ТОП 10:

Инфопедия — категория Демография: 1 Страница

Материала по категории - Демография на сайте Инфопедия всего: 752 страниц.

Демография - 1 Страница

Про що свідчить показник темпу росту ? Вивчена структура первинної захворюваності населення за 17 класами хвороб. За допомогою яко-го типу діаграми можна графічно відобразити результати дослідження? Заступником головного лікаря центральної районної лікарні з охорони материнства та дитинства проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій території. Які дані були ним використані? Хворий три місяці знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу тяжкої травми. На який мак-симальний термін ЛКК продовжить листок непрацездатності пацієнту при безперервному лікуванні? Про що свідчить показник абсолютного значення одного відсотка приросту ? Який із наведених нижче статистичних показників вказує на скільки разів відбулося збільшення чи зменшення порівнювальних величин? У місті Н. є дві об’єднаних міських лікарні, що складаються зі стаціонару й поліклініки. Одна з полі-клінік відноситься до першої категорії, інша - до другої. Що визначає Категорійність поліклініки? Яке основне завдання МСЕК-ій з експертизи втрати працездатності? Сімейним лікарем у робітника хімкомбінату вдома була діагностовано побутова травма. Робітник тимчасово непрацездатний. Необхідно оформити тимчасову непрацездатність. Механізатор селянської спілки лікувався в сільській лікарській амбулаторії, в якій працює тільки один сімейний лікар. На який термін цей лікар має право видати листок непрацездатності особисто? Працівник В. знаходився на стаціонарному лікуванні з приводу пневмонії 16 днів. Який порядок видачі листка непрацездатності лікуючим лікарем стаціонару в цьому випадку? В амбулаторії сімейної медицини згідно штатного розпису працює два сімейних лікаря. На який максимальний термін сімейний лікар одноосібно має право видати листок непрацездатності? Робітниці Б. 6.03 був зроблений аборт за медичними показами, проте вона знаходилася в стаціо-нарі з причини ускладнення по 18.03. На який термін буде їй видано ЛН? Охоплено динамічним лікарським спостереженням. Який зі статистичних показників найбільш доцільно вико-ристати для оцінки організації процесу диспансеризації у сільській дільничній лікарні? Районним лікарем-педіатром проведено аналіз малюкової смертності на підпорядкованій терито-рії. Які показники були ним використані? Під час медичного огляду населення виявлялися та реєструвалися хронічні захворювання, різні патологічні стани, відхилення. Який вид захворюваності вивчався в даному випадку? Робітник К. оформляючись на роботу, пройшов медичний огляд. Визнаний придатний до роботи в умовах даного виробництва. Який вид медичного огляду пройшов робітник? У пологовому будинку за рік народилося 616 дітей, 1 дитина народилася мертвою,1 дитина поме-рла на 5-тий день життя. За допомогою якого показника можна найточніше оцінити дану ситуацію? Головний педіатр міського управління охорони здоров’я проводить оцінку результатів медичної допомоги дітям міста за останні п’ять років. Який документ він використовує при виконанні цього завдан-ня? У великому промисловому регіоні вивчається ефективність діяльності СЕС. Необхідно визначити одиницю спостереження. Породілля М. народила дитину в терміні вагітності 28 тижнів, яка померла на 6 день після пологів. Реалізуйте тимчасову непрацездатність в даній ситуації. При обстеженні дитини п’яти років лікар-педіатр встановив факт захворювання на диф-терію. Протягом якого часу лікар повинен проінформувати санепідстанцію про цей випадок? Сутність , напрям і особливості міжнародної інтеграції. Місце України в світовому економічному співтоваристві. Стан та перспективи розвитку української економіки. Передумови та неохідність участі України в сучасних інтеграційних процесах. Страны ЕС – 15, которые не вошли в зону «Евро». Тема 5. Ресурсная база мирового хозяйства. Человеческие ресурсы мирового хозяйства Национально-государственная демографическая политика и международное сотрудничество в области демографической политики Возрастная проблема в динамике и структуре населения мира Крупнейшие страны мира по численности городского населения Крупнейшие агломерации мира в 1990 и 2000 гг. Экономически активное население и особенности его распределения по сферам занятости Безработица и тенденции ее изменений в мировой экономике Международные миграции населения. Основные формы и направления международной миграции населения ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗОВНІШНІХ МІГРАЦІЙ НАСЕЛЕННЯ Кількість населення Землі, його природний та механічний рух Демографічна політика, демографічна криза, демографічний «вибух» Раціональне розміщення населення та його відтворення Міське розселення, урбанізація і типи міст Причини зовнішніх міграцій населення Клінічна картина первинного біліарного цирозу Лікування гепато-ренального синдрому. Клінічна картина хронічного холециститу без каменя. Вибір жовчогінних препаратів залежно від порушення в біліарній системі (О.М. Ногаллєр, 1989; з доповненнями) Медико-соціальна експертиза. Виділяють три ступені тяжкості жовчнокам'яної хвороби. Диференціальна діагностика жовтяниць Черезпечінковий лізис жовчних каменів протипоказаний за наявності пігментних і кальцифікованих каменів, аномалій і дуже маленького ложа жовчного міхура, а також у разі порушення згортання крові. Гістологічні стадії первинного склерозивного холангіту Диференціально-діагностичні відмінності між первинним склерозивним холангітом і первинним біліарним цирозом Прогнозирование как метод познания будущего Применение технологии социальной экспертизы в социальном прогнозировании, проектировании и моделировании Целеполагание в социальном проектировании. «Проблемно-целевой ромб». Основные методы социального проектирования. Преимущества коллективной работы над проектом Специфика прогнозирования социальных явлений и процессов Объект прогноз-ия- процессы(явления, события), на которые направлено исследование с целью разработки прогноза. Применение социальных показателей и социальных нормативов в практике социального проектирования Предмет и объект исследования социального прогнозирования Структура текстового описания проекта Технологии разработки проекта Понятийно-категориальный понятийный аппарат социального проектирования МЕДИЦИНСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ Численность и структура населения Общие и специальные показатели рождаемости Общие и специальные показатели смертности Вычислите показатели младенческой смертности двумя способами. Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Динамика медико-демографических и Анализ связи динамики медико-демографических и социально-экономических показателей Анализ динамики смертности от основных причин в 2005-2015 годах Динамика основных причин смертности в Краснодарском крае в 2011-2015 гг. Основные показатели социально-экономического развития Краснодарского края в 2011-2015 гг. Анализ заболеваемости населения Краснодарского края Анализ приоритетных заболеваний населения Краснодарского края, обусловленных неблагоприятным воздействием факторов среды обитания Динамика и прогноз социально-экономического развития и медико-демографической ситуации Районы с ниже среднего уровнем жизни третья группа Риск дополнительной смертности в районах Краснодарского края в 2015 году Расходы на здравоохранение, необходимые для достижения целевого показателя смертности Профилактика заболеваний органов дыхания Средняя номинальная заработная плата в Краснодарском крае в 2008-2015 гг. рубли Краснодарский край и демография Российской Федерации Понятия «жизнедеятельность», «жизненные процессы», «деятельность» Социально значимые свойства среды обитания Состояние населения как субъекта биодемографического воспроизводства Профессионально-квалификационная структура населения Тема 4: Ринок праці та трудові ресурси Соціально-економічне значення трудових ресурсів Характеристика екологічного стану Львівської області Медико-демографічні проблеми Екологічні проблеми атмосферного повітря Тема 1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни Тема 2. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства Тема 3. Соціально-трудові відносини як система Тема 4. Соціальне партнерство Задачі, ситуаційні завдання, вправи Тема 5. Ринок праці та його регулювання Тема 6. Соціально-трудові відносини зайнятості Тема 8. Продуктивність і ефективність праці Тема 9. Політика доходів і оплата праці Тема 11. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці Тема 12. Моніторинг соціально-трудової сфери Тема 13. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин Демографические изменения и теории демографического перехода Третий демографический переход: международные миграции Пономарева Н.Н. Процесс демографического старения: сущность, особенности и последствия в странах мира//Вестник НГПУ. – 2013, - №6. - С. 58 – 65. з курсу « Економіка праці та соціально-трудові відносини» В подобном случае работа не принимается к защите и вместо него выдается новая тема. Тема 13. Развод и разводимость. Глава I. Осуществление серии индивидуальных Глава II. Использование групповых техник Осуществление серии индивидуальных интервью Основные формы интервью и их использование Профиль интервьюера и человеческий фактор III. Развитие свободного интервью Побуждение пояснить или углубить мысль Стимулирование и возобновление Направленность и ненаправленность в групповых интервью II. Другие основные формы интервью, используемые в изучении рынка Проблематика исследования и необходимая информация Характерные ограничения открытых вопросов Контекст использования открытых вопросов Правила составления закрытых вопросов Преимущества закрытых вопросов Основные категории закрытых вопросов Незнание когнитивных способностей опрашиваемых Равновесие между позитивными и негативными формулировками Меры, ограничивающие утаивание Начинать с завоевания доверия опрашиваемых Наложение контекста на понимание вопросов Поиск когерентности в ответах Место общих вопросов по отношению к частным вопросам Объект и предмет демографии. Российские ученые-демографы. Переписи населения в России, СССР и современной России. История переписи в Архангельской области Понятие народонаселения. Категории учета населения. Состав и структура населения. Статистические показатели рождаемости населения. Особенности репродуктивного поведения женщин Архангельской области. Семейная структура населения. Брачность и разводимость в системе демографических процессов. Смертность, средняя ожидаемая продолжительность жизни. Исторические типы и режимы воспроизводства населения. Показатели воспроизводства населения. Коэффициент миграционного оборота Демографическая политика в России в условиях модернизации. Слово Олегу Александровичу Кувшинникову Демографические прогнозы: понятие, классификация. Дополнительные источники для выполнения контрольных работ ЧИСЛЕННОСТЬ И СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ Лекция 1. Социальная политика: теоретический аспект Основные категории и понятия социальной политики Модели социальной политики в России и за рубежом и их приоритеты Германия: немецкая модель социального рыночного хозяйства Российская модель социальной политики и ее основные приоритеты Сущность и основные цели социальной политики Объект и субъект социальной политики Международные правовые акты в области социальной политики Российское законодательство в сфере социальной политики Правовые механизмы оказания государственной социальной помощи Нормативно-правовое регулирование системы социальных услуг в Российской Федерации Развитие форм и моделей социальной политики европейских государств Социальная политика в развитых странах -современный этап Социальные модели государства: классификация и сопоставительный анализ Выбор социальной модели государства для России Лекция 6. Социальные реформы в России Административная реформа в Российской Федерации и ее влияние на формирование и реализацию социальной политики страны Понятие социальной сплоченности Социальная сплоченность и права человека Социальная защита - стабильный ресурс в социальной сплоченности общества Интеграция социального измерения в экономической сфере Поддержка семьи и поощрение семейной солидарности Лекция 8. Система социального партнерства: взаимодействие властных структур Участие органов государственной власти в развитии и совершенствовании социального партнерства Сущность, цели, задачи и принципы социального партнерства в социальных службах муниципалитета Роль профсоюзов в системе социального партнерства Социальное партнерство государственной власти с некоммерческими организациями в городе Особенности формирования региональной социальной политики Лекция 10. Заработная плата: место и роль в системе доходов населения Роль заработной платы в формировании доходов населения Установки международных организаций на достойный труд Воспроизводственная функция заработной платы Законодательное и договорное регулирование заработной платы и доходов населения Занятость населения: цели, задачи Перспективы государственной политики занятости населения Сущность, принципы и функции социального страхования Место и роль социального страхования в системе социальной защиты Экономика социального страхования Правовые аспекты организации социального страхования Лекция 13. Пенсионное обеспечение и страхование в России Виды пенсий и их финансирование Принципы и функции пенсионного обеспечения и страхования Пенсионное обеспечение и страхование в России Новые правила исчисления пенсии по старости: основные принципы и положения Право граждан на охрану здоровья Медицинское страхование: сущность, законодательная база, пути совершенствования Демографические процессы в современной России Основные направления реализации демографической политики Демографическое прогнозирование и демографическая политика Лекция 16. Государственная семейная политика Сущность государственной жилищной политики Нормативная правовая база жилищной политики современной России Перспективы государственной жилищной политики Гендерология как теоретическая основа тендерной политики Правовые основы тендерной политики Тендерная политика в современной России Тендерные аспекты политики занятости и оплаты труда Понятие социальной безопасности и ее основные функции Основные угрозы социальной безопасности России Система обеспечения социальной безопасности России Анализ демографических процессов в России. Динамика численности населения, 2009-2015 гг. Демографический баланс, 2000-2015 гг. Показатели смертности в 2000 – 2015 гг. Раздел 1. Статистическое изучение численности, состава и размещения населения Определите среднегодовую численность населения Архангельска и Северодвинска за период с 2006 по 2010 год. В таблице приведено распределение численности населения Российской Федерации по полу и возрастным группам на 1 января 2010 года. Демографические показатели (Коношский район) Раздел 3. Статистическое изучение смертности.
1 | 2 | 3 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.211.135.32 (0.05 с.)