Тема 18: Система права. Правова системаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 18: Система права. Правова системаСемінарське заняття 18

Навчальна мета заняття: сформувати у студентів комплексне уявлення про систему права в поділі її на галузі, підгалузі, комплексні галузі, інститути та норми права; засвоєння основних критеріїв поділу права на окремі галузі, опанувати поняття та співвідношення публічного та приватного права; сформувати загальне уявлення про правову систему, її складові та типологію.

Час проведення 2 години.

План:

1. Система права: поняття, структура.

2. Предмет і метод правового регулювання.

3. Співвідношення міжнародного та національного права.

4. Правова система: поняття, структура, типологія.

 

Теми рефератів:

1. Загальна характеристика галузей та інститутів права.

2. Особливості формування системи права в сучасній Україні.

3. Правова система: поняття та структура.

4. Публічне і приватне право в Україні.

5. Основні правові системи (сім’ї) сучасності (загальна характеристика).

 

Ключові поняття: система права, галузь права, підгалузь права, інститут права, публічне право, приватне право, правова система, правова сім’я.

 

Методичні вказівки

Здійснення характеристики категорії «система права» у порівнянні з «правовою системою» потрібно для виявлення суттєвих відмінностей між цими дуже схожими за назвою поняттями. Крім того, це аналітичний підхід до такого розділу у теорії права, як порівняльне правознавство. Визначення системи права базується на розумінні її як певної внутрішньої структури усієї сукупності правових норм.

Дослідження структури системи права є такі напрямки: роз'яснення суті категорії «інститут права» з відповідними прикладами галузевих та міжгалузевих інститутів; роз'яснення категорій «галузь права» та «підгалузь права» з використанням таких елементів, як «норма права» та «інститут права» і певними прикладами.

Список літератури:

1. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку // Право України. - 2002. - № 11. –С. 85-88.

2. Короткий Т.Р. Співвідношення понять «правова система» та «система права» щодо міжнародного права. – Актуальні проблеми держави і права. – Зб. наукових праць. – Вип. 36 – Одеса. 2007.

3. Лобода Ю.П. Правова традиція українського народу (феномен та об'єкт загальнотеоретичного дискурсу). - Л.: Світ, 2009. - 280 с.

4. Лук'янов Д.В, Поняття і характерні риси мусульманського права // Пробл. законності. - 2006. - Вип. 81. – С. 3-8.

5. Луць Л. А. Тенденції розвитку сучасної правової системи України та проблеми правової реформи / Л. А. Луць // Держава і право : зб. наук, пр. — Вип. 17 - К., 2002;

6. Луць Л.А. Європейські міждержавні правові системи та проблеми інтеграції з ними правової системи України (теоретичні аспекти). - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 304 с.

7. Оборотов Ю.М. Традиції та новації в правовому розвитку. - О. : Юрид. літ., 2001. - 160 с.

8. Оніщенко Н.М. Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи розвитку // Держава і право: Зб. наук. пр. - вип. 15. - К, 2002.

9. Погорілко В. Правова система – система права – система законодавства суверенної України / В. Погорілко, А. Малишко // Право України. – 1993. № 9 – 10.

10. Хаустова М.Г. Національна правова система за умов розбудови правової демократичної державності в Україні. - X. : Право, 2008. - 160 с.

 

Тема 19: Законодавство, його система і систематизація

Семінарське заняття 19

Навчальна мета заняття: сформувати у студентів загальне уявлення про законодавство, його систему та систематизацію; усвідомлення співвідношення системи права та системи законодавства; засвоєння поняття та форм систематизації законодавства; опрацювання категорій «юридична колізія», «колізія в законодавстві».

Час проведення 2 години.

План:

1. Поняття законодавства.

2. Система законодавства: поняття, структура.

3. Систематизація нормативно-правових актів та її форми.

4. Юридичні колізії. Колізії в законодавстві.

 

Теми рефератів:

1. Вертикальна структура законодавства України: загальна характеристика.

2. Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи розвитку.

3. Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів.

4. Колізії у законодавстві та способи їх зменшення.

 

Методичні вказівки

У першому питанні слід звернути увагу на визначення законодавства як форми права, тобто його зовнішній вираз. Поняття законодавства надається як у широкому, так і у вузькому сенсі. Окрему увагу при цьому слід звернути на сучасне роз’яснення Конституційного Суду України щодо категорії «законодавство» в широкому розумінні.

Систему законодавства необхідно досліджувати як один з найважливіших елементів правової системи. Характеристика системи законодавства буде більш виразною завдяки розкриттю його вертикальної (ієрархічної) та горизонтальної структури.

Третє питання вимагає надати загальну характеристику окремим видам систематизації законодавства (кодифікація, звід законів, інкорпорація, облік та консолідація).

В теорії права питання про юридичні колізії традиційно пов’язують з наявністю суперечностей усередині правової норми і, перш за все, колізіями між нормами права, закріпленими в законодавстві.

Список літератури:

1. Артикуца Н.В. Мова права і юридична термінологія. - К.: Стилос, 2004. - 277 с.

2. Бобровник С. В. Нормотворча діяльність та проблеми систематизації законодавства / С. В. Бобровник // Правова держава. — Вип. 8. —К., 1997;

3. Богінич О. Л. Співвідношення законів і підзаконних нормативних актів у процесі систематизації законодавства / О. Л. Богінич // Правова держава. - Вип. 8.— К., 1997;

4. Євграфова Є.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід). - К.: КНТ, 2007. - 184 с.

5. Заец А.П. Система советского законодательства (проблемы согласованности). - К.: Наук, думка, 1987. - 100 с.

6. Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Поняття, зміст, сутність та види систематизації законодавства / О. В. Зайчук, Н. М. Оніщенко // Правова держава : щорічник наукових праць Ін-ту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2003. - Вип. 14 - С 8 - 132;

7. Кабрияк Р. Кодификации: пер. с фр. - М.: Статут, 2007. - 476 с.

8. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка / За заг. ред. О.І. Ющика. - К.: Парламент, вид-во, 2007. -208 с

9. Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес / А. Козловський // Право України. — 2000. — № 2;

10. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства / О. Копиленко // Право України. — 2000. —№2;

11. Лилак Д. Колізії наукових поглядів на поняття «законодавство» і практичну необхідність його нормативної легалізації / Д. Лилак // Право України. — 2001 - № 8;

12. Лисенкова О. Законодавство України : необхідне нормативне ви­значення поняття / О. Лисенкова // Право України. —1999- —№ 11;

13. Лінецький СВ., Крижанівський В.П. Законотворчість: Коментар до Регламенту Верховної Ради України. - К.: К.І.С., 2008. -400 с.

14. Овчаренко І. М. Місце конституційних законів в системі законодавства України / І. М. Овчаренко // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 1999-—№4;

15. Оніщенко Н. М. Кодифікація та інкорпорація: види систематизації законодавства / Н. М. Оніщенко // Правова держава. — Вип. 8. — К., 1997;

16. Оніщенко Н.М. Система права та система законодавства: співвідношення та перспективи розвитку // Держава і право: Зб. наук. пр. - ВИП. 15. - К, 2002.

17. Опришко В. Загальнотеоретичні та практичні проблеми систематизації законодавства України / В. Опришко // Право України. - 1999- - № 2;

18. Опришко В. Питання гармонізації законодавства України з міжнародним правом і національними правовими системами / В. Опришко // Право України. —1999- — № 8;

19. Пащенко О. М. Теоретичні питання кодифікації земельного законо­давства України / О. М. Пащенко // Вісник Одеського ун-та внутрішніх справ. - 2000. - № 3;

20. Плавич В. П. Систематизація законодавства України: проблеми теорії й методології / В. П. Плавич // Вісник Одеського ін-ту внутр. справ. - 2001. №4;

21. Погорєлов Є. В. Кодифікація і її функції як форми систематизації й удосконалення законодавства / Є. В. Погорєлов // Вісник Запорізького юрид. ін-ту. - 2000. - № 1.

22. Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы / Под. общ. ред. Е.Б. Кубко, В.В. Цветкова. - К.: Юрінком Інтер, 2003. – 583 с.

23. Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення / Кер. авт. кол. В.Ф. Сіренко. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2003. - 220 с.

24. Суходубова І. Чинники розвитку і зміцнення системи законодавства // Вісн. прокуратури. - 2008. - № 11.- С 93-98.

25. Теньков С.О. Коментар судової практики розгляду юридичних помилок у документах. - К.: Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.013 с.)