ТОП 10:

Завдання 3. Проектування та програмування алгоритмів лінійних обчислювальних процесів. 

Алгоритм називається лінійним, якщо він має N кроків і кожен крок виконується послідовно один за одним від початку до кінця.

 

Приклад 3.1.Обчислити значення W і R , використовуючи формулу:

,

 

при значеннях a=0.59, z= -4.8, x=2.1.

Розв'язання:

Блок-схема програми показана на рисунку 3.1.

Опис блок-схеми.

1 – початок розрахунків;

2 – уведення вихідних даних;

3 – розрахунок W;

4 – виведення результату на екран;

6 – завершення розрахунків.

 

Рисунок 3.1 – Блок-схема для розв’язання прикладу 3.1

 

Варіанти до завдання 3.

Скласти алгоритм, програму обчислення та виведення на екран значень наступних виражень для довільних вихідних даних, що вводяться із клавіатури ПК у діалоговому режимі:

Завдання

В контрольної роботі по завданню 3 повинно бути:

1. мета завдання;

2. повний текст завдання з вихідними даними у відповідності зі своїм варіантом

3. алгоритм та програма для обчислення варіанту контрольної роботи


Завдання 4. Проектування та програмування алгоритмів розгалужених обчислювальних процесів.

Короткі теоретичні положення

Розгалужений алгоритм — ця структура розглядається як вибір дій у разі виконання або невиконання заданої умови.

Галуження бувають повними і неповними. Повне галуження — це галуження, в якому певні дії визначені й у разі виконання, і в разі невиконання умови. Неповне галуження — це розгалуження, в якому дії визначені тільки у разі виконання (або у разі невиконання) умови.

Оператори умовного переходу - одні з найважливіших і часто використовуваних елементів в мовах програмування. Загальний принцип їх роботи простий: перевіряється відповідність якимсь умовам (істинність або хибність яких-небудь виразів) і, залежно від цього, виконання програми направляється по одній або іншій гілках.

Умова - вираз, що перевіряється на істинність. Якщо він істинний, то виконується Дія_1, якщо хибний – Дія_2.

В умовах можна використовувати такі знаки порівняння:

> - більше;

< - менше;

>= - більше або дорівнює;

<= - менше або дорівнює;

< > - не дорівнює;

= - дорівнює.

Наприклад, x < 8 або d >= 17. Справа і зліва від знака порівняння можуть розміщатися не тільки цифри і змінні, але і цілі математичні вирази.

Умова може задаватися досить складним чином і складатися з декількох блоків. Для уведення таких виразів використовуються спеціальні оператори - And, Or, Not.

 

Приклад 4.1

Увести число Х, якщо воно менше або дорівнює 5, то помножити на A та вивести результат на екран.

Розв'язання:

Алгоритм у вигляді блок-схеми має вигляд, наведений на рисунку 4.1.

 

 

Рисунок 4.1 – Блок-схема до прикладу 4.1

 

Опис блок-схеми

блок 1 - початок розрахунку.

блок 2 - уведення Х.

блок 3 - перевірка умови.

блок 4 - множення Х на (-1) у випадку, якщо умова виконується.

блок 5 - виведення Х на екран.

блок 6 - завершення розрахунку.

 

 

Приклад 4.2

Скласти блок-схему й програму розв’язання завдання:

 

 

Програма повинна передбачати введення трьох значень, аналіз умов, розрахунок відповідного прикладу та виведення результату на екран.

 

Розв’язання

Алгоритм програми записано у вигляді блок-схеми, що наведена на рисунку 4.3.

Рисунок 4.3 – Блок-схема до прикладу 4.2

 

Опис блок – схеми

Блок 1 – початок роботи програми.

Блок 2 – введення змінних х,a,b.

Блок 3 – перевірка умови х<0.

Якщо умова виконується, то відбувається розрахунок виразу в блоці 4 з подальшим переходом у блок 8.

Якщо умова не виконується, то управління переходить до блоку 5.

У блоці 5 здійснюється перевірка умови х = 0. У випадку виконання умови відбувається розрахунок формули в блоці 6 та перехід до блоку 8.

Якщо умова не виконується, відбувається розрахунок формули в блоці 7 та перехід до блоку 8.

Блок 8 - виведення результату на екран.

Блок 9 – завершення роботи програми.

 

Варіанти до завдання 4

Побудувати алгоритм та програму обчислення та виведення на екран значень наступних виражень для вихідних даних (дані підібрати самостійно), що вводяться із клавіатури ПК у діалоговому режимі :

Завдання

 

В контрольної роботі по завданню 4 повинно бути:

а) мета завдання;

б) обчислення завдання, згідно з варіантом (алгоритм та програма);

в) результати обчислень.


Завдання 5. Проектування та програмування алгоритмів циклічних обчислювальних процесів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.226.179.247