Тема 15. Інституціональні аспекти ринкового господарства 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 15. Інституціональні аспекти ринкового господарства1.Поняття про зовнішні ефекти. Негативні та позитивні зовнішні ефекти.

2.Приватний сектор і зовнішні ефекти. Теорема Коуза Стіглера.

3.Держава і зовнішні ефекти.

4.Класифікація економічних благ.

5.Забезпечення суспільними благами.

6.Можливість ринка і держави.

7.Суспільний вибір.

Позитивні зовнішні ефекти – додаткові вигоди, які не сплачуються за ринковою ціною.

Негативні зовнішні ефекти – додаткові витрати, які не сплачуються за ринковою ціною.

Права власності – сукупність власнісних прав, санкціонованих поведінських відносин, які складаються між людьми з приводу використання ними економічних благ.

Трансакційні витрати – витрати в сфері обміну, пов’язані з передачою прав власності. Це поняття було введено в 30 – ті роки Коузом і на сучасному етапі отримало широке розповсюдження.

Форми трансакційних витрат:

- витрати пошуку інформації;

- витрати ведення переговорів і підписання угод;

- витрати виміру;

- витрати специфікації і захисту прав власності.

Теорема Коуза – суть полягає в тому, що права власності всіх сторін чітко визначені, трансакціїні витрати = 0, кінцевий результат не залежить від змін в розподілі прав власності. Теорема Коуза допомагає розробити стратегію боротьби з забруднювачами навколишнього середовища. Ефективна політика в області контролю за забрудненням навколишнього середовища – політика, яка дозволяє збалансувати граничні суспільні вигоди контролю з граничними суспільними витратами, які необхідні для запровадження його в життя.

Основні шляхи скорочення шкідливих викидів:

- встановлення норм та стандартів по шкідливих викидах;

- встановлення плати за шкідливі викиди;

- продаж тимчасових дозволів на шкідливі викиди.

Чисто – суспільне благо – таке благо, яке споживається колективно всіма громадянами, незалежно від того, сплачують люди за нього чи ні. Основні характеристики – невийнятковість та невиборність.

Властивість невийнятковості – ні одна особа не може бути не допущена до споживання благ, навіть якщо вона відмовляється за нього платити.

Властивість невиборності – споживання чисто – суспільного блага однією особою не зменшує його доступу до інших. Ці блага не конкурентні, тому що граничні витрати для граничні витрати для докового споживання = 0.

Чисто – суспільне благо володіє позитивним зовнішнім ефектом і як тільки будь – хто починає його споживати воно стає доступним і для всіх інших.

Чисто – приватне благо (індивідуальне благо) – таке благо, кожна одиниця якого може бути продана за окрему плату. На відмінно від чисто – приватного блага, чисто – суспільне благо не можливо поділити на одиниці.

Підходи до вибору між справедливістю та ефективністю:

Роулзівський підхід;

Ліберальний підхід;

Суспільний підхід.

Вибір у демократії:

  А В С
+    
  +  
    +

1 – стадіон;

2 – завод;

3 – школа.

Суспільний вибір роблять шляхом демократії – прямої чи представницької.

 

 

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. До нової парадигми економічної науки XXI століття.

2. Еволюція поглядів на людину економічну.

3. Маржиналізм. Двоїстий характер теорії граничної корисності.

4. Слуцький Е.Е. та його внесок у теорію вибору споживача.

5. Економічне зростання, технічний прогрес, капіталізм, соціалізм та
крива трансформації.

6. Давід Рікардо та його принципи порівняльної ефективності.

7. Альфред Маршал і його погляди на ринкову рівновагу.

8. Ринок пшениці України 90-х років.

9. Аналіз поведінки споживача з погляду Вільяма Джевонса.
10. Невизначеність як фундаментальний фактор сучасної науки.
11. Застосування теорії сподіваної корисності : портфельний підхід.
12. Інформація та фірма.

13. Основи економіки страхування.

14. Монополізм в Україні.

15. Модель зрівнялівки та мікроекономічний підхід до аналізу деяких

проблем перехідного періоду.

16. Внутрішнє ціноутворення в інтегрованих фірмах.

17. Емпірична оцінка попиту.

18. Теорія ігор та конкуруючої стратегії.

19. Ринки з асиметричною інформацією.

20. Неефективність ринку. Шляхи корекції неспроможності ринку.

21. Виробнича функція для пшениці.

22. Сукупний попит на пшеницю.

23. Датування ціни на пшеницю.

24. Цінове лідерство та негнучкість цін у банківській справі.

25. Взаємозв'язок міжнародних ринків.

26. Ефекти квот на імпорт автомобілів.

27. Втрати і вигоди від спеціальних форм захисту.

28. Криза кредитної та ощадної систем.

29. Держава і зовнішні ефекти - досвід України.

30. Концепція добробуту і економічна політика.


ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОМІЖНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Питання для проміжного контролю

 

1. Дайте визначення мікроекономіки.

2. Що означає проблема обмеженості ресурсів і необхідність вибору?

3. Як пов’язані альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин?

4. Які основні методи дослідження предмету використовує мікроекономіка?

5. Дайте тлумачення нормативній і позитивній мікроекономіці. Наведіть приклад застосування на практиці.

6. Сформулюйте закон попиту та поясніть його базовими положеннями теорії поведінки споживача.

7. Назвіть соціальні ефекти, що ускладнюють зв'язок між індивідуальним та ринковим попитом.

8. Перерахуйте цінові та нецінові детермінанти попиту. Поясніть зміну попиту в цілому під впливом нецінових детермінант.

9. Як використовується концепція цінової еластичності попиту у визначенні міри чутливості споживача до зміни цін на товари?

10. Як обчислюється показник еластичності попиту за доходом, параметри його значень для «нормальних » та «неякісних» товарів?

11. В чому полягає суть «перехресної» еластичності попиту?

12. Сформулюйте закон пропозиції.

13. Назвіть цінові та нецінові детермінанти пропозиції.

14. Методика застосування перехресної еластичності пропозиції та її вплив на стратегію товаровиробника. Поясніть поняття потреби. Які існують види потреб?

15. Застосування корисності в мікроаналізі, її особливості та спосіб досягнення.

16. Методика обчислення сукупної та граничної корисності.

17. Запишіть функцію корисності як залежності між кількістю одиниць споживаного блага та рівнем корисності, що досягається споживачем.

18. Сформулюйте закон спадної граничної корисності блага.

19. Як впливає на поведінку споживача бюджетне обмеження і ціни?

20. Суть раціонального вибору споживача. Поняття рівноваги споживача.

21. Назвіть основні елементи переваг системи споживача.

22. Які Ви знаєте особливості аналізу функції корисності з ординалістських позицій?

23. Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроекономічного аналізу. Карта кривих байдужості.

24. Гранична норма заміщення благ: суть і методика обчислення.

25. Бюджетне обмеження і можливості споживача.

26. Бюджетна лінія: її рівняння іграфічна побудова.

27. Поясніть вплив зміни доходу споживача на положення бюджетної лінії та на процес споживання.

28. Як зміниться оптимальний стан споживача в результаті зміни його доходу? Поясніть сутність «нормальних» і «низькоякісних» товарів.

29. Сформулюйте закон Енгеля.

30. Як змінється вибір споживача в результаті зміни ціни одного з товарів або ціни обох товарів?

31. Методика побудови лінії «ціна-споживання».

32. В чому полягає ефект доходу та ефект заміщення?

33. Охарактеризуйте сутність парадоксу Гіффена.

34. Підприємство як суб'єкт ринкових відносин.

35. Фактор часу і періоди функціонування підприємства.

36. Поясніть поняття оптимального і рівноважного станів підприємства.

37. Які Ви знаєте фактори виробництва?

38. Назвіть основні параметри виробничої функції.

39. Методика обчислення сукупного, середнього та граничного продукту.

40. Дайте класифікацію витратам виробництва, поясніть економічний та бухгалтерський підходи до їх визначення.

41. Що таке альтернативні витрати?

42. Дайте поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного доходу.

43. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

44. Дайте визначення виробничій функції з одним змінним фактором, відобразите її графічно.

45. Сформулюйте правило спадної віддачі (продуктивності) змінного фактору виробництва.

46. Зобразите виробничу функцію з двома змінними факторами.

47. Ізокванти, методика застосування.

48. Побудуйте карту ізоквант та поясніть їх місце розташування.

49. Заміщення факторів виробництва.

50. Поясніть сутність постійної (сталої), спадної та зростаючої віддачі від масштабу.

51. Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску.

52. Що таке ізокоста, карта ізокост?

53. Часткова варіація факторів виробництва і функція витрат.

54. Як розраховуються постійні та змінні витрати (сукупні та середні)?

55. Типовий характер зміни витрат у короткому періоді.

56. Сформулюйте закон зростання граничних витрат (зниження дохідності).

57. Концепція мінімально ефективного розміру підприємства.

58. Як формуються варіанти технологічного вибору фірми в процесі вироблення довготермінової стратегії розвитку.

59. Які ознаки і умови досконалої конкуренції?

60. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції. Графічне зображення попиту, середнього, граничної й сукупного доходу підприємства.

61. Визначення оптимальних обсягів випуску.

62. Пропонування фірми у короткотерміновому періоді, його зв'язок з кривими витрат; графік галузевого пропонування.

63. Рівновага фірми та галузі у короткотерміновий період.

64. Рухомість ринкового попиту і пропонування.

65. Пропонування фірми в довготерміновому періоді.

66. Тривала рівновага підприємства, галузі, ринку та механізм її підтримки.

67. Які ознаки чистої монополії.

68. Побудуйте криву попиту монополіста.

69. Дайте визначення монопольної ціни.

70. Цінова дискримінація: поняття, умови, різновиди.

71. Рівновага фірми-монополіста у довготерміновому періоді.

72. Які передумови свідомого створення та підтримування вхідних бар'єрів монополістом?

73. Які умови досягнення та утримання ринкової влади монополістом у тривалому періоді?

74. Різновиди монополій. Особливості поведінки реальних монополій. Обґрунтуйте економічні наслідки монополізації галузі, проведіть порівняльну оцінку конкурентного та монопольного ринків, визначте потреби у державному регулюванні монополії, антимонопольній політиці.

75. Сформулюйте поняття «олігополія».

76. Які характерні ознаки олігополії Ви знаєте?

77. Поведінка олігополістів: некооперативна і кооперативна.

78. Проведіть аналіз взаємовідносин двох товаровиробників у статиці.

79. Модель Курно: договірна і конкурентна рівновага.

80. Олігополія з погляду теорії ігор.

81. «Дилема ув'язнених» - приклад некооперативної гри з не нульовою сумою.

82. Аналіз «ламаної» лінії попиту.

83. Поясніть термін “негнучкість цін”.

84. Які інституціональні аспекти утворення та діяльності картельних спілок? Ефективність олігополії порівняно з іншими ринковими структурами. Економічні наслідки олігополії.

85. Які є можливості державного регулювання за олігополії.

86. Спільні риси та відмінності монополістичної конкуренції порівняно з досконалою конкуренцією та чистою монополією.

87. Які характерні риси монополістичної конкуренції?

88. Еластичність попиту за монополістичної конкуренції.

89. Прибутковість та збитковість підприємства у короткотерміновому періоді. Визначення, оптимального обсягу продажу та цінова політика.

90. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довгостроковому періоді.

91. Суть і передумови розвитку нецінової конкуренції.

92. Попит на товар та попит на фактори виробництва.

93. Ринки факторів виробництва, їх функції в економіці.

94. Споживання факторів виробництва цілі і обмеження.

95. Граничний фізичний продукт виробничого ресурсу.

96. Сформулюйте особливості поведінки підприємства-покупця на монопсонічному та олігопсонічному ринках факторів виробництва.

97. Функція галузевого похідного попиту.

98. Цінова еластичність попиту на ресурс виробництва.

99. Проведіть аналіз залежності між ринком товару та ринком ресурсу щодо обсягів та цін.

100. Монопольний ринок товару та ринок факторів виробництва.

101. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника за споживання одного фактору виробництва.

102. Яка головна умова довгострокової рівноваги підприємства з урахуванням похідного попиту?

103. Сформулюйте особливості ринку землі.

104. Попит на ресурси, зміна обсягу попиту та попиту в цілому.

105. Праця як фактор виробництва - її мобільність.

106. Характеристика досконало конкурентного ринку праці.

107. Сформулюйте основні особливості формування галузевого та ринкового копиту на працю.

108. В чому полягає ефекти зміни доходу і заміщення за змін заробітної плати?

109. Диференціація заробітної плати.

110. Попит монополії на працю і монопольна рівновага.

111. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості?

112. Монопольна влада продавців праці.

113. Двостороння монополія й визначення реального рівня заробітної плати. Дискримінація на ринках робочої сили.

114. Поясніть проблеми еквівалентності праці.

115. Капітал як ресурс тривалого використання, форми капіталу.

116. Рух капіталу.

117. Визначте поняття позичкового процента.

118. Охарактеризуйте вплив ставки позичкового процента на короткострокові інвестиційні проекти підприємців.

119. Проведіть обґрунтування інвестиційних рішень у тривалому періоді.

120. Часова перевага як економічна категорія.

121. Гранична норма часової переваги, її графічна інтерпретація.

122. Міжчасове бюджетне обмеження та міжчасова рівновага заощаджувача.

123. Охарактеризуйте ефект зміни доходу й заміщення в результаті зміни ставки позичкового процента.

124. Ринкова ставка позичкового процента, однозначність її для позичальників і кредиторів.

125. Визначте вплив зміни ставки на рівноважний обсяг підприємницьких інвестицій.

126. Ризик в інвестуванні та оцінка надійності вкладень.

127. Проведіть аналіз загальної рівноваги.

128. Ефект зворотного зв'язку.

 

Питання для підсумкового контролю

 

1. Предмет і об’єкт мікроекономічних досліджень.

2. Особливості методу дослідження в мікроекономіці.

3. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб’єктів ринкових відносин.

4. Проблема координації в різних економічних системах.

5. Попит. Закон попиту. Концепція цінової еластичності попиту.

6. Пропозиція. Закон пропозиції. Концепція цінової еластичності.

7. Застосування еластичності в мікроаналізі.

8. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація.

9. Закон спадної граничної корисності блага. Функція корисності.

10. Рівновага споживача в кардиналістській теорії.

11. Вплив на поведінку споживача бюджетних обмежень і цін.

12. Особливості споживацького попиту.

13. Система рівноваги споживача в ординалістській теорії.

14. Криві байдужості як спеціальний інструмент мікроекономічного аналізу. Гранична норма заміни.

15. Ефект заміни і ефект доходу як основа побудови функції індивідуального попиту на благо.

16. Фірма якекономічний агент. Виробнича функція.

17. Виробнича функція з одним змінним фактором і її графічне відображення.

18. Ресурси і випуск. Виробнича функція з двома змінними факторами.

19. Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.

20. Мінімізація витрат при даному випуску та максимізація випуску за даних витрат.

21. Вартість у короткостроковому періоді.

22. Вартість у довгостроковому періоді.

23. Витрати виробництва.

24. Доход і прибуток фірми.

25. Ознаки і умови існування досконалої конкуренції. Короткострокова рівновага і пропозиція фірми та галузі за умов досконалої конкуренції.

26. Довгострокова рівновага і пропозиція галузі в умовах досконалої конкуренції.

27. Попит на продукцію фірми - монополіста і її виручка.

Максимізація прибутку в короткостроковому періоді.

28. Довгострокова рівновага фірми за умов монополії. Монопольне ціноутворення та цінова дискримінація.

29. Показники монопольної влади.

30. Визначення ціни і обсягу виробництва за умов монополістичної конкуренції.

31. Олігополія. Модель ламаної кривої попиту.

32. Ефективність розміщення ресурсів.

33. Ефективність у виробництві.

34. Диференціальна рента і ціна землі. Орендна плата.

35. Пропозиція заощаджень. Дисконтована вартість.

36. Коротко - і довгострокове інвестування.

37. Праця як фактор виробництва. Досконало конкурентний ринок праці.

38. Індивідуальна пропозиція праці.

39. Особливості попиту на працю.

40. Ринок праці за умов недосконалої конкуренції.

41. Особливості попиту і пропозиції на землю.

42. Капітал і процент. Інвестиції.

43. Коротко - і довгострокове інвестування.

44. Пропозиція заощаджень. Дисконтована вартість.

45. Капітал і процент. Інвестиції.

46. Особливості попиту і пропозиції на землю.

47. Диференціальна рента і ціна землі. Орендна плата.

48. Ринок праці за умов недосконалої конкуренції.

49. Особливості попиту на працю.

50. Ефективність у виробництві.

51. Ефективність розміщення ресурсів.

52. Індивідуальна пропозиція праці.

53. Олігополія. Модель ламаної кривої попиту.

54. Праця як фактор виробництва. Досконало конкурентний ринок праці.

55. Застосування еластичності в мікроаналізі.

56. Поняття потреби, види потреб. Економічні блага, їх класифікація.

57. Закон спадної граничної корисності блага. Функція корисності

58. Рівновага споживача в кардиналістській теорії.

59. Особливості споживатського попиту.

60. Система рівноваги споживача в ординалістській теорії.

КОНСУЛЬТАЦІЇ

На стенді кафедри передбачено графік проведення консультацій викладачів.

САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота по курсу включає: вивчення теоретичних питань за конспектами, підручниками, іншими науково - методичними матеріалами, рекомендованими викладачами для самостійного опрацювання, виконання індивідуальних завдань.

Самостійна робота студентів над курсом «Мікроекономіка» базується на використанні таких основних форм:

1. Підготовка до поточних семінарських занять, яка складається з
трьох основних етапів. По-перше, робота над лекційним матеріалом. По-друге, робота над матеріалом, включеним у підручники. По-третє, робота над додатковими джерелами монографічної та періодичної фахової літератури. Така самостійна робота забезпечує глибоке знання навчальної дисципліни і полегшує підготовку до поточного та семестрового контролю за знаннями студентів.

2. Підготовка до семінарських занять включає в себе самостійне
опанування студентами окремих питань, які спеціально не розглядались
під час лекцій.

3. Самостійна робота охоплює підготовку до виконання контрольних та тестових робіт, виступів по обраній темі на семінарському занятті(теми до виступів наводяться нижче).

4. Складовою самостійної роботи є підготовка до семестрового
екзамену.

Методи контролю за самостійною та аудиторною роботою студентів мають як письмову, так і усну форму. Вони можуть використовуватися не лише під час семінарських занять та іспиту, а й на індивідуальне запрошення викладача та в ході консультації.

 

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

Пояснювальна записка

Комплект завдань для студентів заочної форми навчання економічних спеціальностей представляє собою третю складову навчальне-методичного комплексу по курсу "Основи мікроекономіки" і складається із 50 варіантів різноманітних тестів, аналітичних питань, розрахункових задач.

Завдання одного варіанту відносяться до різних тем курсу. Щоб спів ставити завдання певного варіанту з відповідними темами курсу, необхідно опанувати змістом всієї дисципліни, перелік і зміст тем якої надається в першій частині навчальне - методичного комплексу. Там же у планах семінарських занять відповідно до тем є перелік необхідної для виконання завдань літератури. Кожну відповідь або вибір варіанту відповіді необхідно обґрунтувати.

Студент з даного комплекту обирає для виконання один варіант згідно таблиці по номеру залікової книжки. Для визначення свого варіанту студент повинен взяти до уваги дві останні цифри номера своєї залікової книжки, знайти відповідні колонки в наведеній таблиці та точку їх перетину. На перетині колонок буде вказано потрібний номер варіанту контрольної роботи.

 

Передостання цифра\Остання цифра

 

ВАРІАНТ №1

1. Які з наведених тверджень неправильні (правильні):

а) моделі-єдиний інструмент економічної теорії;

б) моделі-важливий інструмент економічної теорії;

в) перевага моделювання порівняно з іншими методами полягає в
отриманні остаточних висновків;

г) модель-ідеальний засіб виконання гіпотези "за інших однакових
умов".

Відповідь обґрунтуйте.

2. Виберіть правильну відповідь:

Якщо буде винайдено вічний двигун, то з теорії поведінки споживача зникне постулат:

а) множинності видів споживання;

б) не насиченості;

в) транзитивності;

г) всі постулати збережуть свою силу.

Відповідь обґрунтуйте.

3. Як ви вважаєте, в якому разі мета фірми концентрується в
максимізації прибутку? Завжди чи ні фірма повинна прагнути
максимального прибутку, а не (наприклад) до поліпшення
соціальних умов, меценатству або політичних кампаній.

4. Припустимо, що граничні виробничі витрати комп'ютерної фірми
постійні і становлять 1 тис. дол. на комп'ютер. Водночас фіксовані
виробничі витрати дорівнюють 10 тис. дол.

а) Обчисліть криві середніх змінних витрат та середніх сумарних
витрат.

б) Якщо фірма прагне звести до мінімуму середні сумарні витрати
виробництва, яка вона - дуже велика чи дуже мала? Поясніть свою
думку.

ВАРІАНТ №2

1. Які з наведених тверджень правильні (неправильні):

а) метою економічної теорії є підготовка рекомендацій щодо економічної політики для уряду;

б) мікроекономіка вивчає малі економічні об'єкти;
в)макроекономіка концентрує увагу на вивченні агрегованих показників економіки;

г) люди та їх взаємодія у процесі виробництва та розподілу благ-основний об'єкт економічної теорії.

Відповідь обґрунтуйте.

2.Чому економістів цікавить точка дотику лінії бюджетного обмеження даного споживача і його кривої байдужості? Які варіанти такого дотику зустрічаються в економіці?

3. Гранична корисність картоплі з розрахунку на 1 грн. – 8 од., а хліба - І6 од.

а) Чи відповідає це умовам рівноваги споживача?

б) Намалюйте криві байдужості для цих товарів і бюджетне обмеження. Як вони взаємно розташовані у цьому випадку?

в) Чи слід змінювати структуру споживання (і як саме) для досягнення стану рівноваги?

4. Сукупні витрати - це:

а) МС + АС ; в) ТС + VС ;

б) АТС + АVС ; г) АМС + АVС.

ВАРІАНТ №3

1. Вказати правильні (неправильні) твердження:

а) економіка використовує ресурси ефективно, якщо є змога збільшити виробництво усіх видів благ;

б) економіка використовує ресурси ефективно, якщо є змога збільшити виробництво деяких видів благ для зменшення виробництва всіх інших;

в) якщо збільшення виробництва будь-якого блага обумовлює обов'язкове зменшення виробництва хоча б одного іншого, то економіка використовує ресурси ефективно.

Відповідь обґрунтуйте.

2. Чим визначається форма і розташування кривих байдужості? Чому криві байдужості не перетинаються?

3. Невелика фабрика по виробництву морозива виробляє продукцію у відповідності з такою виробничою функцією:

кілограм морозива = ВЛМ, де В - кілограми вершків, Л - кількість ящиків льоду, М - кількість машин для виробництва морозива. Наприклад, 1 кг вершків, 1 ящик льоду і 1 машина виробляють 1 кг морозива. Для виробничої функції даного виробництва граничний продукт вершків:

а) постійний;

б) зростаючий;

в) спадний:

г) не можна нічого сказати, виходячи з наданої інформації.

4. Які критерії ринкової структури являються необхідними і достатніми для класифікації ринку як ринку досконалої конкуренції?

ВАРІАНТ №4

1. Вкажіть правильні (неправильні) твердження і обґрунтуйте відповідь:

а) альтернативна вартість одного блага відносно іншого показує зменшення виробництва першого блага внаслідок збільшення виробництва іншого на одиницю;

б) альтернативна вартість збігається з нахилом кривої трансформації виробничих можливостей;

в) нахил кривої трансформації виробничих можливостей до горизонтальної осі є мірою альтернативної вартості блага, виробництво якого відображається на осі Y, до блага, виробництво якого відображається на осі X;

г) нахил кривої трансформації виробничих можливостей до вертикальної осі є мірою альтернативної вартості блага, виробництво якого відображається на осі Y до блага, виробництво якого відображається на осі X.

2. Яким чином зміна ціни товару і доходу споживача впливають на кількість і структуру набору благ, що він купує?

3. В одному з корпусів МДАУ один із студентів економічного факультету відкриває кондитерську. Він щойно випік перший пиріг. Що із перерахованого нижче не повинно входити в економічну вартість?

а) зарплата пекарям-кондитерам;

а) витрати на купівлю цукру і борошна;

в) витрати на оренду лінії по виробництву пирогів;

г) витрати не придбання особистих страхових полісів, які не підлягають продажу або передачі в інші руки.

4. Якщо американські корпорації орієнтуються на максимізацію прибутку, то японські - на максимізацію обсягу продаж. Це веде до :

а) підвищення ціни на товари японських фірм;

б) частому банкрутству японських фірм;

в) зростанню витрат виробництва товарів американських фірм;

г) зниження цін на товари японських фірм.

Відповідь обґрунтуйте.

ВАРІАНТ №5

1. СРСР був демонтований внаслідок:

а) сепаратистських дій політичних лідерів;

б) вичерпання природних ресурсів СРСР;

в) Біловезької угоди;

д) економічної неефективності.

Відповідь обґрунтуйте.

2. Які фактори визначають бюджетне обмеження споживача? Завжди чи ні споживач діє в межах даного бюджетного обмеження? Які інші (крім грошового) види обмежень існують для споживача?

З. Розрахуйте середній і граничний продукт фірми, якщо відомі наступні данні:

Кількість працюючих Сукупний продукт

4. Розмежуйте поняття зростаючої віддачі від масштабів та економії на масштабах. Чому ці явища можуть існувати окремо?

ВАРІАНТ №6

1. Наскільки теоретично обґрунтованим являється гасло "Від кожного за здібностями, кожному по потребі"? Відповідь поясніть.

2. Завжди чи ні гранична норма заміни постійна в ринковому обміні? В рівновазі споживача? Спроможна чи ні непостійність граничної норми заміни бути однаково не рівноважною стану споживача?

3. До введення "добровільних" обмежень імпорту японських автомобілів в США в середині 80-х років продавалось 2,69 млн. автомашин за середньою ціною 4573 дол. Після введення імпортних квот обсяг ввозу японських автомобілів скоротився до 1,91 млн. штук на рік, а їх середня ціна піднялась до 4967 дол. В результаті споживацький надлишок американських автомобілістів скоротився на:

а) 3566,94млн. дол.; в) 153,66млн.дол.;

б) 752,54млн. дол.; г) 906,2млн. дол.
Відповідь обґрунтуйте.

4. Правильні чи ні твердження (відповідь обґрунтуйте):

а) Максимізація прибутку означає мінімізацію загальних витрат на одиницю продукції.

Так

Ні

б) Якщо ціна дорівнюється середнім змінним витратам, то в короткостроковому плані фірма обов'язково повинна припинити свою діяльність.

Так

Ні

в) Рівновага конкурентної галузі в довгостроковому періоді встановлюється при умові, що відбувається вирівнювання економічного прибутку у всіх фірм, що зайняті в даній галузі.

Так

Ні

ВАРІАНТ №7

1. Являється чи ні раціональною поведінка:

а) призера олімпіади з шахів, що віддає на благодійні цілі половину
отриманого ним призу в 30 тис. дол.;

б) людина, яка надає перевагу палінню цигарок заняттю спортом;

в) талановитої актриси, що в розквіті слави покинула сцену і пішла до монастиря?

Відповідь обґрунтуйте.

2. Правильні чи ні твердження (відповідь обґрунтуйте):

а) точка, розташована нижче кривої виробничих можливостей, спроможна надати більш ефективну для споживача комбінацію, ніж точка на кривій виробничих можливостей.

Так

Ні

б) чим більш гострим являється кут нахилу лінії бюджетного обмеження до горизонтальної осі тим більш обмежений споживацький бюджет.

Так

Ні

г) бюджетні лінії ніколи не перетинаються.

Так

Ні

Відповіді обґрунтуйте.

3. Міська влада субсидує ціни на бензин для мешканців міста. Субсидія скорочує ціну бензину з 2грн. до 1,5грн. за літр. Споживання бензину збільшується в результаті цього з 2 до 3 тис. літрів. Підрахуйте загальний споживацький надлишок і порівняйте його з втратами керівництва міста.

4. Якщо фірма знаходиться за межами граничних витрат, то її володар повинен намагатися:

а) мінімізувати масштаби виробництва;

б) нарощувати масштаби виробництва;

в) стримувати виробництво на такому рівні, щоб МС=АУС;

г) продати свою фірму.

Виберіть правильну відповідь і обґрунтуйте її.

ВАРІАНТ №8

1. При переході до ринкових відносин в Україні було порушено оптимальні границі диференціації доходів. Розрив у рівні грошових доходів 10% найбільш заможних і 10% найменш заможних сімей становив в січні-листопаді 1996р. 12,6 рази. В цей період за межею бідності, по офіційним даним, знаходилося 10 млн. чол., або 22% населення України. В умовах, що склалися, необхідно підвищити роль податкової системи в усуненні такої різкої диференціації в рівнях доходу різних соціальних груп.

Визначте елементи нормативного і позитивного аналізу в наведених вище висловлюваннях.

2. Нахил бюджетної лінії має певну інтерпретацію. Він означає :

а) кількість одного товару, від якої споживач готовий відмовитися в обмін на інший товар, залишаючись на тій самій кривій байдужості;

б) межу допустимої множини, з якої споживач здійснює свій вибір;

в) спадну граничну норму заміщення;

г) альтернативну вартість одного товару, виражену через інший товар.

Відповідь обґрунтуйте.

3. Споживчі ціни в Киргизії у 1994р. були у 3,8 рази вищі, ніж у 1993р., а середньодушовий доход - в 3 рази вище. На підставі наведеної таблиці середньодушового споживання основних продуктів харчування ( за рік, в кг ) і того факту, що відносні ціни цих продуктів були незмінними, знайдіть товар з найвищою еластичністю попиту за доходом. Мають місце чи ні в переліку
неповноцінні товари? Чому?

Споживання Хліб Картопля Овочі М'ясо Молоко
В 1993 році
В 1994 році

4. Які методи ціноутворення складаються в умовах ринку досконалої конкуренції? Яким чином вони співвідносяться з концепцією "справедливої ціни"? Являється чи ні ціна, що складається в умовах досконалої конкуренції, справедливою?

ВАРІАНТ № 9

1. Оцініть правильність тверджень (так, ні і чому):

а) мікроекономіка - це розділ курсу економічної теорії, в якому аналізується економічна поведінка окремих одиниць, які приймають рішення;

б) суб'єкт, який міг би отримувати заробітну плату від 1грн. до 2грн.за годину, мав би альтернативну вартість години відпочинку 2грн.;

в) уряд має змогу зробити альтернативні витрати суспільства на товар нульовим, якщо ухвалить закон про встановлення нульової ціни товару.

2. Якщо гранична норма заміни між двома товарами постійна при
будь - якому рівні споживання і дорівнює 2, то:

а) два товари є абсолютними замінниками;

б) два товари постійно доповнюють один одного;

в) крива байдужості між цими товарами має спадну граничну норму заміни;

г) крива байдужості опукла вгору від початку координат.

3. Функція корисності споживача має вигляд :

U=4ху;

де х та у - відповідно споживання першого та другого блага. Доход споживача становить 60грн., ціна першого блага-10, другого-5.

а) Визначте оптимальне міню споживача.

б) Зобразіть криву "ціна-споживання" для першого блага, припускаючи, що ціна на перше благо набуває двох додаткових значень 12 та 15.

в) Зобразіть криву попиту для першого блага.

4.Власниця невеликого роздрібного магазину сама виконує обов'язки бухгалтера. Як би ви визначили вартість втрачених альтернатив її праці?

ВАРІАНТ №10

1. Альтернативні витрати на отримання освіти в університеті не містять в собі (відповідь поясніть):

а) заробітної плати, яку ви отримувати б, якби вам не потрібно було відвідувати університет;

б) коштів, витрачених на підручники;

в) коштів, витрачених на їжу;

г) плати за навчання.

2. Ціна груш та яблук на одному з Миколаївських ринків однакова (4грн. за кг). Якщо домогосподарка намагається максимізувати свою корисність, коли купує груші та яблука, то їй слід:

а) купувати однакову кількість яблук та груш, якщо ціна на них однакова;

б) витратити всі гроші, які в неї є для придбання фруктів на груші та яблука;

в) купити таку кількість яблук та груш, щоб гранична норма заміни між ними дорівнювалася 1;

г) зробити (б) і (в) одночасно.

3. Побудуйте бюджетне рівняння для споживання компакт-дисків та витрат на всі інші блага. Припускаючи, що ціна компакт-дисків дорівнює 10 грн., а у стані рівноваги споживач має можливість купувати 5 компакт-дисків щомісяця, накресліть бюджетну лінію при місячному доході у 200грн. На графіку вкажіть цю точку рівноваги і накресліть відповідну криву байдужості. Вкажіть суму, витрачену на компакт-диски. Якою буде гранична корисність компакт-дисків у точці рівноваги? Припускаючи, що компакт-диски - нормальний товар, вкажіть, як зниж
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 331; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.154.240 (0.01 с.)