Просіювачі, машини мішкоочищувальніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Просіювачі, машини мішкоочищувальні14.8.1. Конструкції просіювальних машин повинні забезпечувати герметичність і передбачати оснащення їх аспіраційними пристроя­ми або фільтрами.

14.8.2. Завантажувальні отвори автономних просіювачів повинні мати знімні грати, зблоковані з електродвигунами для виключен­ня пуску машини при піднятих гратах.

14.8.3. У просіювачах повинні встановлюватися магнітні се­паратори масою блоку (в разі ручного виймання) не більше ніж 10 кг. Тягове зусилля кожного магніту повинно бути не менше ніж 65 H (6.5 кгс).

До магнітних сепараторів повинен бути забезпечений вільний приступ, місце його встановлення не повинно підпадати під удари, має бути забезпечене легке його виймання. Чищення магнітів щітками від металевих предметів необхідно проводити не рідше разу за зміну під час повної зупинки устаткування.

Місця встановлення електромагнітів не повинні піддаватися нагріванню більше ніж 450 С.

14.8.4. Намагнічування магнітів повинно проводитися в окремому приміщенні, де відсутній борошняний пил.

14.8.5. Машини мішкоочищувальні необхідно розміщувати в ізольованому приміщенні.

14.8.6. Машини мішкоочищувальні повинні бути пневматичними, всмоктувального типу. Застосування вибивних барабанів та інших механічних органів для очищення мішків ударами неприпустимо.

Дробарки

14.9.1. Перед завантажувальною лійкою дробарок і мікромлинів в місцях пересипання продукту (лоток, бункер тощо) повинні встановлюватися магнітні уловлювачі.

14.9.2. Камери для подрібнювання розмельного та подрібнювального устаткування мають бути герметичними. Завантажувальні та розвантажувальні пристрої слід ущільнювати.

14.9.3. Місця виділення пилу (транспортування, пересипання) повинні обладнуватись місцевими відсмоктувачами з наступним очищен­ням запиленого повітря перед викиданням до атмосфери.

14.9.4. Привід устаткування повинен оснащуватися блокувальним пристроєм, що виключає пуск устаткування з відчиненими кришками (люками) дробарок та при вимкненій місцевій вентиляції або аспірації.

14.9.5. У подрібнювально-розмельному устаткуванні, що працює в умовах утворення вибухонебезпечних концентрацій пилу в суміші з повітрям, використання пристроїв, що іскрять, не допускається. Електроустаткування повинно використовуватися тільки у вибухозахищеному виконанні.

14.9.6. Для уникнення іскріння, розриву решіт та інших ушкоджень, що виникають внаслідок биття молотків, ротори мікромлинів та дробарок повинні бути статично відбалансовані в зібраному вигляді.

Розмельні органи дробарок повинні бути надійно закріплені, вони не повинні мати тріщин та інших дефектів, для запобігання появі іскор не допускається зачеплення їх за нерухомі елементи.

14.9.7. Розмел сипкої сировини на мікромлинах повинен проводитися у разі надійно закріплених тканевих фільтрах, заземлених для запобігання накопичення зарядів статичної електрики.

Устаткування для приготування рідких компонентів, рідких дріжджів і заквасок

14.10.1. Ємкостi для приготування i зберiгання рiдких дрiжджiв, рiдких напiвфабрикатiв, заквасок повиннi бути виготовленi з корозiйностiйкої (неіржавiючої) сталi або матеріалів, що її замiняють i мають дозвiл Мiнiстерства охорони здоров`я України на застосування.

14.10.2. Ємкості для приготування і зберігання рідких напівфабрикатів повинні мати покажчики рівня, з'єднані зі звуковою або світловою сигналізацією, що оповіщає про верхній або нижній рівень згідно з вимогами ДСТУ 2583-94.

14.10.3. Ємкостi повиннi мати переливну трубу, яка з`єднана з резервною ємкістю, i люк для видалення осаду. Над ємкостями мають бути передбачені пристрої для вiдведення вуглекислого газу.

14.10.4. Ємкостi з пристроями для перемiшування повиннi бути спорядженi кришками або запобiжними гратами з електроблокуванням, яке виключає можливiсть пуску перемiшуючого пристрою у разі вiдкритої кришки або запобiжних грат i забезпечує вимкнення привода під час їх вiдчинення.

14.10.5. Кришка заварювальної машини повинна мати електроблокування, яке виключає вмикання машини з пiднятою кришкою. Заварювальнi машини повинні бути герметичні або споряджені мiсцевими вiдсмоктувачами (витяжними зонтами).

14.10.6. Електротехнiчна апаратура, що встановлена на устаткуваннi вiддiлення приготування рідких компонентів, рідких дріжджів і заквасок, повинна мати оболонки зi ступенем захисту не менше 1Р44.

Устаткування тістоготувальне

14.11.1. Дозування борошна та iншої сировини необхiдно виконувати дозувальними пристроями.

14.11.2. Усi частини дозаторiв, якi обертаються i рухаються, повиннi бути огородженi суцiльним кожухом. На дозаторах повиннi бути передбаченi датчики рiвня i переливнi труби.

14.11.3. Середня частина шкали дозуючої апаратури для рiдких компонентiв повинна знаходитися на висотi 1.4 ¸ 1.6 м вiд пiдло­ги або площадки. Шкала має бути освiтлена.

14.11.4. Тiстомiсильнi машини з підкатними дiжами повиннi мати пристрої, якi надiйно закрiплюють дiжу до фундаментної плити (поворотної платформи), i електроблокування, яке виключає можливiсть пуску мiсильного органа у разi вiдсутностi дiжi або неправильного її закрiплення.

14.11.5. Тістомісильні машини з підкатними діжами повинні мати блокування для автоматичної зупинки привода місильного органу у разі нещільного закриття кришки і автоматичної зупинки привода платформи у разі не досить щільного закриття огородження діжі. Тістомісильні машини з підкатними діжами повинні мати пристрої для попередження самовільного падіння кришки з верхнього положення.

14.11.6. Зусилля накатування i виведення заван­таженої дiжi на платформу мiсильної машини не повинно перевищувати 150 Н (15кгс).

14.11.7. Тістомісильні машини періодичної дії, з яких вивантаження тіста відбувається рухом місильних органів з нахилом діжі, повинні мати запобіжні грати, що закривають небезпечну зону під час вивантаження. Для машин, обладнаних дворучним керуванням, встановлення запобіжних грат не обов'язкове.

14.11.8. Тiстомiсильнi машини безперервної і періодичної дiї з стацiонар­ними мiсильними ємкостями повиннi зачинятися кришками, зблокованими з приводами мiсильних органiв.

14.11.9. Схема автоматизації бункерних тiстоготувальних агрегатів повинна передбачати автоматичну зупинку їх у разi аварiї.

14.11.10. У конструкцiї бункерiв для бродiння повиннi бути передбачен1 захиснi грати, кришки.

14.11.11. Натиральнi машини повиннi мати сiтчасте огороджен­ня на всю довжину розкочування тiста. Огородження повинно бути збло­коване з приводним пристроєм.

14.11.12. Відкриті робочі органи шнека бродильних корит опари та тіста (агрегату ХТР) повинні мати захисні огородження, зблоковані з приводами машин.

Дiжопідйомоперекидачi

14.12.1. На діжопідйомоперекидачі повинні передбачатися кінцеві вимикачі для зупинки у верхньому і нижньому положенні площадки з діжею, а також пристрій, що виключає можливість довільного спуску діжі.

14.12.2. Для запобігання перевантаженню діжопідйомоперекидача його привод повинен бути споряджений зрізним запобіжним елементом.

14.12.3. Дiжопідйомоперекидачi повиннi бути забезпеченi механiзмом для надiйного закрiплення дiжi i блокуванням, яке виключає пiдняття незафiксованої дiжi.

14.12.4. Дiжопідйомоперекидачi повиннi мати огородження зони пiдйому дiжi з електроблокуванням, що виключає підіймання діжі у разі відкритого огородження.

14.12.5. На дiжопідйомоперекидачах повинна бути передбачена аварійна кнопка “Стоп” для термінової зупинки рухомих частин машини.

14.12.6. Усi дiжопідйомоперекидачi повиннi бути випробуванi i за­реєстрованi на пiдприємствi, мати паспорт i пiддаватися періодичним випробуванням.

Випробування повинні проводитися не рiдше разу на рiк iз занесенням результатiв у журнал випробувань.

Випробування слiд проводити вантажем, що на 10% перевищує вантажопiдйомнicть машини.

Дiжопідйомоперекидачi у разi спрацьовування гвин­та понад 10% повиннi бути виведенi з експлуатацiї.

Устаткування тiстоподiльне

14.13.1. Приймальні лійки тістоподільних машин повинні бути обладнані знімними захисними гратами, що зблоковані з приводом.

14.13.2. Робочi органи тiстоподiльних машин ( механiзм нагнiтання тiста, дiлильна головка з вiдсiкальним пристроєм), рухомi час­тини механiзму привода повиннi мати огородження з блокуваннями, що забезпечують вимикання електродвигунiв у разi вiдчинення кришки тiстової камери, зняття огородження дiлильної головки або привода машини.

14.13.3. Справнiсть блокувальних пристроїв тiстоподiльних машин слід перевіряти щозмінно. Робота у разі несправного блокування не допускається.

14.13.4. Тiстовi камери i дiлильнi головки тiстоподільних машин повиннi мати ущiльнення, яке виключає витiкання тiста під час ро­боти машини.

14.13.5. На тістоподільній машині А2-ХТН та її модифікаціях повинен бути передбачений щиток, що перекриває простір між транспортером і захисним щитком подільної головки.

14.13.6. На тiстоокруглювальних машинах необхiдно передбачати знiмне огородження клинопасової передачi i iнших частин привода, зблоковане з електродвигуном.

14.13.7 У тiстозакатних машинах повиннi бути огородженi про­катувальнi вальцi, зубчастi i ланцюговi передачi. Огородження повин­но бути зблоковане з приводом машини. Конструкцiя машин повинна вик­лючати залипання тiста.

14.13.8. Дiлильно-закатувальнi машини повиннi оснащуватися знiмним суцiльним огородженням дiлильно-формувального механiзму, яке зблоковане з приводним пристроєм та виключає можливість його деблокування.

14.13.9. Машина для формування сухарних плит повинна мати огородження механізму формування, зблоковане з приводом, по всьому периметру.

14.13.10. Машина для різання хліба і сухарних плит повинна мати огородження зони різання з усіх боків з отворами для проходу ви­робів. Відстань від отвору до ножів або струни повинна перевищувати довжину руки чи пальців людини (у залежності від розміру отворів). Огородження повинно бути зблоковане з приводом і гальмом ножів.

Машини з дисковими ножами повинні мати пристосування для безпечного заточування ножів без знімання їх з машини.

Устаткування для вистою

14.14.1. Укладальник тiстових заготовок у форми вистiйно-пiчного агрегату повинен бути оснащений огорожею, яка виключає можливiсть попадання працівника у зону перемiщення автомата. Напрямні повинні мати обмежники ходу візка і кінцеві вимикачі для зупинення приводу машини.

14.14.2. Під час профiлактичного огляду конвеєра необхiдно перевiряти колиски на розкачування їх у шарнiрах. Колиски повиннi вiльно розкачуватися для попередження перевертання їх під час повороту конвеєра. За необхiдностi слiд натягувати ланцюги конвеєра.

14.14.3. Для запобігання розкачуванню колисок пiд час за­вантаження i розвантаження повинен бути передбачений обмежник. Люльки повиннi рухатися плавно, без перекосiв.

14.14.4. Механiзм для надрiзування тiстових заготовок пови­нен мати з`ємнi огородження у зонi дiї ножа, зблокованi з приводним пристроєм ножiв. Зону дiї ножiв необхiдно позначити попереджувальним написом " Обережно - нiж !"

14.14.5. Конвеєр вистою тiста повинен мати запобiжний пристрiй, який виключає аварiю конвеєра у випадку перевантаження.

14.14.6. Вимоги до огородження ланцюгових блоків вистійних шаф і печей викладені у п. 14.3.2. цих Правил.

Устаткування для випікання

14.15.1. Конструкцiя устаткування для випiкання повинна за­безпечувати автоматизоване i ручне (резервне) керування, контроль i регулювання режимiв, передбачених технологiчним процесом, безпеку ек­сплуатації, зручність обслуговування і ремонту.

14.15.2. Конструкцiя хлібопекарної печі повинна передбачати вентиляцiйнi пристрої для вiдведення тепла і газоподiбних речовин (газiв, пароповiтряної сумiшi тощо).

14.15.3. Топки і газоходи печей, що працюють на газоподібно­му або рідкому паливі, повинні бути оснащені вибуховими клапанами.

14.15.4. Вибухові клапани повинні встановлюватися у верхніх частинах топок і газоходів, а також в інших місцях, де можливе нако­пичення газу, бути оснащені захисними кожухами і розміщуватись таким чином, щоб виключити травмування обслуговуючого персоналу у разі ви­буху. Кількість вибухових клапанів, їх розміри і місця встановлення повинні визначатися під час проектування печі.

Мінімальна площа одного вибухового клапана - ­0.05 м2.

Кількість клапанів повинна визначатися із розрахун­ку: не менше ніж 0.05 м2 площі вибухових клапанів на 1.0 м3 внут­рішнього об'єму топки та димоходу.

14.15.5. Конструкцiя устаткування для випiкання повинна передбачати припинення подавання рiдкого або газоподiбного палива у разi раптового вимкнення електроенергiї, вiдсутностi рециркуляцiї, загасання факелу, перевищення температури теплоносiя, можливого пе­регоряння топки i каналiв та iнших порушень режиму горіння палива.

14.15.6. На підводному трубопроводі рідкого або газоподібного палива повинні бути передбачені загальний вимикальний пристрій і клапани відсікання палива, які встановлюються безпосередньо біля пальників (форсунок).

14.15.7. Конструкцiя камер горiння i димоходiв повинна вик­лючати можливiсть накопичення газiв.

14.15.8. Електропечi повиннi мати системи блокування, що попереджують порушення нормального режиму роботи печей; на щитах i пультах керування повинна бути свiтлова сигналiзацiя, що показує на вмикання i вимикання електропечей.

14.15.9. Печі з електричним обігрівом повинні обладнуватись пристроєм, який автоматично вимикає подавання живлення до електронагрівників у разі зупинки конвеєра.

14.15.10. Місця приєднання електронагрівачів в печах з електрообігріванням повинні мати суцільне огородження, яке зачиняється за допомогою спеціального ключа.

14.15.11. Конструкцiя печi, що працює на рiдкому паливi, по­винна передбачати подавання палива iз бакiв, що розташованi зовнi то­почного вiддiлення.

14.15.12. На щитах та пультах керування устаткування для випiкання повиннi бути встановленi сигнальнi лампи, якi оповiщають про вмикання чи вимикання напруги.

14.15.13. В оглядових вiкнах для освiтлення повиннi застосо­вуватися електросвiтильники з робочою напругою до 42 В.

14.15.14. Привод конвеєра печі повинен мати запобiжний пристрiй, що захищає вiд перевантаження.

14.15.15. З обох кiнцiв наскрiзних печей i розстiйнопiчних агрегатiв повинні бути аварiйні кнопки " Стоп ".

14.15.16. У приводi конвеєра устаткування для випiкання повинен бути резервний механiзм ручного привода для вивантаження виробiв у аварiйних випадках.

Зусилля на рукоятцi ручного привода не повинно перевищувати 150 Н (15 кгс).

14.15.17. Температура на зовнiшнiй поверхнi печей не повин­на перевищувати 450C.

14.15.18. Печi повиннi бути оснащенi засобами автоматичної cвiтлової i звукової сигналiзацiї, яка спрацьовує у разi виникнення аварiйних ситуацiй.

14.15.19. Для визначення рiвня рiдкого палива у баці повиннi застосовуватися поплавцевi або інші пристрої. Застосування нафтомірного скла не дозволяється.

14.15.20. На трубопроводi рiдкого палива повиннi бути встановленi запiрнi вентилi.

14.15.21. Для спостереження за роботою горілок у печах повиннi бути передбаченi оглядовi отвори iз заслiнками, якi самi зачиняються.

14.15.22. Водогрiйнi котелки-теплоутилізатори хлiбопекарних печей повиннi бути обладнанi зворотними клапанами на мережi пiдживлення водою i пiдключені до системи гарячого водопостачання підприємства. Крани на живильнiй i вiдвiднiй лініях повиннi бути у вiдкритому станi опломбованi з вiдповiдним записом у журналi оператора печей.

14.15.23. Водогрiйнi котелки повиннi бути оснащенi приладом для контролю температури з виведенням показань на пульт оператора.

14.15.24. Періодичність очищення водогрiйних котелкiв вiд накипу повинна установлюватися місцевими інструкціями в залежностi вiд умов експлуатацiї котелкiв i жорсткостi води.

14.15.25. Парогенератори, вмонтованi у хлiбопекарнi печi, повиннi бути обладнанi водомiрильним склом, звуковими сигналiзаторами рiвня i продувною трубою з вентилем для аварiйного скидання тиску пари.

14.15.26. Встановлення парових нагрівальних труб хлібопекарних печей повинно відповідати технічним умовам та монтажним кресленням печи.

Робота печі не допускається у разі порушення передбаченого проектом ухилу труб.

Печі з пароводяними нагрівальними трубками повинні бути споряджені термометрами для контролю температури у пекарній камері з виведенням показуючих приладів у топочне відділення.

Виготовлення нагрівальних труб та їх ремонт на підприємствах, які не мають спеціального устаткування, забороняється.

14.15.27. Хлібопекарні листи повинні мати жорстку конструкцію. Краї, кромки і ребра листів повинні мати заокруглення радіусом не менше ніж 2 мм або відбортовку із загортанням сталевого дроту діаметром 4 - 5 мм.

14.15.28. Хлібопекарні форми повинні відповідати вимогам ДСТУ 2797-94.

14.15.29. У разі укладання форм і листів у штабель висота останнього не повинна перевищувати відповідно 2 і 1 м.

14.15.30. Машина для чищення і змазування листів і форм повинна мати блокування огородження привода з пусковим пристроєм. Робочі органи машини повинні бути закриті суцільним роз`ємним огородженням з прорізами для проходження листів і форм висотою, що відповідає висоті одного листа або форми. Змазувальний пристрій повинен виключати розбризкування жиру та мати жирозбірник з сигналізацією рівня жиру.

Сушарки

14.16.1. Конструкція конвекційних (повітряних) агрегатів повинна передбачати:

- виключення контакту поверхонь калорифера, що знаходяться усередині сушильних камер, з сировиною (продуктом), яка висушується, та захист цих поверхонь від забруднення пилом та відходами;

- вільний доступ для огляду та очищення нагрівальних пристроїв.

14.16.2. Устаткування для сушiння, яке працює в автоматичному режимi, повинно мати резервне ручне керування.

14.16.3. Температура зовнiшнiх поверхонь сушарок не повинна перевищувати 45°С.

14.16.4. На паропроводах сушарок повинні бути встановлені автоматичні редукуючі пристрої, манометри, запобіжні клапани і термо­метри. Клапани повинні бути закриті кожухом або ковпаком, що виключає можливість самочинного їх переміщення. У разі продування клапана вручну струмінь повинен спрямовуватися у бік від робочого місця, щоб виключити опіки людей.

14.16.5. Нагрівальні прилади парових сушарок повинні бути оснащені двома дренажними пристроями, які встановлені з різних боків.

14.16.6. Дверцята, люки, оглядові люки сушильних камер повинні бути оснащені ущільненнями у притворах.

14.16.7. Знімні огородження корпусу сушарок повинні бути зблоковані з пусковими пристроями і запірними органами подавання пари до нагрівальних приладів. Блокування повинно виключати можливість пуску пари і вмикання електродвигунів зі знятими огородженнями.

14.16.8. Вентилятори, редуктори та інші рухомі механізми усiх сушильних установок повиннi мати знімні сiтчастi огородження.

Преси

14.17.1. Тiстозмiшувач преса повинен бути обладнаний за­побiжними гратами або кришкою з блокуванням, що виключає можливiсть руху мiсильного органа з вiдчиненими гратами або кришками.

14.17.2. Грати тiстозмiшувача преса, в якому переробляються вiдходи, повинні мати врiзану лiйку для завантаження перерiзом не більше 0.2 х 0.2 м i висотою не менше ніж 0.3 м.

14.17.3. Пристрiй для рiзання макаронних виробiв повинен мати огородження зони рiзання, що встановлене на вiдстанi, яка виключає можливiсть попадання рук. Огородження повинно бути зблоковане з пусковим пристроєм електродвигуна механізму рiзання i мати попереджувальний напис.

14.17.4. Преси повиннi бути обладнанi запобiжними клапанами, які спрацьовують у разi перевищення тиску, що допускається для цього пресу.

14.17.5. Для контролю тиску у тiстовiй камерi на пресi повинен бути встановлений манометр.

14.17.6. Всмоктувальний отвiр обдувального пристрою пресу повинен бути закритий сiткою з вічками розмiром не бiльше 0.01х 0.01м.

14.17.7. Ванна для замочування матриць повинна бути обладнана стелажами для розміщення круглих матриць на ребро, а прямокутних - плиском.

14.17.8. Будова стола для перевірки стану отворів матриць повинна виключати можливість самочинного зміщення матриць під час просвічування.

Електросвітильник стола повинен мати напругу 42 В у вологозахищеному виконанні із захисною металевою сіткою.

14.17.9. Конструкція стелажів для зберігання матриць повинна виключати самочинне їх переміщення і забезпечувати зберігання круглих матриць у положенні на ребро, а прямокутних - плиском.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.017 с.)