ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УЛАШТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СИСТЕМ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЇЗагальні вимоги

10.1.1. Водопостачання та каналізація будівель і споруд підприємств повинні бути виконані у відповідності з вимогами СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85 і ГОСТ 12.3.006-75.

10.1.2. В усіх типах будівель, які зводяться у каналізованих районах, слід передбачати системи внутрішнього водопостачання та ка­налізації.

10.1.3. Якість холодної та гарячої води, що використовується для виробничих та господарсько-питних потреб, повинна відповідати ви­могам ГОСТ 2874-82*.

10.1.4. Вся розподільча мережа водопостачання та каналізації повинна бути позначена на генеральному плані підприємства. Окрім то­го, на підприємстві повинні бути виконавчі креслення всіх водоп­ровідних та каналізаційних мереж і споруд з наведенням усіх тех­нічних даних (матеріалу та діаметрів трубопроводів, розмірів колодязів, камер, глибини закладання, категорії грунтів, арматури тощо) з прив'язками до будівель або опорних пунктів, а також особливі дані щодо мож­ливих загазованості та затоплювання колодязів та камер. Всі зміни під час ремонту і реконструкції мереж та споруд повинні наноситись на вико­навчі креслення.

Системи водопостачання

10.2.1. Розміщення, влаштування, експлуатація та порядок обслу­говування систем водопроводу повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84 та цих Правил.

Водопровідні мережі повинні бути закільцевані.

10.2.2. Водопостачання хлібопекарних і макаронних підприємств повинно бути безперервним з улаштуванням двох вводів від кільцевої міської (місцевої) водопровідної мережі.

10.2.3. Кожна водозабірна споруда з відкритих чи підземних дже­рел, що знаходиться у віданні підприємства, повинна мати технічну до­кументацію, узгоджену у встановленому порядку з місцевими органами санітарного нагляду.

10.2.4. Резервуари води для технологічних та господарсько-пит­них потреб, що розташовані поза будівлями, повинні бути зачинені.

10.2.5. Артскважини і колодязі повинні мати зони санітарної охорони. Радіус першого поясу зони повинен бути не менше 15 м, дру­гої - не менше 25 м. Радіус зони санітарної охорони повинен бути уз­годжений з місцевими службами санітарного нагляду. Зона повинна бути огороджена, у нічний час освітлена.

10.2.6. Господарсько-питний водопровід, який живиться від міського водопроводу, не повинен мати безпосереднього з'єднання з во­допроводом, який живиться від місцевого джерела водопостачання, а також з водопроводом, який подає воду непитної якості.

10.2.7. Температура питної води повинна бути не нижче 80 С та не вище 200 С. Сатураторні установки для отримання підсоленої і прісної води повинні відповідати Правилам будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

10.2.8. Прокладання труб водопостачання у приміщеннях електро­щитових та в холодильних камерах не дозволяється.

10.2.9. Приєднання водорозбірних приладів до циркуляційних трубопроводів не допускається.

10.2.10. Огляд і перевірка справності усіх водопровідних пристроїв (колодязів, гідрантів, засувок, насосних установок тощо) повинні проводитися не рідше разу на місяць у відповідності з графі­ком планово-попереджувального ремонту (ППР), затвердженим роботодавцем.

Системи каналізації

10.3.1. Для відведення стічних вод повинні передбачатися каналізаційні пристрої у відповідності з вимогами СНиП 2.04.03-85. Мережі виробничої та побутової каналізації повинні бути роздільними.

10.3.2. Каналізаційна мережа підприємств повинна приєднуватись до загальноміської каналізації за умови забезпечення характеристики стічних вод на рівні вимог СНиП 2.04.03-85 та за погодженням з місце­вими органами санітарно-епідеміологічної служби.

10.3.3. Стічні води хлібопекарних і макаронних підприємств по­винні, як правило, скидатися у міську (місцеву) каналізаційну мережу без попереднього очищення. До скидання у міську каналізацію слід передбачати усереднювачі стоків і випуски.

Відпрацьовані реактиви з лабораторії перед спусканням їх у ка­налізацію необхідно знешкодити.

Відходи, які утворюються під час покриття форм полімерними матері­алами, слід скидати у спеціальні ємкості для подальшого знешкодження і утилізації згідно з п. 19..2 СНиП 2.04.01-85. Зливові стоки перед скиданням у каналізацію повинні очищуватися.

10.3.4. Скидання побутових та забруднених виробничих стічних вод до поглинальних колодязів та бурових свердловин не дозволяється.

10.3.5. Для запобігання проникненню газів з каналізаційної мережі до технологічного устаткування або приміщення цеху всі сані­тарні прилади та приймачі, що встановлені на мережах побутової та ви­робничої каналізації, повинні бути обладнані гідравлічними затворами.

10.3.6. Прокладання внутрішніх каналізаційних мереж не допускається: під стелею, у стінах та у підлозі обідніх залів, робочих кімнат, адміністративних будівель, електрощитових та трансформа­торних, пультів управління, автоматики, припливних вентиляційних ка­мер та виробничих приміщень, які вимагають особливого санітарного ре­жиму.

10.3.7. Улаштування трапів передбачається у приміщеннях миття діж, матриць, лотків і контейнерів, форм, інвентарю, приготування хлібної мочки, підготовки сировини, вакуумних насосів, приймання і зберігання солі і приготування розчину солі, водобаків, комірок прибирального інвентарю.

Необхідність улаштування трапів у інших приміщеннях регламен­тується чинними будівельними нормами і правилами.

10.3.8. Підлога повинна мати ухил 2 градуси у бік каналізаційних трапів. Трапи повинні мати грати і гідравлічні затвори. Трапи необхідно роз­міщувати біля випусків стоків від устаткування, але не менше одного трапа на 100 м2 підлоги.

10.3.9. Злив стічних вод від устаткування до каналізації пови­нен здійснюватись закритим способом з розривом струменя. Скидання стічних вод на підлогу виробничого приміщення, а також влаштування відкритого жолобу для їх стікання до каналізації не допускається.

Експлуатація споруд водопостачання та каналізації

10.4.1. У разі відсутності міської (місцевої) каналізації стічні води повинні піддаватися очищенню.

Способи очищення і відведення стічних вод повинні узгоджувати­ся в установленому порядку з органами державного санітарного нагляду.

10.4.2. У разі робіт на спорудах для очищення стічних вод повинні вживатись заходи, що виключають безпосередній контакт обслуговуючого персоналу зі стічною рідиною ( застосування дистанційного управління, засобів захисту працюючих).

Відбір проб води або осадів із споруд слід виконувати з робо­чих площадок, улаштування яких (огорожа, освітлення тощо) повинно га­рантувати повну безпеку працівників.

10.4.3. У разі ручного очищення бруд з грат слід видаляти в збірники з кришками з наступним вивезенням їх до місць знешкодження.

10.4.4. В колодязях та камерах мереж водопостачання та каналізації і інших спорудах повинні бути передбачені драбини або скоби для спуску.

10.4.5. Управління гратами, шиберами, засувками та іншим обладнанням, що знаходиться під водою, повинно здійснюватись з землі за допомогою маховиків керуючих пристроїв, що виведені на поверхню перекрить на висоту 0.7 м.

10.4.6. Роботи в заглиблених камерах, шахтних колодязях тощо повинні виконуватися у відповідності з вимогами, викладеними у підрозділі 12.2 цих Правил.

10.4.7. Приймальна камера на підводному колекторі, приміщення грат та приймального резервуара каналізаційних насосних станцій по­винні бути оснащені припливно-витяжною вентиляцією з не менше ніж 5-кратним обміном повітря щогодинно.

10.4.8. Вимикачі освітлення, вентиляції та іншого обладнання повинні розміщуватися перед входом до приміщення грат.

10.4.9. Вхід до приміщення автоматизованих грат допускається лише після 10-12 хвилинного провітрювання приміщення механічною вен­тиляцією.

Вентиляція повинна працювати безперервно під час знаходження людей у приміщенні.

 

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ АБО ВИДУ РОБІТ

Загальні вимоги

11.1.1. Виробничі процеси повинні здійснюватись у відповідності з вимогами цих Правил та чинних нормативних актів.

11.1.2. Вибухопожежонебезпечне виробництво повинно бути оснащене автоматичними засобами контролю параметрів, значення яких визначають вибухонебезпечність процесу, сигналізацією граничних значень і системами блокування, що перешкоджають виникненню аварійних ситуацій.

11.1.3. Під час відбору проб (сировини, напівфабрикатів тощо) повинна бути виключена можливість травмування працюючих.

11.1.4. Переміщення пилоутворюючих матеріалів (борошна, цукру тощо) повинно здійсню­ватися механічним та пневматичним транспортом, що виключає можливість виділення пилу у повітря робочої зони.

11.1.5. Тиск (вакуум) в апаратах і трубопроводах, температур­ний режим і рівень рідин в апаратах (мірниках), швидкість подачі матеріалу необхідно підтримувати у відповідності з вимогами техно­логічних інструкцій.

11.1.6. В усіх вибухопожежонебезпечних приміщеннях (складах безтарного зберігання борошна, цукру, приміщеннях мішкоочищувальних машин, відділеннях розмелу цукру тощо) не дозволяється проведення ремонтних робіт, якщо вимкнені припливно-витяжні вентиляційні системи.

11.1.7. Під час ремонтних робіт не дозволяється проведення операцій, в період виконання яких можливе виділення вибухопожежонебезпечних речовин. До початку ремонтних робіт і в період їх проведення повинен проводитися аналіз повітряного середовища на наявність у приміщенні вибухопожежонебезпечних парів, пилу (борошняного, цукрового тощо) та газів.

11.1.8. У разі виявлення токсичних або вибухопожежонебезпечних газів у кількості, що перевищує гранично допустимі концентрації, ремонтні роботи повинні бути негайно припинені, а працівники виведені з небезпечної зони.

11.1.9. В усіх випадках виникнення аварійних ситуацій під час ведення технологічного процесу слід негайно припинити роботу та провести заходи з усунення аварійних ситуацій згідно з інструкцією, що діє на кожному підприємстві і затвердженій у встановленому порядку.

11.1.10. Санітарне чищення, миття та змащення устаткування необхідно проводити тільки під час повної його зупинки, перекриття запірної арматури на відповідних трубопроводах, вимкнення електродвигунів та обов`язковому вивішуванні на пускових пристроях плакатів “Не вмикати! Працюють люди!”.

11.1.11. Для миття ємкостей повинно бути передбачено пiдведення мийного розчину, гарячої i холодної води. Миття слiд проводити перекачуванням крiзь ємкостi i трубопроводи мийного розчину, а потiм гарячої i холодної води.

Миття ємкостей вруч­ну слід виконувати тiльки після того, як вимкнено електродвигун i вивiшено плакат "Не вмикати! Працюють люди!".

11.1.12. Не допускається накопичення борошняного пилу у приміщеннях і на устаткуванні.

11.1.13. Для попередження вибуху борошняного пилу та пожежі необхідно у відповідності з затвердженим графіком виконувати ретельне очищення від пилу всього устаткування, трубопроводів, опалювальної та освітлювальної арматури, електричних приладів та приміщень.

Для прибирання приміщень і очищення устаткування дозволяється застосування промислових пилососів у вибухобезпечному виконанні.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.013 с.)