Тема 7: Громадянське суспільство. Політична система суспільства.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 7: Громадянське суспільство. Політична система суспільства.Семінарське заняття 7

Навчальна мета заняття: сформувати у студентів основи уявлення про громадянське суспільство, політику, політичну систему суспільства; відпрацювати визначення громадянського суспільства, інститутів та політичної системи громадянського суспільства.

Час проведення: 2 години.

План:

1. Формування концепції громадянського суспільства.

2. Поняття та ознаки громадянського суспільства.

3. Інститути (елементи) громадянського суспільства, передбачені Конституцією України.

4. Поняття політичної системи суспільства, її структура.

 

Теми рефератів:

1. Інститути громадянського суспільства: загальна характеристика.

2. Становлення громадянського суспільства в Україні.

3. Держава та політичні партії в політичній системі суспільства.

4. Співвідношення громадянського суспільства і держави.

 

Ключові поняття: громадянське суспільство, інститут громадянського суспільства, політика, політична система, політична партія, етатизм, лобізм.

 

Методичні вказівки

При висвітленні першого і другого питання необхідно звернути увагу, що поняття „суспільство” та „громадянське суспільство” - нетотожні, останнє значно вужче від першого та молодше його на багато століть. Становлення та розвиток громадянського суспільства є особливим періодом в історії людства, держави та права.

Характеризуючи політичну систему суспільства доцільно казати про неї як про систему всіх політичних явищ у даній країні. З огляду на структуру даної системи, треба вказати насамперед на «суб'єктів політики», на «політичну свідомість», елементами якої, у свою чергу, є політична ідеологія, політична психологія. Характеризуючи функціональний аспект політичної системи суспільства необхідно висвітлити особливості і такого явища як лобізм.

 

Список літератури:

1. Арато Е. Відродження, занепад і реконструкція концепції громадянського суспільства / Е. Арато, Дж. Коен // Політична думка.—1996-—№ 1;

2. Гринюк Р.Ф. Поняття „загального блага” в контексті формування теорії правової держави // Держава і право. Зб. наук. праць Ін-ту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. — К.: Ін-т держави і права, 2003. — Вип. 19. — С.54-61

3. Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку / За заг. ред. Ф.М. Рудича. - К.: Парламент, вид-во, 2006. – 412 с.

4. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення / Під ред. С.В. Бобровник. - К., 1997.

5. Громадянське суспільство як здійснення свободи. Центрально-східно-європейський досвід : зб. наук, праць / [за ред. А. Карася]. — Львів, 1999;

6. Гьофе О. Демократія в епоху глобалізації; пер. з нім. - К.: ППС-2002, 2007. – 436 с.

7. Кириченко С. О. Громадянське суспільство і правова держава: поняття та зміст. - К., 1999.

8. Левіна Ю. Соціальна цінність демократії // Вісн. Акад. прав, наук України. - 2007. - № 2 (49). – С. 250-254.

9. Машок Л. Громадянське суспільство — соціальна основа держави, влади і демократії// Українське право. - 1995. -№ І (2).

10. Рабінович П. М. Громадянське суспільство і правова держава загальнотеоретичні міркування // Українське право. - 1996. - № 3.

11. Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини-головний конституційний обов'язок демократичної, правової, соціальне держави // Вісник Академії правових наук України . - 2000. - № 4.

12. Щедрова Г.П. Громадянське суспільство, правова держава і політична свідомість громадян. — К., 1994

Тема 8: Влада. Державна влада. Теорія поділу влади

Семінарське заняття 8

 

Навчальна мета заняття: сформувати у студентів фундаментальне уявлення про державну владу, її співвідношення з державою, іншими видами влади у суспільстві; засвоїти витоки і сутність концепції (теорії) про поділ влади та основні вимоги системи стримувань і противаг, їх цілі та втілення у законодавстві України.

Час проведення: 2 години.

План:

1. Влада: поняття, її види у суспільстві.

2. Державна влада: поняття, ознаки, співвідношення державної влади і держави.

3. Теорія поділу влади, її реалізація в сучасних державах.

4. Система «стримувань і противаг»: поняття, основні цілі, втілення в Україні відповідно до чинного законодавства.

Теми рефератів:

1. Співвідношення державної влади з іншими видами влади у суспільстві.

2. Теорія поділу влади: виникнення сутність та розвиток.

3. Втілення системи «стримувань і противаг» в чинному законодавстві України.

 

Ключові поняття: влада, державна влада, стримування, противаги.

 

Методичні вказівки

Відповідь на перше питання припускає необхідність з’ясування того, що влада є здатністю певного суб’єкта впливати на людей, підкоряти своїй волі їх поведінку. Владні відносини припускають нав'язування волі суб’єкта влади підвладному (з однієї сторони) і підпорядкування підвладного волі суб’єкта влади (з іншої сторони).

Питання про „поділ влади” насамперед потребує розуміння того, що „поділ влади” є і політико-правовою теорією, і конституційним принципом, що лежить в основі організації влади сучасних демократичних держав. Доктрина поділу влади знайшла своє перше практичне втілення у змісті основних законів таких держав як США, Франція (Конституція США 1787 р., французькі конституції 1791, 1793, 1848 рр.). Концепція «поділу влади» має прямий зв’язок з такою категорією як система “стримувань і противаг”, оскільки зазначена система є системою юридичних засобів, призначених забезпечити певні правомірні взаємини гілок влади, взаємини котрі роблять реальним принцип поділу влади.

 

Список літератури:

1. Бандурка О.М., Греченко В.А. Влада в Україні на зламі другого і третього тисячоліття // Монографія. – Х. : УВС, 2000. – 304 с.

2. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства в Україні // Право України. — 2001. — № 12.

3. Василюк С. Теорія поділу влади і судова влада в Україні // Право України. - 2002. - № 5.

4. Колодій А., Копейчиков В., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії // Українське право. - 1995. - № 2.

5. Кривенко Л. Розподіл влад і процесуальні права парламенту // Віче. - -1998.-№3

6. Машок Л. Громадянське суспільство — соціальна основа держави, влади і демократії// Українське право. - 1995. -№ І (2).

7. Шаповал В. М. Розподіл влади та конституціалізм: досвід України. К., 1997.

8. Шульга А.М. Людина та багатомірний владний простір її життєдіяльності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія: Право., 2009 – №841. – Випуск 1 (5). – С. 71–76.

9. Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995.

 

Тема 9: Демократична, правова, соціальна держава

Семінарське заняття 9

Навчальна мета заняття:сформувати у студентів концептуальні уявлення про ознаки демократичної, правової, соціальної держави; усвідомити сутність принципів демократії як основи організації і функціонування державної влади, форми та інститути демократії; опрацювати поняття правової, соціальної держави, зосередити особливу увагу на знання ознак, принципів правової держави; усвідомити сутність принципу верховенства права.

Час проведення: 2 години.

План:

1. Поняття та основні ознаки демократичної держави.

2. Форми та інститути демократії.

3. Поняття та основні ознаки правової держави.

 

Теми рефератів:

1. Демократія як форма реалізації народовладдя.

2. Інститути і форми демократії: проблеми втілення в життя (на прикладі України).

3. Теорія правової держави: виникнення та розвиток.

4. Шляхи формування соціальної держави в Україні.

Ключові поняття: демократія, форми демократії, демократична держава, референдум, правова держава, верховенство права, соціальна держава.

Методичні вказівки

При опрацюванні першого питання доцільно розглядати демократію як форму держави. З’ясувати ознаки та принципи демократичної держави.

Друге питання потребує зосередження уваги на тому, що з огляду на форми демократії, остання існує у формі представницької і безпосередньої демократії (пряме волевиявлення народу).

Третє питання передбачає розкриття поняття та основних ознак правової держави з акцентуванням уваги на верховенстві права як ключовому принципі правової держави.

При висвітленні питання про поняття та основні ознаки соціальної держави, необхідно наголосити, що соціальна держава визнає людину найвищою соціальною цінністю, забезпечує її гідним рівнем життя, прагне надати можливість працювати тим, хто може працювати, матеріально допомагає тим, хто не в змозі забезпечити себе необхідним. Соціальна держава втручається у вільну економічну діяльність в інтересах „загального блага”, в інтересах усього суспільства в цілому, сприяє формуванню в країні так званого «середнього класу» й т. ін.

Список літератури:

Додаткова література:

1. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні // Право України. - 2000. - № 1.

2. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація. - К.: Ін Юре, 2004. - 388 с.

3. Гринюк Р.Ф. Поняття „загального блага” в контексті формування теорії правової держави // Держава і право. Зб. наук. праць Ін-ту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України. — К.: Ін-т держави і права, 2003. — Вип. 19. — С.54-61

4. Дмитров Ю. Правова держава: перспектива чи сьогоднішній день // Право України. - 1995. - № 5-6.

5. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього української досвіду.-К., 1999.

6. Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. — К.: Парламентське вид-во, 1999. — 247 с.

7. Кисельов Ю. Ю. Концепція правової держави як напрям демократичного державорозуміння // Держава і право: 36. наук. пр. - Вип. 7. - К., 2001.

8. Козюбра М.І. Верховенство права - основоположний принцип правової і політичної систем України // Прав, система України: історія, стан та перспективи. У 5 т. - X.: Право, 2008. -Т. 1. Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи України / За заг. ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – С. 148-173.

9. Колодій А., Копейчиков В., Цвік М. Народовладдя як основа представницької демократії // Українське право. - 1995. - № 2.

10. Машок Л. Громадянське суспільство — соціальна основа держави, влади і демократії// Українське право. - 1995. -№ І (2).

11. Петришин О.В. Конституційний принцип верховенства права: у пошуках змісту // Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України: Тез. доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-пргікт. конф. (29-30 черв. 2006 р., м. Харків). - X.: Нац. юрид. акад. України, 2006. - С 53-61.

12. Погорілко В.Ф. Конституційно-правові основи безпосередньої демократії в Україні // Антол. укр. юрид. думки. - К.: Юрид. кн., 2005. - Т. 10. Юридична наука незалежної України. - С. 279-294.

13. Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики. До 10-річчя незалежності України. Монографія. – К., 2000.

14. Таманага Б. Верховенство права: історія, політика, теорія: Пер. з англ. - К.: Вид. дім "Києво-Могилян. акад.", 2007. -208 с.

15. Тимошенко В. І. Правова держава (теоретико-історичне дослідження). К., 1994.

16. Тодика О.Ю. Народовладдя на трансформаційному етапі розвитку держави і суспільства / За ред. О.В. Петришина - X.: Право, 2007. - 480 с.

17. Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції. - К. : Укр. центр правн. студій, 2001. – 302 с.

18. Шипілов Л.М. Народовладдя як основа демократичної держави. - X. : ФІНН, 2009. – 216 с.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.011 с.)