ТОП 10:

Тема 1. Наукові основи навчання грамотиТема 1. Наукові основи навчання грамоти

Із пропонованих методів навчання грамоти вкажіть основний, що усталився у вітчизняній школі.

ü Звуковий аналітико-синтетичний метод

Із пропонованих варіантів відповідей виберіть правильну.

Метод навчання грамоти, що полягав у механічному зазубрюванні назв літер з наступним синтезом їх у склади, потім у слова – це…

ü Буквоскладальний синтетичний метод

3. Метод, відповідно до якого учні, не знаючи букв, шляхом зорового сприйняття запам’ятовували форми значної кількості слів і лише згодом розчленовували їх на букви – це…

ü Метод цілих слів

4. Метод навчання грамоти, що полягає у використанні прийомів звукового аналізу і синтезу слів для підготовки учнів до читання складів і слів, а також запису останніх за допомогою літер – це…

ü Звуковий аналітико-синтетичний метод

Ким найповніше і найпослідовніше була розроблена методика навчання грамоти за звуковим аналітико-синтетичним методом у вітчизняній школі?

ü К.Д. Ушинським.

Вкажіть, хто створив глибоко оригінальні за змістом та методикою підручники « Рідне слово» та «Дитячий світ» у другій половині ХІХ ст.

ü К.Д. Ушинський

Вкажіть, хто видав перший друкований український буквар ( слов’янською мовою) у Львові в 1574 р.

ü Іван Федоров

Вкажіть, хто створив український буквар для дорослих – «Букварь южнорусский».

ü Т.Г. Шевченко

 

Вкажіть, хто запропонував метод «живих звуків» у навчанні дітей грамоти.

ü І.М. Шапошников

Серед вказаних прийомів звукового аналізу знайдіть зайвий.

ü Утворення складів (злиття) приголосного з усіма вивченими голосними.

Серед вказаних прийомів звукового синтезу знайдіть зайвий.

ü Впізнати певний звук у названих учителем словах, визначити його позицію.

Серед синтетичних звукових вправ, спрямованих на утворення і злите вимовляння слів, знайдіть зайве.

ü Утворити сполучення звуків, подібні до заданого, але з іншими приголосними.

ІІ рівень

1. Продовжіть перелік методів, класифікованих залежно від того, яка мовна одиниця клалася в основу навчання грамоти:

1. Звукові.

2. Буквені.

3. Складові.

4. Цілих слів

2. Продовжіть перелік методів, класифікованих залежно від того, який прийом роботи був провідним у процесі оволодіння грамотою:

1. Аналітичні

2. Синтетичні.

3.Аналітико-синтетичні

Вкажіть, хто з науковців запропонував добукварні звукові вправи.

1. В.П. Вахтеров

2. Д.І. Тихомиров

Вкажіть назви творів.

У запровадженні методу К.Д. Ушинського на грунті навчання грамоти українською мовою помітний внесок зробив великий поборник народної освіти Т.Г. Шевченко, який створив «Букварь южнорусский» та « Малий Кобзар для дітей з малюнками».

Вкажіть назви творів.

Неабияке значення в розвитку української букваристики мали букварі: «Первое учение» Ф. Прокоповича та «Граматика з малюнками» Т.Г. Лубенця.

Вкажіть назви творів.

Важливу роль у розвитку української букваристики відіграли букварі: «Українська граматика» Б.Д. Грінченка та «Український Буквар» А. Савчука.

Допишіть прізвища.

У 1986 р. вийшов «Буквар» для 1 класу чотирирічної початкової школи, що функціонує в школах і досі, авторами якого є Вашуленко М. С. та Скрипченко Н. Ф.

Доповніть запис. Відповідь обґрунтуйте.

Провідний принцип звукового аналітико-синтетичного методу навчання грамоти полягає в тому, що формування в дітей початкових умінь читати й писати відбувається від звука до букви.

Пропущені в тексті слова замініть адекватними змісту поняттями.

Важливим принципом сучасного методу навчання грамоти є одночасно-паралельне опрацювання парних твердого і м’якого приголосних.

Доповніть запис. Відповідь обґрунтуйте.

Важливим принципом сучасного методу навчання грамоти є те, що за одиницю читання береться склад.

 

 

11. Встановіть відповідність у вигляді комбінації цифр і букв:

Основні «твори» з навчання грамоти

«Рідне слово», «Дитячий світ» – К.Д. Ушинський

«Букварь южнорусский», « Малий Кобзар для дітей з малюнками» – Т.Г. Шевченко

«Українська граматика» – Б.Д. Грінченко

«Український Буквар» А. Савчук.

Проаналізуйте терміни і розподіліть їх на групи за самостійно виділеними ознаками групування.

1.За видами діяльності:

- аналітичні,

- синтетичні,

- аналітико-синтетичні.

2. За вихідними мовними одиницями:

- звукові,

- складові,

- буквені,

- цілих слів.

13. Проаналізуйте прийоми і розподіліть їх на дві групи:

Прийоми звукового аналізу

1. Підкреслене вимовляння одного із звуків у слові.

2. Зіставлення слів, які розрізняються одним звуком.

3. Впізнавання певного звука у названих учителем словах.

4. Виділення звука із слова на основі словесного опису та спостереження за його артикуляцією.

Прийоми звукового синтезу

1. Нарощування голосних або приголосних на початку чи в кінці слова з метою утворити нове слово.

2. Перестановка складів з метою утворити нове слово.

3. До запропонованого складу добавити інший з метою утворення слова.

Тема 2. Добукварний період навчання грамоти

І рівень

1.Вкажіть зайве серед організаційних умінь і навичок першокласників.

ü З повагою звертатися до вчителя

2. Вкажіть зайве серед вказаних загальномовленнєвих умінь і навичок першокласників.

ü Розрізняти основні елементи навчальної книжки

3. Знайдіть зайве серед зазначених у Програмі (1-2 класи) загально пізнавальних умінь першокласників.

ü Включатися в роботу відразу після вказівки вчителя.

4. Вкажіть до якої групи загально навчальних умінь і навичок належить таке:

«Перевіряти результати праці своєї і товариша за орієнтирами даними вчителем»

ü Контрольно-оцінні вміння.

5.Процес навчання грамоти поділяється на три періоди:

1.Добукварний

2.Букварний.

3.Післябукварний.

6.Обведіть номер правильної відповіді:

Твердження, що провідним принципом навчання грамоти є розвиток усного мовлення.

ü Вірне

Вставте пропущене слово.

У навчанні молодших школярів особливу увагу слід приділяти розвитку умінь здійснювати всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

8. Учні набувають умінь вимовляти звуки відповідно до літературних норм:

ü У добукварний період

Доповніть запис

Удосконалення навичок дикції полягає в розвитку у молодших школярів чистоти і ясності вимови складів, слів, фраз.

Допишіть завдання розвитку мовленнєвого дихання учнів.

1.Тренувати вміння раціонально витрачати і своєчасно поновляти запас повітря під час мовлення.

2.Тренувати вміння тримати довгий (протяжний) видих.

Виберіть правильну відповідь із запропонованих нижче.

Які із вказаних символів (умовних позначень звуків) використовують у сучасних букварях, що видаються в Україні?

ü Кружечки і смужки

Вкажіть правильну із запропонованих нижче відповідей.

У сучасних букварях, що видаються в Україні, для умовних позначень звуків використовуються:

ü Значки,які в результаті відповідних спостережень за мовними органами асоціюються в уяві учнів з артикуляційними особливостями різних типів звуків.

Серед вказаних фонетичних уявлень, що формується в учнів у добукварний період навчання грамоти, викресліть «зайве».

ü Букви

Із пропонованих відповідей вкажіть неправильну.

Наголошений склад з-поміж ненаголошених можна виділити:

ü Протяжністю вимови

Доповніть запис адекватним змісту поняттям

Збагачення, уточнення,активізація,словника, усунення не літературних слів-це напрями діяльності з розвитку мовлення учнів.

Яке з перелічених завдань у роботі з реченням не є завданням добукварного періоду навчання грамоти?

ü Навчати учнів ставити розділові знаки в кінці речень.

17. Вкажіть зайве серед підготовчих вправ з письма у добукварний період:

ü Письмо малих букв І групи.

Виберіть правильний із варіантів.

ü Згідно з вимог програми робота над каліграфією, технікою письма не обмежується періодом навчання грамоти в наступних класах.

Виберіть правильний із варіантів.

ü Ліворуких дітей не переучують на письмо правою рукою.

Доповніть запис, вказавши номер графічної сітки.

Відповідно до чинних в Україні стандартів у 1 класі використовуються зошит з графічною сіткою № 1.

Доповніть визначення.

Допоміжна лінія, проведена між рядками, називається міжрядкова.

Доповніть визначення.

Лінія, що є орієнтиром для відповідного нахилу елементів літер, називається похила.

Доповніть визначення.

Вертикальна лінія червоного кольору, яка проводиться на кожній сторінці зошита із зовнішнього боку вертикального зрізу, називається поле.

25. Виберіть номер правильної відповіді:

Під час письма відстань від очей дитини до парти має дорівнювати:

ü 30-35см.

ІІ рівень

1. Проаналізуйте пропоновані уміння і навички і розподіліть їх на такі групи:

Загальномовленнєві

§ Зосереджено слухати вчителя й однокласників.

§ Зв’язно передати почуте, побачене.

§ Відповідати на запитання педагога.

§ Говорити в помірному темпі, чітко, вільно, виразно, з відповідною силою голосу.

Організаційні

§ Дотримувати єдиних вимог до оформлення письмових вправ.

§ Дотримувати правильної постави за партою під час читання і письма.

§ Користуватися закладкою.

§ Добирати навчальне приладдя до уроку, розкладати його в належному порядку

2. Вкажіть, які із зазначених умінь відносять до усного, а які до писемного мовлення:

Усне: аудіювання, говоріння.

Писемне: читання, письмо.

3. Розподіліть написані нижче вміння на дві групи:

Частково мовленнєві

§ звуковимовні вміння,

§ орфоепічні вміння,

§ лексичні вміння,

§ граматичні вміння.

Загальномовленнєві

§ уміння аудіювати,

§ уміння говорити,

§ уміння читати,

§ уміння писати.

Доповніть запис.

Відповідно до вимог Програми (1-2 класи) у добукварний період навчання грамоти необхідно розвивати усне мовлення першокласників (уміння слухати-розуміти усні висловлювання, уміння говорити); формувати елементарні аналітико-синтетичні вміння у роботі над текстом, реченням, словом, звуками мовлення; готувати дитину до письма.

Доповніть запис.

Відповідно до чинних в Україні стандартів у 1 класі використовуються зошити з графічною сіткою № 1 -у дві горизонтальні лінії з похилими лініями, де висота робочого рядка - 4 мм; відстань між верхньою (нижньою) рядковою та верхньою (нижньою) міжрядковою - 6 мм, а між похилими лініями - 25 мм; кут нахилу між похилою і рядковою лінією - 65(градусів).

8. Допишіть назви ліній графічної сітки зошита №1:

1. Верхня і нижня рядкові лінії.

2. Верхня і нижняміжрядкова.

3.Похила(під кутом 65 градусів).

Доповніть запис.

Ручку під час письма потрібно утримувати трьома пальцями. Великийпалець тримає легко зігнутим, підтримувати ним ручку з лівого боку. Вказівнийпалець тримає легко зігнутим зверху ручки. Середнійпалець притримує ручку з правого боку. Останні два (безіменний і мезинець) пальці тримати зігнутими, не притискаючи їх до долоні. Ручку потрібно тримати не ближче як за 20 мм від кінця кульки чи пера.

Доповніть запис.

Зошит потрібно класти на парту або стіл похило (з нахилом вліво) так, щоб нижній лівий кут сторінки, на якій пише учень, знаходився навпроти середини грудей, а верхній правийбув трохи відхилений від середини грудей.

Доповніть запис.

Перевірити, чи відстань від очей до парти під час письма є правильною, учень може, спершись ліктем на парту і кінцями пальців торкнувшись вуха.

Доповніть запис.

Під час письма учень повинен сидіти прямо, не торкаючись грудьми до парти (на відстані 3-5 см від парти до грудей). Плечі учня мають бути на горизонтальномурівні. Голова і тулуб повинні бути нахилені трішки вперед так, щоб бачити написане (відстань від очей до парти має дорівнювати 30-35см). Руки учня повинні лежати на парті так, щоб лікті трохи виступали за край парти. Ноги мають бути зігнуті в колінах під прямим кутом (підколінна западина не торкається сидіння) і стояти на підніжці парти чи повною ступнею на підлозі.

I рівень

1. Учні засвоюють відповідність позначення звука буквою і, навпаки, «озвучення» букв.

ü У букварний період навчання грамоти

Знайдіть зайве

Відповідно до програмових вимог протягом букварного періоду першокласники оволодівають:

ü Формуються в учнів початкові уявлення про речення, слово, звуки мовлення, склад, наголос.

4. Яку нову мовну одиницю вивчають учні в букварний період?

ü Букву

Вставте пропущене слово.

Порядок розміщення літер в сучасних букварях відбувається з урахуванням частотностіїх в українському письмі.

Доповніть запис.

На початковому етапі формування в першокласників уміння читати основною одиницею читання є складу його найпростішому вияві.

Заповніть пропуск.

Одночасно-паралельне опрацювання парних твердого і м’якого приголосних на уроках навчання грамоти сприяє розвитку в дітей орієнтації на букву голосного звуку в складі, тобто усвідомленню складового принципу українського письма.

Викресліть зайве.

Першокласники навчаються будувати зв’язні висловлювання:

 

ü Самостійно, без допоміжних матеріалів.

 

Доповніть перелік.

У букварний період навчання грамоти розрізняють такі основні типи уроків:

1. Урок опрацювання нової літери.

2. Урок закріплення.

3. Урок повторення вивчених букв.

 

Вставте пропущене.

 

Відповідно до програмових вимог (1-2 класи) у букварний період передбачається формування і розвиток уміння:

· Писати під диктовку букви, склади, слова, вимова і написання яких збігаються;

· Списувати рукописні склади, слова, речення;

· Записувати рукописними буквами друковані літери, склади, невеликі слова.

 

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти у першокласників формують вміння поєднувати букви у процесі письма, використовуючи такі способи поєднань: верхнє, середнє, нижнє.

 

29. У першокласників формують та розвивають вміння зберігати правильну форму, ширину, висоту букв, правильність поєднань під час письма слів, речень:

 

ü У букварний період.

 

Доповніть запис.

У букварний період навчання грамоти у першокласників формуються вміння писати такі розділові знаки: крапку, кому, тире, дефіс, знак оклику, та знак питання.

 

Викресліть зайве

У букварний період навчання грамоти в учнів формуються вміння писати такі розділові знаки: кома, крапка, тире, (двокрапка), дефіс, знак оклику і знак питання.

Вкажіть правильну відповідь

ü У програмі (1-2 кл.) зазначається, що опанування письма великих ліній (літер) складної конфігурації може відбуватись не одночасно з навчанням відповідних рядкових (малих) букв, а з певним інтервалом.

Вставте пропущене

Поєднання з овальними і півовальними елементами відбувається за допомогою коротких прямих чи вигнутих ліній.

Викресліть зайве

У букварний період навчання грамоти на уроках письма застосовують такі види робіт:

ü Списування слів із вставленням пропущених літер

36. Вкажіть, чи потрібно примушувати ліворуких дітей до письма з нахилом

ü Не потрібно

ІІ рівень

Доповніть запис

Формування уміння читати прямі склади має спиратися на спостереження за особливостями звуків.

 

Доповніть запис

Звуковий аналіз слів здійснюється першокласниками так:

1) Діти вимовляють аналізоване слово

2) Вимовляють слово по складах, називають кількість складів

3) Вимовляють слово з наголосом, визначають наголошений склад

4) Послідовно вимовляють звуки аналізованого слова, з’ясовують їх характерні особливості (голосні, приголосні, тверді, м’які)

 

3.Проаналізуйте подані нижче завдання до читання колонок слів сторінки Букваря і розподіліть їх на 3 групи а) лексичного характеру; б) фонетико-графічного характеру; в) граматичного характеру.

1) Знайдіть і прочитайте слова з однаковою буквою? (б)

2) Знайдіть і прочитайте слова, що є назвами рослин? (а)

3) Знайдіть і прочитайте слова, які відповідають на питання хто?(в)

4) Знайдіть і прочитайте слова, де виучувана буква стоїть на початку слова? (б)

5) Знайдіть і прочитайте слова, що є назвами тварин? (а)

6) Знайдіть і прочитайте слова, що відповідають на питання який? (в)

7) Знайдіть і прочитайте односкладові слова? (б)

Вставте пропущене

У букварний період навчання грамоти першокласників формуються вміння впізнавати і писати кожну букву алфавіту – друковану, рукописну, велику, малу.

 

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти в учнів формуються вміння поєднувати букви у процесі письма, використовуючи такі способи поєднань: 1) верхнє, середнє, нижнє; 2) безвідривне, відривне.

 

Вставте пропущене

Письмо під такт здійснюється таким чином: основні елементи (штрихи), що пишуться зверху вниз або зліва направо, виконуються під рахунок раз всі інші елементи, які пишуться знизу вверх, виконуються під рахунок і.

 

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти учні засвоюють такі основні елементи літер:

· Пряму паличку коротку і довгу.

· Пряму паличку із заокругленням вгоріі внизу.

· Палички з петлями верхньою і нижньою.

· Півовали лівий і правий.

· Овал.

Вставте пропущене.

У букварний період навчання грамоти у першокласників формують вміння зіставляти графічну форму друкованих і рукописних рядкових і великихбукв.

Вставте пропущене.

У букварний період в учнів формуються вміння писати такі розділові знаки: крапку, кому, тире, дефіс,знак оклику та знак питання.

І рівень

Який із періодів навчання грамоти відповідно до програмових вимог призначений для вдосконалення вміння читати, писати, робити елементарні аналітико-синтетичні операції з одиницями різних мовних рівнів, для розвитку усного мовлення?

ü Післябукварний період.

2. Починають планомірне прищеплення найважливіших орфоепічних норм на уроках мови

ü В післябукварний період навчання грамоти.

Вкажіть назву періоду.

Забезпечити плавний перехід до навчання рідної мови за підручниками «Читанка» та «Рідна мова» є основним завданням післябукварного періоду навчання грамоти.

Доповніть запис.

Орієнтовна швидкість читання на кінець 1 класу – 20 - 30 слів за хвилину.

11. Вкажіть, чи здійснюється практичне засвоєння розділових знаків (крапка, кома, знак питання, знак оклику) у післябукварний період навчання грамоти?

ü Так.

Доповніть запис.

У післябукварний період навчання грамоти структура уроку з читання наближається до уроку за читанкою.

Вставте пропущене

На кінець навчального року у першокласників перевіряються вміння списати доступний за змістом друкований текст (невіршований , недіалогічний) у кількості 15-20 слів.

II рівень

Вставте пропущене .

Відповідно до вимог Програми (1-2кл.) післябукварний період призначений для удосконалення уміння читати, писати, рахувати, робити елементарні аналітико-синтетичні операції з одиницями різних рівнів, для розвитку усного мовлення.

Вставте пропущене.

У післябукварний період значна увага приділяється розвитку таких якостей читання: правильність, свідомість, виразність, швидкість.

Вставте пропущене.

У післябукварний період передбачається списування слів і речень, написаних рукописним і друкованим шрифтом.

Доповніть запис.

У післябукварний період в учнів формуються вміння переносити слова з рядка в рядок , застосовуючи (з допомогою вчителя) основне правило переносу : переносять за складами , одну букву не переносять і не залишають у рядку.

Вставте пропущене.

На кінець навчального року в першокласників перевіряються такі вміння: спосіб, правильність, виразність,швидкість.

МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ

ТЕМА 1.Вступ

І рівень

Монологічний

 

13. Яке вміння є «зайвим» у даному переліку загально мовленнєвих умінь?

ü Переказувати.

Доповніть перелік.

Залежно від мети висловлювання і його змісту розрізняють тексти таких типів:

1. Опис

2. Розповідь

3. Міркування

Доповніть визначення.

Текст, в якому передається послідовність подій, називається розповідь.

Доповніть визначення.

Текст, в якому вказується на ознаки предметів, явищ називається опис.

Доповніть визначення.

Текст в якому щось стверджується чи заперечується за допомогою відповідних доказів, називається міркування.

II рівень

1. Доповніть перелік рівнів мовленнєвого розвитку учнів.

1. Вимовний.

2. лексичний.

3.граматичний

4.рівень тексту

2. Вкажіть напрями, за якими планується робота з розвитку мовлення учнів на вимовному рівні.

1. Робота на технікою мовлення.

2. Організація засвоєння орфоепічних норм української мови.

3. Удосконалення інтонаційних умінь і навичок.

Доповніть перелік.

Зовнішнє мовлення ділиться на 4 види:

1. Говоріння.

2. Аудіювання.

3. Читання.

4. Письмо.

Доповніть запис.

Різновидами усного мовлення є: аудіювання та говоріння, а різновидами писемного мовлення – читання та письмо.

І рівень

До якого із способів пояснення лексичного значення слів відносять такі прийоми : самостійне пояснення значення слова учнем; конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту не зовсім точно; введення невідомого слова в контекст, в речення або словосполучення?

ü Пояснення значення слова шляхом використання контексту.

ІІ рівень

Доповніть запис.

Одним із завдань словникової роботи є усунення нелітературних слів: діалектизмів, жаргонізмів,просторічних і знижених за значенням слів.

2. Проаналізуйте прийоми розкриття лексичного значення слів і розподіліть їх між двома способами : 1) пояснення значення слова шляхом тлумачення; 2) пояснення значення слова шляхом використання контексту.

1) пояснення значення слова шляхом тлумачення:

- Добір до слова синонімів.

- Розгорнутий опис.

- Добір антонімів.

- Використання тлумачного словника.

- Розчленування загального(родового) поняття на видові.

- Добір загального (родового) поняття до окремих (видових) понять.

2) пояснення значення слова шляхом використання контексту:

- Самостійне пояснення значення слова учнями.

- Конкретизація значення слова, поясненого учнями на основі контексту не зовсім точно.

- Введення невідомого слова в контекст, в речення або словосполучення.

І рівень

ІІ рівень

І рівень

1. Вкажіть, коли учні початкових класів вперше ознайомлюються з терміном «текст».

ü У букварний період навчання грамоти.

Вставте пропущене.

Учні навчаються визначати основну думку тексту, починаючи з 3 класу.

Вставте пропущене.

Учні вчаться добирати заголовки до тексту, починаючи з 1 класу.

Доповніть запис.

Учні навчаються визначати основну думку тексту, починаючи з 3 класу.

12. Відповідно до програмових вимог учні ознайомлюються з роллю абзаців у тексті, починаючи з…

ü 2 класу.

Доповніть запис.

Текст складається із трьох структурних елементів : зачину,основної частини, кінцівки.

Доповніть запис.

Відповідно до програмових вимог спостереження за використанням засобів зв’язності тексту розпочинається в 2класі.

Доповніть запис.

Учнів початкових класів ознайомлюють з такими типами текстів: розповідь, опис, міркування.

20. Запропоновані учням тексти: «Нова пригода нашої Мурки», «Наша Мурка – красуня», «За що я люблю свою кицю» - спрямовані на диференціацію:

ü Типів мовлення.

21. Запропоновані учням тексти «Весна прийшла!», «Весняні зміни» запропоновані на розрізнення дітьми:

ü Стилів.

Доповніть запис.

Молодших школярів навчають диференціювати стильові різновиди: художній, науково-популярний, діловий.

ІІ рівень

1. Пропоновані завдання для роботи із заголовком розташуйте за рівнем складності.

1. Співставити заголовок із змістом тексту.

2. Вибрати із пропонованих заголовків найвдаліший.

3. Підібрати свій заголовок до тексту.

4. Підібрати заголовок, який би відповідав темі тексту чи основній думці.

Антоніми.

Споріднені слова.

Сполучники.

6. Прислівники.

Числівники.

ЗВ’ЯЗНЕ МОВЛЕННЯ

ТЕМА 1. ПЕРЕКАЗИ

І рівень

Вставте пропущене.

За усний переказ ставлять одну оцінку – за зміст.

Вставте пропущене.

За письмовий переказ виставляють дві оцінки, а в журнал заноситься тільки одна – за зміст.

Вставте пропущене.

На кінець навчального року в першокласників перевіряють уміння усно переказувати текст обсягом ------слів.

ІІ рівень

Доповніть перелік.

За характером відтворення тексту перекази класифікують на:

1. Детальні

2. Вибіркові

3. Стислі

4. Із творчим завданням

Доповніть запис.

Відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, письмовий переказ у першому семестрі 4 класу учні пишуть за колективно складеним планом, а в другому семестрі за самостійно складеним планом.

Доповніть запис.

За письмовий переказ виставляється дві оцінки: за зміст та за грамотність.

Доповніть запис.

На кінець навчального року третьокласники повинні вміти усно переказувати текст обсягом початкового матеріалу 50-70 слів, а писати переказ розповідного тексту обсягом початкового матеріалу 40-60 слів.

ТЕМА 2. ТВОРИ

І рівень

Вкажіть тип помилок.

Повтори фактів, подій, пропуски чогось істотного; порушення логічної послідовності; використання в одному ряду понять різних рівнів; парадоксальні судження – це різновиди логічних помилок.

Доповніть вислів.

За усний твір молодшим школярам ставлять одну оцінку – за зміст.

ІІ рівень

І рівень

Доповніть запис.

Існує два різновиди читання: голосне і мовчазне.

Вкажіть різновид читання.

Читання очима без зовнішніх мовленнєвих рухів – читання мовчазне.

Доповніть визначення.

Одна з форм голосного читання, при якій текст читають учні по одному реченню, передаючи «естафету» сусідові – це читання ланцюжкове.

Вставте пропущене.

Нормативна швидкість читання являє собою відповідність темпу читання вголос темпові усного мовлення читця.

Доповніть запис.

Швидкість читання характеризується певною кількістю слів, вимовлених за хвилину.

Доповніть визначення.

Уміння передбачати продовження тексту – це антиципація.

Доповніть запис.

Уміння знаходити потрібну інформацію, не читаючи весь текст, а лише пробігаючи очима по ньому – це вміння переглядати текст.

Доповніть перелік.

До техніки мовлення входить робота над:

1. Голосом.

2. Дикцією.

3. Диханням.

Орфоепією.

Доповніть перелік.

Позамовні (рухові) засоби виразності включають:

Поза.

2. Жест.

3. Міміку.

Доповніть визначення.

Пауза, що робиться на місці розділових знаків – це синтаксична.

Доповніть визначення.

Пауза, що виникає в будь-якому місці речення, але зумовлена вагомістю слова чи групи слів у вираженні змісту фрази – логічна.

 

Доповніть визначення.

Пауза, зумовлена психологічним характером змісту – психологічна.

 

Доповніть визначення.

Обов’язкова пауза в кінці кожного віршованого рядка – віршова.

ІІ рівень

Доповніть запис.

Рівень сформованості мовчазного читання можна визначити за темпом способом читання та розумінням прочитаного.

Доповніть запис.

Навичка читання охоплює дві сторони читання: смислову і технічну.

Доповніть перелік.

Технічна сторона читання охоплює такі компоненти:

1. Спосіб

2. Правильність

3. Виразність

4. Темп

Доповніть запис.

Виразність читання передбачає вміння:

1. Проникати в емоційний настрій твору.

2. Правильно вибирати і користуватися мовленнєвими інтонаційними та позамовними засобами виразності.

Доповніть запис.

Виразне читання пов’язане з такими якостями: швидкість, свідомість, правильність.

Доповніть запис.

Методика підготовки учнів до виразного читання включає такі етапи :

1. Усвідомлення ідейно-тематичної основи твору, його образів у єдності з художніми засобами.

2. Складання партитури читання тексту.

3. Тренування в читанні.

 

І рівень

Доповніть запис.

Первинний синтез складається із підготовчої роботи, первинного сприйняття тексту і перевірка первинного сприйняття.

Вкажіть етап.

Аналіз зображувальних засобів і особливостей мови персонажів у єдності з розкриттям змісту та оцінкою поведінки героїв здійснюється на другому етапі процесу роботи над художнім твором.

На якому етапі процесу роботи над художнім твором використовуються такі прийоми: постановка запитань до прочитаного, вибіркове читання, словесне малювання, постановка запитань до тексту самими учнями?

ü 2 етап.

Вкажіть «зайве».

Вторинний синтез передбачає:

ü Виявлення мотивів поведінки дій, переживань героїв, істотних рис їхнього характеру.

ІІ рівень

Доповніть запис.

Перший етап процесу роботи над художнім твором передбачає:

1. Підготовка учнів до сприймання тексту.

2. Ознайомлення з конкретним твором, його сюжетними лініями.

3. Вияв емоційного впливу твору на учнів, розуміння його загального ідейно-тематичного спрямування.

Вкажіть «зайві» прийоми.

Первинне сприймання художнього твору учнями може забезпечуватися такими прийомами:

1. Читання тексту вчителем уголос.

2. Читання тесту спеціально підготовленими дітьми.

3. Комбіноване читання.

4. Використання грамзапису.

5. Мовчазне читання тексту учнями.

ü Виразне читання твору з наступним обговоренням варіантів прочитання.

ü Читання в ролях.

Вкажіть «зайві» завдання.

На уроці читання практикуються такі творчі роботи на основі прочитаного.

1. Графічне ілюстрування.

2. Словесне малювання картин.

3. Творчий переказ.

4. Інсценізація.

5. Читання за ролями.

ü Вибіркове читання.

ü Відповіді на запитання своїми словами.

І рівень

Доповніть запис.

Коло читання молодших школярів охоплює твори різних жанрово-родових форм: епічні, ліричні, драматичні.

Доповніть запис.

Учні початкових класів повинні самостійно розрізняти фольклорні твори та ________________

Доповніть запис.

Провідними прийомами при роботі з художніми оповіданнями є: переказ і план.

Доповніть запис.

Залежно від тематичних особливостей казки поділяють на такі групи: героїко-фантастичні,соціально-побутові і про тварин.

Доповніть запис.

Учні початкових класів засвоюють дві характерні особливості казок: наявність вигадки та композиційна своєрідність.

Доповніть запис.

Структура уроків опрацювання казок наближена до будови уроків опрацювання оповідань.

Доповніть запис.

Переважно віршований характер, алегоричність, мораль притаманні для творів такого жанру як байка.

Доповніть запис.

Байка складається з двох частин:Последнее изменение этой страницы: 2016-08-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.15.142 (0.081 с.)