Білки та небілкові азотисті сполуки крові 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Білки та небілкові азотисті сполуки крові 

ТЕСТИ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ початковОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ

1. До безазотистих органічних сполук належить:


А. Глікоген

В. цАМФ

С. Глюкагон

D. Тирозин

Е. Інсулін


 

2. Основним кінцевим продуктом білкового обміну, який виділяється у найбільшій кількості із сечею є..


А. Сечовина

В. Аміак і солі амонію

С. Сечова кислота

D. Алантоїн

Е. Глутамін


 

3. До безазотистих органічних сполук належить...


А. Вітамін С

В. АТФ

С. Глюкагон

D. Глутамін

Е. Тироксин


 

4. До складу залишкового азоту крові входить така безпорогова речовина...


A. Креатинін

B. Креатин

C. Гліцерин

D. Глюкоза

Е.Фенілаланін

 


5. Які речовини належать до середніх молекул?


А. Окситоцин, брадикінін

В. Протеоглікани, ДНК

С. Глутамін, серин

D. Кальцій, фосфор

E. Глюкоза, фруктоза


 

6. До безазотистих органічних сполук крові, метаболітів циклу Корі, належить..


A. Лактат

B. Гліцерин

C. Глюкагон

D. Вітамін С

E. Тироксин


7. У крові хворого виявлено низький вміст альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів печінки найбільш вірогідно зумовлює такий стан?


A. Гранулярної ендоплазматичної сітки

B. Лізосом

C. Мітохондрій

D. Комплексу Гольджі

E. Агранулярної ендоплазматичної сітки

 


8. Уміст кінцевих продуктів обміну речовин, що складають залишковий азот крові, визначають у сечі здорової людини, крім…


А. Креатину

В. Амінокислот

C. Сечовини

D. Сечової кислоти

E. Креатиніну


9. Зазначте компоненти залишкового азоту крові, які є кінцевими продуктами обміну пуринових нуклеотидів:


А. Сечова кислота

B. Сечовина

C. Креатинін

D. Аміак

E. Білірубін


 

10. Зазначте компоненти крові, що відносяться до безазотистих сполук:


А. Вуглеводи

B. Креатинін

C. Сечовина

D. Сечова кислота

E. Білірубін


 

11. Для патології печінки найбільш характерними будуть такі показники залишкового азоту:


А. Зниження залишкового азоту крові

В. Підвищення залишкового азоту крові

С. Сечовина – 78 ммоль/л крові

D. Підвищення креатиніну

Е. Підвищення аміаку


 

12. Визначте вміст залишкового азоту в сироватці крові, якщо відомо, що вміст азоту в сечовині становить 27,14 ммоль/л, а резидуальний - 20,5 ммоль/л. Яке клініко-діагностичне значення має цей показник?

 

13. Як за вмістом залишкового азоту в крові та загального азоту в сечі можна диференціювати ретенційну та продукційну азотемії?

 

14. У крові онкологічного хворого в стані кахексії вміст залишкового азоту дорівнює 60 ммоль/л, вміст середніх молекул підвищений, функція нирок не порушена. Які причини такого стану? Назвіть вид азотемії.

 

ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК – 1

15.(М,С,Ф) Хворий з обширними опіками скаржиться на загальну слабість, блювоту. Залишковий азот крові становить 55 ммоль/л. Який тип азотемії у хворого?


А. Продукційна

В. Ретенційна

С. Ретенційна ниркова

D. Ретенційна позаниркова

Е. Продукційна відносна


 

16. (М,С,Ф) Який фермент використовують для видалення сечовини з організму в апараті „штучна нирка”?


А. Уреазу

В. Аспарагіназу

С. Гіалуронідазу

D. Стрептокіназу

Е. Лідазу


 

17. (М,С,Ф) Хворому 28 років після тесту на цукрове навантаження провели біохімічний аналіз крові, в якій виявили підвищення вмісту кетонових тіл, залишкового азоту, сечовини. Який механізм виникнення азотемій у хворого на цукровий діабет?


А. Посилене використання амінокислот для глюконеогенезу

В. Використання амінокислот для синтезу нуклеотидів

С. Посилений розпад гемпротеїнів

D. Активація біосинтезу білка

Е. Активація синтезу нуклеїнових кислот


18. (М,С,Ф) У дитини встановлено гостру ниркову недостатність. Якими біохімічними показниками крові це можна підтвердити?


A. Підвищенням рівня залишкового азоту

B. Збільшенням концентрації імуноглобуліну А

C. Зниженням рівня лужної фосфатази

D. Збільшенням вмісту α-амілази

E. Зменшенням рівня фосфату


 

19. (М,С) За здатністю до екскреції з організму з участю нирок речовини, які утворюються внаслідок метаболічних процесів поділяють на порогові і без порогові. До складу залишкового азоту крові входить безпорогова речовина:


A. Сечовина

B. Креатин

C. Гліцин

D. Глюкоза

E. Тироксин


 

20. (М,С,Ф) Середні молекули впливають на процеси життєдіяльності: різні ланки метаболізму, транспорт речовин, клітинний імунітет. Рівень середніх молекул у сироватці крові хворих є критерієм характеристики клінічного перебігу та оцінки ефективності лікування ряду захворювань: гострої і хронічної ниркової недостатності, печінкової коми, злоякісних новоутворень, опікової хвороби. тощо. Назвати компоненти, які відносять до середніх молекул:


А. Окситоцин, вазопресин

В. Гетерополісахариди, РНК

С. Аспарагін, валін

D. Натрій, калій

E. Глюкозу, сахарозу


 

21. (М,С,Ф) За своїм походженням азотемії поділяють на ретенційні та продукційні. Які компоненти фракції залишкового азоту переважають у крові при продукційних азотеміях?


A. Амінокислоти, сечовина

B. Ліпіди, вуглеводи

C. Кетонові тіла, білки

D. Порфірини, білірубін

E. Сечова кислота, холін


 

22. (М,С,Ф) У хворого з хронічною нирковою недостатністю після проведеного курсу лікування покращився загальний стан і біохімічні показники сечі. Який біохімічний показник найбільш інформативний для такого висновку?


А. Креатиніну

В. Сечової кислоти

С. Білірубіну

D. Натрію

Е. Білка


23. (М,С,Ф) Запальні захворювання нирок супроводжуються зменшенням виділення з організму кінцевих азотистих сполук. До якого наслідку призводить таке порушення?


А. Гіперазотемії

В. Набряків

С. Гіперурикемії

D. Гіпопротеїнемії

Е. Гіперпротеїнемії


 

24. (М,С,Ф) Який компонент залишкового азоту є найбільш стабільним і чітко відображає стан ниркової недостатності?


А. Креатинін

В. Індикан

С. Сечовина

D. Сечова кислота

Е. Креатин


 

25. (М,С,Ф) Хворому з хронічною нирковою недостатністю із-за порушення азотовидільної функції нирок лікар обмежив споживання білка у добовому раціоні. Який біохімічний показник для оцінки стану хворого найважливіший, що залежить від харчового раціону?


А. Залишковий азот крові

В. Креатин сечі

С. Індикан крові

D. Середні молекули

Е. Кількість білка в сечі


 

26. (М,С,Ф) Вміст якого компоненту в складі залишкового азоту найбільший і різко підвищується при нирковій недостатності?


А. Сечовини

В. Пептидів

С. Сечової кислоти

D. Індикану

Е. Білірубіну


 

27. (М,С) Хворий 45 років скаржиться на сильну блювоту, загальну слабкість. Вміст залишкового азоту в крові становить 35 ммоль/л. Функція нирок не порушена. Який вид азотемії найбільш імовірно спостерігається?


A. Відносна

B. Ниркова

C. Ретенційна

D. Позаниркова

E. Продукційна


 

28. (М,С) У крові хворого вміст залишкового азоту становить 48 ммоль/л, сечовини – 15,3 ммоль/л. Про захворювання якого органа свідчать результати цього аналізу крові?


А. Нирок

В. Печінки

С. Шлунку

D. Селезінки

E. Кишки


Відповіді до ситуаційних задач

12. Вміст загального азоту становить 47,64 ммоль/л (27,14 + 20,5 ммоль/л). Такий вміст залишкового азоту вищий від норми; спостерігається азотемія.

13. Якщо підвищення вмісту залишкового азоту крові супроводжується зростанням вмісту азоту в сечі, то це продукційна азотемія. Якщо в сечі вміст азоту низький, то причиною азотемії є захворювання нирок.

14. Наведені показники свідчать про посилений розпад тканинних білків з наростаючими токсичними процесами, що характерно для продукційної азотемії.

Література

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія. – Київ; Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 507 с.

2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.– 736 с.

3. Біологічна хімія /Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін. Харків: Основа, 2000.– 487 с.

4. Клінічна біохімія / За ред. Склярова О.Я. – Київ: Медицина, 2006. -432 с.

5. Практикум з біологічної хімії / За ред. проф. О.Я. Склярова. – К.: Здоров’я, 2002. – 298 с.

6. Строев Е.А. Биологическая химия. – М.: Высшая школа, 1986. – 479 с.

7. Тарасенко Л.М., Григоренко В.К., Непорада К.С. Функціональна біохімія – Вінниця: Нова книга, 2007. – 384 с.

8. Біохімія ензимів. Ензимодіагностика. Ензимопатологія. Ензимотерапія / Скляров О., Сольскі Я., Великий М., Фартушок Н., Бондарчук Т., Дума Д. – Львів: Кварт.-2008. -218 с.

9. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия. – М.: Медицина, 1990. – 542 с.

Перелік тестів із зазначенням сторінок використаної літератури до теми:

 


1. 1. С. 430 – 431

7. С. 59 -60

9. С. 448 – 449

2. 1. С. 235, 430

2. С. 599

9. С. 448 – 449

3. 1. С. 430

9. С. 449

4. 1. С. 430

2. С. 586 - 593

9. С. 473 – 478

5. 9. С. 515, 516

6. 1. С. 430

9.С. 439

7. 1. С. 426

2. С. 570, 571

9. С. 441

8. 1. С.430

2. С. 598- 603

9. С. 473 - 478

9. 2. С. 419, 453, 562, 677, 682

9. С. 392, 515, 516

10. 1. С. 43

2. С. 186, 599 – 601, 682,

9. С. 438, 439, 448, 449, 515,

11. 2. С.454, 476

3. С. 598- 603,644-647, 682

9. С. 431 - 436, 483-485,

515, 516


 


15. 7. С. 59 -60

9. С. 115

16. 1. С. 430 – 431

9. С. 448 – 449

17. 1. С. 430 – 431

9. С. 448 – 449

18. 1. С. 430 – 431

7. С. 59 -60

9. С. 448 – 449

19. 1. С. 430 – 431

9. С. 448 – 449

20. 1. С. 430 – 431

7. С. 59 -60

9. С. 448 – 449

21. 1. С. 430 – 431

7. С. 59 -60

9. С. 448 – 449

22. 1. С. 430 – 431

9.С. 448 – 449

23. 1. С. 430 – 431

7. С. 59 -60

9.С. 448 – 449

24. 1. С. 430 – 431

9. С. 448 – 449

25. 1. С. 430 – 431

7. С. 59 -60

9. С. 448 – 449

26. 1. С. 430 – 431

9.С. 448 – 449

27. 1. С. 430

2. С. 186

9. С. 448 – 449

28. 1. С. 432 - 439

2. С. 574 - 579

9. С. 464 – 472

 

 


 

ФУНКЦІЇ КРОВІ

ТЕСТИ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ початковОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ

1. Які основні функції виконує кров як внутрішнє середовище організму?


А. Всі відповіді правильні

В. Підтримання гомеостазу

С. Участь в газообміні

D. Інтеграція обміну речовин різних органів і тканин

Е. Участь у процесі катаболізму


2. У хворого швидко розвиваються набряки. Зниження вмісту яких білків сироватки крові призводить до їх появи?


А. Альбумінів

В. a1-Глобулінів

С. a2-Глобулінів

D. b-Глобулінів

Е. Фібриногену


 

3. У крові хворого при обстеженні виявлено підвищений вміст ферментів креатинкінази (МВ – ізоформа), АсАТ і ЛДГ1,2. Яку патологію слід насамперед передбачити в цьому випадку?


A. Інфаркт міокарду

B. Панкреатит

C. Ураження ЦНС

D. Цироз печінки

E. М’язова дистрофія


 

4. В аналізі крові хворого, який 5 років тому переніс резекцію шлунка, спостерігається зменшення кількості еритроцитів, падіння рівня гемоглобіну; кольоровий показник – 1,3; мегалоцити, мегалобласти, тільця Голлі. Який вид анемії розвинувся у хворого?


А. В12 – дефіцитна

В. Гемолітична

С. Постгеморагічна

D. Апластична

Е. Фолієводефіцитна


5. У хворої 38 років ревматизм в активній фазі. Визначення якого з наступних біохімічних показників сироватки крові має діагностичне значення при цій патології?


А. С-реактивного білка

В. Сечової кислоти

С. Сечовини

D. Креатиніну

Е. Трансферину


 

6. У хворого в крові та сечі виявлено високий вміст індикану – показника активації процесів гниття білків у кишечнику. Яка амінокислота є джерелом індикану?


А. Триптофан

В. Тирозин

С. Пролін

D. Тирозин

Е. Фенілаланін


 

7. У сироватці крові пацієнта встановлено підвищення активності гіалуронідази. Визначення якого біохімічного показника крові дасть змогу підтвердити припущення про патологію сполучної тканини?


А. Сіалових кислот

В. Білірубіну

С. Сечової кислоти

D. Глюкози

Е. Галактози


 

8. У процесі катаболізму гемоглобіну вивільняється залізо, яке у складі спеціального транспортного білка надходить у кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. Цим транспортним білком є:


А. Трансферин (сидерофілін)

В. Транскобаламін

С. Гаптоглобін

D. Церулоплазмін

Е. Альбумін


 

9. У дитини із розумовою відсталістю встановлено зелене забарвлення сечі після додавання 5% розчину FeCI3. Про порушення обміну якої амінокислоти свідчить позитивний результат цієї діагностичної проби?


A. Фенілаланіну

B. Глутаміну

C. Аргініну

D. Тирозину

E. Триптофану


 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 1184; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.077 с.)