ТОП 10:

Заняття № 5. Організація контролю за військовим харчуванням 

 

Одеса

 

ВІЙСЬКОВА АКАДЕМІЯ

 

ФАКУЛЬТЕТ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ

Кафедра військово-спеціальної підготовки

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ Завідувач кафедри ВСП працівник О.О.МОСКАЛЮК “____”_______________201 р.

 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення групового заняття

з програми військової підготовки студентів

за військово-обліковою спеціальністю:

“Організація продовольчого забезпечення”

 

МОДУЛЬ 2.ВП.07.

“ОРГАНІЗАЦІЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПО СЛУЖБІ ТИЛУ”

 

 

ТЕМА 6. Організація харчування військовослужбовців в стаціонарних умовах

 

Заняття № 5. Організація контролю за військовим харчуванням

 

 

Обговорено

на засіданні кафедри

"____"__________201_ р.

Протокол № ______

 

 

Одеса

Тема 6: Організація харчування військовослужбовців в стаціонарних умовах

 

Заняття № 5. Організація контролю за військовим харчуванням

 

Навчально-виховна мета:

 

1. Вивчити організацію контролю за військовим харчуванням і методику проведення контрольно-показового варіння їжі.

2. Виховувати у студентів почуття відповідальності за свою спеціальність.

 

Час: 4 години.

 

Місце проведення: клас.

 

Метод: усне викладання, пояснення.

 

Матеріальне забезпечення:

1. Ноутбук;

2. Мультимедійний проектор;

Інформаційне забезпечення:

1. Військові статути Збройних Сил України.

2. Наказ МО України № 300 1997. Про затвердження Положення про військове (корабельне) господарство в Збройних Сил України.

3. Постанова КМУ від 29 березня 2002 року № 426 «Про норми харчування військовослужбовців ЗС та інших військових формувань».

4. Наказ Міністра оборони України 2010 р. № 690 . Тимчасове керівництва з обліку військового майна у Збройних Силах України.

5. Наказ Міністра Оборони України 1994 р. № 112 . Про стан організації харчування особового складу Збройних Сил України та контроль за ним посадових осіб.

6. Наказ заступника Міністра Оборони України по тилу – начальника тилу Збройних Сил України 1994 р. № 42 . Про введення в дію Умов огляду – конкурсу на кращу військову їдальню Збройних Сил України .

7. Керівництво по організації харчування особового складу військових частин, кораблів і установ армії і військово-морського флоту . 1978 р. с. 146 – 159 .

8. Керівництво щодо утримання військових їдалень . 2000 р. с. 56 - 58, 65 - 76.

9. Керівництво по приготуванню їжі в військових частинах і установах армії і військово-морського флоту . 1980 р. С. 214 – 235 .

10. Інструкція щодо контролю за військовим харчуванням . 1995 р.

11. Інструкція про порядок комплектування і роботі внутрішніх перевірочних комісій з перевірки (інвентаризації) продовольства, техніки і майна продовольчої служби. 1981 р. Ст. 22 .

12. Військове харчування . Підручник. 1977 р. С. 349 – 359 .

 

Завдання на самостійну роботу:

1. Вивчити з конспекту організацію контролю за військовим харчуванням.

 

І. Розрахунок часу

№ з/р Навчальні питання Час (хвилин)
І.   ІІ.     ІІІ. Вступна частина 1. Перевірка готовності студентів до заняття Основна частина Вступ Навчальні питання: 1. Організація контролю за військовим харчуванням. 2. Порядок проведення контрольно-показового варіння їжі і її документальне оформлення. Заключення Заключна частина 1. Висновки по заняттю. 2. Завдання на самостійну роботу      

ІІ. Методичні вказівки

 

2.1. Загальні організаційно-методичні вказівки.

На попередньому занятті викладач дає студентам завдання на самостійну підготовку, оголошує їм час, місце проведення, тему і навчальні питання наступного заняття, звертає увагу на необхідність знань порядку здійснення контролю за організацією харчування особового складу, оголошує студентам порядок проведення заняття, мету, його матеріальне забезпечення, оголошує запитання, по яких буде проведене опитування, нагадує літературу для самостійної роботи і які положення керівних документів необхідно вивчити і законспектувати.

 

2.2. Методичні вказівки по вступу.

Підкреслити актуальність і важливість вивчення теми для практичної роботи у військах (привести приклад з досвіду: свого, роботи продовольчої служби військових часин, випускників і відгуки на них).

Відзначити, що важливе місце, як в мирний, так і у воєнний час, для якісної та своєчасної організації харчування особового складу займає контроль за організацією харчування особового складу.

На даному занятті будуть розглянуті ці питання.

 

2.3. Методичні вказівки по перевірці готовності студентів до заняття.

Викладач перевіряє підготовку студентів до заняття шляхом виконання ними завдання, яке дано для самостійної роботи (конспектування статей керівних документів, доповнення конспектів лекції із рекомендованих джерел).

Потім викладач проводить контрольне опитування студентів по наступним питанням:

1. Норма № 1 - загальновійськова.

2. Технологія приготування страв.

3. Виходи готових порцій.

Опитування проводиться усно.

Після відповіді кожного студента викладач вказує на допущені помилки і повному відповіді, оголошує оцінку. По закінченні опитування – робить висновок про загальну підготовку взводу до заняття.

 

2.4. Методичні вказівки по проведенню заняття.

Заняття проводити методом групового відпрацювання навчального матеріалу з демонстрацією слайдів. При цьому, дати можливість студентами законспектувати основні положення. Звернути увагу слухачів, що знання даного матеріалу будуть постійно використовуватись начальником продовольчої служби в повсякденній діяльності для організації харчування особового складу Збройних Сил України.

 

2.5. Методичні вказівки по заключній частині

Викладач робить висновки по заняттю, відзначає активних студентів. За результатами активності в процесі заняття кожен студент може бути оцінений.

Даю вказівки на самостійну підготовку.

Відповіді на запитання.

ІІІ. Хід заняття

 

Навчальні питання та їх короткий зміст Методика викладання
І. Вступна частина – 10 хв. Заповнення журналу. Встановлення зв’язку заняття з навчальним матеріалом, що вивчався раніше. Відповіді на контрольні питання.   Оголошення теми заняття, навчально-виховної мети заняття, навчальних питань і час на їх викладання, інформаційне забезпечення. Після заповнення журналу нагадую студентам тему та питання які вивчались на попередньому занятті. Задаю контрольні питання, при необхідності уточнюю відповіді. Зробити висновок про рівень засвоєння навчального матеріалу та якість підготовки студентів до заняття. Висвітлюю слайди. Оголошую тему, навчально-виховну мету, навчальні питання заняття, інформаційне забезпечення.
ІІ. Основна частина – 165 хв.  
Вступ – 3 хв. 1..Організація контролю за військовим харчуванням.. -70 хв. Висока організація військового харчування досягається шляхом виконання таких вимог: суворого контролю за доведенням продуктів, належних за нормами пайків, до осіб, які харчуються; правильного планування харчування особового складу і обов’язкового виконання правил кулінарної обробки продуктів та приготування їжі; постійного дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів, приготуванні, роздачі і зберіганні їжі, митті посуду, а також дотримання особистої гігієни кухарями та іншими працівниками їдальні; належного влаштування і оснащення їдальні та утримання її у зразковому стані; ретельного інструктажу добового наряду, призначеного для роботи в їдальні; правильного, акуратного сервірування обідніх столів і дотримання військовослужбовцями особистої гігієни та правил поведінки в їдальні під час приймання їжі; утримання в справності і правильної експлуатації технологічного і холодильного устаткування, столово-кухонного посуду. Підведення підсумків вивчення першого питання.   Оголосити перше навчальне питання заняття, його мету і його важливість при складанні розкладки продуктів. Висвітлюю слайд з найменуванням першого питання та навчальним матеріалом. Роз’ясняю студентам задачі контролю за організацією харчування, порядок його проведення та обов’язки посадових осіб з питань контролю за харчуванням особового складу.   Доповідь супроводжую показом слайдів. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу.   З метою закріплення навчального матеріалу задаю контрольні питання.   Підвожу підсумок вивчення першого питання.
2. Порядок проведення контрольно-показового варіння їжі і її документальне оформлення - 90 хв. Відповідно до встановлених вимог начальник продовольчої служби військової частини зобов’язаний не менше одного разу на місяць проводити з кухарями контрольно-показове варіння їжі. КПВ повинно проводитися в день продовольчої служби, який встановлений наказом Міністра Оборони України 1994 р. № 112 друга середа кожного місяця. Крім того, контрольно-показові варіння їжі проводяться старшим інженером по харчуванню ОК, начальником продовольчої служби з’єднання і іншими посадовими особами, які контролюють харчування. Підведення підсумків вивчення другого навчального питання. Заключення – 2 хв. Оголосити друге навчальне питання заняття і його мету. Висвітлюю слайд з найменуванням другого питання та навчальним матеріалом.   Роз’яснення студентам мети і методики проведення контрольно-показового варіння їжі.   Доповідь супроводжую показом слайдів. Роз’яснення порядку її проведення та складання акту за результатами. Слухачі конспектують основні положення навчального матеріалу та зразок акту контрольно-показового варіння їжі.   З метою закріплення навчального матеріалу в процесі заняття задаються контрольні запитання студентам.     Підведення підсумків вивчення другого навчального питання.
ІІІ. Заключна частина – 5 хв. Нагадується тема заняття, досягнення мети заняття, результат отриманий в ході заняття. Підводяться підсумки, оголошуються оцінки. Задається завдання заняття на самостійну роботу. Оголошується тема наступного заняття. Нагадати тему заняття та актуальність розглянутих питань. Підведення підсумки заняття, оголошую і виставляю оцінки з урахуванням усних відповідей, відмічаю кращих та недоліки, ставлю завдання на їх усунення. Відповідаю на запитання. Задаю завдання на самостійну роботу.   Оголосити тему наступного заняття.

1-ше навчальне питання. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ВІЙСЬКОВИМ ХАРЧУВАННЯМ. -70 хв.

Висока організація військового харчування досягається шляхом виконання таких вимог :

- суворого контролю за доведенням продуктів, належних за нормами пайків, до осіб, які харчуються;

- правильного планування харчування особового складу і обов’язкового виконання правил кулінарної обробки продуктів та приготування їжі;

- постійного дотримання санітарно-гігієнічних вимог при обробці продуктів, приготуванні, роздачі і зберіганні їжі, митті посуду, а також дотримання особистої гігієни кухарями та іншими працівниками їдальні;

- належного влаштування і оснащення їдальні та утримання її у зразковому стані;

- ретельного інструктажу добового наряду, призначеного для роботи в їдальні;

- правильного, акуратного сервірування обідніх столів і дотримання військовослужбовцями особистої гігієни та правил поведінки в їдальні під час приймання їжі;

- утримання в справності і правильної експлуатації технологічного і холодильного устаткування, столово-кухонного посуду.

Задачами контролю є перевірка і приведення у відповідність організацію харчування особового складу військової частини з вимогами Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, наказів Міністра Оборони України, Начальника тилу Збройних Сил України, керівництва по організації харчування особового складу військових частин, кораблів і установ армії і військово-морського флоту, керівництва по приготуванню їжі в військових частинах і установах армії і військово-морського флоту та з іншими керівними документами .

Контроль за доведенням продуктів, згідно з нормами харчування, іякістю приготування їжі передбачає :

- ретельний розгляд розкладки продуктів при затвердженні, при цьому особлива увага звертається на асортимент приготованих страв, правильність розподілу продуктів добової норми пайка і окремих страв відповідно до приймань їжі;

- перевірку відповідності розрахункових виходів страв і порцій в розкладці продуктів та фактичних виходів готових порцій і страв;

- видачу продуктів зі складу в їдальню на кожне приймання їжі;

- перевірку фактичної наявності продуктів, які знаходяться в їдальні і призначені для чергового приготування їжі, з даними накладної і розкладки продуктів;

- визначення фактичних відходів при обробці продуктів і недопущення перевищення встановлених норм відходів;

- перевірку маси продуктів при закладанні у казан;

- звірку кількості продуктів, одержаних за накладною, фактично закладених в казани і вказаних в книзі обліку контролю за якістю приготування їжі;

- перевірку правильності ведення книги обліку контролю за якістю приготування їжі, своєчасності заповнення граф кількості закладених у казан продуктів, точного визначення і заповнення граф фактичного виходу страв, м’ясних і рибних порцій та обліку зекономленого хліба;

- визначення фактичної маси порції першої, другої і третьої страв, а також фактичної маси м’ясних і рибних порцій;

- контроль за повнотою і рівномірністю видачі цукру, масла, хліба;

- перевірку правильності ведення листа обліку видачі їжі у їдальні;

- перевірку знання і виконання обов’язків кухарями, черговими і добовим нарядом їдальні.

Контроль за військовим харчуванням можна підрозділити на:

а) щоденний контроль за харчуванням військовослужбовців у військовій частині;

б) періодичний контроль за харчуванням військовослужбовців у військовій частині.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.007 с.)