ТОП 10:

Инфопедия — категория Демография: 2 Страница

Материала по категории - Демография на сайте Инфопедия всего: 828 страниц.

Демография - 2 Страница

Особливості економічного розвитку Російської імперії після реформ. Народництво. Робітничий рух і формування соціал-демократії Російська соціал-демократія. Ґ. Плеханов. В. Ленін Жизненные стратегии как объект социологического исследования Женщины как особая социально-демографическая общность Основные факторы и условия, определяющие выбор жизненных стратегий женщин Проблема выбора жизненных стратегий современных молодых женщин Шкала відповідності отриманих балів оцінкам Тема: СОЦИОЛОГИЯ БРАКА И СЕМЬИ Бурова, С. Н. СОСТОЯНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА ПРОБЛЕМЫ СУПРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ Демидова, А. В. ИЗМЕНЕНИЕ СУЩНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА Злотников, А. Г., Злотников, А. А. СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ОТРАЖЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ Колбина, А. А. ЧАЙЛДФРИ КАК ФЕНОМЕН СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА ОТНОШЕНИЕ К АБОРТАМ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ Наиболее благоприятная репродуктивная обстановка Становлення та розвиток людського суспільства на території України в ранній період (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт, ранній залізний вік) Іраномовні племена на території України в І тис. до н.е. (кіммерійці, скіфи, сармати) Культура Київської Русі ХІ-ХШ ст. Монголо-татарські завоювання у Східній Європі та їх вплив на історичний розвиток українських земель Національний та релігійний рух в Україні в ХІУ-першій половини XVII ст. Українська культура ХІУ-ХУІ ст. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст. Основні тенденції соціально-економічного розвитку українських земель у другій половині XVII -у ХУІІІ ст. Архітектура та мистецтво в Україні у ХУІ - ХІІ ст. Освіта і наука в Україні у ХVІ - початку XVII ст.: тенденції розвитку Основні групи джерел з історії України у ХУІІ -ХУШ ст. Українські землі в контексті польсько-російського протистояння (друга половина ХУЇІ-ХУШ ст.) Українські землі під владою Речі Посполиі ої у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. Причини утворення Запорізької Січі та її роль в історії України Запорізька Січ у другій половині ХУІІ-ХУШ ст.: територія, населення, політичний та економічний устрій. Українське козацтво та його роль у суспільно-політичному житті Речі Постолитої першій половині XVII ст. Причини та початок Національно-визвольної війни українського народу під проводом Б. Хмельницького Укрансько-польська війна в 1649-1953 рр. та її наслідки Основні напрями внутрішньої і зовнішньої політики Богдана Хмельницького Роль турецько-татарського чинника в історії України. Слобідська Україна у другій половині ХУІІ-ХУІІІ ст. територія, населення, політичне та економічне життя. Особливості розвитку Галичини, Буковини та Закарпаття у другій половині ХУП-ХУШ ст. Гетьманство Івана Виговського. Гадяцький трактат Гетьманщина на зламі 17-18 ст. І. Мазепа та П. Орлик. Військовий та адміністративний устрій Гетьманщини. Політика російського царизму щодо Геть м а н щи н и. Магдебурзьке право на українських землях: початки і особливості впровадження. Західноукраїнські землі у складі Австрії (кінець ХУШ-перша половина XIX ст.) політико-правовий аспект Соціально-економічне становище українського населення в Австро-Угорщині в другій половині XIX – початку XX ст. Українське національне відродження першої половини XIX ст. у Наддніпрянщині й Галичині - порівняльна характеристика Опозиційні та революційні рухи в Україні першої половини XIX ст. Кирило-Мефодіївське товариство - діячі та програмні засади Еміграція українців у Х1Х-ХХ ст. - причини та напрямки Українська культура в другій половині XIX - на початку XX ст. Русофіли (москвофіли) та народовці в громадсько-політичному житті Галичини. Становлення української історичної науки в ХІХ-на початку XX ст. Політизація українського руху в Надніпрянщині наприкінці XIX - початку Наукова та громадсько-політична діяльність Івана Франка Україна в роки Першої світової війни (1914-1918) Українська Центральна Рада - становлення національної державності Внутрішня та зовнішня політика Української держави у 1918 р. Відродження та занепад УНР у період правління Директорії Утворення ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Економічна політика більшовиків в Радянські Україні в 20-ті роки XX ст. Західноукраїнські землі в 1919-1939 рр. — політичне становище та національні рухи Соціалістична модернізація в радянській Україні — форми та наслідки Українська культура в 20-30-х рр. XX ст. Радянізація Західної України у 1939-1941 рр. Україна в період Другої світової війни і в перші новосшіі роки Післявоєнний сталінський режим в Україні (1945-1953) Український національний рух у період Другої світової війни і перші повоєнні роки. Україна в середині 1950-х першій половині 1980-х років- головні тенденції розвитку Український дисидентський та правозахисник рух 60-х — 70-х XX ст. Розпад СРСР та відновлення незалежності України Політичний розвиток України в 1991-2009 рр. Соціальио-економічнмй розвиток України в 1991-2009 рр. Українці в сучасному світі: тенденції' розвитку діаспори Етнодемографічні зміни в Україні у XX ст. Культура України початку XXI ст. Общество, его признаки. Типология обществ. Эволюция, революция как формы развития общества. Понятие и характеристика социальной структуры; ее элементы: социальная группа, класс, страта, социальная роль, социальный статус. Мобильность: горизонтальная и вертикальная, ее каналы и факторы в современном обществе. Понятие «маргинальности» Семья и брак как социальные институты. Исторические типы семьи. Особенности и проблемы молодой семьи Демографические проблемы в современной России. Политика как их регулятор. ВИДИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО- ГІГІЄНІЧНИХ І ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ : (1,2,3) ДО ЗАХОДІВ ДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ САНІТАРНО-ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ НОРМ І ПРАВИЛ ВІДНОСЯТЬСЯ : (2,3) ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ДАНИХ: (1,2) Причина возникновения государства Функции ,структура и типология государства. Формы территориального устройства государства. Национальные проекты рф по социальному развитию. Теория и методология формирования государственной экономической политики. Формирование экономической политики государства. Демографическая политика государства: цели, задачи, основные направления, проблемы. Духовная сфера жизни общества как объект государственной политики. Государственная политика в области культуры. Проблемы здоровья населения в россии:состояние и перспективы. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця Форма підсумкового контролю – залік Заняття 5. Відтворення населення та його історичні типи Демографічні процеси. Демографічна ситуація в Україні Семінарське заняття ( 4 год.) Заняття 9. Міграції населення Тема №7 «Глобальні проблеми і протиріччя» Але тільки деякі з них мають глобальний характер, частина є регіональними або локальними. Тенденції глобалізації. Доктринальне розуміння тенденцій глобалізації Зростання соціально-економічної нерівності населення між бідними і багатими країнами – головна проблема сучасності Поняття та характеристика екологічних проблем Демографічні проблеми сучасності. Демографічна ситуація та демографічні тенденції в Україні Источники сведений о населении Численность и динамика населения. Смертность и средняя продолжительность жизни Типы и режимы воспроизводства населения Географические особенности прироста населения Современные миграционные потоки. Территориальные типы динамики населения. Трудовые ресурсы и их использование Религиозный состав населения Особенности размещения населения на территории Земли. Размещение сельского и городского населения
1 | 2 | 3 | 4 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.119.29 (0.023 с.)