. Социология.- М.: Феникс, 1994.- с.390 – 427.

5.Соціологія: навчальний посібник. -К.: НАУ, 2003.- с.93 - 111.

6.Батьки і діти: соціальне самопочуття дітей в українських сім’ях /Ред. Т.М.Тележенко /Укр.ін-тут соціальних досліджень, Ін-т дитинства. К.- Логос, 2000, 92с.

7.Виховний потенціал сім’ї в сучасних умовах. К., Держ. ін-т Проблем сім’ї та молоді. 2002, 144с.

8.Глазунов С.В. Соціологія сім’ї: Навч. пос. для студ. вищих закладів освіти. – Д. РВВ ДДУ, 2000, 140 с.

9.Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ. – С. Пб.: ТОО ТК «Петрополис», 1998, 271с.

10. Село: сучасна політика і стратегія розвитку /За ред. Л.Шепотько, І.Прокопа, О.Максимюк та ін. - К.: ІЕ НАН України,1997.- 330 с.

11. Богданова Л.П., Щукина А.С. Гражданский брак в современной демографической ситуации. /Социс, 2003, №7.

12. Ильяшенко А.Н. Основые черты насильтственной преступности в семье. /Социс. 2003, №4.

13. Прибиткова І. Демографічна ситуація в Україні у дзеркалі Всеукраїнського перепису населення 2001 року. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №3.

14. Суковата В.Гендерний аналіз реклами. / Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002, №2.

15. Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній конструкції. /Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2001, №4.

«Соціологія девіантної поведінки»Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 424; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.222.169 (0.024 с.)