ТОП 10:

Инфопедия — категория Демография: 2 Страница

Материала по категории - Демография на сайте Инфопедия всего: 592 страниц.

Демография - 2 Страница

Сімейним лікарем вивчається рівень загальної захворюваності населення підпорядкованої сімейно-територіальної дільниці. Який обліково-статистичний документ був використаний лікарем з цією метою? Який об'єм заходів передбачається на першому етапі статистичного дослідження? Хто з посадових осіб апарату управління центральної районної лікарні займається організацією надання різних видів спеціалізованої медичної допомоги мешканцям району? Що є характерним для стаціонарного типу вікової структури населення? Здоров'я населення характеризує група інтегральних показників, серед яких і демографічні. Який із нижче наведених показників відноситься до цієї групи? Чи видається ЛН працюючому, який знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати ? Проводилось вивчення впливу температури холодного повітря в осінній період на захворюва-ність Гострими респіраторними інфекціями населення. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь Модернізація Російської імперії. Скасування кріпосного права Росія в пореформений період. Особливості економічного розвитку Особливості економічного розвитку Російської імперії після реформ. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії Російська соціал-демократія. Ґ. Плеханов. В. Ленін Жизненные стратегии как объект социологического исследования Женщины как особая социально-демографическая общность Основные факторы и условия, определяющие выбор жизненных стратегий женщин Проблема выбора жизненных стратегий современных молодых женщин Шкала відповідності отриманих балів оцінкам Тема: СОЦИОЛОГИЯ БРАКА И СЕМЬИ Бурова, С. Н. СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА ПРОБЛЕМЫ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ Демидова, А. В. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА Злотников, А. Г., Злотников, А. А. СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОТРАЖЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ Колбина, А. А. ЧАЙЛДФРИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ОТНОШЕНИЕ К АБОРТАМ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ Наиболее благоприятная репродуктивная обстановка Становлення та розвиток людського суспільства на території України в ранній період (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, ранній залізний вік) Іраномовні племена на території України в І тис. до н.е. (кіммерійці, скіфи, сармати) Культура Київської Русі ХІ-ХШ ст. Монголо-татарські завоювання у Східній Європі та їх вплив на історичний розвиток українських земель Національний та релігійний рух в Україні в ХІУ-першій половини XVII ст. Українська культура ХІУ-ХУІ ст. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. Основні тенденції соціально-економічного розвитку українських земель у другій половині XVII -у ХУІІІ ст. Архітектура та мистецтво в Україні у ХУІ - ХІІ ст. Освіта і наука в Україні у ХVІ - початку XVII ст.: тенденції розвитку Основні групи джерел з історії України у ХУІІ -ХУШ ст. Українські землі в контексті польсько-російського протистояння (друга половина ХУЇІ-ХУШ ст.) Українські землі під владою Речі Посполиі ої у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. Причини утворення Запорізької Січі та її роль в історії України Запорізька Січ у другій половині ХУІІ-ХУШ ст.: територія, населення, політичний та економічний устрій. Українське козацтво та його роль у суспільно-політичному житті Речі Постолитої першій половині XVII ст. Причини та початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького Укрансько-польська війна в 1649-1953 рр. та її наслідки Основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Богдана Хмельницького Роль турецько-татарського чинника в історії України. Слобідська Україна у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. територія, населення, політичне та економічне життя. Особливості розвитку Галичини, Буковини та Закарпаття у другій половині ХУП-ХУШ ст. Гетьманство Івана Виговського. Гадяцький трактат Гетьманщина на зламі 17-18 ст. І. Мазепа та П. Орлик. Військовий та адміністративний устрій Гетьманщини. Політика російського царизму щодо Геть м а н щи н и. Магдебурзьке право на українських землях: початки і особливості впровадження. Західноукраїнські землі у складі Австрії (кінець ХУШ-перша половина XIX ст.) політико-правовий аспект Соціально-економічне становище українського населення в Австро-Угорщині в другій половині XIX – початку XX ст. Українське національне відродження першої половини XIX ст. у Наддніпрянщині й Галичині - порівняльна характеристика Опозиційні та революційні рухи в Україні першої половини XIX ст. Кирило-Мефодіївське товариство - діячі та програмні засади Еміграція українців у Х1Х-ХХ ст. - причини та напрямки Українська культура в другій половині XIX - на початку XX ст. Русофіли (москвофіли) та народовці в громадсько-політичному житті Галичини. Становлення української історичної науки в ХІХ-на початку XX ст. Політизація українського руху в Надніпрянщині наприкінці XIX - початку Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Франка Україна в роки Першої світової війни (1914-1918) Українська Центральна Рада - становлення національної державності Внутрішня та зовнішня політика Української держави у 1918 р. Відродження та занепад УНР у період правління Директорії Утворення ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Економічна політика більшовиків в Радянські Україні в 20-ті роки XX ст. Західноукраїнські землі в 1919-1939 рр. — політичне становище та національні рухи Соціалістична модернізація в радянській Україні — форми та наслідки Українська культура в 20-30-х рр. XX ст. Радянізація Західної України у 1939-1941 рр. Україна в період Другої світової війни і в перші новосшіі роки Післявоєнний сталінський режим в Україні (1945-1953) Український національний рух у період Другої світової війни і перші повоєнні роки. Україна в середині 1950-х першій половині 1980-х років- головні тенденції розвитку Український дисидентський та правозахисник рух 60-х — 70-х XX ст. Розпад СРСР та відновлення незалежності України Політичний розвиток України в 1991-2009 рр. Соціальио-економічнмй розвиток України в 1991-2009 рр. Українці в сучасному світі: тенденції' розвитку діаспори Етнодемографічні зміни в Україні у XX ст. Культура України початку XXI ст. Общество, его признаки. Типология обществ. Эволюция, революция как формы развития общества. Понятие и характеристика социальной структуры; ее элементы: социальная группа, класс, страта, социальная роль, социальный статус. Мобильность: горизонтальная и вертикальная, ее каналы и факторы в современном обществе. Понятие «маргинальности» Семья и брак как социальные институты. Исторические типы семьи. Особенности и проблемы молодой семьи Демографические проблемы в современной России. Политика как их регулятор. Концепции трансформации семьи.
1 | 2 | 3 |

 

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.234.190.237