Тести та ситуаційні задачі початкового і кінцевого рівнів знань 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести та ситуаційні задачі початкового і кінцевого рівнів знань 

1. Який гормон є білком і містить 51 амінокислотний залишок, що утворюють два поліпептидні ланцюги із молекулярною масою 6000 Да?


A. Інсулін

B. Глюкагон

C. Кортикотропін

D. Тиреотропін

E. Кальцитонін


 

2. Вкажіть гормон білкової природи, недостатність якого в організмі викликає тетанічні судоми на тлі різкого зниження концентрації кальцію:


A. Паратгормон

B. Інсулін

C. Тироксин

D. Вазопресин

E. Адреналін


 


3. При гіперфункції щитоподібної залози спостерігається втрата маси тіла та підвищення температури тіла. Які біохімічні процеси при цьому активуються?


A. Катаболізм

B. Анаболізм

С. Глюконеогенез

D. Ліпогенез

Е. Стероїдогенез


 

4. При утилізації арахідонової кислоти за циклооксигеназним шляхом утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:


A. Простагландини

B. Біогенні аміни

C. Тироксин

D. Інсуліноподібні фактори росту

E. Соматомедини


 

5. Вкажіть у якому компартменті клітини локалізуються рецептори для тиреоїдних гормонів


A. Цитозоплазма

B. Ендоплазматичний ретикулум

C. Плазматична мембрана

D. Мітохондріальна мембрана

E. Матрикс мітохондрій


 

6. Після вживання їжі виникає харчова гіперглікемія, яка стимулює секрецію:


A. Інсуліну

B. Глюкагону

C. Адреналіну

 

D. Норадреналіну

E. Кортизону


7. Вкажіть який механізм зумовлює перетворення проінсуліна в активну форму – інсулін:


A. Відщеплення С-пептиду

B. Окиснення С-кінцевих амінокислот

C. Відщеплення нонапептиду-інгібітора

D. Приєднання кофактора

E. Утворення комплексу з іонами металу


 

8. Недбалий студент випадково зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону найшвидше збільшиться в крові студента?


A. Адреналіну

B. Соматотропіну

C. Тиреоглобуліну

D. Кортизолу

E. Інсулін


 

9. Який компонент клітини-мішені є обов’язковим для взаємодії з гормоном:


A. Рецептор

B. Індуктор

C. Інгібітор

D. Модулятор

E. Релізинг-фактор


 

10. У крові хворого високий рівень глюкози в крові. Надлишок якого гормону може призвести до такого ефекту?


A. Адреналіну

B. Інсуліну

C. Вазопресину

 

D. Окситоцину

E. Тестостерону


11. Хворий перебуває в стані гіпоглікемічної коми. Передозування якого гормону може призвести до такого стану?


A. Інсулін.

B. Соматотропін.

C. Прогестерон.

D. Кортизол.

E. Кортикотропін.


 

12. Які з іонів металів виконують в клітині функцію вторинного посередника (месенджера)?


A. Са2+

B. Na+

C. Mg2+

D. K+

E. Cl-


 

13. Гормони синтезуються залозами зовнішньої і внутрішньої скреції. Вкажіть, які гормони синтезуються острівцевою тканиною підшлункової залози?


A. Глюкагон і інсулін

B. Тиреоїдні

C. Вазопресин

D. Окситоцин

E. Адренокортикотропін


 

14. Для стимуляції родової діяльності породіллі лікар призначив простагландин РG Е2. З чого синтезується ця сполука?


A. Арахідонової кислоти

B. Фосфатидної кислоти

C. Пальмітинової кислоти

 

D. Стеаринової кислоти

E. Глютаминової кислоти


15. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення секреції якого гормону до цього призводить?


A. Адреналін

B. Інсулін

C. Паратгормон

D. Глюкагон

E. Прогестерон


 


16. Для формування тканин зуба необхідні кальцій і фосфор. Який із гормонів регулює фосфорно-кальцієвий обмін?


A. Паратгормон

B. Естріол

C. Альдостерон

D. Тироксин

E. Адренокортикотропін


 

17. Вкажіть, який механізм дії інсуліну лежить у основі зменшення концентрації глюкози в крові.


A. Активує проходження глюкози через мембрани клітин

B. Пригнічує глюкокіназу

C. Пригнічує глікогенсинтетазу

D. Активує глюконеогенез

E. Пригнічує проходження глюкози через клітинні мембрани.


 


18. Деякі речовини сприяють роз’єднанню процесів дихання із фосфорилюванням за рахунок активації Na+,K+-АТФ-ази. Зазначте таку сполуку?


A. Тироксин

B. Адреналін

C. Вазопресин

D. Інсулін

E. Окситоцин


 


19. Які розлади можливі при недостатності функції щитоподібної залози в ранньому дитячому віці?


А. Кретинізм

В. Синдром Іценка-Кушінга

С. Гігантизм

D. Нанізм

Е. Базедова хворба


 

20. У пацієнта виявлено гіпокальціємію. Дефіцит якого гормону може бути причиною цього?


A. Тиреокальцитоніну

B. Паратгормону

C. Кортикотропіну

D. Альдостерону

E. Кртиколіберину


 


21. Емоційний стрес супроводжується втратою маси тіла. Збільшення секреції якого гормону до цього призводить?


A. Адреналін

B. Інсулін

C. Паратгормон

D. Глюкагон

E. Прогестерон


 


22. Амінокислота тирозин є попередником багатьох гормонів. Вкажіть який гормон утворюється з неї в мозковому шарі наднирників?


А. Адреналін

В. Глюкогон

С. Гастрин

D.Гістамін

Е. Серотонін


 

23. Хлопчик 12 років має зріст 1м 80см. Порушення секреції якого гормону це зумовило?


А. Соматотропного

В. Тироксину

С. Інсуліну

D. Гонадотропного

Е. Тиреотропного


 

24. Вкажіть, яким гормоном регулюється водний баланс і осмотичний тиск у плазмі крові, а також стимулюється скорочення гладких м’язів?


А. Вазопрессин

В. Соматостатин

С. Кортиколіберин

D. Пролактин

Е. Кініни


 

25. У підлітка діагностовано гіпофізарний гігантизм, причиною якого є гіперпродукція:


А. Соматотропного гормону

В. Вазопресину

С. Кортикотропіну

D. Тиреотропного гормону

Е. Гонадотропних гормонів


 


26. Який гормон сприяє збільшенню швидкості синтезу і секреції інсуліну?


А. Соматотропін

В. Гастрин

С. Серотонін

D. Меланостатин

Е. Пролактин


 


27. Гормони, які синтезуються в організмі людини мають різну хімічну структуру. Який гормон є похідним стероїдів?


А. Тестостерон

В. Гастрин

С. Вазопресин

D. Адреналін

Е. Норадреналін


 

28. У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко змінився діурез. Посилена секреція якого гормону спричинила зміни діурезу?


A. Вазопресин

B. Натрійуретичний

C. Паратгормон

D. Кортизол

E. Кортикотропін


 


29. В організмі людини деякі амінокислоти перетворюються в гормони та гормоноподібні речовини. У яку сполуку перетворюється триптофан?


А. Серотонін

В. Гістамін

С. ГАМК

D. Кортикостерон

Е. Адреналін


 

30. Яку хімічну природу мають релізинг-фактори?


A. Низькомолекулярні пептиди

B. Прості білки

C. Складні білки

D. Стероїди

E. Похідні амінокислот


 


31. У яких гормонів циркаднісь дії залежить від місячних ритмів?


А. Статеві гормони

В. Гастрин

С. Вазопресин

D. Адреналін

Е. Норадреналін


32. Вкажіть який з перерахованих гормонів синтезується в гіпоталамусі та накопичується в нейрогіпофізі?


A. Окситоцин

B. Тиреотропний

C. Паратгормон

D. Тироксин

E. Прогестерон


 


33. Накопичення якої біологічно активної речовини в місцях запалення призводить до виникнення алергічних реакцій?


А. Гістаміну

В. Гастрину

С. Адреналіну

D. Окситоцину

Е. Норадреналіну


 

34. Вкажіть гормон у якого рецептори локалізуються на плазматичних мембранах яєчників:


A. ЛГ

B. СТГ

C. АКТГ

D. ТТГ

E. МСГ


 


35. Недостатність якого з вказаних нижче гормонів призводить до гіпофізарного нанізму?


А. СТГ

В. АКТГ

С. ТТГ

D. Кальцитоніну

Е. Тирокссину


 

ТЕСТИ ДЛЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ КРОК – 1

36. (М, С, Ф) Іони Са2+ – один з основних вторинних месенджерів у цитозолі клітин. Вони виконують роль активаторів глікогенолізу, якщо взаємодіють із:


A. Кальмодуліном

B. Кальцитоніном

C. Кальциферолом

D. Кіназою легких ланцюгів міозину

E. Фосфорилазою С


 

37. (М, С, Ф) У пацієнта, що страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу?


A. Утворення 1,25(ОН)2D3

B. Гідроксилювання кортизолу

C. Гідроксилювання лізину

D. Гідроксилювання проліну

E. Карбоксилювання глутамату


 

38. (М, С, Ф) Хворий 42-х років висуває скарги на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому було встановлено діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів зумовлює цю патологію?


A. Катехоламіни

B. Альдостерон

C. Тиреоїдині гормони

D. Глюкокортикоїди

E. АКТГ


 


39. (М, С, Ф) У хворого виявлено інсулінозалежний цукровий діабет. Яка з наведених реакцій може виникнути в печінці внаслідок нестачі інсуліну?


A. Посилення глюконеогенезу

B. Посилення синтезу глікогену

C. Зниження швидкості глікогенолізу

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 602; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.48 (0.041 с.)