РОЗДІЛ 11. ОБМІН АМІНОКИСЛОТ, ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ БІЛКІВ 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РОЗДІЛ 11. ОБМІН АМІНОКИСЛОТ, ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ БІЛКІВРОЗДІЛ 11. ОБМІН АМІНОКИСЛОТ, ПРОСТИХ І СКЛАДНИХ БІЛКІВ

Загальні процеси обміну амінокислот

 

ТЕСТИ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ВИХІДНОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ

 

1. Які з наступних амінокислот є одночасно незамінними і кетогенними?


А. Лізин, лейцин

В. Валін, серин

С. Аспартат, лізин

D. Лейцин, треонін

Е. Серин, лізин


 

2. Яка з наведених амінокислот є одночасно і глюкогенною і кетогенною?


A. Фенілаланін

B. Лейцин

C. Лізин

D. Аланін

E. Метіонін


 

3. Яка з наведених амінокислот є виключно глюкогенною?


A. Треонін

B. Ізолейцин

C. Тирозин

D. Триптофан

E. Лізин


 

4. Загальні процеси обміну амінокислот включають реакції...


А. Дезамінування, трансамінування, декарбоксилування

В. Трансамінування, нейтралізації, гідролізу

С. Декарбоксилування,

 

дезамінування, дегідратації

D. Електролізу, фосфорилування, метилування

Е. Нейтралізації, окиснення, відновлення

 


5. Коензимом трансаміназ є :


А. Піридоксальфосфат

B. Тіамінпірофосфат

C. Пантотенова кислота

D. Фолієва кислота

E. Біотин


 

6. Акцепторами аміногруп у реакціях трансамінування можуть бути...


А. Піруват, оксалоацетат, α-кетоглутарат

B. Оксалоацетат, лактат, глутамат

C. α-Kетоглутарат ,

 

оксалоацетат, лактат

D. Глутамат, піруват, оксалоацетат,

E. Лактат, оксалоацетат,

α-кетоглутарат


 

7. Коензимом декарбоксилаз амінокислот є...


А. Піридоксальфосфат

B. Тіамінпірофосфат

C. Біотин

D. Рибофлавін

E. Залізо

 


 

8. У результаті декарбоксилування амінокислот в організмі людини утворюються...


А. Біогенні аміни

B. Аміак, сечовина, креатин

C. Поліпептиди, сечова кислота

D. Дипептиди, ксантин

E. Алантоїн


 

9. Які ензими знешкоджують біогенні аміни в організмі людини...


А. Моноамінооксидази, діамінооксидази

B. Лактатдегідрогенази, малатдегідрогенази

C. Аланінамінотрансферази,

 

аспартатамінотрансферази

D. Аспартатамінотрансферази, глутаматдегідрогенази

E. Діамінооксидази, циклооксигенази

 


10. У клініці трансаміназний тест використовують для...


A. Оцінки цитолізу клітин

B. Оцінки гідролізу білків

C. Оцінки детоксикаційної функції організму

D. Оцінки інтенсивності катаболічних процесів

E. Оцінки інтенсивності анаболічних процесів

 


11. У результаті окиснювального дезамінування амінокислот утворюються...


А. Аміак, α-кетокислоти

В. Мінеральні кислоти, α-кетокислоти

 

С. Органічні кислоти, α-кетокислоти

D. α-Кетокислоти, ненасичені карбонові кислоти

Е. Спирти, альдегіди


 

12. Транс- і дезамінування амінокислот послаблюється при...


А. Гіповітамінозі РР, В2, В6, гіпоксії, ураженнях печінки

В. Гіповітамінозі D, A, E

С. Гіпоксії, ураженнях сполучної тканини

D. Гіпервітамінозі К, Е, Д

Е. Ураженнях печінки, сполучної тканини

 


 

13. Діамінооксидази інактивують...


А. Гістамін, путресцин, кадаверин

В. Путресцин, біотин, гепарин

С. Кадаверин, ансерин, карнозин

D. Папаверин, путресцин, кадаверин

Е. Гепарин, гістамін, секретин


 

14. Вуглецеві скелети амінокислот можуть включатись у цикл трикарбонових кислот через такі сполуки:


А. Ацетил-КоА, оксалоацетат, α-кетоглутарат, сукциніл-КоА

В. Оксалоацетат, α-кетоглутарат, цитрат, изоцитрат

С. α-Кетоглутарат, малат, α-кетоглутарат, сукциніл-КоА

D. Сукциніл-КоА, оксалоацетат, α-кетоглутарат, цитрат

Е. Малат, изоцитрат, оксалоацетат, α-кетоглутарат,


 

15. Гіпертрансаміназемія спостерігається при...


А. інфаркті міокарда, цитолізі гепатоцитів, значних травмах

В. Вадах серця, інфаркті міокарда, значних травмах

С. Інфаркті міокарда, стенокардії, значних травмах

D. Значних травмах

Е. Стенокардії, інфаркті міокарда, цитолізі гепатозитів

 


 

16. При інфаркті міокарда активність АсАТ у сироватці крові максимально зростає наприкінці...


А. 1-ої доби

В. 2-ої доби

С. 3-ої доби

D. 4-ої доби

Е. 5-ої доби


 

17. Серотонін – біогенний амін, що є похідним...


А. Триптофану

В. Валіну

С. Серину

D. Тирозину

Е. Аланіну


 

18. Гальмівний медіатор ЦНС ГАМК (гамма-аміномасляна кислота) синтезується з ...


А. Глутамату

В. Аланіну

С. Гістидину

D. Тирозину

Е. Триптофану

 


ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК – 1

19. (М,С) Хворому поставлено діагноз – „інфаркт міокарда”. Активність якого ензиму сироватки крові зростає у 20-30 разів через 3-5 год після виникнення інфаркту міокарда?


А. Аспартатамінотрасферази

В. Ліпази

С. Амілази

 

D. Фосфорилази

Е. Фосфатази


20. (М,С) У хворого з діагнозом “гострий гепатит” при дослідженні плазми крові виявлено підвищену активність...


А. Аланінамінотрансферази

В. Сукцинатдегідрогенази

С. Тирозинази

D. Піруватдегідрогенази

Е. Лактази

 


 

21. (М,С) Для запобігання розвитку і полегшення перебігу алергічних реакцій хворому доцільно призначити...


А. Антигістамінний препарат дімедрол

В. Психотропний препарат аміназин

С. Снодійний засіб нітразепам

D. Інгібітор холінестерази фізостигмін

Е. Антиаритмічний препарат новокаїнамід


 

22. (М,С) При хворобі Паркінсона порушене передавання імпульсів внаслідок ураження чорної речовини і смугастого тіла, тому для лікування цього захворювання застосовують попередник дофаміну - ДОФА. Для зменшення побічного впливу ДОФА вживають у комбінації з...


А. Інгібітором декарбоксилази ароматичних амінокислот

В. Блокатором моноамінооксидази

С. Блокатором дофамінових рецепторів

D. Активатором моноамінооксидази

Е. Активатором декарбоксилази ароматичних амінокислот


 

23. (М,С) При дослідженні мозку хворого на шизофренію після його смерті виявили підвищену кількість...


А. Дофамінових рецепторів

В. ГАМК-рецепторів

С. Адренорецепторів

D. Серотонінових рецепторів

Е. Холінорецепторів

 


 

24. (М,С) Дефіцит якого біогенного аміну в головному мозку виявлено у хворого із тяжким станом депресії, що здійснив суїцидальний акт (самогубство)?


А. Серотоніну

В. Дофаміну

С. Гістаміну

D. Норадреналіну

Е. ГАМК

 


 

25. (М,С) Із порушенням обміну дофаміну та функцій дофамінових рецепторів пов’язаний розвиток...


А. Шизофренії

В. Хронічного гепатиту

С. Подагри

D. Гастриту

Е. Гострого панкреатиту

 


26. (М,С,Ф) До складу білка входять протеїногенні амінокислоти. У якому положенні в їх структурі обов’язково повинна знаходитися аміногрупа?


А. α - положенні

В. β – положенні

С. γ - положенні

D. δ - положенні

Е. λ - положенні


27. (М,С,Ф) Який нейромедіатор у тканині мозку може бути синтезований з продукту переамінування альфа-кетоглутарової кислоти?


А. ГАМК

В. Дофамін

С. Серотонін

D. Триптамін

Е. Норадреналін


28. (М,С,Ф) Біохімічний механізм трансамінування полягає в тому, що аміногрупи від різних амінокислот збираються у вигляді однієї з амінокислот. Яка це амінокислота?


А. Глутамінова

В. Аспарагінова

С. Лейцин

D. Валін

Е. Аргінін

 


 

29. (М,С,Ф) При визначенні активності АлАТ уніфікованим динітрофенілгідразиновим методом Райтмана-Френкеля як субстратну суміш використовують:


А. α- Кетоглутарат і аланін

В. α- Кетоглутарат і гліцин

С. α- Кетоглутарат і аспартат

D. Оксалоацетат і аланін

Е. Оксалоацетат і глутамат

 


 

Література:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія, – К.;Тернопіль: Укрмедкнига,2000.–507 с.

2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.–735 с.

3. Біологічна хімія / Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін.-Харків: Основа, 2000.–607 с.

4. . Клінічна біохімія / За ред. Склярова О.Я. – Київ: Медицина, 2006. -432 с.

5. Практикум з біологічної хімії / За ред. проф. О.Я.Склярова.– К.:Здоров’я, 2002.

6. Берëзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.– М.: Медицина, 1990.–542 с.

 

Перелік тестів із зазначенням сторінок, використаної літератури до теми:

 


Тест 1. 2. С. 411 – 412

3. С. 16, 339

6. С. 323, 344 –345

2. 2. С. 411 – 412

3. С. 339

6 С. 323, 344 –345

3. 2. С. 411 – 412

3. С. 339

6.С. 323, 344 –345

4. 1. C.335

2. С. 337

3. С. 333

6. С. 337

5. 1. С. 337

2. С. 409

3. С. 334

6. С. 340

6. 2. С. 408-411

3. С. 334

6. С. 340

7. 1. С. 240

2. С. 413

3. С.337

6. С. 346

8. 1. С. 240

2. С.412

3.С.338

6.С. 345

9. 1. С. 242

2. С. 413

3. С. 337 –339

6. С. 350

10. 3. С. 536-539

6. С. 344

11. 2. С. 407

3. С. 336,337

6. С. 337

12. 2. С. 411

3. С.333-337

13. 2. С. 413

3. С. 339

14. 2. С. 412

3. С. 339-341

6. С. 344

15. 3. С. 536-539

6. С. 344

16. 6. С. 343 – 344

17. 1. С. 263,365

2. С. 431, 625

6. С. 346

18. 1. С. 241

2. С. 419

3. С. 338

6. С. 348

19. 6. С. 343 – 344

20. 1. С. 429

3. С. 536-539

6. С. 344

21. 1. С. 366

3. С. 338

6. С. 347

22. 2. С. 625

23. 1. С. 488 – 489

2. С. 625

24. 1. С. 485

25. 1. С. 484

2. С. 624

26. 1. С. 20

2. С. 20

27. 2. С.614, 626 – 627

28. 1. С. 236 – 239

2. С. 408 – 411

29. 5. С 146 – 151


Специфічні шляхи обміну амінокислот.

Е. Тироксину


 

51. (М,С,Ф) Оксид азоту за участю складної Са2+-залежної ферментної системи, що називається NО-синтазою, утворюється із амінокислоти:


А. Аргініну

В. Аланіну

С. Аспартату

D. Лізину

E. Лейцину


 

52. (М,С,Ф) У хворого з вродженою хронічною гіперамоніємією спостерігається відставання розумового розвитку, часте блювання, судоми. Назвіть процес, у результаті якого утворюється аміак в організмі людини.


A. Непряме дезамінування амінокислот

B. Відновне амінування a-кетокислот

C. Пентозофосфатний цикл

D. Глюконеогенез

E. Орнітиновий цикл


53. (М,С,Ф) У хворого з вродженою хронічною гіперамоніємією спостерігається відставання розумового розвитку, часте блювання, судоми. Яка реакція веде до утворення аміаку в організмі людини?


A. Глутаматдегідрогеназна реакція

B. Реакція рацемізації амінокислот

C. Трансамінування

D. Декарбоксилювання амінокислот

E. Реакція відновного амінування


 

54. (М,С,Ф) Спадкова хвороба лейциноз характеризується затримкою фізичного розвитку, важкими психічними зрушеннями. Сеча хворих має специфічний запах кленового сиропу. Ця ознака є результатом нагромадження у крові і виведення з сечею:


A. α - Кетокислот

B. α – Амінокислот

C. Кетонових тіл

D. Фенілпірувату

E. Гомогентизинової кислоти


55. (М,С,Ф) Для біосинтезу креатину – азотистої сполуки, яка у вигляді креатинфосфату має важливе значення в енергозабезпеченні м’язів, необхідні амінокислоти

A. Гліцин, аргінін, метіонін

B. Фенілаланін, тирозин, триптофан

C. Валін, лейцин, ізолейцин

D. Лізин, аргінін, гістидин

E. Цистин, цистеїн, метіонін

 

СИНТЕЗ І РОЗПАД НУКЛЕОТИДІВ

ТЕСТИ ТА СИТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ ВИХІДНОГО І КІНЦЕВОГО РІВНІВ ЗНАНЬ

 

1. Під час транскрипції гена промотором є частина ДНК, яка…


А. Зв’язує РНК-полімеразу

B. Зв’язує репресор

C. Зв’язує індуктор

D. Необхідна для початку трансляції

E. Необхідна для закінчення трансляції

 


 

2. Інтронні ділянки наявні в…


A. пре-РНК

B. т-РНК

C. р-РНК

D. і-РНК

E. м-РНК


 

3. Що утворює “кеп”- ділянку іРНК еукаріотів?


A. 7-Метилгуанілат

B. цАМФ

C. Поліаденілат

D. Псевдоуридин

E. Риботимідин


 

4. Яка мінорна сполука бере участь в утворенні “кеп”у в мРНК?


А. 7-Mетилгуанозин

B. 1-Mетилуридин

C. 7,7-Диметилгуанозин

D. 5-Фторуридин

E. 7-Метиладенозин


 

5. Репресорні функції в процесі регуляції експресії генів здійснюються…


А. Зв’язуванням з операторною ділянкою ДНК

B. Зміною конформації РНК-полімерази

C. Гібридизацією промоторної ділянки РНК

D. Усуненням субодиниці РНК-полімерази

E. Зв’язуванням з промоторною ділянкою ДНК


 

6. Мінливість імуноглобулінів визначається…


А. Метилюванням ДНК

B. Перебудовою ДНК

C. Репресією генів

D. Перебудовою іРНК

E. Перебудовою білків


 

7. Кінцевими продуктами катаболізму піримідинових нуклеотидів є…


A. β-Амінокислоти і аміак

B. α-Амінокислоти і сечовина

C. Сечова кислота та сечовина

D. Сечова кислота й аміак

E. Аміак і СО2


 


 

8. Для нормалізації метаболізму при спадковій оротацидурії необхідно постійно вживати…


A. Уридин

B. Аденозин

C. Гуанозин

D. Глутамін

E. Аспарагін


 

9. Причиною синдрому Леша-Ніхана є нестача…


A. Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази

B. Аденозиндезамінази

C. Аденінфосфорибозилтрансферази

D. Ксантиноксидази

E. Аденілаткінази

 


 

10. При синдромі Леша-Ніхана в організмі дітей значно зростає концентрація…


A. Сечової кислоти

B. АМФ

C. Аденозину

D. Аденіну

E. Ксантину


 

11. Для синтезу ДНК використовуються дезоксирибонуклеозидтрифосфати, які…


A. Утворюються з відповідних рибонуклеотидів

B. Утворюються заново із відповідних азотистих основ, дезоксирибози та фосфатної кислоти

C. Утворюються з продуктів розщеплення нуклеїнових кислот

D. Потрапляють в організм із кишки після гідролізу продуктів харчування

E. Утворюються у складі вже синтезованої нуклеїнової кислоти в результаті перетворення рибози у дезоксирибозу


 

12. Котра з перерахованих речовин інгібує синтез дезоксирибонуклеотидів…


A. Структурний аналог фолієвої кислоти

B. АТФ

C. дТТФ

D. дГТФ

E. Вітамін В12


 

13. Які процеси відбуваються під час сплайсінгу?


A. Посттранскрипційні зміни у структурі РНК

B. Посттрансляційні зміни у структурі РНК

C. Посттрансляційні зміни у структурі білка

D. Постреплікаційні зміни у структурі ДНК

E. Посттранскрипційні зміни у структурі ДНК


 

14. Котрий ензим під час реплікації ДНК бере участь у процесі з’єднання фрагментів Оказакі?


А. ДНК-лігаза

B. ДНК-полімераза І

C. ДНК-полімераза ІІ

D. ДНК-полімераза ІІІ

E. Рибонуклеаза Н


 

15. У біотехнології при отриманні нових речовин використовують плазміди. Для яких процесів їх використовують?


А. Перенесення генетичної

Інформації

B. Біосинтезу білка

C. Біосинтезу ензимів

D. Біосинтезу гормонів

E. Біосинтезу ліпідів


 

16. Яку реакцію каталізує ДНК-залежна РНК-полімераза?


A. Синтез іРНК на матриці ДНК

B. Реплікацію ядерних ДНК

C. Трансляцію коду іРНК в амінокислотну послідовність білків

D. Перенесення інформації з РНК на ДНК (зворотня транскриптаза)

E. Синтез білків


 

17. Яку реакцію каталізують зворотні транскриптази (ревертази або РНК-залежні ДНК-полімерази)?


A. Синтез ДНК на матриці РНК

B. Синтез іРНК на матриці ДНК

C. Синтез ДНК на матриці ДНК

D. Синтез РНК на матриці ДНК

E. Синтез нуклеотидів


 

18. На рибосомах, зв’язаних з ендоплазматичним ретикулумом синтезуються…


A. Білки для зовнішньої секреції

B. Білки для мітохондрій

C. Білки для ядра

D. Білки для цитозолю

E. Білки для рибосом


 

19. Формілметіонін-тРНК використовується на стадії ініціації трансляції…


A. Прокаріотичними клітинами

B. Еукаріотичними клітинами

C. Вірусами

D. Прокаріотичними і еукаріотичними клітинами

E. Не використовується


 

20. Які сполуки є субстратами для ДНК-полімерази?


A. дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ

B. дАМФ, дГМФ, дЦМФ, дТМФ

C. дАДФ, дГДФ, дЦДФ, дТДФ

D. дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дУТФ

E. АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ


 

21. Які сполуки є субстратами для РНК-полімерази?


A. АТФ, ГТФ, ЦТФ, УТФ

B. дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дУТФ

C. АДФ, ГДФ, ЦДФ, УДФ

D. АМФ, ГМФ, ЦМФ, УМФ

E. АТФ, ГТФ, ЦТФ, ТТФ

 


 

22. Субстратом, потрібним для включення амінокислотного залишку в поліпептидний ланцюг білка, є…


A. Комплекс амінокислоти з тРНК

B. Вільна амінокислота

C. Комплекс амінокислоти з АДФ

D. Комплекс амінокислоти з УДФ

E. Комплекс амінокислоти з мРНК


 

23. Виродженість генетичного коду означає, що...


A. Одна амінокислота кодується кількома кодонами (триплетами)

B. Один кодон кодує одну амінокислоту

C. Один кодон кодує кілька амінокислот

D. Три кодони з 64 не кодують амінокислот

E. Одна амінокислота кодується трьома амінокислотами


 

24. Яке з тверджень про ознаки генетичного коду заперечується у зв’язку з відкриттям процесінгу?


A. Колінеарність

B. Універсальність

C. Лінійність

D. Вродженість

E. Однонаправленість


 

25. Дифтерійний токсин спричинює порушення в організмі людини процесу...


A. Елонгації трансляції

B. Реплікації

C. Транскрипції

D. Ініціації трансляції

E. Термінації трансляції


 

26. Інгібітором синтезу дТМФ є...


A. 5-Фторурацил

B. Урацил

C. Уридин

D. Тимін

E. Цитозин


 

27. Інгібітори синтезу дТМФ застосовуються для лікування...


A. Онкологічних захворювань

B. Анемії

C. Інфаркту міокарду

D. Інфекційних захворювань

E. Подагри


 

28. У біохімічній лабораторії в досліджуваному гідролізаті виявлено азотисті основи пуринового та піримідинового ряду, залишки фосфатної кислоти, пентози. До якого класу органічних речовин належить сполука, що містить всі ці речовини?


A. Нуклеопротеїнів

B. Хромопротеїнів

C. Фосфопротеїнів

D. Глікопротеїнів

E. Ліпопротеїнів

 


29. Спадкова інформація зберігається в ДНК, хоч безпосередньо у синтезі білка в клітині ДНК не бере участі. Який процес забезпечує реалізацію спадкової інформації у поліпептидний ланцюг?


A. Транскрипція

B. Трансляція

C. Транслокація

D. Реплікація

E. Трансформація


30. Нуклеотиди, до складу яких входять мінорні азотисті основи, найчастіше зустрічаються в молекулах


A. тРНК

B. ДНК

C. преРНК

D. м(і)РНК

E. рРНК


 

31. Основою консерватизму спадковості і збереження видових особливостей є реплікація – процес синтезу


A. ДНК на матриці ДНК

B. РНК на матриці ДНК

C. ДНК на матриці білка

D. ДНК на матриці РНК

E. білка на матриці РНК


32. Центральна догма молекулярної біології за Ф.Кріком полягає у реалізації спадкової інформації у наступному напрямку


A. ДНК→РНК→білок

B. білок →РНК→ДНК

C. ДНК→білок→РНК

D. РНК→ДНК→білок

E. РНК→білок→ДНК

 


33. Феномен трансформації, виявлений Ф.Гріффітом за умов дослідження перетворення непатогенної R-форми пневмококів у патогенну S-форму при взаємодії вбитої нагріванням S-форми з живою R-формою, визначається перенесенням


А. ДНК

B. м(і)РНК

C. рРНК

D. тРНК

E. білка


 

34. Просторова модель структури молекули ДНК у вигляді подвійної спіралі була запропонована на основі досліджень нуклеотидного складу і рентгеноструктурного аналізу цієї молекули


A. Д.Уотсоном, Ф.Кріком

B. Чаргаффом

C. О.Евері, К.Мак-Леодом, М.Мак-Карті

D. М.Уілкінс

E. Ф.Гріффітом


 

35. Вторинна структура ДНК представлена спіраллю


A. правоповертаючою, дволанцюговою, антипаралельною

B. правоповертаючою, дволанцюговою, паралельною

C. лівоповертаючою, дволанцюговою, антипаралельною

D. лівоповертаючою, дволанцюговою, паралельною

E. правоповертаючою, одноланцюговою


36. Структурною особливістю подвійної структури ДНК є наступна характеристика кроку спіралі


A. 3,4 нм, 10 нуклеотидних пар

B. 3,4 А, 10 нуклеотидних пар

C. 3,4 мкм, 10 нуклеотидних пар

D. 0,34 нм, 10 нуклеотидних пар

E. 0,34 нм, 20 нуклеотидних пар


37. Гістони – це білки, що зосереджені в ядрах клітин у складі дезоксирибонуклеопротеїнів, відіграють важливу роль у регуляції експресії генів та містять у своєму складі велику кількість


A. лізину і аргініну

B. цистеїну і метіоніну

C. аспарагіну і глутаміну

D. аргініну і гістидину

E. лізину і гістидину


38. Процес денатурації ДНК супроводжується

А. гіперхромним ефектом і зменшенням в’язкості розчину ДНК

B. гіпохромним ефектом і зменшенням в’язкості розчину ДНК

C. гіперхромним ефектом і збільшенням в’язкості розчину ДНК

D. гіпохромним ефектом і збільшенням в’язкості розчину ДНК

E. збереженням інтенсивності поглинання і в’язкості розчину ДНК

39. Термічна денатурація ДНК, або плавлення, є специфічною для молекул з різним нуклеотидним складом і характеризується температурою плавлення, яка прямопропорційна вмісту


A. Г і Ц

B. А і Т

C. А і Г

D. Т і Ц

E. Т і Г


 

40. Двохспіральні ділянки у молекулах РНК, “шпильки”, утворюються за рахунок взаємодії між собою


A. А і У, Ц і Г

B. А і Г, У і Ц

C. Г і Т, У і Ц

D. А і Т, Г і Ц

E. Т і Г, А і Г


41. Особливістю первинної структури усіх молекул мРНК еукаріотів та деяких вірусів є наявність на 5’-кінці


A. 7-метилгуанозину

B. 1-метиладенозину

C. 1-метилгуанозину

D. 3-метилцитидину

E. 5-метилцитозину


 

42. Особливістю первинної структури молекул мРНК еукаріотів є наявність на 3’-кінці послідовностей 20-250 нуклеотидів


А. полі (А)

B. полі (Г)

C. полі (Т)

D. полі (Ц)

E. полі (У)


 

43. Акцепторна гілка тРНК, що акцептує амінокислоту в процесі трансляції містить термінальну послідовність нуклеотидів


A. ЦЦА

B. ГГА

C. УУА

D. ААГ

E. ЦЦГ

 


 

44. За зв’язування тРНК з мРНК при утворенні в рибосомі транслюючого комплексу відповідає


A. Антикодонова петля

B. Акцепторна гілка

C. Дигідроуридилова петля

D. Псевдоуридилова петля

E. Додаткова гілка


 

45. Хроматин в період інтерфази має вигляд волокна з кулеподібними структурами, що мають назву


A. нуклеосоми

B. пероксисоми

C. гліоксисоми

D. мікросоми

E. лізосоми


 

46. У нормі рівень сечової кислоти у сироватці крові чоловіків становить


A. 240-500 мкмоль/л

B. 60-350 мкмоль/л

C. 160-400 мкмоль/л

D. 260-560 мкмоль/л

E. 360-560 мкмоль/л


 

47. У нормі рівень сечової кислоти у сироватці крові жінок становить


A. 160-400 мкмоль/л

B. 60-350 мкмоль/л

C. 240-500 мкмоль/л

D. 260-560 мкмоль/л

E. 360-560 мкмоль/л

 


 

48. Для визначення сечової кислоти у крові та сечі використовують реактив


A. Фоліна

B. Несслера

C. Фелінга

D. Міллона

E. Фоля


 

49. У нормі з сечею людини виділяється сечової кислоти


A. 1,60 – 3,54 ммоль/добу

B. 0,60 – 1,54 ммоль/добу

C. 2,60 – 4,54 ммоль/добу

D. 3,60 – 5,54 ммоль/добу

E. 3,54 – 8,54 ммоль/добу

 


 

50. У нормі з сечею людини виділяється сечової кислоти


A. 270-600 мг/добу

B. 170-500 мг/добу

C. 370-700 мг/добу

D. 470-800 мг/добу

E. 570-900 мг/добу


 

51. Новонароджені в період вигодовування не отримують нуклеїнові кислоти з молоком, але вони інтенсивно ростуть, збільшується кількість клітин, безперервно відбувається гемопоез, синтез білків, тобто відбуваються процеси, що потребують iРНК, тРНК, рРНК, ДНК. За рахунок яких сполук підвищується вміст нуклеїнових кислот?

 

52. У двох препаратах ДНК вміст аденіну становить відповідно 25 і 12 % від загального вмісту азотистих основ. Обчисліть відносний вміст тиміну, цитозину і гуаніну в цих препаратах ДНК.

 

53. Похідне уридину, фторурацил, перетворюється в клітині на фтордезоксіуридилат - сильний незворотній інгібітор тимідилатcинтази. Як пояснити факт пригнічення фторурацилом швидкого поділу ракових клітин у експериментальних тварин?

 

54. Тетрацикліни, антибіотики широкого спектра дії, є інгібіторами синтезу білків на 70S-рибосомах прокаріотів, не впливаючи на 80S-рибосоми еукаріотів. Рибосоми мітохондрій еукаріотів за структурою подібні до рибосом прокаріотів (70S). Використовуючи ці дані поясніть токсичний ефект дії тетрациклінів на організми еукаріот.

E. Мутація генів

 


 

71. (М,С) При захворюванні на дифтерію спостерігається інгібування трансляції в клітинах людини внаслідок втрати фактором елонгації еEF-2 здатності здійснювати транслокацію пептидного залишку з А- на П-сайт рибосом. Дія якого ензиму є причиною блокування еEF-2?


A. АДФ-рибозилтрансферази

B. еIF-2 – Протеїнкінази

C. Пептидилтрансферази

D. Пептидилтранслокази

E.Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази


 

72. (М,С) До основних клінічних проявів порфірій, захворювань, пов’язаних із порушенням синтезу гема, належить підвищена світлочутливість. Активація яких процесів лежить в основі розвитку фотодерматитів при порфіріях?


А. Пероксидної оксидації

В. Мікросомного окиснення

C. Мітохондріального окиснення

D. β-Окиснення жирних кислот

Е. Окиснення гему

 


 

73. (М,С) Початок і припинення мітозу клітин є контрольованими. Який процес є необхідним для припинення клітиною реакцій, що реалізують мітоз?


A. Сполучення убіквітину з комплексом циклін-сdc2-кіназа

B. Утворення комплексу циклін-сdc2-кіназа

C. Фосфорилювання сdc2-кінази, сполученої з цикліном

D. Зменшення концентрації цикліну

E. Зростання концентрації цикліну


 

74. (М,С,Ф) Нітрозаміни належать до дезамінуючих мутагенів. З якої азотистої основи в результаті їх дії утворюється урацил?


A. Цитозину

B. Аденіну

C. Гуаніну

D. Тиміну

E. Метилурацилу


 

75. (Ф) Після тривалої, виснажливої хвороби й операційного втручання у пацієнта спостерігається різка втрата маси тіла і затримка процесу одужання. Лікар призначив йому анаболічний препарат. Який біохімічний процес стимулюють такі препарати?


A. Протеосинтез

B. Глікогеноліз

C. Протеоліз

D. Ліполіз

E. Гліколіз


 

76. (Ф) Для лікування інфекційних бактеріальних захворювань використовують антибіотики (стрептоміцин, неоміцин, каноміцин). Який єтап синтезу білків мікробної клітини вони інгібують?


A. Трансляцію

B. Транскрипцію

C. Реплікацію

D. Процесинг

E. Сплайсинг


 

77. (Ф) Хвора віком 72 роки скаржиться на біль у суглобах ніг і кистей рук, обмеження рухових функцій. Суглоби припухлі, мають вигляд потовщених вузлів. У крові та сечі виявлено підвищений вміст сечової кислоти. Для якого захворювання характерні такі ознаки?


A. Подагра

B. Пелагра

C. Алкаптонурія

D. Тирозиноз

E. Цироз


 

78. (Ф) Біосинтез пуринового кільця азотистих основ відбувається внаслідок поступового нарощування атомів азоту і вуглецю на рибозо-5-фосфаті та утворення кілець. Рибозо-5-фосфат може утворюватися під час...


А. Пентозофосфатного циклу

B. Глікогенолізу

C. Орнітинового циклу

 

D. Циклу трикарбонових кислот

E. Глюконеогенезу

 

 


79. (М,С,Ф) За отруєння α-аманітином (отрута блідої поганки) блокується РНК-полімераза В(ІІ). Який процес гальмується при цьому?


A. Синтез мРНК

B. Синтез тРНК

C. Синтез рРНК

D. Процесінг мРНК

E. Синтез праймерів

 


 

80. (М,С,Ф) Для лікування онкологічних захворювань використовують метотрексат – структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази. Який етап синтезу нуклеїнових кислот гальмує цей препарат?


A. Синтез мононуклеотидів

B. Транскрипцію

C. Процесінг

D. Сплайсінг

E. Реплікацію

 


 


81. (М,С,Ф) Унаслідок інтоксикації в епітеліальній клітині слизової оболонки порожнини рота не синтезуються ензими, що забезпечують сплайсинг. Яка причина припинення біосинтезу білка в цьому випадку?


А. Не утворюється зріла і-РНК

В. Порушено транспорт амінокислот

С. Не утворюється р-РНК

D. Не активуються амінокислоти

Е. Не синтезується АТФ


 

82. (М,С,Ф) У клітинах людини під дією ультрафіолетового випромінювання відбулося пошкодження молекули ДНК. Реалізувалася система відновлення пошкодженої ділянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфічного ензиму. Як називається це явище?


А. Репарація

В. Реплікація

С. Дуплікація

D. Термі нація

Е. Ініціація


 

83. (М,С,Ф) За допомогою якого ферменту здійснюється шлях синтезу різних генів з матричних РНК та ДНК в генній інженерії (цей фермент каталізує процес, відкритий у деяких РНК-вмісних вірусів)?


А. Ревертази

В. Ензонуклеази

С. Ендонуклеази

D. ДНК-лігази

Е. Хелікази84. (М,С,Ф) Хворому на сечокам’яну хворобу після обстеження призначили алопуринол – конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:


A. Урату кальцію

B. Дигідрату оксалату кальцію

C. Сульфату кальцію

D. Моногідрату оксалату кальцію

E. Фосфату кальцію

 


 

85. (М,С,Ф) У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів у суглобах. У результаті якого процесу утворюється ця кислота?


A. Розпад пуринових нуклеотидів

B. Розпад піримідинових нуклеотидів

C. Катаболізм гему

D. Реутилізація пуринових основ

E. Розщеплення білків


 

86. (М,С,Ф) У загальному вигляді генетичний апарат еукаріот є таким: екзон-інтрон-екзон. Така структурно-функціональна організація гена зумовлює особливості транскрипції. Якою буде про-і-РНК відповідно до згаданої схеми?


A. Екзон-інтрон-екзон

B. Екзон-екзон

C. Екзон-екзон-інтрон

D. Інтрон-екзон

E. Екзон-інтрон


 

87. (М,С,Ф) Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК-полімерази. Порушення якого процесу процесу відбувається в клітині у випадку пригнічування даного ферменту?


A. Транскрипція

B. Репарація

C. Трансляція

D. Процесінг

E. Реплікація


 

88. (М,С,Ф) Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, ніж знайдено виявлено амінокислот у синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції у нормі передує:


A. Процесінг

B. Репарація

C. Мутація

D. Реплікація

E. Ініціація

 


 

89. (М,С,Ф) Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу зворотня транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:


A. ДНК на матриці вірусної і-РНК

B. і-РНК на матриці вірусного білка

C. ДНК на вірусній р-РНК

D. Вірусна ДНК на матриці ДНК

E. Вірусна і-РНК на матриці ДНК


 

90. (М,С,Ф) У хворого виявлено зниження вмісту іоеів магнію, які потрібні для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушено?


A. Трансляція

B. Термінація

C. Транскрипція

D. Реплікація

E. Активація амінокислот.


 

91. (М,С,Ф) Хворий 46-ти років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, який посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлено підвищення концентрації сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найвірогіднішою причиною захворювання?

 


A. АМФ

B. УМФ

C. ЦМФ

D. УТФ

E. ТМФ

 

A. Дезамінування

B. Окиснення

C. Відновлення

D. Кон’югація з глюкуроновою кислотою

E. Кон’югація з гліцином


 

69. (М,С,Ф) За класифікацією М.Я. Малахової до молекул середньої маси відносять речовини низької (РНММ) і середньої молекулярних мас (РСММ) і олігопептиди (ОП). Яка з перерахованих речовин належать до ОП:


A. Соматостатин

B. Сечовина

C. Креатинін

D. Білірубін

E. Холестерин


 

70. (М,С,Ф) У пацієнта, який вживав фенобарбітал для лікування хвороби Жільбера, розвинулося звикання до цього препарату. Причиною звикання є?


A. Індукція синтезу цитохрому Р-450.

B. Інгібування синтезу цитохрому Р-450

C. Індукція синтезу цитохрому с.

D. Активування реакції кон’югації з глюкуроновою кислотою

E. Блокуванням дихального ланцюга мітохондрій.

 


 

Література:

1. Губський Ю.І. Біологічна хімія, – К.;Тернопіль: Укрмедкнига,2000.–507 с.

2. Гонський Я.І., Максимчук Т.П. Біохімія людини.– Тернопіль: Укрмедкнига, 2001.–735 с.

3. Біологічна хімія / Вороніна Л.М., Десенко В.Ф., Мадієвська Н.М. та ін.-Харків: Основа, 2000.–607 с.

 

4. . Клінічна біохімія / За ред. Склярова О.Я. – Київ: Медицина, 2006. -432 с.

5. Практикум з біологічної хімії / За ред. проф. О.Я.Склярова.– К.:Здоров’я, 2002.

6. Берëзов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.– М.: Медицина, 1990.–542 с.

Перелік тестів із зазначенням сторінок, використаної літератури до теми:


 


Тест 1. 1. С. 252 – 253

2. С. 639 – 644

6. С. 430 – 431

2. 1. С. 197 – 200

2. С. 371 – 372

6. С. 298 – 300

3. 2. С. 322 – 325

6. С. 267

4. 1. С. 254 – 256

2. С. 352, 422 – 424, 430, 650

3. С. 589

6. С. 357 – 358

5. 1. С. 157 – 162

2. С. 335 – 338

3. С. 265 – 270

6. С. 268 – 273

6. 1. С. 456 – 459

2. С. 647 – 649

3. С. 211 – 213, 570 – 574

6. С. 224 – 225

7. 2. С. 650

8. 2. С. 647 – 649

9. 1. С. 458

3. С. 574 – 593

10. 1. С. 459

6. С. 601 – 603

11. 1. С. 242 – 248

2. С. 413 – 419

6. С. 351 – 354

12. 1. С. 465 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

13. 1. С. 173, 370

2. С. 194 – 198

6. С. 193

14. 1. С. 411

2. С. 110 – 124, 562 – 566

6. С. 134 – 135

15. 1. С. 465 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

16. 1. С. 462 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

17. 1. С. 462 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

18. 2. С. 145 – 148, 380 – 381

6. С. 431

19. 1. С. 462 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

20. 1. С. 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

21. 1. С. 462 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

22. 1. С. 242 – 247

2. С. 413 – 419

6. С. 350 – 354

23. 1. С. 462 – 467

2. С. 562 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 437

24. 1. С. 453 – 454

2. С. 644 – 647

6. С. 431 – 432

25. 1. С. 451 – 452

26. 1. С. 451 – 452

2. С. 635 – 639

6. С. 428 – 430

27. 1. С. 166 – 172

2. С. 635 – 639

6. С. 255 – 259

28. 2. С. 635 – 639

29. 1. С. 451 – 452

2. С. 635 – 639

6. С. 428 – 430

30. 2. С. 380 – 381, 639 – 644

31. 3. С. 601 – 603

32. 1. С. 454 – 455

2. С. 562 – 566

33. 1. С. 465 – 467

2. С. 562 – 566

6. С. 434 – 437

34. 1. С.224 – 225, 432 – 433

2. С. 277 – 279, 647 – 651

6. С. 224 – 225, 432 – 433

35. 1. С. 455 – 459

2. С.277 – 279, 647 – 649

6. С. 224 – 225

36. 3. 585 – 587

37. 1. С. 465 – 467

2. С.564 – 566

3. С. 350 – 351

6. С. 434 – 436

38. 6. С. 401

39. 1. С. 461

2. С.650 – 651

6. С. 335, 432 – 433

40. 1. С. 643 – 644

2. С.643

6. С. 430 – 431

41. 1. С. 457 – 458

2. С. 647 – 648

3. С. 570 – 574

6. С. 224 – 225

42. 1. С. 467

43. 1. С.467

44. 2. С.522-523

45. 1. С. 453,454

46. 1. С.454

3. С. 537

47. 3. С.537-538

48. 3. С.537

49. 1. С. 453-454

50. 5. С. 243-244

51. 1. С. 461

52. 1. С. 461

53. 1. С.454

54. 1 С.165

55. 2. С.146, 380

56. 2. С.389

57. 2. С.389

58. 3. 570-603

59. 1. С.455-461

60. 2. С.146, 380

61. 3. С.455
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 730; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.65.63 (0.009 с.)