Unit 3 Sources of Modern Law 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Unit 3 Sources of Modern LawSection 1 Legislation

Section 2 Case Law

 

Unit 4 Studying Law

Section 1 Training lawyers in Ukraine

Section 2 Training lawyers in the UK and USA

 

Unit 5 Law and Lawyers

Section 1 Profession of a Lawyer

Section 2 Spheres of Law

 

Part IІ Constitutional and Administrative Law

Unit 1 Constitutional Law

Section 1 The Nature of Constitutional Law

Section 2 Constitution of Ukraine

 

Unit 2 States, Statutes and Constitutions

Section 1 Constitutional Law in the UK and the USA

Section 2 Types and Functions of Constitutions

 

Unit 3 Administrative Law

Section 1 The Nature of Administrative Law

Section 2 Administrative Law in the USA and UK

 

Unit 4 Administrative Proceedings

Section 1 Administrative Justice

Section 2 Ukrainian Customs Law

 

Unit 5 Local Authorities

Section 1 Local Government in Ukraine

Section 2 Local Authorities in Great Britain and the United States

 

 

Part III Judicial Systems and Law Enforcement Bodies

Unit 1 Judiciary in Ukraine

Section 1 Judicial System in Ukraine

Section 2 Status and Role of Judges in Legal Proceedings

 

Unit 2 Judiciary in the UK and in the USA

Section 1 Judicial System in the UK

Section 2 Judicial System in the USA

 

Unit 3 Lawyer

Section 1 Defense Lawyer in Ukraine

Section 2 Functions of Lawyers in Different Countries

Unit 4 Review on Law-Enforcing in Ukraine

Section 1 Ministry of the Interior. Security Service. Tax Police

Section 2 Prosecutor’s Office

 

Unit 5 Review on Law-Enforcement Agencies in the UK and USA

Section 1 Law-Enforcement Bodies in the UK

Section 2 Law-Enforcement Bodies in the USA

Part IV Criminal Law and Criminal Proceedings

Unit 1 Law of Crimes

Section 1 The Nature of Criminal Law

Section 2 Criminal Law of the UK and the USA

 

Unit 2 Crimes and Criminals

Автор – Мясоєдова С.В.

Section 1 Definition and Elements of Crime


Section 2 Classification of Crimes

 

Unit 3 Crime Investigation

Section 1 Crime Investigation in different countries.

Section 2 Investigators, Detectives. Identification Methods.

 

Unit 4 Criminal Justice

Section 1 Criminal Proceedings

Section 2 Criminal Trial

 

Unit 5 Punishment

Section 1 Types of Punishment

Section 2 Capital Punishment

 

 

Part V Private Law

Unit 1 Civil Law

Section 1 The Nature of Civil Law

Section 2 Unification of European Civil Law

 

Unit 2 Contract Civil Law and Intellectual Property

Section 1 Contract Law

Section 2 Intellectual Property

 

Unit 3 The Basic aspects of Labour Law in Ukraine

Section 1 Ukrainian Labour Law

Section 2 The Main Terms and Conditions of Employment (statutory rights of employee and employer)

 

Unit 4 Protection of Employees

Section 1 Contract of Employment and Collective Bargaining

Section 2 Employment Protection Legislation

 

Unit 5 Environmental Law

Section 1 The Nature of Environmental Law

Section 2 International Environmental Law

 

 

Part VI Civil Justice

Unit 1 Civil Procedure

Section 1 Civil Procedure Law

Section 2 Parties and Legal Proceedings in Civil Cases

 

Unit 2 Appellate Review

Section 1 Rules of Appellate Review

Section 2 Appellate Court Powers and Procedures

 

Unit 3 Fundamental Changes of Civil Procedure in the UK

Section 1 Reforms of Civil Procedure

Section 2 Basic Principles of Reforms

Unit 4 Notary System

Section 1 Notary Bodies of Ukraine

Section 2 Notary Bodies of the UK and the USA

 

 

Unit 5 European Judiciary

Section 1 European Judicial Systems

Section 2 European Commission for the Efficiency of Justice (CEPES)

 

Part VII International and European Law

Unit 1 International Law

Section 1 System of International Law

Section 2 International Treaties

 

Unit 2 Human Rights Protection in the World and Ukraine

Section 1 Beginning and Development of Law-International Cooperation in the Field of Human Rights


Section 2 Human Rights in the Constitution of Ukraine

Unit 3 European Human Rights Review

Section 1 International and Regional Programs on Human Rights

Section 2 European Convention on Human Rights

 

Unit 4 European Union: Institutional System

Section 1 The Evolution of EU

Section 2 Members and Structure of the EU

Unit 5 European Union: Law and Judiciary

Section 1 European Union Law

Section 2European Court of Justice

 

Grammar Guide………...

 

Glossary………………..

 

List of Sources

 

About Authors

Передмова

Підручник «English for Lawyers» для студентів вищих юридичних навчальних закладів є професійно-орієнтованим і спрямованим на формування комунікативних компетенцій в усіх видах мовленнєвої діяльності (читанні, говорінні, аудіювання і письмі) в професійно-комунікативних цілях, а також на розвиток навичок, необхідних для самостійної роботи з англомовною правничою літературою та документами. Комунікативна компетенція за програмою АМПС розглядається як мовна поведінка, що вимагає набуття лінгвістичної компетенції (мовленнєвих умінь та мовних знань), соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій, необхідних для виконання завдань, пов’язаних із навчанням. Розвиток комунікативних компетенцій відбувається відповідно до їх предметних знань та попереднього досвіду і здійснюється в межах ситуативного контексту, пов’язаного з навчанням і спеціалізацією.

В основу підручника покладена програма англійської мови для професійного спілкування (АМПС), що була розроблена з метою формування у студентів професійних мовних, мовленнєвих та соціокультурних компетенцій і стратегій, які сприятимуть підвищенню їхньої мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці. Програма АМПС спрямована на розвиток загальних навичок критичного мислення, вирішення проблем, презентації ідей і т.ін. Вона забезпечує послідовність, варіативність та індивідуалізацію навчання. Цілі загального характеру цієї програми є сумісними з цілями, які викладені в Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти (ЗЄР), та з цілями, що визначені в Українських кваліфікаційних стандартах. Вона розрахована на досягнення студентом рівня володіння мовою (В2) – незалежний користувач. Рівень В2 згідно з ЗЄР є стандартом для ступеня бакалавра і передбачає, що студент може розуміти основні ідеї тексту як на конкретну, так і на абстрактну тему, може досить вільно спілкуватися з носіями мови, висловлювати свою думку щодо широкого кола професійних тем вести дискусію.

Структура підручника складається із розділів: Legal Systems, Constitutional and Administrative Law, Judiciary Systems, Criminal Law and Criminal Proceeding, Civil Justice, European Law. Кожен з розділів містить 5 підрозділів (Units), які в свою чергу розподіляються на дві частини (Section 1, Section 2). Окремі частини підрозділів містять дидактичний, методичний інструментарій, сфокусований на систему фонетичних та лексико-граматичних вправ, що сприяють формуванню мовленнєвих умінь і викликають появу відповідного наміру для вирішення завдань комунікативного характеру, текстологічних ресурсів, конкретних лексичних і комунікативних вправ, глосарію , граматичного довідника.

Завдання з фонетики спрямовані на оволодіння навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення, включаючи правила інтонації та мелодики англійського речення.

Тексти № 1 і № 2 містять базовий лексичний та інформативно-тематичний матеріал. Перший спрямований на розвиток навичок вивчального читання для здобуття повної, у тому числі й другорядної інформації і використовується як тематичний словник для подальших бесід та дискусій. Другий текст спрямований на розвиток навичок переглядового читання, а саме вміння вибрати необхідний матеріал, виділити в ньому проблемні моменти, що становлять професійний інтерес або пошукового – вміння вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації. Матеріали для читання і перекладу ретельно підібрані за тематикою і використанням широкого спектру правових документів.

Лексичні вправи призначені для засвоєння лексичних одиниць з метою розвитку навичок усного мовлення і спрямовані на реалізацію комунікативних намірів та адекватну реакцію в типових ситуаціях повсякденного й професійного спілкування: встановлення контактів, запит, з’ясування думки співрозмовника, згода (незгода), спонукання тощо.

Вправи комунікативного характеру спрямовані на розвиток репродуктивних навичок і призначені для монологічного і діалогічного мовлення, як усного (вміння коментувати прочитаний (переглянутий) матеріал, робити коротке повідомлення, що торкається загальної фахової проблеми), так і писемного (завдання на складання доповідей, резюме, написання есе, коротких ділових листів, рефератів та наукових статей за фахом, project work і т.ін.).

Глосарій (Glossary) дає переклад юридичних термінів, а граматичний довідник (Grammar Guide) містить теоретичний курс граматики англійської мови з серією вправ. Для перевірки отриманих знань використовуються контрольні запитання, діалоги, фахові ситуації і т.ін.

Студент повинен оволодіти граматичним мінімумом, який охоплює основні правила морфології та синтаксису і дозволяє правильно розуміти іншомовний текст; оволодіти навичками правильної вимови, читання, усного і писемного мовлення, засвоїти лексичний мінімум, і разом з усіма іншими професійними вміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб розуміти без словника загальний зміст спеціального тексту, вести без словника цілеспрямований пошук потрібної інформації у фахових текстах, здобувати повну інформацію з тексту зі словником, анотувати та реферувати фахову літературу, реалізувати свої комунікативні наміри та розуміти комунікативні наміри співрозмовника в типових ситуаціях повсякденного та професійного спілкування, коментувати прочитаний матеріал, робити коротке повідомлення; написати англійською мовою короткий діловий лист, повідомлення електронною поштою, резюме, реферат на професійну тему та наукову статтю за фахом.

Автори підручника щиро вдячні за співпрацю викладачам правових кафедр.

Керівник авторського колективу проректор Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», професор Комаров В.В.

 

 

PART I Legal Systems

Unit 1 Systems of Law Section 1 Modern Legal Systems

I.WARMING-UP

1. Before reading the text about legal systems answer the following questions:

1. What types of legal systems do you know?

2. What type of legal system is the most commonly used in the world today?

3. What type of legal system is used in Ukraine?

2. Match the following English words and phrases with their Ukrainian equivalents:

scripture a заборонити щось законодавчим порядком
adherence to b священна книга
medieval c пророк
revival d незмінність
unalterability e середньовічний
to legislate against smth f додержання
prophet g божество
deity h відродження

 

3. Mind the pronunciation of the following:

Jewish / /

Babylonian / /

Quran / /

Saudi Arabia / /

Justinian / /

Islamic / /

Belgian / /
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 406; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.126.232 (0.016 с.)