ТОП 10:

Гілки державної влади в Україні.Дердавна влада - це важливе політико - правове явище, сутність якого полягає в тому, що виражаючи хоча б формально волю всіх громадян держави, вона (влада) здійснює направляючий, організуючий, регулюючий вплив на суспільство.

Відповідно до ст. 6 Конституції України державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.

Єдиним органом законодавчої влади (органом законодательной власти, legislative power institutions) в Україні є парламент – Верховна Рада (Верховная Рада, Verkhovna Rada). З принципу поділу влади випливає, що Верховна Рада не розглядається як орган вищого рівня щодо інших загальнодержавних органів та щодо місцевих рад. Вплив Верховної Ради на діяльність інших державних органів та органів місцевого самоврядування здійснюється виключно шляхом прийняття відповідних законів, обов’язкових для всіх суб’єктів на території України. Лише вона має повноваження приймати закони, які є актами найвищої юридичної сили. Верховна Рада України складається з однієї палати, обирається вільними виборами на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на чотири роки. Верховна Рада складається з 450 народних депутатів України, якими можуть бути лише громадяни України, що на час виборів досягли 21 року, мають право голосу і проживають в Україні протягом п’яти років. Для керівництва своєю роботою Верховна Рада обирає Голову, першого заступника і заступника голови Верховної Ради. За Верховною Радою закріплені повноваження, пов’язані із: прийняттям законів, визначенням засад політики держави та програм суспільного розвитку; внесенням змін до Конституції України; визначенням взаємовідносин Верховної Ради і Президента України; формуванням інших державних органів; організацією адміністративно – територіального устрою країни; здійсненням зовнішніх функцій держави і затвердженням бюджету та контролем за його виконанням.

Виконавча (адміністративна) влада (исполнительная (административная) власть, executive (administrative) power) забезпечує безпосереднє управління державними справами. Їй притаманні такі ознаки, як: організаційний характер; неперервне здійснення скрізь, де функціонують колективи людей; предметність; примусовість, опора на силу. Формою виконавчої влади є ієрархічно побудований адміністративний апарат, велика кількість професійних службовців. Вона організаційно єдина, ланки нижчого рівня підпорядковані ланкам вищого рівня. Виконавча влада, яка завжди розглядалась як вторинна по відношенню до законодавчої, в умовах становлення правової держави перетворюється у виконавчу владу більш високого рівня адміністрування. Так, ліквідувавши верховенство однієї гілки влади над іншою (з урахування принципів поділу влади), Конституція України більш послідовно виразила прерогатив виконавчої влади у реалізації державної політики в різних галузях та здійсненні соціально - економічних перетворень. Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет Міністрів України. Структурною ланкою виконавчої вертикалі є центральні органи виконавчої влади (ЦОВВ), до складу яких входять міністерства, державні комітети (державні служби) та ЦОВВ з особливим статусом.

Наступною ланкою виконавчої вертикалі є місцеві органи виконавчої влади. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Функції виконавчої влади також здійснюють місцеві (територіальні ) органи (підрозділи) міністерств та інших ЦОВВ. Органи виконавчої влади забезпечують управління економікою всієї країни, вирішення всіх інших управлінських справ.

Судова влада (судебная власть, judicial power) є частиною доктрини розподілу влади у правовій державі. Основу судової влади в Україні становлять суди, що є різними за своєю компетентністю та юрисдикцією. Система судів, загальної юрисдикції забезпечує захист прав і свобод громадян через розгляд цивільних, кримінальних, адміністративних та інших справ. Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний Суд України. Ст.125 Конституції передбачає створення в Україні судів спеціальної юрисдикції. До таких слід віднести адміністративні суди, суди у правах неповнолітніх. До судів спеціальної юрисдикції належать також військові, арбітражні ( господарські), апеляційні та місцеві суди. До судової гілки влади як її самостійний суб’єкт входить Конституційний Суд України (Конституционный Суд Украины, Constitutional Court of Ukraine). Він є єдиним органом конституційної юрисдикції у нашій державі , що вирішує питання про відповідність законів та інших правових активів Конституції України. Судову владу, єдину з гілок влади в Україні, держава наділила правом використовувати примусові повноваження державної влади.

Чіткий розподіл повноважень між гілками влади дозволяє забезпечити систему стримань і переваг між ними та запобігти концентрації всієї державної влади в руках одного органу (особи).

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.77.252 (0.003 с.)