Поділ, формування та вистій тістаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поділ, формування та вистій тіста11.10.1. Конусна частина тiстоокруглювальної машини повинна обертатися за годинниковою стрiлкою. Тістові заготовки до подавання у тiстоокруглювальну машину повиннi обдуватися очищеним повiтрям.

11.10.2. Конструкцiя вистійних агрегатiв повинна забезпечувати зручнiсть санiтарної обробки (гладеньку пiдлогу у вiдсiках, дверi, що легко вiдчиняються). Кармани колисок повиннi бути виготовленi з матерiалу, який виключає прилипання тiста.

11.10.3. Пiд час руху конвеєра вистою не допускається завантажувати i розвантажувати колиски, поправляти i доставати тiстовi заготовки, що упали.

11.10.4. Для термінової зупинки механiзмiв конвеєр вистою повинен бути обладнаний додатковими кнопками "Стоп", що розмiщаються з обох бокiв агрегату.

11.10.5. У вистiйних агрегатах повинен бути передбачений механiзм ручного привода конвеєра для вивантаження виробiв у випадку аварiї. Напрям обертання рукоятки цього привода повинен бути позначений стрiлкою. Зусилля на рукоятцi ручного привода не повинно перевищувати 150 Н (15кгс).

11.10.6. Стацiонарнi камери для вистою необхiдно споряджувати низьковольтним освiтленням i витяжною вентиляцiєю.

11.10.7. Механiзовані установки для обшпарювання і обварювання бубличних виробів повинні мати пристрої для автоматичного завантаження і вивантажування тістових заготовок i бути оснащені мiсцевими вiдсмоктувачами.

11.10.8. Устаткування для обшпарювання і обварювання тістових заготовок повинно мати пристрої, що виключають заповнення робочої ємкості кип`ячою водою більше ніж 2/3 об`єму.

11.10.9. Небезпечна зона обшпарювання або обварювання тістових заготовок повинна бути огороджена.

11.10.10. Устаткування для обшпарювання і обварювання повинно мати пристрої для з`єднання з каналізацією і переливну трубу.

Випікання виробів

11.11.1. Приміщення, де розміщуються печі, мусять обладнува­тися припливно-витяжною вентиляцією.

11.11.2. Висота приміщення для встановлення печей повинна дорівнювати висоті печі плюс не менше 1 м від верхніх виступаючих частин печі до перекриття, та не менше 0.6 м від балок.

11.11.3. Хлiбопекарнi печi мають бути оснащенi кон­трольно-вимiрювальними приладами для вимiрювання i контролю параметрiв технологiчного режиму (температури у пекарнiй камерi, тиску пари, яка надходить на зволоження, тривалостi випiкання) i параметрiв процесу горiння палива ( тиску газу i рiдкого палива, тиску повiтря бiля горiлок, розрiдження у топцi, температури продуктiв згоряння у ка­мерi змiшування, наявностi факелу).

11.11.4. Використання пари для зволоження тістових заготовок від котельні, де застосовується хімводоочищення, яке працює за схемою амоній-натрій катіонування, а також використовується гідрозін, не дозволяється.

11.11.5. Робочі мiсця бiля завантажувальних i вивантажу­вальних отворiв печi повиннi бути обладнанi витяжними зонтами, а за необхідності - припливною вентиляцiєю.

На робочих мiсцях бiля печей i агрегатiв остаточного вистою слiд улаштовувати повiтряне душирування. Температура душирувального повiтря у зимовий час повинна бути 220 С зi швидкiстю руху повiтря 1 м /с.

11.11.6. Витяжні зонти і повітроводи необхідно чистити, щоб уникну­ти накопичення продуктів займання.

11.11.7. Подавання припливного повiтря у виробничi примiщення повинно виконуватися у робочу зону.

11.11.8. Робота з огляду і ремонту печей повинна проводитися за графіком, затвердженим роботодавцем.

11.11.9. До початку ремонтних робіт топка і газоходи повинні бути провентильовані і надійно захищені від можливого проникнення до них газів від інших працюючих печей, а на пусковому пристрої електродвигунів, запірних пристроях трубопроводів повинні бути вивішені попереджувальні плакати.

11.11.10. До виконання аварiйних робiт усерединi гарячої печi допускаються робiтники, що пройшли медичний огляд i iнструктаж з охорони праці та отримали письмовий дозвiл (наряд - допуск) вiдповiдальної особи, який видається пiсля перевiрки мiсця проведення робiт.

11.11.11. Роботи усерединi пекарної камери можливо проводити, якщо температура не перевищує 500 С.

Тривалiсть перебування робiтника усерединi пекарної камери не повинна перевищувати 20 хвилин, пiсля чого повинен бути 20-ти хви­линний вiдпочинок. Пiд час проведення робiт усерединi печi повинен бути постiйно присутнiй головний механiк або начальник змiни. Кiлькiсть робiтникiв, що проводять ремонт, повинна бути не менше двох. Вони повинні бути спорядженi спецодягом (костюмом вiд впливу високих температур, рукавицями, шоломом) i рятувальним поясом з мотузкою.

11.11.12. Поверхня хлібопекарних форм і листів, які знаходяться у контакті з тістовими заготовками, повинна бути покрита жа­ростійким зносостійким антиадгезійним матеріалом, який допущений до використання у контакті з харчовими продуктами Міністерством охорони здо­ров'я України.

11.11.13. Експлуатація і розпалювання печей повинні проводитися у відповідності з інструкцією, затвердженою роботодавцем. Обслуговування печей на газоподібному паливі повинно проводитися згідно з вимогами Правил безпеки систем газопостачання України.

11.11.14. У топочному відділенні повинен бути телефонний зв`язок і звукова сигналізація.

11.11.15. Проходи у топочному відділенні і виходи з нього (не менше 2-х з протилежних боків приміщення) повинні бути завжди вільні, а двері відчинятися назовні.

11.11.16. У топочному відділенні допускається мати запас твердого палива не більше ніж на одну зміну за умови, якщо воно не заважає обслуговуванню топок та вздовж фронту топок залишається вільний прохід шириною не менше 1.5 м.

11.11.17. Улаштування топок газових печей і агрегатів нижче рівня прилеглої території (підлоги приміщення) не допускається.

11.11.18. Для топок конвеєрних печей, які працюють на твердому паливі, необхідно передбачати ізольоване приміщення, відокремлене протипожежною стіною (протипожежними дверима) і перекриттям.

11.11.19. Подавання твердого палива у топочне відділення, а також видалення золи і шлаку в кількості 200 кг/год і більше повинні проводитися механізованим засобом.

11.11.20. Витратні баки для рідкого палива повинні встановлюватися в ізольованому приміщенні, що має витяжну вентиляцію і зачиняється на замок. Витратний бак рідкого палива повинен мати спускну трубу з вентилем і переливну трубу з виведенням назовні у спеціально відведене місце.

Сушіння виробів

11.12.1. Для кожного сушильного агрегату повинні бути встанов­лені гранично допустимі норми завантаження сировиною, що підлягає су­шінню, та гранично допустимий температурний режим.

11.12.2. Сушильне устаткування повинно оснащуватися контроль­но-вимірювальними приладами та засобами автоматичної сигналізації, яка спрацьовує у разі перевищення встановлених граничних величин температури сировини, що висушується.

11.12.3. Сушарки безперервної дії повинні бути обладнані пристроями, які забезпечують синхронність роботи завантажувальних і розвантажувальних пристроїв і накопичувача-стабілізатора.

11.12.4. Подавання висушених макаронних виробiв з сушарок до накопичувача повинно виконуватися механiчним транспортом або самопли­вом.

11.12.5. Вирівнювання продукту, який висушується на завантажу­вальній стрічці, повинно бути механізовано.

11.12.6. Конструкцiя устаткування для сушiння повинна передба­чати пристрiй для вiдведення пароповiтряноїi сумiшi i очищення суша­рок вiд пилу.

11.12.7. У разi виготовлення макаронних виробiв, якi мають безпосереднiй контакт з парою, не допускається використання пари від котельної, де застосовується хімводоочищення, яке працює за схемою амоній-натрій катіонування, а також використовується гідрозін.

Розфасування, пакування

11.13.1. У разi фасування вручну слiд використовувати столи з гладенькою поверхнею - металевi, дерев'яні, покритi пластиком, жер­стю або iншими матерiалами, якi дозволенi до застосування Мiнiстерством охорони здоров`я України.

11.13.2. Живильники пакувальних машин i автоматiв , якi пра­цюють з автоматичним подаванням виробiв вiд лiнiї, повиннi мати прис­трої, якi блокують подавання виробiв у живильник у разi його переповнення i вiдводять потiк виробiв у резервний приймальник.

11.13.3. Завантаження продукту, який розфасовується, і виван­таження готових виробів повинні бути механізовані.

Миття тари

11.14.1. Мийне відділення повинно розміщуватися в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією.

11.14.2. Підлога в приміщенні повинна бути водонепроникненою з ухилом 2 градуси у бік трапу.

11.14.3. Температура води під час миття тари вручну повинна бути не більше 550 С.

11.14.4. Приготування лужного розчину повинно бути механізовано. Розчин до машин і ванн повинен подаватися трубопроводами. Подавання розчину стисненим повітрям або парою не допускається.

11.15. Картонажне виробництво

11.15.1. Поздовжньо-різальні верстати повинні мати:

- систему аварійної зупинки;

- механічні пристрої для заправлення паперу під притискні ро­лики;

- пристрої для механічного видалення обривків паперу;

- пристрої для механічного знімання розрізаних рулонів з несу­чих валів типу виштовхувача і пересувної платформи;

- вогнегасник.

11.15.2. Деталі, що обертаються, і ріжучі пристрої поздов­жньо-різальних верстатів у зоні знаходження обслуговуючого персоналу повинні бути огороджені. Огородження повинно блокуватися з приводом верстата.

11.15.3. Поздовжньо-різальні верстати повинні бути оснащені за­хисним огородженням, що перешкоджає проникненню обслуговуючого персо­налу під час роботи верстата у зону між приймальним столом і розріз­ним верстатом, а також між верстатом і зоною знімання розрізаних ру­лонів.

11.15.4. Поздовжньо-різальні верстати повинні мати надійне зак­ріплення гільзотримачів і ножів.

11.15.5. Торцеві сторони рулонів на перемотувальних верстатах повинні бути огороджені.

11.15.6. Аркушорізальні машини повинні бути споряджені системою аварійної зупинки, огородженнями рухомих частин, зблокованими з при­водом машини.

11.15.7. Для знімання і встановлення рулонів паперу або картону повинна бути передбачена механізація.

11.15.8. Аркушорізальні машини повинні бути оснащені пристроями (типу безконтактної блокіровки тощо), що перешкоджають наближенню рук персоналу до зони рубки паперу (приводять у захисне положення бар'єрне огородження).

11.15.9. Аркушорізальні машини повинні мати надійне закріплення ножів.

11.15.10. Одноножові різальні машини повинні мати два типа за­побіжних пристроїв:

- вмикання за принципом " зайнятості двох рук";

- блокуючі системи, що запобігають самочинному опусканню ножів і перешкоджають попаданню рук у небезпечну зону.

11.15.11. Для запобігання попаданню рук під ніж у разі вилучен­ня готової продукції із зони різання різальні машини повинні бути ос­нащені безконтактною блокіровкою (фотоелемент), що приводить у дію гальмовий пристрій ножа або у захисне положення бар'єрне огородження.

11.15.12. Гальмовий пристрій повинен забезпечувати можливість зупинки ножа в будь-якому положенні.

11.15.13. Для виштовхування готової продукції із зони різання повинен бути передбачений спеціальний пристрій.

11.15.14. Конструкція пускових пристроїв різальної машини повин­на виключати можливість ненавмисного вмикання машин (пускові кнопки повинні бути втоплені у панелі). Ножне вмикання різальних машин по­винно бути виключено.

11.15.15. Різальні машини повинні автоматично вимикатися у разі досягнення крайнього верхнього положення, при цьому лезо ножа не по­винно виступати поза нижній край притискача.

11.15.16. Різальні машини повинні бути оснащені пневмотранспор­тними системами для видалення паперових обрізків.

11.15.17. Не допускається застосування на одноножових різальних машинах марзанів і прокладок із свинцевих сплавів. Як матеріал для марзанів рекомендується застосовувати пластмасу і дерево.

11.15.18. У разі різання малоформатної продукції (етикеток, яр­ликів тощо) для підтримування стопи, що обрізається, повинні застосо­вуватися спеціальні пристосування (приставки-косинці тощо).

11.15.19. Картонорізальні машини повинні бути оснащені місцеви­ми відсмоктувачами, які зблоковані з пусковим пристроєм.

11.15.20. Для охорони рук працюючих перед дисковими ножами по­винна бути встановлена пересувна планка, рух якої має бути зблокова­ний з двигуном машини.

11.15.21. У випадку несправності запобіжних і блокую­чих пристроїв експлуатація машини повинна бути припинена.

11.15.22. Ножі, що встановлюються на поздовжньо-різальних вер­статах, аркушорізальних машинах, одноножових різальних машинах і іншому устаткуванні, повинні зберігатися на спеціальних стелажах у дерев'яних або пластмасових футлярах у горизонтальному положенні.

11.15.23. Переносити ножі слід тільки у футлярах.

11.15.24. Заміна ріжучих, рубальних і дискових ножів повинна проводитися тільки при знеструмленому приводі машини. На пускових пристроях повинні бути вивішені плакати "Не вмикати! Працюють люди!"

11.15.25. Заточування ножів слід проводити на спеціальних верстатах, оснащених запобіжним екраном, зблокованим з пусковим прис­троєм.

11.15.26. Для очищення ножових валиків слід застосовувати йорж на довгому держаку. Очищення повинно проводитися, якщо машина вимкнена.

11.15.27. Преси висікальні повинні мати:

- автоматичну або напівавтоматичну подачу матеріалів;

- вмикання машини двома руками;

- огородження шляху, яким проходить пуансон (штамп);

- пристрої типу пересувних бар'єрів;

- руковідводячі і обмежуючі пристрої тощо.

11.15.28. Висувна плита висікального преса повинна бути рівною.

11.15.29. Пускова педаль преса, який приводиться до руху від педалі, повинна обладнуватися захисним огородженням (типу козирка), що виключає випадкове вмикання преса.

11.15.30. В період обслуговування висікальних пресів перед кожною зміною необхідно перевіряти справність системи огородження небезпеч­ної зони, надійність кріплення штампів.

11.15.31. Заміна прес-форм і перестановка висікальних ножів по­винна проводитися при знеструмленому електродвигуні та вивішеному по­переджувальному плакаті.

11.15.32. Прес-форми повинні зберігатися на стелажах, покладени­ми лезами ножів донизу у спеціальні гнізда.

11.15.33. Ніж біговального верстата повинен бути огороджений за­хисною планкою, що встановлюється над поверхнею столика на відстані не більше 0.01 м. Планка повинна блокуватися з пусковим пристроєм двигуна.

11.15.34. Роботу на біговальному верстаті необхідно припинити, якщо у разі натиснення на педаль біговальний апарат робить декілька ходів.

11.15.35. Згинальні машини повинні бути оснащені швидкодіючим гальмом або іншим пристроєм для їх миттєвої зупинки.

11.15.36. Педальний вимикач повинен мати захисне огородження, що виключає випадкове вмикання машини.

11.15.37. Дротозшивальні машини повинні бути споряджені пристроями, що виключають можливість попадання рук працюючих під зшивальний пристрій.

11.15.38. Пускові педалі машини повинні бути обладнані пристосуванням (фіксатором), що затримує педаль у момент зупинки машини. Щоб уникнути мимовільне вмикання педаль повинна бути огороджена захисним ко­зирком.

11.15.39. Для збирання кінців дроту повинно бути передбачено пристосування з магнітом.

11.15.40. Гофровироблювальні машини повинні бути обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

11.15.41. Не допускається експлуатація гофровироблювальної машини у разі вимкнення витяжної вентиляції.

11.15.42. Для попередження попаданню пальців рук у гофровали у разі заправки полотна паперу і картону перед валами повинні бути встанов­лені запобіжні штанги, зблоковані з пусковим пристроєм двигуна.

11.15.43. Відстань від штанги до гофровалів повинно бути не більше 0.005 м.

11.15.44. Пристрій піднімального механізму сушильного сукна агрегату повинен виключати довільне опускання.

11.15.45. Гофроагрегат повинен мати кнопку "Стоп".

11.15.46. Заправка ванн клеєм повинна бути механізована.

11.15.47. Регулювання ножів повздовжнього і поперечного різання під час роботи гофроагрегату не допускається.

11.15.48. Устаткування для варіння клею повинно бути розміщено в окремому приміщенні, обладнаному припливно-витяжною вентиляцією. Підлога та панелі повинні бути облицьовані плиткою. На підлозі біля котлів повинні бути встановлені граткові настили або гумові килимки з ребристою поверхнею.

11.15.49. Котли для варіння клею повинні мати механічні змішувальні пристрої, теплоізоляцію і місцеві відсмоктувачі.

11.15.50. Автоклави для приготування силікатного клею повинні відповідати вимогам до посудин, що працюють під тис­ком.

11.15.51. Посуд для перевезення клею повинен мати кришки і бути зручним при транспортуванні.

11.15.52. Клеїльні машини повинні бути оснащені запобіжними пристроями, встановленими з боку подачі картону у ведучі та пресові вали, для охорони рук від попадання у вали.

11.15.53. Швидкість обертання клеїльних і пресових валів повинна виключати розбризкування і спінювання клею.

11.15.54. На клеєнамазувальних машинах перед намазувальними валиками повинно бути пристосування, що охороняє пальці працівника від попадання у валики.

11.15.55. Клеїльні і клеєнамазувальні машини повинні бути оснащені місцевою витяжною вентиляцією.

11.15.56. Не допускається очищення направних ножів і валиків від клею під час роботи машини.

11.15.57. У разі ручного склеювання коробок підігрівання клею біля робочого місця повинно виконуватися за допомогою водяної бані або закритого електронагрівача. Столи для встановлення електричних приладів повинні бути покриті негорючим матеріалом.

11.15.58. Клеєнамазувальні машини і робочі столи у разі ручного склеювання повинні відмиватися від клею у кінці кожної зміни.

11.15.59. Приміщення (ділянки) для зберігання і сушіння склеєних напівфабрикатів повинні бути обладнані припливно-витяжною вентиляцією.

11.15.60. Експлуатація пресів для пакування відходів паперу та картону повинна проводитися за умови обов‘язкового увімкнення місцевої витяжної вентиляції.

11.15.61. Преси для пакування відходів паперу та картону повинні бути оснащені автоматичними вимикачами.

11.15.62. Насос гідравлічного преса повинен бути споряджений запобіжними клапанами, встановленими на допустимий для циліндрів преса тиск.

11.15.63. Пакувальні преси повинні бути захищені від самовільного опускання преса.

Ремонт пакувальної тари

11.16.1. Сортування мішків слід проводити на спеціальних гратчастих аспіраційних столах.

11.16.2. У приміщеннях ремонту тари повинна бути передбачена припливно-витяжна вентиляція.

11.16.3. Швацькі машини мають бути забезпечені запобіжними пристосуваннями, що виключають попадання рук під голку.

11.17. Ремонт дерев‘яної тари

11.17.1. Ремонт дерев‘яної тари повинен проводитися у ізольованому приміщенні.

11.17.2. Складування тари та заготівок слід виконувати на спеціально виділених місцях.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 113; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.198.139.112 (0.009 с.)