Короткі теоретичні положенняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Короткі теоретичні положенняОператори циклу застосовуються для розв'язання задач, у яких потрібно багаторазово виконувати деякі дії (оператори). В VBA використовуються три оператори циклу: For…Next, Do…Loop і While…Wend. Перший зручний у тих випадках, коли заздалегідь відомо скільки разів потрібно виконати дію. Другий і третій застосовують у тих алгоритмах, коли не відомо скільки разів повинен відробити цикл і програма виконує дії, поки не буде виконана певна умова.

Оператор For…Next (параметричний цикл).

Його формат виглядає так:

 

For лічильник = Поч_значення To Кінц_значення [Step знач_кроку]

[Блок операторів]

[Exit For]

Next [лічильник]

 

For…Next повторює блок операторів доти, поки значення змінної - лічильника не стане більше (а якщо початкове значення більше кінцевого, то менше) кінцевого значення циклу. Після кожної ітерації (чергового виконання блока операторів) до значення змінної - лічильника додається значення кроку. Якщо крок дорівнює 1, то рядок Step 1 можна не писати.

Лічильник – числова змінна, значення якої автоматично змінюється в процесі роботи й відслідковується циклом.

Поч_значення – початкове значення лічильника циклу. Воно може бути задане числом, змінною, математичним виразом. Значення може бути цілим або дробовим, додатним або від’ємним.

Кінц_значення – кінцеве значення лічильника. Воно може бути задане числом, змінною, математичним виразом. Значення може бути цілим або дробовим, додатним або від’ємним.

Знач_кроку – значення кроку, величина, що додається до лічильника після кожної ітерації. Вона може бути задана числом, змінною або математичним виразом. Додатне значення кроку використовується тоді, коли початкове значення лічильника менше кінцевого. Якщо початкове значення більше кінцевого, то слід застосовувати від’ємний крок.

Exit For – команда на достроковий (примусовий) вихід з циклу. У результаті її дії керування відразу передається першому оператору нижче Next, незалежно від значення лічильника.

Next – повертає керування в рядок For…. Назву лічильника за цією командою вказувати не обов'язково. Якщо програмний блок містить декілька вкладених циклів, то за Next можна ставити кілька лічильників через кому.

Зображення оператора For…Next у блок-схемі показане на рисунку 5.1.

ПЗ – початкове значення лічильника;

КЗ – кінцеве значення лічильника

 

Рисунок 5.1 - Зображення оператора For…Next на блок-схемах

 

Якщо в процесі роботи циклу крок додатний, то цикл буде завершений, коли лічильник стане більше кінцевого значення. Якщо в процесі роботи крок від'ємний, то керування піде із циклу після того, як лічильник стане менше свого кінцевого значення. У тому випадку, коли в програмі не зазначена одна з команд Next або For, а інша введена, при запуску буде видане повідомлення про помилку “For without Next” або “Next without For”.

Приклад 5.1 Розрахувати добуток кубів цілих чисел від 1 до n.

Розв’язання

 

P = 1

For x = 1 To n

P = P * x ^ 3

Next x

Print P

 

Робота програми. Змінній присвоюється значення 1, інакше VBA приймає, що P дорівнює 0 та в кожній ітерації чергове значення лічильника x буде множитися на 0 і загальний результат обчислень теж буде дорівнювати 0. У кожній ітерації циклу значення лічильника збільшується на 1, ця величина підноситься до куба і множиться на поточне значення P. Потім отриманий результат записується в комірку оперативної пам'яті, яка зберігає величину P.

У математиці добуток чисел записується за допомогою знака P. Зокрема добуток кубів цілих чисел від 1 до n запишеться так:

 

.

 

Приклад 5.2.Протабулювати функцію

 

 

де a – будь-яке число; x= -5;-4,5;-4 ;...;9.

Розв’язання

Позначимо початкове, кінцеве значення і крок зміни аргументу відповідно xn=-5; xk=9; h=0.5

Побудуємо алгоритм для розв’язання задачі (рис. 5.2).

 
 

Рисунок 5.2

Варіанти до завдання 5

Побудувати алгоритм та програму обчислення значення функції, заданої в таблиці (протабулювати функцію). Здійснити вивід найменування змінних та обчисленого значення функції.

№ вар. Вид функції Умови виконання Значення змінних Інтервали
  a = -0,5 b = 2
a = 2
a = 2 b = -0,5 c = 1
a = 1 xÎ[0;6] h = 0,1
a = 2,3 xÎ[0,2;2,8] h = 0,2
a = 2 xÎ[0;3] h = 0,1
b = 2,5 xÎ[0;1] h = 0,1
_ xÎ[1;5] h = 0,2
a = 2 xÎ[0;2] h = 0,1
t = 2,2 xÎ[0,2;2] h = 0,2

 

В контрольної роботі по завданню 5 повинно бути:

а) мета завдання;

б) обчислення завдання, згідно з варіантом (алгоритм та програма);

в) результати обчислень.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

БАЗОВА

1. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. Основи побудови ПК. Конспект лекцій з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”, частина 1. [текст] – Х.: УкрДАЗТ, 2005. – 38 с.

2. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С.Основи алгоритмізації. Конспект лекцій з дисципліни “Обчислювальна техніка та програмування”, частина 2. [текст] – Х.: УкрДАЗТ, 2005. -54 с.

3. Філіппенко І.Г., Гончаров В.О., Меркулов В.С. Программування інженерно-технічних задач в середовищі QBASIC: конспект лекцій з дисципліни “Обчислювальна техніка і програмування”. Ч. 3. [текст] – Х.: УкрДАЗТ, 2007. – 132 с.

4. Шеховцов В.А. Операційні системи: Підручник. К.: Видавнича група ВНV, 2005. – 576 с.

5. Новиков В.С., Пылькин А.Н. Начала программирования на языке QBasic: Учебное пособие. [текст] – М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 268 c.

6. Острейковский В.А. Информатика: Учебное пособие. [текст] – М.: Высшая школа, 2003. – 319с.

7. Колмыкова Е.А., Кумскова И.А. Информатика: Учебное пособие. [текст] – М.: Академия, 2005. – 416 с.

8. Острейковский В.А. Информатика: Учебное пособие. [текст] –М.: Высшая школа, 2003. – 319 с.

9. Сафронов И. К. Бейсик в задачах и примерах. [текст] – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 320 c.

 

ДОПОМІЖНА

1. Информатика: Учебное пособие [текст] / Под ред. А.П. Курносова. – М.: КолосС, 2005. – 270с.

2. Иформатика: Учеб.пособие [текст]/ Под ред. И.А. Чернокустовой. – СПб.: Питер, 2005. – 270с.

3. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебное пособие. – 5-е изд., доп. и перераб. [текст] – Х.: Фолис, 2003. – 500 с.

4. Истомин Е.П., Неклюдов С.Ю., Романченко В.И. Информатика и программирование: Учебник. [текст] – СПб.: ООО “Андреевский издат.дом”, 2006. – 248 с.

5. Информатика. Базовый курс: учеб. пособие [текст] / Под ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. СПб.: Питер, 2007. – 639 с.

6. Дибкова Л.М. Інформатика і комп’ютерна техніка: навч.посібник. 2-ге вид., перероб. [текст] – К.: Академвидав, 2007. – 415 с.

7. Соломончук В. Аппаратные средства персональных компьютеров. [текст] СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512с.

8. Сафронов И. Бейсик в задачах и примерах. – 2-е изд. [текст] – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 214 с.

9. Гутман Г. Изучаем BASIC. [текст] – СПб.: Питер, 2003. – 320 с.

10. Борисова М.В. Основы информатики и вычислительной техники: Учебное пособие. [текст] – Ростов н/Д: “Фенікс”, 2006. – 541 с.

11. Козырев А.А. Информатика: Учебник. [текст] – СПб.: Издат. Михайлова В.А., 2002. - 511 с.

12. Соломончук В. Аппаратные средства персональных компьютеров. [текст] – СПб.: БХВ-Петербург, 2003. – 512 с.

13. Гладкий А. Windows XP для всех. [текст] – СПб.: Питер, 2006.

14. Глушаков С.В., Сурядный А.С. Персональный компьютер: Учебное пособие. – 5-е изд., доп. и перераб. [текст] - Х.: Фолис, 2003. – 500с.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.186.43 (0.008 с.)