Морально-етичні цінності молодіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Морально-етичні цінності молодіРозділ I. Християнський життєвий вибір людини
№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Тема 1. Вступ.  
Тема 2. Біблія про походження людини. Різні гіпотези про походження світу і людини. Християнський погляд на людину. Людина – образ і подоба Божа (Бут. 1: 26-27; 2: 7). Учень / учениця: - на основі біблійних сюжетів знає християнський погляд на людину як на творіння Боже; - усвідомлює, що людина – це образ і подоба Божа.
Тема 3-4. Покликання людини. Загальне покликання людини. Особисте покликання. Християнська чеснота служіння (Гал. 5, 13). Благодійна діяльність. Спеціальні покликання. Учень / учениця: - пояснює суть поняття "покликання"; - розуміє, в чому полягає загальне та особисте покликання людини; - висловлює свою позицію щодо благодійної діяльності та спеціальних покликань, пов’язаних із ризиком для життя (військові, лікарі…).
Тема 5. Права і обов’язки людини. Людина – особа суспільна. Цінності сучасного громадянського суспільства. Моє право і право інших. Правова свідомість. Відповідальність перед Богом і людьми (Бут. 1: 28). Учень / учениця: - знає та пояснює суть понять "права", "обов’язки", "правова свідомість", "громадянське суспільство"; - розуміє, що людина – істота суспільна; - називає цінності сучасного громадянського суспільства; - аргументує взаємозв’язок між своїм правом і правом інших; - розуміє потребу формування правової свідомості; - пояснює необхідність відповідальності перед Богом і людьми.
Тема 6. Свобода вибору. Свобода вибору (Бут. 2: 16-17). Мета і засоби її досягнення. Допомога у правильному виборі. Учень / учениця: - розуміє сутність вибору між добром і злом; - на біблійних прикладах пояснює зміст свободи вибору; - пояснює суть поняття "мета" і "засоби"; - на основі біблійних сюжетів називає перешкоди у виборі добра та усвідомлює необхідність їх подолання.
Тема 7. Шлях до зрілості і вдосконалення людини. Пізнання себе. "Пізнай себе і буде з тебе" (Г. Сковорода). Усвідомлення своїх можливостей (1Кор. 3: 16-21; 2Кор. 4: 16; 6: 14; 7: 6-11; 10: 17). Потреба самовдосконалення (Мт. 5: 48). Пошук шляхів удосконалення (Мк. 10: 27). Співпраця Бога й людини ("…бо без Мене нічого чинити не можете ви" (Ів. 15: 5). Учень / учениця: - усвідомлює потребу самопізнання і самовдосконалення, а також визначальну роль християнських цінностей на цьому шляху; - знає про способи самовдосконалення; - трактує вислів Г. Сковороди "Пізнай себе і буде з тебе".
Тема 8. Гідність людини. Усвідомлення власної гідності та повага до гідності іншого. Учень / учениця: - пояснює поняття "гідність", "пошана", "повага"; - усвідомлює потребу плекання власної гідності та поваги до гідності іншого; - обґрунтовує потребу вдосконалення та способи його досягнення; - усвідомлює можливість удосконалення лише з участю Бога.
Тема 9-10. Молода людина і навколишній світ. Особливості молодого віку. Фізичне, психічне та духовне зростання. Оточення молодої людини (1Кор. 15: 33). Цінність знань і світоглядних переконань. Зацікавлення і правильне використання часу (Прип. 12: 1; Еф. 5: 11-20). Учень / учениця: - знає про особливості молодого віку; - розповідає про фізичне, психічне та духовне зростання; - пояснює вплив оточення людини на її розвиток; - усвідомлює цінність знань і переконань у людському житті; - аргументує потребу раціонального використання людиною часу для реалізації її зацікавлень.
Розділ II. Моральні цінності у виборі професії
Тема 11. Розвиток особистих здібностей. Відкриття і плекання здібностей (1Кор. 12: 4-11). "Бо без Мене нічого чинити не можете ви" (Ів. 15: 5). Причини неповного розкриття здібностей (Як. 1: 17-18, 22-25). Учень / учениця: - на основі біблійних прикладів розповідає про розвиток особистих здібностей, усвідомлює потребу їх відкриття і плекання у собі; - розуміє, що реалізація людиною здібностей можлива лише за умови Божої допомоги; - називає та пояснює причини неповного розкриття здібностей.
Тема 12. Професія. Вибір професії – важливий етап у житті. Мотиви вибору професії. Вплив батьків на вибір професії. Ставлення до праці (1 Сол. 2: 9-10). Дотримання професійно-етичних норм. Спрямування професійної трудової діяльності на славу Бога і благо ближніх. Учень / учениця: - усвідомлює необхідність відповідального ставлення до вибору професії; - називає та пояснює мотиви вибору професії; - на основі біблійних прикладів обґрунтовує християнське ставлення до праці; - пояснює професійно-етичні норми.
Тема 13. Праця і співпраця. Праця – задум Божий. Праця і творчість. Цінність праці та співпраці. Здорова конкуренція. Винагорода за працю: заробіток і багатство у світлі християнських моральних цінностей (1Сол. 5: 12-22; Мт. 25: 14-30). Учень / учениця: - обґрунтовує потребу людини формувати у собі схильність до працьовитості і творчості; - розуміє цінність праці та співпраці в людському житті; - на основі біблійних прикладів аргументує правильність християнського підходу до винагороди за працю.
Тема 14. Урок узагальнення.  
Розділ III. Людина у суспільстві
Тема 15-16. Воля і характер. Самостійність і відповідальність. Етапи формування характеру. Гартування волі. Вміння володіти собою. Характер як головна ознака особистості. Самодисципліна. Самоконтроль бажань, звичок і вчинків. Стійкість характеру й переконань. Поєднання волі Божої з людською. Розум і воля – відображення Божої могутності. Учень / учениця: - знає поняття "воля", "характер"; - називає етапи становлення волі; - пояснює взаємозв’язок між перешкодами й гартуванням волі; - розуміє потребу формування вміння володіти собою; - трактує характер як головну ознаку особистості та обґрунтовує необхідність його виховання на основі стійкості, самодисципліни, самоконтролю бажань, звичок і вчинків, твердості переконань.  
Тема 17. Авторитет і повага. Авторитет – результат служіння людям (Мт. 20: 28). Авторитет як моральний орієнтир. Бог – найвищий Авторитет. Пошана Бога та співпраця з Ним (Єв. 13: 17; Пс. 25: 8-10). Учень / учениця: - знає поняття "авторитет", "повага"; - на основі біблійних сюжетів трактує авторитет як результат служіння людям та моральний орієнтир; - шанує Бога та співпрацює з Ним.  
Тема 18. Дружба і товаришування. Цінність дружби. Пошук і вибір друзів (Ів. 15: 14; Ів. 11; Сир. 6: 14-16). "Притча про приязнь" (І. Франко). "Ви друзі Мої, якщо чините все, що Я вам заповідую" (Ів. 15: 14). Учень / учениця: - усвідомлює цінність дружби; - на основі біблійних прикладів аргументує доцільність християнських підходів у виборі друзів; - пояснює морально-етичний зміст "Притчі про приязнь" І. Франка.  
Тема 19. Мистецтво спілкування. Вміння слухати, здатність почути та сприйняти. Доброзичливість і толерантність у спілкуванні (Дії. 17: 16-34; Ів. 4: 7-38). Учень / учениця: - розуміє потребу людини формувати в собі вміння слухати, здатність почути та сприйняти; - усвідомлює та на основі біблійних сюжетів обґрунтовує необхідність доброзичливості й толерантності у спілкуванні.  
Тема 20. Конфліктні ситуації. Причини конфліктів: агресивність, егоїзм, прагнення вищості. Шляхи подолання конфліктів та розв’язання конфліктних ситуацій (Рим. 12: 18-19). Ісус Христос про вирішення конфліктів (Мт. 5: 9). Внутрішній конфлікт особи. Учень / учениця: - називає та пояснює причини конфліктів; - розуміє й на основі біблійних прикладів пояснює шляхи подолання конфліктів.  
Тема 21. Давання і приймання. Вдячність. Принципи давання і приймання. "Більше щастя давати, ніж брати" (Дії. 20: 35). Вдячність – одна з найцінніших якостей характеру особи. Вміння прийняти Божий дар та здатність дякувати за нього. Учень / учениця: - розуміє і на основі Біблії пояснює принципи давання та приймання; - усвідомлює, що вдячність – одна з найцінніших якостей характеру особи.  
Тема 22. Урок узагальнення.    
Розділ IV. Молодь і християнська культура
Тема 23-24. Християнські культурні цінності. Культурні цінності у житті людини. Ієрархія цінностей. Морально-етичні християнські цінності як фундамент духовного зростання людини. Християнська естетика. Учень / учениця: - називає види цінностей, - розуміє та пояснює їх ієрархію: абсолютні, особистісні, родинні, громадянські, національні тощо; - усвідомлює морально-етичні християнські цінності як фундамент духовного зростання та культурного життя людини.
Тема 25. Українські християнські традиції та елементи сакрального мистецтва. Учень / учениця: - знає та розповідає про місце й роль сакрального мистецтва в українських християнських традиціях.
  Тема 26-27. Визначні архітектурні церковні пам’ятки України. Найважливіші християнські пам’ятки України. Церковні споруди вашої місцевості. Екскурсія до храмів. Учень / учениця: - називає найважливіші християнські пам’ятки України та розповідає про них; - знає та розповідає про церковні споруди рідної місцевості.
Тема 28-29. Християнство в образотворчому мистецтві. Учень / учениця: - розповідає про християнські мотиви в образотворчому мистецтві; - називає твори образотворчого мистецтва на християнську тематику.
Тема 30-31. Християнство в музиці. Стилі музики в контексті християнських цінностей. Духовний гімн України "Боже великий єдиний". Учень / учениця: - розповідає про розвиток духовної музики; - називає композиторів – авторів духовної музики, розповідає про їхню творчу та духовну спадщину.
Тема 32-33. Християнство в літературі та сучасному медіапросторі. Учень / учениця: - знає та розповідає про християнські мотиви в українській літературі; - називає українських письменників – авторів творів на християнську тематику, розповідає про їх творчу та духовну спадщину; - аналізує морально-етичний зміст творів української літератури на християнську тематику.
Тема 34. Урок узагальнення.Всебічний розвиток української молоді.  

Клас

Етика подружнього життя

№ п/п Зміст навчального матеріалу Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
Розділ I. Морально-етичні основи християнської сім’ї
Тема 1. Вступ. Християнський погляд на сім’ю та родину. Загальний огляд курсу. Християнський погляд на сім’ю і родину. Аналіз рекомендованої літератури. Учень / учениця: - знає та пояснює християнський погляд на сім’ю та родину.  
Тема 2-3. Любов – основа родинного, подружнього та суспільного життя. Поняття любові. Прикмети любові ("Гімн любові": 1Кор. 13: 4-8). Види любові: storge, philia, eros, agape. Учень / учениця: - знає поняття "любов"; - розуміє любов як основу родинного, подружнього та суспільного життя; - на основі біблійних сюжетів називає прикмети любові; - називає види любові (storge, philia, eros, agape) та пояснює їх суть.
Тема 4-5. Сім’я та її завдання. Підвалини християнської сім’ї. Функції сім’ї. Учень / учениця: - знає поняття "сім’я"; - усвідомлює завдання сім’ї; - розуміє підвалини християнської сім’ї; - називає та пояснює функції сім’ї (прокреаційна, профілактична, виховна, усуспільнення, розвиваюча, феліцітологічна (функція щастя), економічна, культуротворча.
Тема 6-7. Християнське подружжя. Подружжя як Божий задум. Засади християнського подружжя (святість, нерозривність, єдність, гідність). Усвідомлення відповідальності при створенні подружжя. Права і обов’язки подружжя. Учень / учениця: - розуміє християнське подружжя як Божий задум; - називає засади християнського подружжя та пояснює їх суть; - усвідомлює відповідальність при створенні подружжя; - розповідає про права й обов’язки подружжя.
Тема 8. Зрілість як передумова створення подружжя. Зрілість фізична, психічна (емоційно-вольова, інтелектуальна), духовна. Учень / учениця: - знає поняття "зрілість"; - усвідомлює зрілість як передумову створення подружжя; - називає види зрілості та пояснює їх суть.
Тема 9. Урок узагальнення.  
Розділ II. Християнське покликання чоловіка і жінки
Тема 10-11. Чоловічість і жіночість. Психофізіологія статі. Покликання бути чоловіком, жінкою. Психофізіологічні особливості чоловіка й жінки. Проблема розуміння суті чоловічості та жіночості в сучасному світі. Учень / учениця: -знає поняття "чоловічість", "жіночість"; - розуміє суть покликання бути чоловіком; - розуміє суть покликання бути жінкою; - пояснює психофізіологічні особливості чоловіка й жінки; - усвідомлює проблему розуміння християнської суті чоловічості та жіночості в сучасному світі.
Тема 12. Статевість як тілесне і духовне. Формування статевої ідентичності. Відповідальне й шанобливе ставлення до осіб іншої статі. Свідоме розуміння статевості на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівнях. Учень / учениця: - знає про формування статевої ідентичності; - усвідомлює потребу відповідального й шанобливого ставлення до осіб іншої статі; - розуміє та пояснює статевість на емоційно-вольовому, інтелектуальному, духовному рівні.
Тема 13-14. Цінність цнотливості. "Тіло – храм Духа Святого". Проблема дошлюбних стосунків. Важливість статевої стриманості. Культура стриманості. Небезпеки сучасного світу. Проблеми, породжені статевою нестриманістю. Виховання цнотливості. Учень / учениця: - усвідомлює цінність статевої чистоти; - трактує тіло як храм Духа Святого; - розуміє важливість статевої стриманості; - знає та розповідає про культуру стриманості; - усвідомлює небезпеки сучасного світу (розпуста, порнографія, культ задоволення) та проблеми, породжені статевою нестриманістю(еротоманія, статеві збочення, венеричні хвороби, СНІД, психічні розлади), розуміє та аргументує необхідність їх усунення на життєвому шляху людини.
Тема 15-16. Етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною. Дружба, зацікавленість, захоплення, закоханість, кохання. Особливості юнацьких стосунків. Принципи дружніх взаємин. Жертовність любові. Учень / учениця: - називає етапи розвитку любові між хлопцем і дівчиною; - знає та пояснює суть понять "дружба", "зацікавленість", "захоплення", "закоханість", "кохання"; - розуміє особливості юнацьких стосунків; - пояснює принципи дружніх взаємин; - усвідомлює жертовність любові.
Тема 17. Взаємовідпо-відальність у стосунках хлопця й дівчини. Етичні основи стосунків хлопців і дівчат. Особливості спілкування. Почуття обов’язку та відповідальності за іншого. Проблеми побачень. Учень / учениця: - знає про етичні основи стосунків хлопців і дівчат; - розуміє особливості спілкування між хлопцем і дівчиною; - усвідомлює потребу формувати в собі почуття обов’язку та відповідальності за іншого; - знає про проблеми побачень.
Тема 18. Моральна цінність здорового способу життя молоді. Відповідальність за власне фізичне і моральне здоров’я. Праця і активний відпочинок, фізична культура. Здоровий спосіб життя. Запобігання схильності до шкідливих звичок. Учень / учениця: - усвідомлює цінність і необхідність здорового способу життя; - аргументує потребу відповідальності за власне фізичне й моральне здоров’я; - обґрунтовує користь праці й активного відпочинку для людини; - усвідомлює необхідність запобігання шкідливим звичкам.
Тема 19. Урок узагальнення.  
Розділ III. Моральні підвалини життя християнської родини
Тема 20. Родина. Родина – перша школа суспільного життя. Праведні Йоаким та Анна, Захарія та Єлизавета – приклади для наслідування. Плекання милосердя. Любов, взаємоповага у родині. Принципи функціонування родини. Культура спілкування у родині. Реліквії родини. Учень / учениця: - усвідомлює родину як першу школу суспільного життя; - наводить біблійні приклади праведної родини; - аргументує необхідність дотримання субординації та толерантності в родині; - називає та пояснює принципи функціонування родини; - розповідає про культуру спілкування в родині; - розуміє роль і значення родинних реліквій.
Тема 21-22. Батьківство і материнство. Відповідальне батьківство. Батьківство й материнство як дар і покликання. Діти – благословення Боже для батьків. Відповідальність батьків за народження та виховання дітей (Еф. 6: 4). Сучасні проблеми батьківства й материнства. Демографічна криза. Учень / учениця: - розуміє батьківство й материнство як дар і покликання; - на основі біблійних сюжетів обґрунтовує потребу відповідальності батьків за народження та виховання дітей; - знає та розповідає про сучасні проблеми батьківства й материнства; - пояснює передумови та негативні наслідки демографічної кризи.
Тема 23-24. Батьки і діти. Обов’язки членів християнської сім’ї. Любов і повага у взаєминах батьків і дітей. Обов’язки виховання, субординації, взаємоповаги та підтримки. Спільна молитва. Праця та дозвілля. Підпорядкування і послух. Цінність батьківського благословення. Духовні наставники і опікуни. Учень / учениця: - усвідомлює потребу любові й поваги у взаєминах батьків і дітей; - пояснює обов’язки членів християнської сім’ї; - розуміє значущість спільної молитви членів християнської сім’ї; - обґрунтовує цінність батьківського благословення; - розповідає про духовних наставників і опікунів.
Тема 25. Взаємини між братами і сестрами. Спільність інтересів, дружба, приязнь, жертовність, відповідальність, співчуття, підтримка, порада, охорона, опіка. Вміння формувати братерські стосунки у спільноті. Учень / учениця: - пояснює принципи взаємин між братами й сестрами; - усвідомлює необхідність формування братерських стосунків у спільноті (сім’я, школа, вулиця).
Тема 26. Відповідальність за старших членів християнської родини: опіка та повага до старості. Цінність старості, зрілості та досвіду. Повага, опіка, відповідальність, забезпечення гідної старості, збагачення життєвим досвідом старших членів родини. Захист людського життя у старості. Учень / учениця: - розуміє цінність старості, зрілості та досвіду; - усвідомлює потребу поваги до старших членів християнської родини, опіки над ними та відповідальності за них; - обґрунтовує необхідність збагачення життєвим досвідом старших членів родини; - розуміє потребу захисту людського життя у старості.
Тема 27. Урок узагальнення.  
Розділ IV. Сім’я і родина у цивілізаційному вимірі
Тема 28-29. Проблеми та загрози сучасної сім’ї. Занепад духовності та моралі, подружня невірність, розлучення, аборти, узалежнення, насильство (фізичне, моральне), сирітство, проблема заробітчанства та неповних сімей. Потреба захисту та оздоровлення сучасної сім’ї. Небезпека негативних впливів масової культури на інститут сім’ї. Загроза одностатевого співжиття (Рим. 1: 24-27). Учень / учениця: - знає проблеми та загрози сучасної сім’ї, пояснює їх суть та усвідомлює їх негативні наслідки; - розуміє й аргументує потребу захисту та оздоровлення сучасної сім’ї; - пояснює небезпеку негативних впливів сучасної масової культури на інститут сім’ї, усвідомлює необхідність запобігання цим впливам; - на основі біблійних прикладів обґрунтовує загрозу одностатевого співжиття.
Тема 30. Сім’я у релігійних традиціях народів світу. Традиції полігамії та моногамії. Інститут сім’ї у східних релігіях (даосизм, конфуціанство, індуїзм, буддизм). Сімейні традиції в іудаїзмі та ісламі. Учень / учениця: - знає поняття "полігамія", "моногамія"; - називає види сім’ї та пояснює їх суть; - розповідає про сімейні традиції в релігіях народів світу.
Тема 31-32. Традиції української християнської родини. Уявлення про добро в українській християнській родинній обрядовості.Підготовка та родинне відзначення найбільших християнських свят.Родинні свята. Учень / учениця: - знає та розповідає про українські християнські родинні обряди (заручини, сватання, весілля, хрестини (молитва за дітей-благословення), похорони, вшанування пам’яті померлих), родинне відзначення найбільших християнських свят, родинні свята(іменини, ювілеї, дні народження); - усвідомлює потребу плекання та дотримання найкращих традицій української християнської родини.
Тема 33. Християнські родини – приклад для наслідування. Учень / учениця: - знає та розповідає про відомі українські християнські родини; - обґрунтовує їх життя та суспільну діяльність як приклад для наслідування для наступних поколінь.
Тема 34. "Сім’я XXI століття" (проект). Учень / учениця: - складає проект, у якому на підставі набутих знань подає та обґрунтовує власне бачення сім’ї XXI ст.
Тема 35. Урок узагальнення. Сім’я як Божа установа – основа державного і суспільного життя.  

КласПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-15; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.2.146 (0.005 с.)