Тема 10. Недосконала конкуренція: олігополія та монополістична конкуренція 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 10. Недосконала конкуренція: олігополія та монополістична конкуренціяПоняття «олігополія». Характерні ознаки олігополії. Поведінка олігополістів: некооперативна і кооперативна.

Аналіз взаємовідносин двох товаровиробників у статиці. Модель Курно:

договірна і конкурентна рівновага. Інтерпретації дуополії - моделі Бертрана, Еджуорта, Штакельберга. Олігополія з погляду теорії ігор. «Дилема ув'язнених» - приклад некооперагивної гри з не нульовою сумою.

Аналіз «ламаної» лінії попиту. Негнучкість цін. Формування підприємством політики стабілізації цін і маневрування капітальними витратами.

Інституціональні аспекти утворення та діяльності картельних спілок. Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії. Можливості державного регулювання за олігополії.

Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією. Характерні риси монополістичної конкуренції.

Еластичність попиту за монополістичної конкуренції. Прибутковість та збитковість підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення, оптимального обсягу продажу та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.

Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції. Наслідки нецінової конкуренції для споживачів :діапазон споживчого вибору і втрати вільного часу. Надлишкова виробнича потужність і її наслідки для товаровиробника та суспільства взагалі.


Модуль 4. Ринки факторів виробництва

Тема 11. Утворення похідного попиту. Ринок землі

Попит на товар та попит на фактори виробництва. Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці. Споживання факторів виробництва: цілі і обмеження. Граничний фізичний продукт виробничого ресурсу.

Виробнича функція, витрати виробництва та попит на фактори виробництва. Вплив різновиду структури ринку товару на похідний попит. Особливості поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів виробництва.

Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Функція галузевого похідного попиту. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва. Аналіз залежності між ринком товару та ринком ресурсу щодо обсягів та цін, її графічне зображення.

Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва. Порівняння похідних попитів за монополії та досконалої конкуренції.

Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника за споживання одного фактору виробництва. Умова довгострокової рівноваги підприємства з урахуванням похідного попиту.


Особливості ринку землі.

Тема 12. Ринок праці

Функції ринків ресурсів в економіці. Споживання виробником 45 факторів

виробництва: цілі й обмеження. Попит на ресурси, зміна обсягу попиту та попиту в цілому. Цінова еластичність попиту на ресурс.

Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характеристика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш виробника від найманої праці. Формування галузевого та ринкового попиту на працю.

Еластичність пропозиції праці для галузей з різною динамікою витрат на виробництво. Ефекти доходу і заміщення за змін заробітної плати. Криві пропонування праці. Ринкове пропонування послуг праці. Диференціація заробітної плати. Рівновага на ринку праці: двосекторна модель.

Попит монополії на працю і монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.

Монопольна влада продавців праці. Двостороння монополія й визначення реального рівня заробітної плати. Дискримінація на ринках робочої сили. Проблеми еквівалентності праці.

Тема 13. Ринок капіталу

Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу. Рух капіталу. Поняття позичкового процента. Вплив ставки позичкового процента на короткострокові інвестиційні проекти підприємців. Обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді.

Часова перевага як економічна категорія. Гранична норма часової переваги, її графічна інтерпретація. Міжчасове бюджетне обмеження та міжчасова рівновага заощаджувача. Ефект зміни доходу й заміщення в результаті зміни ставки позичкового процента.

Ринкова ставка позичкового процента, однозначність її для позичальників і кредиторів. Вплив зміни ставки на рівноважний обсяг підприємницьких інвестицій. Ризик в інвестуванні та оцінка надійності вкладень.

Модуль 5. Рівновага та ефективність ринкової системи

Тема 14. Загальна рівновага конкурентних ринків

Часткова та загальна рівновага. Аналіз загальної рівноваги, його етапи. Ефект зворотного зв'язку. Система рівняння загальної рівноваги за Вальрасом. Закон Вальраса.

Необхідність та вигоди ринкового обміну. Діаграма Еджуорта. Ефективність при обміні. Парето-ефективний розподіл. Крива можливостей споживачів. Загальна рівновага за Парето. Ефективність і справедливість.

Розподіл виробничих ресурсів. Крива виробничих можливостей та ефективність випуску. Ефективність на конкурентних ринках товарів.

Причини обмеженої спроможності ринкового регулювання. Теорія загальної рівноваги та політика у галузі добробуту.

Тема 15. Інституціональні аспекти ринкового господарства

Сучасна економічна теорія про права власності як сукупність санкціонованих норм поведінки. Трансформування власності та ринкові процеси.

Поняття про зовнішні ефекти Негативні та позитивні зовнішні ефекти. Суспільні та приватні витрати (вигоди). Коригуючі податки та субсидії. Теорема Коуза.

Класифікація економічних благ. Забезпечення суспільними благами, можливості ринка і держави. Суспільний вибір.

ПЛАН ЛЕКЦІЙ КУРСУ

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

1. Предмет дисципліни «Мікроекономіка».

2. Методологія мікроекономіки. Альтернативна вартість та граничний аналіз в економіці.

3. Проблема координації в різних економічних системах. Модель кругообігу.

Тема 2. Попит і пропозиція. Ринкова рівновага

1. Попит. Функція попиту.

2. Еластичність попиту.

3. Пропозиція. Функція пропозиція.

4. Методика обчислення рівня цінової еластичності пропозиції.

5. Застосування еластичності в мікроаналізі.

6. Ринкова рівновага.

Модуль 1. Теорія поведінки споживача.

Тема 3. Теорія граничної корисності і поведінка споживача

1. Поняття : «потреба», «економічні блага», «корисність».

2. Процес споживання та динаміка зміни сукупної і граничної корисності.

3. Обмеження можливостей споживача.

4. Рівновага споживача.

Тема 4. 0рдиналістська теорія поведінки споживача

1. Система переваг споживача та її основні елементи.

2. Особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій.

Криві байдужості.

3. Бюджетне обмеження і можливості споживача.

Тема 5. Моделювання поведінки споживача на ринку товарів

1. Оптимум споживача. Еквімаржинальний підхід.

2. Криві Енгеля.

3. Ефект доходу і ефект заміщення.

4. Сукупний надлишок споживачів та формування ринкового попиту на певний товар.

Модуль 2. Мікроекономічна модель підприємства.

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

1. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин.

2. Виробнича функція.

3. Витрати виробництва.Сукупні, середні та граничні витрати.

4. Поняття загального, середнього та граничного доходу.

5. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

Тема 7.Варіації факторів виробництва та оптимум товаровиробника

1. Виробнича функція з одним змінним фактором.

2. Виробнича функція з двома змінними факторами. Ізокванта.

3. Постійна, спадна та зростаюча віддача від масштабу.

4. Заміщення факторів виробництва. Ізокоста.

5. Траєкторія розширення виробничої діяльності фірми у короткому та тривалому періодах.

Тема 8. Витрати виробництва

1. Функція витрат. Постійні та змінні витрати.

2. 3акон неминучого зростання граничних витрат.

3. Оптимальний розмір виробництва.

Модуль 3. Ринок товару.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 358; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.009 с.)